-

Dagens studenter forventer en digital studiehverdag. De siste årene har BI gjort betydelige investeringer i teknologi og digitale løsninger. Høsten 2017 ble prosjektet Bachelor Blended startet opp med kurset Bedriften som pilotkurs. Bachelor Blended innebærer bruk av varierte læringsformer med formål å øke læringsutbyttet for BIs studenter. Målsetningen er at alle kjernekurs på bachelornivå skal «blendes» innen 2020. Et nytt multimediesenter ble tatt i bruk i september 2017. Her finnes ulike fasiliteter for opptak av greenscreen- og podcast-produksjoner, to webinar-studioer og flere lokasjoner for live «BI-TV».

I tillegg til dette har BI tatt i bruke flere andre verktøy for å øke læringsutbyttet for studentene. Disse inkluderer blant annet:

  • Bruken av undervisningswebinarer har økt betraktelig i 2017 med mer enn 300 webinarproduksjoner som blir tatt godt imot av både studenter og faglig ansatte.
  • Differ er en kurskommunikasjonsapp med chatbot som ble testet høstsemesteret 2017 på flere kurs, bl.a. pilotkurs ifb. Bachelor Blended-prosjektet. Målinger viste 19 ganger høyere aktivitet på Differ sammenlignet med kursrom på den nåværende læringsmiljøplattformen itslearning.
  • PeerGrade er et verktøy for medstudentvurdering som ble testet ut høsten 2017. 
  • Som ledd i BIs skills-prosjekt fikk 1000 BI studenter tilbud om å ta Excel-kurs online gjennom svenske Learnesy.

I året som gikk arrangerte BI 1104 eksamener, hvorav 558 var digitale (50,5%) og 546 var på papir (49,5%). Av de digitale eksamenene var 153 skoleeksamener.

Digitalisering av eksamen har ikke forløpt uten problemer. I slutten av 2017 opplevde vi et tilfelle av nedetid på eksamensplattformen som medførte at ca 2500 studenter måtte ta eksamen på nytt. I tillegg til dette erfarte vi enkelte mindre tregheter og problemer, men der studentene fikk levert besvarelsen. I tillegg til svakheter ved den tekniske løsningen avdekket utfallet mangler knyttet til beredskap og kommunikasjon rundt denne typen hendelser. Forbedring av dette blir et viktig fokusområde i 2018. Implementering av digital eksamen er til tross for problemene nevnt ovenfor et satsningsområde. Selv om implementeringen har vist seg noe mer krevende enn forutsatt står målet fast. 

BI lanserte i 2012 en studentportal som samler all informasjon studentene trenger i sin studiehverdag. I portalen finner man timeplan, kursoversikt, karakterer og all administrativ informasjon rundt studiehverdagen. I 2017 fikk man innvilget midler til å oppgradere studentportalen til en mer moderne visuell profil med mobiltilpasning og mulighet for å skreddersy informasjon basert på ulike brukergrupper. I tillegg var det behov for å gjøre studentportalen mer stabil siden man over tid hadde slitt med kapasitetsproblemer og perioder med store tregheter og nedetid. Den nye studentportalen skal være ferdig til lansering for de største brukergruppene i april 2018, men implementering vil pågå fram til sommeren 2018. BI lanserte også nye nettsider i 2017. De nye nettsidene ble tildelt Farmand-prisen for design og innhold som skaper stor nytteverdi for de ulike målgruppene.

I 2017 etablerte BIs ledelse programmet «Future Teaching & Learning». Formålet var å samordne alle prosjekter og piloter som handler om utvikling av ny undervisningspraksis og bruk av læringsteknologi. Etter mange år med fokus på eksperimentering og utprøvning er BI nå på vei over i en fase der fokus er å skalere bruken av varierte undervisningsformer og læringsteknologi for en større del av BIs studieportefølje. Programmet «Future Teaching & Learning» samordner prosjektene Bachelor Blended, Digitalisering av eksamen og Alliance Imperial College Business School.

BI skal være kjent for fremragende undervisning og læring blant studenter, ansatte, næringsliv og akademia. Dette forutsetter en strategisk og systematisk tilnærming til kompetanseutvikling. Gjennom prosjektet «Learning Excellence» har det blant annet blitt utarbeidet et pedagogisk opplæringsprogram rettet mot BIs lærekrefter.

En bedre Master Thesis-prosess har blitt utviklet på initiativ fra Dean MSc for å sikre kvalitet og lik standard på tvers av institutter i studentenes arbeid med masteroppgaven.

