-
Årsrapport 2019

Årsresultat

Stiftelsen Handelshøyskolen BI oppnådde et godt økonomisk resultat i 2019 med et overskudd på 79,6 millioner kroner. BIs totale omsetning var i 2019 på 1.615 millioner kroner mot 1.576 millioner i 2018.

Årsresultat

Stiftelsen Handelshøyskolen BI oppnådde et godt økonomisk resultat i 2019 med et overskudd på 79,6 millioner kroner. BIs totale omsetning var i 2019 på 1.615 millioner kroner mot 1.576 millioner i 2018.

KONSERNET

Stiftelsen Handelshøyskolen BI er morselskap i en konsernstruktur bestående av de 100% eide datterselskapene BI-Bygget D-Blokka AS, Sandakerveien D-Blokka AS, Sandakerveien 116-118 AS, Bedriftsøkonomisk Institutt AS og Studentenes Hus AS.

Alle selskapene har forretningsadresse i Nydalsveien 37, Oslo. Av datterselskapene er det kun BI-Bygget D-Blokka AS som har hatt aktivitet i 2019 gjennom utleie av lokaler i D-Blokka. BI-Bygget D-Blokka AS eier 21,7%, mens Stiftelsen Handelshøyskolen BI eier 78,3% av eiendommen i Oslo. Konsernets omsetning var i 2019 1.639 millioner kroner, og driftsresultatet ble 122,2 millioner.

Konsernets eiendomsinvesteringer er finansiert gjennom et pantelån i DNB Bank ASA, med sikkerhet i hele eiendomsmassen i Nydalen. Det er i løpet av året betalt ordinære avdrag i konsernet tilsvarende 48,0 millioner, og resterende pantelån utgjør på balansetidspunktet 547 millioner. Totalt utgjorde konsernets finansposter 25,8 millioner i 2019. Reell verdi i bygningsmassen i Nydalen forventes å ligge godt over bokført verdi.

Årets resultat før skatt for konsernet ble 96,4 millioner kroner. Årets skattekostnad ble 5,2 millioner, og denne relaterer seg til utleievirksomheten både i morselskapet og datterselskapet BI-Bygget D-Blokka AS. Resultat etter skatt ble således 91,3 millioner.

Kontantstrømmen for årets aktiviteter er negativ med 56,4 millioner kroner. Ved utgangen av året var det benyttet 173,6 millioner av konsernets trekkrettighet på 200 millioner, mot 120,2 millioner på tilsvarende tidspunkt i 2018. Den bokførte egenkapitalen for konsernet per 31. desember 2019 var 960,2 millioner kroner.

STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI

Stiftelsen Handelshøyskolen BI oppnådde en inntektsvekst på 39,3 millioner kroner fra 2018 til 2019. Økningen utgjør omlag 2,5% og resulterte i en total omsetning på 1.615 millioner. Av dette utgjorde statsstøtte 347,8 millioner, eller 21,5% av omsetningen.

Undervisningsinntektene steg med 15,0 millioner til 1.186 millioner kroner. Denne økningen kan i hovedsak tilskrives prisstigning på alle programmer, samt vekst innenfor etter- og videreutdanning. For heltidsprogrammene var det en kraftig nedgang i opptaket høsten 2018, og dette forplanter seg videre inn i 2019.

Opptaket på bachelor heltid 2019 var imidlertid veldig positivt, og tre nye studier på bachelornivå ble godt tatt imot av markedet. På sikt vil dette gode opptaket veie opp for nedgangen som skjedde i 2018. Innenfor etter- og videreutdanning er det i hovedsak vekst innenfor bedriftsinterne programmer, og da spesielt mot offentlig sektor, men også en betydelig inntektsvekst knyttet til vårt EMBA-program som leveres i samarbeid med Fudan University i Shanghai.

Driftsresultatet økte fra 74,1 millioner kroner i 2018 til 103,7 millioner i 2019. Hovedårsaken til den kraftige økningen i driftsresultatet er en engangseffekt som følge av endringen i pensjonsordningen til Statens Pensjonskasse fra 1.1.2020. Denne endringen er en planendring og resulterer i en ekstraordinær kostnadsreduksjon tilsvarende 47,3 millioner i 2019.

Justert for denne engangseffekten er det underliggende driftsresultatet 56,4 millioner, hvilket er svakere enn i 2018. En stor del av kostnadsbasen er knyttet til lønn og sosiale kostnader. Dersom man korrigerer for engangseffekten knyttet til pensjon, har lønn og sosiale kostnader økt med 5,7%. Dette henger sammen med ett godt lønnsoppgjør for ansatte, og en netto tilvekst i antall faglig ansatte.

Det ble høsten 2018 åpnet et nytt og større campus i Trondheim, og 2019 var første regnskapsår med drift av det nye campuset hele året med den konsekvens at leiekostnadene økte mer enn prisveksten skulle tilsi. IT-kostnader øker som en konsekvens av økte lisens- og vedlikeholdskostnader på våre støttesystemer.

Det er også en økning i kostnaden knyttet til samarbeidende skoler, da vår samarbeids-EMBA med Fudan University øker i aktivitetsomfang. Motsatt opplever vi en kraftig reduksjon i markedsføringskostnadene med -15,4%. Noe av denne reduksjonen har sammenheng med at produksjonen av markedsførings-materiale skjer i sykluser som ikke er årlig. På de øvrige kostnadspostene er det i sum kun mindre endringer.

