-
Årsrapport 2019

Forskning og faglig aktivitet

BI er forskningsbasert, og forskningen skal ha en tydelig effekt gjennom publisering i internasjonalt anerkjente journaler. Den skal være grunnlaget for studentenes læring og gjenspeiles i alt vi gjør som utdanningsinstitusjon. Det er også en forventning om at forskningen skal påvirke praksis i næringsliv og offentlig forvaltning.

BI har en målsetning om å ha flere fagområder rangert blant de beste i Europa. Dette er viktig for å styrke vårt internasjonale omdømme, vår faglige innflytelse og rekrutteringen av faglige medarbeidere. Det har vært en viktig prioritet å rekruttere vitenskapelig ansatte som kan vise til gode forskningsresultater med internasjonal bakgrunn.

Et av BIs ledende fagmiljøer er blant annet Institutt for finans, som er et av de høyest rangerte forskningsmiljøene i nordisk og europeisk målestokk basert på «UTD Top 100 Business School Research Rankings».

I 2019 fortsatte vi arbeidet med å styrke BIs forskning gjennom tydeliggjøring av forskningssentre, økt fokus på publisering i anerkjente internasjonale tidsskrift og kartlegging av forskningens innflytelse på akademia, næringsliv og offentlig forvaltning. BIs forskere utvikler også kunnskap om bærekraft innenfor fagfeltene, og bidrar til å løfte bærekraftrelevansen i forskningen.

For å bidra til å utvikle programmene videre, særlig innenfor ‘business analytics’, har BI besluttet å bygge opp et fagmiljø innenfor statistikk og informatikk (data science), samt etablere et tverrfaglig forskningssenter som gjør bruk av avansert statistisk metode innenfor BIs fagområder.

I året som gikk ble Berit Svendsen, leder for den internasjonale satsningen til Vipps, utnevnt som BIs første Adjunct Executive in Residence. I rollen skal hun blant annet bidra inn i utviklingen av nye programmer.

Vår faglige virksomhet er organisert i åtte institutter (les mer på bi.no/forskning). For en oversikt over alle registrerte forskningsprosjekter som BI enten er institusjonell eier av eller deltar som partner i, se oversikt på den nasjonale forskningsdatabasen Cristin.

FORSKNINGSSENTRE

I 2019 satte BI et større fokus på våre åtte forskningssentre, BI Research Centres, som alle representerer spydspisser innen forskning. Disse skal levere høy forskningskvalitet, publiseringer i tidsskrifter som vi anser som de mest prestisjefylte innen sine fagområder, ha løpende og høy grad av eksternfinansiert forskningsaktivitet og -kapasitet, med både et nasjonalt og internasjonalt fokus, i samarbeid med akademiske partnere, næringsliv og samfunn.

EKSTERNFINANSIERT FORSKNING

I året som gikk hadde BI eksternfinansierte forskningsprosjekter med en samlet omsetningsverdi på 37,2 millioner kroner, en økning på 7,5% i forhold til 2018.

Det er også en uttalt forventning fra myndighetene at norske utdanningsinstitusjoner skal øke inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA).

BI har i 2019 derfor hatt en betydelig økt aktivitet og fokus på å øke den eksternfinansierte forskningsaktiviteten, og på å synliggjøre hvordan vår forskning kan bidra til å løse aktuelle utfordringer i samfunn og næringsliv. Antall søknader om eksterne forskningsmidler økte med over 70% i forholdet til året før, og antall søknader til Forskningsrådet økte alene fra 26 til 68.

BI fikk innvilget eksterne midler til flere små og større forskningsprosjektsøknader i løpet av 2019, både fra EU, Forskningsrådet, men også fra næringsliv og finansieringskilder i utlandet.

Ett eksempel på dette er det H2020-finansierte prosjektet «ARTSFORMATION - Mobilizing the Arts for an Inclusive Digital Transformation», som er tildelt 30 millioner kroner og ledes av professor Christian Fieseler. Vår skole er prosjekteier og konsortium-koordinator for det treårige prosjektet som innebærer en samarbeid med åtte internasjonale forskningspartnere.

Førsteamanuensis Andreas Fagereng ble i 2019 tildelt 14 millioner kroner i et ERC Starting Grant for prosjektet «Inequality in 3D - Measurement and Implications for Macroeconomic Theory (3D-in-Macro)». Prosjektet skal blant annet utforske betydningen av økonomisk ulikhet og heterogenitet i husholdninger.

I desember fikk BI også tilslag fra Forskningsrådets Helsevel-program for prosjektet «Measures for Improved Availability of medicines and vaccines», ledet av BI-professor Marianne Jahre. Prosjektet, som ble tildelt 12 millioner kroner, er et samarbeid på tvers av flere institutter på BI og et stort internasjonalt akademisk nettverk.

