-
Årsrapport 2019

Studier og studenter

En fundamental forutsetning for BI er å være læringsorientert. Det betyr at vi kontinuerlig må jobbe for å tilpasse og forbedre læringsmetoder, læringsmiljø og undervisningspraksis i våre kurs og programmer. Vi må høre på studentene våre.

Gjennom systematisk læringsinnsikt og pedagogisk utvikling vil vi forbedre studentenes læring. Alle med kurs- og undervisningsansvar får tilbud og mulighet til pedagogisk trening og opplæring i det ypperste innen læringsverktøy.

LÆRINGSMILJØ

Vi har en ambisjon om å ha et godt og inkluderende læringsmiljø på alle våre studiesteder, der mangfold verdsettes. Tett samarbeid mellom studenter og ansatte er essensielt for å lykkes med dette. I praksis foregår samarbeidet på flere nivåer; i regelmessige dialogmøter mellom studentforeningene og BIs ledelse, løpende gjennom studiehverdagen ved hvert enkelt campus, samt i Læringsmiljøutvalget (LMU). LMU er det formelle organet som overser BIs læringsmiljø og et rådgivende organ overfor BIs styre, med like mange representanter fra administrasjon og studenter. Hovedformålet er å sikre studentene reell innflytelse i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø.

VURDERINGSMETODER

I Studiebarometeret som gjennomføres annethvert år får BI gjennomgående lav score på «tilbakemelding og veiledning». En utprøving av vurderingsmetode og teknologi ble igangsatt i 2017 og fulgt opp av en stor pilot med 3700 studenter høsten 2018. Erfaringene herfra viser i 2019 at medstudentvurdering er velegnet, blant annet som pedagogisk aktivitet for økt aktivisering og bedre læring. Piloten vil derfor utvides med flere kurs frem til 31. juli 2021. Piloten har også synliggjort behov for ytterligere tiltak for effektivisering og automatisering. I januar 2020 vil man gjennomføre en ny evaluering for å få tilbakemeldinger fra studentene på løsningen. 

STUDENTINVOLVERING

I forbindelse med revideringen av BIs kvalitetssikringssystem ble det fra høsten 2019 gjennomført flere tiltak for å forbedre studentenes medvirkning i kvalitetsarbeidet. Eksempler på dette er:

 • Felles opplæringsprogram for klassekontakter på alle BIs campus
 • Felles prosedyre og malverk for midtsemestersdialog mellom studenter (klassekontakter) og forelesere på alle BIs campus, der sistnevnte publiserer en oppsummering med aksjonspunkter til hele klassen
 • Felles prosedyre og malverk for programevalueringsmøter hvert semester mellom Associate Dean (faglig leder for hvert studium), studentrepresentanter og studieadministrasjon
 • Studentrepresentanter inviteres til årlig dialogmøte om status, kvalitet og utvikling av hvert studium. Studentenes innspill inkluderes i den endelige versjonen av programrapporter, og disse publiseres for studenter og ansatte

I 2019 ble det også gjennomført åtte workshops med seks studenter fra ulike årskull og studier, et initiativ som er videreført fra høsten 2018. I året som gikk diskuterte disse sparringspartnerne temaer som kursbeskrivelser, læringsarealer og vurderingsformer.

Resultatene herfra har blitt brukt som innspill til utvikling av nye fysiske læringsarealer, forbedring av eksisterende og utvikling av nye kursbeskrivelser. Tilbakemeldingene har i tillegg blitt delt internt via pedagogiske kurs og eksternt på konferanser.

HELTIDSMARKEDET

Vi har kjempet med nebb og klør for å snu de siste årenes nedgang for BIs bachelorprogrammer, da dette utfordrer hele vår forretningsmodell. Med 3578 nye bachelorstudenter høsten 2019, sammenlignet med 3131 høsten 2018, ser det ut til at vi har lykkes med å snu den negative utviklingen.

Her var tre nye bachelorstudier utslagsgivende, og da spesielt opptaket for Organisasjonspsykologi, HR og ledelse. Det ble en umiddelbar braksuksess og er allerede vårt nest største bachelorprogram.

Opptaket til masterstudiene våre går noe ned med 559 studenter, sammenlignet med 565 i 2018, som var vårt høyeste opptak noensinne. I 2019 startet vi opp tre nye studier for å ivareta den økende interessen vi opplever fra både nasjonale og internasjonale masterstudenter.

Inkludert årsenheter begynte totalt 4647 nye studenter på BIs heltidsstudier høsten 2019, sammenlignet med 4241 høsten 2018.

ETTER- OG VIDEREUTDANNING

Vi ser at trendene fra tidligere år fortsetter. Executive Master har erfart en stabil positiv utvikling i antall studenter de siste årene, samtidig som vi også i 2019 ser en nedgang på kurs og programmer innenfor Executive Bachelor og nettstudier.

I året som har gått har vi jobbet videre med å videreutvikle vår portefølje i tråd med markedsbehov og -trender, slik at tilbudet vårt skal oppleves svært relevant for kundene våre. Vi lanserte flere nye kurs innen aktuelle temaer som bærekraft og digitalisering.

Vi fikk også tilskudd fra Kompetanse Norge til å utvikle et mer fleksibelt studietilbud innen digitalt endringsarbeid. Vi hadde en studentvekst på 16% ved campusene utenfor Oslo, noe som skyldes et økt fokus på å løfte resultatene her, samt konjunkturendringer.