Avskrivninger steg med 1,4 millioner kroner fra 2018. Dette skyldes en økning av investeringsnivået fra 2018 til 2019 på 16,3 millioner.

Netto finansposter (kostnad) er marginalt forskjellig fra 2018. Dette skyldes noe høyere flytende rente som har motvirket effekten av betalte avdrag. Totalt er det nedbetalt 38,0 millioner kroner i ordinært avdrag på pantelån til DNB i 2019.

Det var på balansedagen benyttet 173,6 millioner kroner av trekkrettigheten pålydende 200 millioner, hvilket er en oppgang på 53,4 millioner i forhold til 2018. Stiftelsen følger en finansiell sikringsstrategi som innebærer at minimum 33% av pantelånet til enhver tid skal være sikret gjennom fastrenteavtaler.

På balansedagen utgjør andelen av lånet som er bundet opp i fastrenteavtaler 400,0 millioner. Sikringsgraden er på balansedagen 96%. Fastrenteavtalene har forskjellig varighet, og den første løper ut i april 2022, mens den lengste løper ut i 2028. Det er forventet en oversikring fra april 2021 og frem til april 2022 hvor den første fastrenteavtalen forfaller.

Kontantstrømmen for årets aktiviteter er negativ med en svekkelse på 56,4 millioner. Hovedårsaken til den negative likviditetsutviklingen er store innbetalinger til pensjonsordningene. I 2019 ble det innbetalt 145,7 millioner til pensjonsordningene mens det i 2018 ble innbetalt 84,6 millioner.

Det har også, som tidligere nevnt, vært et høyere investeringsnivå i 2019 enn i 2018. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var 57,2 millioner i 2019, mot 122,2 millioner i 2018. Det vurderes at stiftelsen har en tilfredsstillende likviditet, likefullt kan ikke innbetalingene til pensjonsordningene vedvare på et så høyt nivå som i 2019.

Det oppleves ikke vanskelig å finne hverken kortsiktig eller langsiktig finansiering, og det er for tiden en avtale med DNB om trekkrettighet med varierende ramme gjennom året. Deler av året er det ikke behov for trekkrettighet, da virksomheten har overskuddslikviditet i perioder rundt de store semesterinnbetalingene i begynnelsen av semestrene.

I egenskap av å være finansiert av studentbetaling, og i konkurranse med offentlige aktører som tilbyr gratis studier, er det en betydelig markedsrisiko spesielt på heltidsstudier. Det er avhengighet av et stort volum på bachelornivå og jevn tilstrømming av studenter.

Ledelsen adresserer markedseksponeringen løpende og er trygg på at organisasjonen er rustet for å håndtere den korrekt og at stiftelsen er solid nok til å kunne håndtere svingninger i resultatene. Søkertallene for høsten 2020 til heltidsstudiene virker lovende, og bekrefter at stiftelsen har et attraktivt studietilbud.

Det er forventinger om at opptaket på heltid høsten 2020 minst vil være på nivå med høsten 2019, og dette gir en god indikasjon på inntektsstrømmen de neste tre år. Fremover arbeides det med å sikre posisjon i det nasjonale markedet, samt styrke posisjonen i det internasjonale markedet.

Det er en forventning om å beholde de store volumene på bachelornivå, mens det satses på en vekst på MSc. Dette i et marked hvor ungdomskullene i henhold til SSB sine framskrivninger er svakt fallende de to neste årene, før de igjen vil stige svakt. Behovet for etter- og videreutdanning vurderes fremover som økende, og understøttes av den sittende regjerings satsning på etter- og videreutdanning.

Et arbeidsliv i stadig endring, gir økt behov for livslang læring. Selv om volumene allerede er store på etter- og videreutdanning forventes det å ta del i denne satsingen også i årene fremover. Styrking av støtteapparatet rundt eksternfinansiert forskning forventes å øke antall søknader om eksterne midler, og i større grad å gi prosjektmidler fra Norges Forskningsråd og EU. Det er allerede i 2020 oppstart på et større prosjekt finansiert av EU.

Selskapets finansielle risiko blir overvåket og analysert fortløpende. Finansiell risiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Kredittrisiko er i hovedsak kundefordringer, og denne risiko vurderes som liten da selskapet har gode rutiner for å drive inn utestående krav. Netto tap på krav har vært stabil over en årrekke, og det er ikke grunn til å tro at dette vil endre seg vesentlig.

Likviditetsrisiko vurderes som lav da likviditetsstrømmen til selskapet er stabil og forutsigbar. Renterisikoen anses som begrenset. Selskapet har i dag en rentebærende pantelån på 417 millioner kroner hvor 400 millioner er sikret med renteswapavtaler. I tillegg til pantelånet kommer benyttet del av trekkrettighet som vil variere betydelig i løpet av året.  

Stiftelsens egenkapital steg til 911,6 millioner kroner i 2019. Årets resultat bidro til en økning på 79,6 millioner. Estimatavvik knyttet til pensjonsordningen bidro til en økning på 14,5 millioner.

Bygget i Nydalen er nedskrevet med 1,5% i 2019 og har ved utgangen av året en balanseført verdi på 1.440 millioner kroner. Øvrige anleggs- og driftsmidler er avskrevet etter samme prinsipper som tidligere år.

Restgjelden utgjør på balansedagen 590,6 millioner kroner inkludert 173,6 millioner benyttet trekkrettighet. Stiftelsen har tegnet en ny femårig låneavtale med DNB. På balansetidspunktet oppfyller stiftelsen långivers krav til covenant.

I samsvar med regnskapsloven §3-3 a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.