Et nytt CRM-prosjekt ble startet opp i 2017. Det overordnede målet med prosjektet er å bedre støtte kunde-/studentreisen gjennom hele livsløpet. I første fase skal prosjektet prioritere forbedret behandling av inngående kundehenvendelser og utgående informasjon. Etablering av én felles førstelinje og anskaffelse av nytt CRM-system er en del av prosjektet. Det foretas løpende behovsanalyser som grunnlag for investeringsbeslutning.

Nye campuser i Trondheim og Stavanger

BI har sterkt fokus på miljøvennlig og energieffektiv drift. Sentralt i dette arbeidet står investeringen i nye campuser i Trondheim og Stavanger. I februar 2017 var det grunnsteinsnedleggelse for det nye miljøbygget til Handelshøyskolen BI – campus Trondheim på Brattørkaia. Den nye campusen i Trondheim skal stå klar til studiestart 2018. I november 2017 signerte Handelshøyskolen BI og GMC Eiendom ved Byfjordparken AS en avtale om ny campus i Stavanger. Omkring 700 studenter vil i 2019 innta den nye campusen i Byfjordparken i Stavanger. Investeringene i nye campus bygger opp under BIs ambisjoner om å legge til rette for nye og fremtidsrettede læringsformer.

Læringsmiljø

BI har ambisjoner om å ha et godt og inkluderende læringsmiljø på alle studiestedene, der mangfold blant studentene verdsettes. Tett samarbeid mellom studentene og ansatte er en nøkkel for å lykkes med dette.  I praksis foregår samarbeidet på flere nivåer – i regelmessige dialogmøter mellom studentforeningene og BIs ledelse, samt i studiene og på campusene. Læringsmiljøutvalget skal både ivareta rapportering til styret om BIs arbeid med læringsmiljøet og sikre en koordinert oppfølgning. I 2018 vil læringsmiljøutvalgets rolle i arbeidet med det fysiske og psykiske læringsmiljøet få økt prioritet.  

Internasjonalt samarbeid

EdTech Forum er et nettverk av internasjonale handelshøyskoler med fokus på fremtidsrettet utdanning innen business. BI ved LearningLab ble gjennom dette nettverket i fjor kontaktet av Imperial College Business School og fremlagt initiativ om en strategisk allianse med fokus på å utvikle en ny standard for «excellent online education» for Executive-markedet. Alliansen ble lansert i februar 2018 og felles kursplattform vil være klar til bruk fra oktober 2018. De andre medlemmene av alliansen er pr. i dag Imperial College Business School, ESMT Berlin og Singapore Management University (SMU). Hovedmålet er å utvikle enestående online og blended utdanning for deltidsmarkedet. Prosjektet på BI vil bli organisert og koordinert som en del av Future Teaching & Learning-programmet, sammen med Bachelor Blended og digital eksamen-prosjektet.

Opptaket 2017

4625 nye studenter startet på BIs heltidsstudier høsten 2017. Målsettingen om å gjenvinne studentvolum tapt ved opptaket i 2016 ble ikke nådd. Søking og opptak til heltidsstudier var imidlertid så god at alle oppsatte program, inkludert nye tilbud på alle fire campuser, gikk som planlagt.

Det internasjonale markedet fortsetter å være en arena som byr på muligheter for BI, og hvor økt innsats kan øke opptaket. I fjor var det rekordopptak til BBA-programmet og opptak av internasjonale MSc-studenter ble opprettholdt på samme nivå som for 2016. Opptaket i 2017 var det nest høyeste noensinne på MSc-nivå.

Videre utvikling av en programportefølje som møter ønsker og behov i både det norske og de internasjonale markedene er avgjørende for å opprettholde et tilfredsstillende studentvolum i fremtiden.

Statestikk fra opptaket 2015, 2016 og 2017

Fullføringsgrad

BI har over tid jobbet målrettet for at flere studenter skal lykkes med sine studier og fullføre på normert tid. En rekke tiltak for bedre studiestart, sosial og faglig integrering og bedre individuell oppfølging ble gjennomført i 2017. Fokus på mestring og gjennomføring har bidratt til en liten økning i andelen studenter som fullfører sine studier på normert tid. Blant de som startet et bachelorstudium på heltid i 2014 fullførte 37,4 % på normert tid sommeren 2017. Tilsvarende tall for 2013-kullet var 36,7 %. Fullføringsgraden på normert tid for Master of Science-studenter er stabil på 80 %.