BI anser de foreløpige resultatene knyttet til våre fagliges vitenskapelige produksjon i 2019 som gode. Vi har hatt som mål å både øke den internasjonale vitenskapelige publiseringen og andelen artikler i topprangerte vitenskapelige tidsskrifter.

Andelen publiseringspoeng knyttet til vitenskapelige tidsskriftsartikler øker også i 2019. Andelen publiseringspoeng knyttet til nivå 2-publiseringer viser også en svært god utvikling.

Antall topp-publiseringer (ABS4* og ABS4) holder seg på cirka samme høye nivå som i 2018.

Andelen vitenskapelig produksjon som resultat av internasjonalt samarbeid, holder seg på samme nivå som året før.

Samtlige publiseringstall for 2019 er foreløpige tall (per februar). Endelige tall offentliggjøres i april.

PRISER OG UTMERKELSER FOR FAGLIGE PRESTASJONER

På BIs årsmøte og årsfest deler vi ut både priser og pengepremier som anerkjenner våre ansattes prestasjoner gjennom året. Prisene skal stimulere til innsats, understøtte strategiske satsinger, samt være en anerkjennelse av og inspirasjon for prisvinnerne og fagmiljøene deres.

Førsteamanuensis Mark Brown ble tildelt prisen for Pedagogisk innovasjon i 2019. Juryen berømmet Browns innsats for å revitalisere kurs og undervisning med en økt bruk av digitale og interaktive læringsmetoder.

Professor Christian Brinch fikk BIs Forskningspris i 2019. Prisen gis til faglig ansatte som over tid har levert forskning av høy kvalitet og bidratt positivt til eget fagmiljø og samfunnet generelt, gjennom verv og andre oppgaver.

ÆRESDOKTORER

I 2019 hadde BI 15 æresdoktorer, en anerkjennelse vi gir til personer med et livsverk av stor betydning. Les mer om våre æresdoktorer på bi.no/forskning/aresdoktorer.

GAVEPROFESSORAT

I 2019 ble det inngått avtale om videreføring av to av BIs tre gaveprofessorater, henholdsvis med BAE-næringen og Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse. BI hadde dermed tre gaveprofessorater i 2019:

Professor Ragnhild Kvålshaugen, finansiert av den norske BAE-næringen (Bygg-, Anlegg og Eiendomsnæringen).
Professor Per Ingvar Olsen, finansiert av Tine og Nortura
Professor Torger Reve, Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelsesprofessorat

GSERM

I januar 2019 gjennomført BI, i samarbeid med universitetet i St. Gallen, 7 GSERM-kurs med til sammen 114 deltakere fordelt på 15 ulike nasjonaliteter. GSERM er et avansert to-ukers integrert kurs i metode for PhD-kandidater, postdoktorer og faglige, som undervises av anerkjente internasjonale forelesere.

BIs DOKTORGRADSPROGRAM

Vårt doktorgradsprogram skal være en drivkraft i utviklingen av den faglige staben vår. Det arbeides kontinuerlig for å øke gjennomstrømningen på doktorgradsstudiet. Økt fokus på inntakskvalitet og jevn oppfølging av PhD-kandidater i løpet av studietiden de siste årene viser resultater.

Det ble gjennomført 7 disputaser i 2019, en nedgang fra toppåret 2018 da vi uteksaminerte 15 kandidater. Det forventes en økning igjen i 2020. 

Vi har en antakelse om at kvaliteten på PhD-utdanningen gjenspeiles i kvaliteten på institusjonene hvor de uteksaminerte kandidatene får jobb. Gode eksempler på dette i 2019, er:

Chi Hoang, Nanyang Technological University
Jo Albertsen Saakvitne, Boston Consulting Group
Olga Mikhailova, NMBU (fra 2020)

DISPUTATER FRA BIS DOKTORGRADSPROGRAM I 2019:

Adeline Holmedahl Hvidsten - The role of incompleteness in codesigning collaborative service delivery: A case study of electronic coordination in Norwegian health care (series of dissertation 7/2019)

Delphine Caruelle - The Interplay between Time and Customer Emotion during Service Encounters (series of dissertation 6/2019)

Chi Hoang - How the Human Schema Guides Consumer Behavior (series of dissertation 5/2019)

Wah Yip Chu - Essays in Empirical Asset Pricing and Investment (series of dissertation 4/2019)

Olga Mikhailova - Medical technological innovation processes (series of dissertation 3/2019)

Jo Albertsen Saakvitne - Essays on Market Microstructure (series of dissertation 2/2019)

Per-Magnus Thompson - All you need is love? Investigating leadership from leaders’ attachment experiences in close relationships (series of dissertation 1/2019)

<<Tilbake til forsiden                          Neste kapittel: Studier og studenter>>