-
Årsrapport 2017 - Styrets beretning

Næringsliv og samfunn

BIs ambisjon er å være foretrukket kunnskapspartner for næringsliv og offentlig sektor gjennom å bidra til innovasjon, verdiskaping og konkurransekraft i inn- og utland.

Advisory Boards

BI har initiert flere uavhengige råd, advisory boards, som hadde sine første møter i 2017. Rådene ser BIs aktiviteter fra et utsideperspektiv, og gir verdifulle innspill på innholdet i kurs og program, strategiske prioriteringer og utvikling. Rådene er en konkretisering av samspillet mellom utdanning og arbeidsliv, og bidrar til å styrke relasjonene mellom studenter, næringsliv skolen og alumni.

Disse rådene startet sitt arbeid i året som gikk:

  • BI International Advisory Board.
  • BI Alumni Advisory Board
  • Tech Advisory Board for bachelorprogrammene
  • Sustainability Advisory Board for bachelorprogrammene

Partnerprogram og samarbeid

I 2017 har BI arbeidet med etableringen av et helhetlig og dynamisk partnerprogram. Partnerprogrammet skal styrke kvaliteten i interaksjonen med næringslivet gjennom samarbeid mellom attraktive nasjonale og internasjonale virksomheter og BI. Målet er å utforske og skape nye og bærekraftige forretningsmuligheter.

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og 20 partnere fra statlig forvaltning. Gjennom dette nettverket deler BI kunnskap innen temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum inviterte til 11 fellesarrangement som var åpne for alle ansatte i partnervirksomhetene. En oversikt over deltakere i 2017 viser at Partnerforum treffer bredt på temaer av interesse for disse. Les mer om Partnerforum her.

BI-Corporate tilbyr i hovedsak bedriftsinterne programmer til offentlig og privat sektor. I 2017 har det vært særlig økt aktivitet innen skole- og barnehagesektoren, hvor høy etterspørsel har ført til flere klasser. Programmet i helseledelse får økt bevilgning i statsbudsjettet for 2018, hvilket betyr økt etterspørsel også her.

Skoleledelsesprogrammet har krysset landegrenser. I 2017 ble det initiert et intervensjonsprosjekt i dansk folkeskole. Prosjektet kombinerer forskning, utvikling, innovasjon og skreddersydd undervisning. I løpet av en treårsperiode skal 30 lederteam fra skoler i Danmark gjennom programmet i regi av BI. Programmet er finansiert av Maersk Foundation

To av BIs bedriftsinterne programmer fikk i 2017 internasjonal anerkjennelse for fremragende og effektivt samarbeid innen ledelse, læring og utvikling. BI stilte med to bedriftsinterne oppgaver i ulike kategorier i case-konkurransen «Excellence in Practice (EiP)», og sikret en andre- og fjerdeplass. Arrangøren var European Foundation for Management Development (EFMD). Dette er den høyeste plasseringen en norsk handelshøyskole har hatt i konkurransen noensinne. Konkurransen er en arena for å vise frem «best practice»-samspill mellom akademia og næringsliv eller offentlig sektor.

Prosessene som omfavner skreddersydd kompetanseutvikling er lang og krevende. Det ligger mye arbeid bak samarbeidsavtaler både i privat og offentlig sektor. I 2017 ble det inngått nye avtaler med (blant andre) Novartis og Enova. Etablerte samarbeid resulterer ofte i gjentagende programmer og nyutviklinger. Det er en konsekvens av god faglig og administrativ leveranse. Store kunder i privat sektor inkluderer blant andre Nortura, Sparebank 1 og NorgesGruppen.

BI styrket i 2017 sin internasjonale posisjon ved å inngå avtale om utdanningssamarbeid med Tsinghua University i Beijing. Programmet er utarbeidet for å øke utviklingstakten og styrke bedrifter som en kommet forbi oppstartfasen. Deltakere er ledere og gründere i disse bedriftene.

8. april 2017 arrangerte BI Norway Day i samarbeid med Fudan University School of Management i Shanghai, Kina. Statsminister Erna Solberg, Næringsminister Monica Meland og Utenriksminister Børge Brende var del av den norske delegasjonen som deltok på dette arrangementet.

Deltakelse i den offentlige debatten

Flere av BIs forskere ble i 2017 utnevnt til offentlige ekspertutvalg. Invitasjonene er en anerkjennelse av BIs faglige ekspertise innen områder av betydning for samfunnets utvikling. Noen eksempler:

Harald Benestad Anderssen ble i januar 2017 oppnevnt som nestleder i Forbrukertvistutvalget av Barne- og likestillingsdepartementet. Oppnevningen kom som et resultat av at han har forsket på og jobbet med kontraktsrettslige spørsmål i 20 år.