Fullføringsgrad Bachelor

Fullføringsgrad Bachelor

Fullføringsgrad Master

Fullføringsgrad Master

Digitale vitnemål

Høsten 2017 produseres de første digitale vitnemålene fra BI. De nye digitale vitnemålene fjerner en rekke manuelle prosesser, sikrer nøyaktigheten i rapportering av graduerte studenter og forbedrer sikkerhet- og kvalitetskravene betydelig. I tillegg har digitale vitnemål bidratt til økt tilfredshet blant studentene.

Flere tilbud på campusene

Det har i 2017 vært mindre endringer i bachelorporteføljen ved campusene i Bergen, Stavanger og Trondheim. Bachelorprogrammet i Entreprenørskap og økonomi ble fra og med studiestart 2017 tilbudt ved samtlige campuser. Programmet har tidligere kun vært gjennomført i Oslo. Bachelorprogrammet i PR og markedskommunikasjon ble ikke tilbudt på campus Trondheim ved studiestart 2017.

Økt fokus på digital

Dagens studenter er bevisste på at de må ha digital kompetanse som en del av sin grad, uansett hvilken utdanning eller yrkeskarriere de sikter mot. BI må svare på de endrede kompetansekravene den teknologiske utviklingen fører med seg og dyrke frem teknologiforståelse, digitale ferdigheter og et «digitalt mindset» hos studentene. I 2017 lanserte BI tre nyheter i studieporteføljen:

  • Høsten 2017 ble den nye Executive MBA-spesialiseringen «Digital» lansert. Spesialiseringen tar for seg utvikling og ledelse av digitale organisasjoner. Executive MBA Digital skal gjøre ledere i stand til å sette digital agenda og håndtere digital transformasjon i egen organisasjon. BI Executive MBA tilbyr med dette fra og med 2018 fire spesialiseringer.
  • Bedrifter melder om et stort behov for kandidater som evner å nyttiggjøre eksisterende og tilgjengelig data i beslutningsøyemed. Et spesielt stort behov rapporteres for personer som kan anvende slike data i en business-kontekst. For å møte dette kompetansebehovet, har BI utviklet et nytt masterprogram, Master of Science in Business Analytics.
  • Globalisering i dagens finansmarkeder har ført til økt konkurranse og et økt behov for kandidater som kan kombinere en solid forståelse av finansteori med kvantitative ferdigheter. BI lanserte derfor det nye masterprogrammet MSc in Quantitative Finance ved utgangen av 2017.

Executive MBA Digital starter opp for første gang i mars 2018. MSc in Business Analytics og MSc in Quantitative Finance vil immatrikulere de første studentene ved studiestart høsten 2018.

Scholarships

BI trenger både en fremragende faglig stab, og fremragende studenter. For 2017 mottok BI mange sterke søknader om stipend, både på Bachelor- og MSc-nivå. 62 MSc-stipender ble tildelt talentfulle studenter fra 25 land. Fire forskjellige stipendprogrammer tilbys. BI sponser tre av disse selv, mens det siste er sponset av A. Wilhelmsen-stiftelsen. På masternivå gis stipendene BI Presidential Scholarship, A. Wilhelmsen Foundation Scholarship, MSc International Scholarship og BI Norwegian Business School/QS Scholarship. Gjennomsnittskarakteren til de som mottok stipend var 4,6 (A) som viser at BI tiltrekker seg godt kvalifiserte søkere.

Master Merit Society

I 2017 startet et prosjekt for å etablere en plattform for å øke verdien i samspillet mellom studenter, bedrifter og BIs fagmiljø. Master Merit Society er utviklet for å forbedre MSc-kandidatenes profil og øke mulighetene for samhandling med næringslivet. Opprettelsen av plattformen skal forbedre læringsopplevelsen, synliggjøre profilen til MSc-programmene, demonstrere employability til potensielle arbeidsgivere og kan brukes for arbeidsgiveres rekruttering av studenter. Master Merit Society vil bli lansert i vårsemesteret 2018.

Kandidatprofil og ferdigheter

Alle MSc-programmer har i 2017 oppdatert kandidatprofiler. Kursbeskrivelsene har også blitt revidert for å speile programspesifikke ferdigheter. I løpet av 2017 har arbeidet med videre institusjonalisering av “skills” fortsatt, og en BI Graduate Attribute-profil har blitt utviklet. Attributtprofilen fungerer som et rammeverk for å utvikle programmer som møter interessentenes forventninger. Et generelt attributtrammeverk (BI Graduate Attribute framework) for BI-kandidater skal sikre at programmene som leveres fra BI forbereder studentene for en verden i stadig forandring. Dette vil fungere som et verktøy for bevissthet og retning for alle interessenter, det være seg studenter, faglig stab eller fremtidige arbeidsgivere.

