-

BIs vedtatte strategi beskriver seks «must wins» - seks prioriteringer BI må lykkes med for å nå målsettingen om å ha innflytelse på internasjonal forskning, på studentens læring og på praksis i næringsliv og samfunn. Alle BIs aktiviteter gjennom 2017 kan knyttes til ett eller flere av disse prioriterte målene:

  • Rangering blant de fem beste i Europa innenfor minst fire akademiske disipliner
  • Internasjonalt foretrukne MSc-, EMBA- og PhD-programmer og -kandidater
  • Leveransemodeller i tråd med studentenes høye forventninger
  • Distinkt kandidatprofil som kombinerer faglig styrke, ferdigheter og verdier
  • Profesjonell leveranse av studier med høy kvalitet og relevans til store studentgrupper på bachelor og innen etter- og videreutdanning
  • Foretrukken samarbeidspartner for næringsliv og offentlig sektor

Alle seks must wins er målområder som det har blitt jobbet systematisk med gjennom hele 2017. Det er styrets vurdering at organisasjonens arbeid med de prioriterte målområdene har vært god, selv om det for noen av «must wins» er et stykke igjen før vi kan si oss fornøyd med status. De samme målområdene målene danner grunnlag for BIs budsjettprioriteringer i 2018.

Rolle og impact

Handelshøyskolen BI har valgt å ta en aktiv rolle i samfunnsutviklingen generelt og innen akademia spesielt. Organisasjonen har prioritert å delta i nettverk, forum og arbeidsgrupper for utvikling av nye undervisningsformer, for kvalitetsutvikling og for kunnskapsutvikling innen handelshøyskolefagene. Gjennom 2017 har BI vært en drivkraft for utvikling i både norsk og internasjonal sammenheng. Dette er en rolle og et samfunnsoppdrag BI tar på det største alvor.

Digital transformasjon

Digitalisering er med på å legge premissene for hvordan BIs ansatte jobber, for innholdet i BIs programmer og for hvordan programmene blir undervist. Dette krever et offensivt og framtidsrettet BI. Dagens studenter er bevisste på at de må ha digital kompetanse som en del av sin grad, uansett hvilken utdanning eller yrkeskarriere de sikter mot. Dette gjelder både i ungdomsmarkedet og blant de som har mange år i arbeidslivet. BI svarer på de endrede kompetansekravene som den teknologiske utviklingen fører med seg og vil sørge for at studentene også for framtiden har gode grunner for å velge BI.

Handelshøyskolen BI har de siste årene gjennomført betydelige investeringer i teknologi for digitalisering av kjernevirksomheten og for støttefunksjoner til beste for studenter og ansatte.

Høsten 2016 ble det besluttet å opprette en ny stilling som digital direktør ved BI. I februar 2017 tiltrådde Elin Borrebæk stillingen som inngår i BIs ledergruppe, og som har lederansvar for BIs digitale avdeling og digital studentforvaltning. Ansettelsen har styrket det strategiske fokuset og den operative implementeringen av BIs digitale satsninger.

Fornyet åremål for rektor

Styret ved Handelshøyskolen BI besluttet i 2017 å forlenge åremålet til rektor Inge Jan Henjesand. Henjesand vil med det i 2018 gå inn i sin andre åremålsperiode fram mot 2022.

Om virksomheten

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter årlig. Virksomheten er organisert i en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

BI er en uavhengig vitenskapelig høyskole med hovedkontor i Oslo og fire studiesteder i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Tusen takk

Styret vil rette en stor takk til ansatte, studenter, alumni, partnere og alle andre som i stort og smått har bidratt til BIs utvikling i 2017. God samhandling er avgjørende for kvaliteten på BIs forskning og undervisning. Styret er overbevist om at relasjonene som er skapt og styrket i året som gikk vil ha positiv betydning for BIs utvikling i fremtiden.