Professor Bjørn Wessel Hennestad var med i en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe som skal bidra til at barn og unge med behov for ekstra hjelp eller spesialundervisning, skal få et bedre tilbud av høy kvalitet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa i en pressemelding at et av målene med ekspertgruppens rapport, er å gi alle som jobber i barnehage og skole et bedre grunnlag for å velge de virkemidler og tiltak som egner seg best for barna.

Gudmund Hernes ble i mars 2017 utnevnt til å være leder av konsistoriet ved Uppsala Universitet. Konsistoriet som det heter på svensk, universitetets styre, har ansvar for planlegging og gjennomføring av alle universitetets anliggender – vitenskapelige, økonomiske og administrative.

Professor Rune Jørgen Sørensen ble i september 2017 oppnevnt som styreleder for en benchmarking-enhet under det danske økonomi- og innenriksministeriet. Enheten som var en ny selvstendig organisasjon, skulle gjøre benchmarking av kommuners og regioners oppgaveløsning, og på denne måten bidra til at de danske skattebetalerne får mest mulig for pengene sine.

Professor Morten Kinander ble i statsråd utnevnt til leder for et utvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt.

Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling

Med dagens utfordringer og muligheter innen bærekraftig utvikling, motiveres BI av å være en samfunnsinstitusjon med betydelig påvirkningskraft. Muligheten til å påvirke fremtidens arbeids- og næringsliv i en mer ansvarlig og miljømessig bærekraftig retning er en viktig drivkraft for BIs ansatte og studenter.

BI er engasjert innen samfunnsansvar på tre områder; i forskningen, i undervisningen, og i egen drift. BIs interessenter forventer at engasjementet er tydelig og dokumenterbart. Etikk og samfunnsansvar skal være integrert og gjenspeiles i alle BIs aktiviteter.

Fremtidens bedrifter vil ha ansvar og bærekraft som sentrale målsettinger for sin virksomhet. BIs studenter forventer at programmenes innhold og deres ferdighetsutvikling svarer til disse behovene. To nye kurs innen samfunnsansvar og bærekraftig utvikling ble lansert på masternivå i 2017. BIs forskere har publisert flere fagartikler innen feltet og arrangert flere konferansergjennom året. Kartlegging av status og justering av innhold i kurs og programmer i hele BIs portefølje vil stå høyt på dagsorden i 2018.

BI er deltaker i FN-nettverket UN PRME – Principles for Responsible Management Education. Som første norsk utdanningsinstitusjon og eneste med status som “advanced signatory” siden 2016. PRME er et globalt nettverk for dialog, samhandling og utvikling av ansvarlig forvaltning og lederutdannelse. Medlemskapet forplikter BI til å etterleve PRMEs syv prinsipper for ansvarlig lederutdannelse. En detaljert redegjørelse for BIs aktiviteter innen samfunnsansvar og etikk finnes i BIs PRME-rapport som publiseres annethvert år, sist i 2016. Les rapporten her.

I tillegg til de spesifikke mål og prinsipper for handelshøyskoler i PRME, arbeider BI i tråd med FNs bærekraftsmål. Målene om god utdanning og tilgang på livslang læring (mål 4), likestilling mellom kjønnene (mål 5), anstendige arbeidsvilkår og bærekraftig økonomisk vekst (mål 8), innovasjon (mål 9), bærekraftige byer og samfunn (mål 11), ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12), samt målet om å stoppe klimaendringene (mål 13) er spesielt relevante for BI. I samarbeid med andre aktører i inn- og utland kan BI bidra til å utvikle ny kunnskap og praksis for ansvarlig og bærekraftig utvikling (mål 17).

FNs bærekraftsmål

BI Sustainability Council ble opprettet i 2015. Rådet skal drive, videreutvikle og evaluere BIs arbeid med samfunnsansvar utfra BIs samfunnsoppdrag og interessentenes forventninger. Dette gjøres i samarbeid med BIs fagkrefter innen samfunnsansvar og etikk. BIs ansatte og studenter er involvert i samarbeid med en rekke ideelle organisasjoner gjennom økonomisk støtte og frivillig arbeid til nytte for ulike internasjonale prosjekter. Students Sustainability Council ble opprettet som del av Studentforeningen BI Oslo (SBIO) i 2017.

I egen drift har BI satt ambisiøse mål om avfallsreduksjon og energieffektivitet.