For bachelorstudiene har det blitt arbeidet videre med implementering av tilbakemeldinger som framkom gjennom skillsundersøkelsen. Dette gjelder både i kandidatprofiler og læringsmål for hvert enkelt program. Mer spesifikt har det blitt tatt initiativ til et valgkurs med case-løsning. Dette bidrar til å hjelpe studentene til å tenke tverrfaglig og øve ferdigheter som er etterspurt i arbeidslivet.

Internships

Over 70 masterstudenter hadde internship som del av timeplanen høstsemesteret 2017. BI åpnet i 2017 også opp for muligheten til å gjennomføre internship i egen bedrift. Internship-piloten er utformet med inspirasjon fra MIT og REAP-modellen (Regional Entrepreneurship Acceleration Programme), utviklet av Professor Bill Aulet hos MIT School of Management.

Akkrediteringer

Handelshøyskolen BI er den eneste handelshøyskolen i Norge som har de tre fremste internasjonale akkrediteringene; EQUIS (European Quality Improvement Systems), AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) og AMBA (The Association of MBAs). Skoler som har alle tre akkrediteringene kalles for Triple Crown-skoler. På verdensbasis har kun en prosent av alle handelshøyskoler klart å oppnå trippel akkreditering.

AACSB, EQUIS  og AMBA logo

 

Å oppnå og beholde akkrediteringer krever systematisk arbeid med kvalitet i utdanningen, i forskningen og alle deler av BIs organisasjon. Kravene til reakkreditering blir stadig høyere, og akkrediteringsorganene gjør nøye vurderinger av BIs evne til å vedlikeholde og forbedre egne standarder.

BI har hatt EQUIS-akkreditering siden 1999, AMBA-akkreditering siden 2013 og AACSB-akkreditering siden 2014.

I 2008 ble BI akkreditert som vitenskapelig høyskole av NOKUT. I 2017 etablerte NOKUT en ny tilsynsmodell, som legger større vekt på det helhetlige kvalitetsarbeidet og på hvordan institusjonene følger opp resultatene av kvalitetsarbeidet. Basert på skjerpede krav i den nye studietilsynsforskriften ble BI i 2017 som del av en pilot der fire vitenskapelige høyskoler deltok, undelagt tilsyn. Tilsyn med komitebesøk ble avholdt i slutten av 2017. Vedtak vil bli fattet i NOKUTs styre i mai 2018.

I 2016 ble BI blant de første utdanningsinstitusjonene i verden med den nye sertifiseringen EFMD Online Course Certification System (EOCCS). EOCCS tildeles på grunnlag av kvaliteten på nettbaserte kurs til skoler som lykkes med å ta i bruk fremtidens undervisningsformer. BI beholder sertifiseringen i 2017.

Rangering

Financial Times-rangeringen består av totalt syv delrangeringer som retter seg mot spesifikke utdanningsprogrammer. BI deltar i fire av delrangeringene, samt i den overordnede skolerangeringen.

Handelshøyskolen BI fikk i 2017 en 33. plass på den årlige Financial Times European Business Schools Ranking 2017. Dette er den høyeste plasseringen en norsk handelshøyskole har hatt noensinne. Siden 2012 har BI klatret 27 plasser på Financial Times’ skolerangering. De viktigste måleindikatorene er knyttet til våre tidligere studenters lønnsnivå, karriereutvikling og måloppnåelse, samt kundetilfredshet.

Financial Times European Business Schools Ranking 2017

Financial Times European Business Schools Ranking 2017

I delrangeringen for Executive MBA-programmer fikk BI-Fudan MBA plass 38, opp fra plass 39 i 2016. BI EMBA var inne på listen for tredje gang i 2017, med en 99. plass. Programmet er ett av kun to på listen som tilbys ved norske skoler. I 2016 var programmet rangert til en 93. plass.

I delrangeringen Masters in Management rangeres BIs MSc in Business, siviløkonomutdanningen, som nummer 77 på en liste over de 95 beste programmene i Europa. Delrangeringen Executive Education tar for seg skreddersydde og åpne kurs og program rettet mot etter- og videreutdanningsmarkedet. BIs skreddersydde program ble i 2017 rangert som nummer 57, mens programmene i kategorien Open Enrolment ble rangert på plass 72.

Financial Times Rankings 2017

Financial Times Rankings 2017

Triple Crown-status og FT-rangeringene har betydning for BIs omdømme både nasjonalt og internasjonalt, øker verdien av et vitnemål fra BI og har stor betydning i konkurransen om å rekruttere fagkrefter og studenter internasjonalt.