Vi omorganiserte Executive-divisjonen for å mer effektivt håndtere salgs-, utviklings- og gjennomføringsprosessene våre. Vi rigger oss for overgangen til nye digitale verktøy, med en klar ambisjon om å bli mer kundesentriske, øke salg og kundetilfredshet.

I 2019 satte Markussen-utvalgets rapport og norske myndigheter økt fokus på livslang læring, noe vi er opptatt av å tilrettelegge for. Samtidig vil regjeringens krav også medføre flere aktører i markedet og påvirke konkurransesituasjonen.

Executive MBA-klassen for spesialiseringene Digital og Global Business ble 40 studenter, en økning på 10 fra fjoråret. I 2020 har to nye spesialiseringer oppstart, i henholdsvis bærekraftige forretningsmodeller og business i Kina. Vår BI-Fudan MBA opplevde en liten nedgang fra rekordopptaket året før, med 59 nye studenter.

Studentoversikt

Studentoversikt

*Egne tall hentet fra Discover-dashboardet Student Insight. Tallene inkluderer ikke studenter i permisjon eller med forlenget studietid uten aktiv eksamens- eller kurspåmelding. Tallene for Executive Bachelor inkluderer ikke studenter som tar nettstudier.

Oversikten viser antall unike studenter per program/studie. Samme student kan delta i to programmer samtidig (f.eks. Executive bachelor og nettstudier), men vil da kun telles som én. Det totale antallet studenter inkluderer ikke PhD-studenter. 

FULLFØRINGSGRAD

BI innførte i 2017 en rekke tiltak for bedre studiestart, sosial og faglig integrering, og bedre individuell oppfølging, og har siden jobbet målrettet for å redusere frafall og bedre fullføringsgraden. Dette har gitt positive resultater i form av noe høyere fullføringsgrad på normert tid, de siste to årene på cirka 38%.

Etter fem år, som er fullføringsfristen for bachelorstudenter, har 55% fullført. For master er fullføringsgraden på normert tid relativt stabil på rundt 80%, mens den etter fire år er på 90%.

I 2019 bidro over 100 studenter med å støtte medstudenters faglige utvikling gjennom veiledningstilbudet med læringsstudenter. I 2020 planlegger vi å implementere data om frafallsstudenter digitalt. Det lar oss bevege oss fra manuelt arbeid til en digitalisert virkelighet der «big data» og analyseverktøy hjelper oss med å enklere se mønstre og planlegge forebyggende tiltak.

Studieporteføljen

Tre nye studier bidro i 2019 til å revitalisere bachelorporteføljen. I 2020 vil vi ta flere viktige avgjørelser og stake ut en kurs mot strukturering og implementering av prosjektet Fremtidens bachelormodell.

Prosjektet tar for seg hvordan våre nyutdannede bachelorkandidater vil se ut i fremtiden og hvordan vi skal tilrettelegge for studentenes læringsreise på en bærekraftig måte. I 2020 skal BIs ledelse utrede og beslutte strukturen for den nye modellen, og deretter legge en plan for hvordan denne skal rulles ut og implementeres i eksisterende programmer.

STUDIER MED FØRSTEGANGSOPPSTART I 2019

 • Bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og ledelse
 • Bachelor i Digital kommunikasjon og markedsføring
 • Bachelor of Business Analytics
 • Master of Science in Applied Economics
 • Master of Science in Entrepreneurship and Innovation
 • Master of Science i Forretningsjus og økonomi

EXECUTIVE-KURS MED FØRSTEGANGSOPPSTART I 2019

 • Bærekraft som konkurransefortrinn
 • Den digitale endringsagenten
 • Tilstedeværende ledelse i en digital tid
 • Forsikringsmeglerrollen - marin og energi, reassuranse og rammebetingelser
 • Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen 

PILOT AV HELTIDSMASTERSTUDIER VED CAMPUS BERGEN

Vi har et ønske om å tilby heltids masterstudier utenfor Oslo. Fremover vil vi jobbe videre med et konsept for hvordan disse best kan leveres på flere campuser, gitt strukturen med at de aller fleste faglig ansatte er lokalisert i hovedstaden. I 2019 gjennomførte vi en vellykket pilot av heltidsmasterstudier med ni studenter ved vårt campus i Bergen, en ordning vi ønsker å videreføre og utvide i 2020.

SCHOLARSHIPS

Vi trenger både en fremragende stab, og fremragende studenter. I 2019 mottok vi mange sterke søknader om stipend, både på bachelor- og masternivå (MSc).

51 talentfulle internasjonale studenter fra 24 land og 8 norske studenter ble i 2019 tildelt MSc-stipender. På masternivå gis stipendene BI Presidential Scholarship, MSc International Scholarship, BI Norwegian Business School/QS Scholarship og A. Wilhelmsen Foundation Scholarship. BI sponser de tre første, mens det siste er sponset av A. Wilhelmsen-stiftelsen.

På bachelornivå fikk 12 dyktige studenter, fordelt på 5 internasjonale og 7 norske, stipend som dekket hele eller deler av studieavgiften.

INTERNSHIPS

Vi har satset sterkt på internship-ordningen over tid, også i 2019. 

Vi mener praktisk erfaring og kontakt med næringslivet gjennom studiepoenggivende internships er en viktig del av utdanningsløpet for våre studenter.

186 bachelorstudenter og 199 masterstudenter hadde internship som en del av timeplanen i året som gikk, mot henholdsvis 130 og 99 i 2018. 26 av disse gjennomførte internship i egen bedrift, mot 19 i 2018.