-
Årsrapport 2019

Organisasjon og ansatte

Ved utgangen av 2019 hadde BI 873 ansatte, fordelt på 445 administrativt ansatte og 428 faglig ansatte. Mange av våre digitaliseringsinitiativer har stor innvirkning på arbeidsprosesser og organisasjonsstrukturer.

<<Tilbake til forsiden                                          Neste kapittel: Årsregnskap>>

STYRET

BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med ti medlemmer, hvorav fire er eksterne og to er observatører. De interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og blant BIs faglige ansatte, én representant og én observatør valgt av og blant BIs administrativt ansatte, og én studentrepresentant og én studentobservatør valgt av studentorganisasjonen.

Styret har det overordnede tilsyn med driften av BI og vedtar overordnet regelverk. Det tilsetter rektor, behandler strategiske planer, vedtar budsjetter, fastsetter regnskap og er øverste beslutningsnivå i alle viktige saker. Se styrets beretning for oversikt over styret.

KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget gjennomgår resultatregnskap og balanse, velger revisor og fører kontroll med at styrets forvaltning er i samsvar med lovbestemmelser og statutter. Kontrollutvalget består av tre medlemmer, alle eksterne.

KONTROLLUTVALGET 2019:

Anne Helsingeng, Bull, Kontrollutvalgets leder
Christian Winther, Pangea Property Partners
Olve Gravråk, Valogiant
Fra BI møter rektor og direktør for strategisk økonomistyring.

Utvalget møtes to ganger i året, en gang i vårsemesteret og en gang i høstsemesteret, vanligvis mai og november.

KOLLEGIET

Kollegiet er BIs øverste faglige organ, og har myndighet i henhold til fullmakt fra styret. Det fastsetter innholdet i utdanningstilbudet vårt, regler for opptak, fritak, eksamener, opptakskrav, sensur, samt kompetanseprofil for vitenskapelige ansatte. Kollegiet skal fremme innstilling til rektor om ansettelse i faglige stillinger; rektor har endelig ansettelsesmyndighet.

KOLLEGIET 2019 (PER 31.12.2019):

Inge Jan Henjesand, Rektor, Fast medlem
Hilde Bjørnland, Prorektor, Fast medlem
Bendik Samuelsen, Prorektor, Fast medlem
Amir Sasson, Prorektor, Observatør
Lars Olsen, Dean bachelor, Fast medlem
Janicke Rasmussen, Dean Master, Fast medlem
Jan Ketil Arnulf, Dean Executive, Observatør
Øyvind Norli, Dean Doktorgrad, Observatør
Irina Eidsvold-Tøien, Faglig representant, 01.08.2019 – 31.07.2021
Eivind Furuseth, Faglig representant, 01.08.2019 – 31.07.2021
Birgit Helene Jevnaker, Faglig representant, 01.08.2018 – 31.07.2020
Dagfinn Rime, Faglig representant, 01.08.2018 – 31.07.2020
Richard Priestley, Representant for instituttlederne, 01.08.2019 – 31.07.2021
Anine Cecilie Hansen, Administrativ representant, 01.08.2018 – 31.07.2020
Andreas Bilberg, Administrativ representant, 01.08.2018 – 31.07.2020
Ingerid E. Monsen, Studentrepresentant SBIO, 01.01.2019 – 31.12.2019
Julie Skauge, Studentrepresentant BIS, 01.08.2019 – 31.12.2019
Lars Huemer, Faglig vararepresentant, 01.08.2018 – 31.07.2020
Nils Øby, Administrativ vararepresentant, 01.08.2018 – 31.07.2020

Ledere som rapporterer til rektor har møterett i kollegiet.

BIs LEDELSE

BIs ledergruppe 2019 per 31.12.2019:

Rektor Inge Jan Henjesand
Prorektor Hilde C. Bjørnland
Prorektor Bendik M. Samuelsen
Prorektor Amir Sasson
Divisjonsdirektør for heltidsstudier Marius Eriksen
Divisjonsdirektør for BI Executive Lise Hammergren
Økonomidirektør Thomas Hvamstad
Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Yngve Kveine
Digital direktør Elin Borrebæk
Organisasjonsdirektør Wenche Helene Nilsen

REKTOR

BIs rektor er daglig leder og har prokura. Styret tilsetter rektor for en periode på fire år. Rektor står for den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Rektor gir tilråding i faglige og administrative saker. Rektor har endelig ansettelsesmyndighet av vitenskapelige stillinger og er leder i Kollegiet. Rektor skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lover og forskrifter.

PROREKTORENE

Prorektorene er rektors stedfortreder ved behov. Prorektorene leder enhet for Studier og programmer, enhet for Forskning og fagressurser og enhet for Innovation & Outreach.

UNDERVISNINGSUTVALGET – UUV

BI har et Undervisningsutvalg for hvert programområde: Bachelor, Master, Executive og Doktorgrad. Undervisningsutvalgene er rådgivende utvalg for dean i de faglige spørsmål han/hun bestemmer.

Utvalget behandler faglige saker som studieplaner, gjennomgang av kursbeskrivelser (mål, emner, litteratur, pedagogisk modell og evalueringsform), vurdering kompetansenivå og kompetanseområde for forelesere, veiledere og sensorer, studieprogresjonskrav, opptaksregler, vurdering av samarbeidspartnere og godkjenning av bedriftsinterne kurs, studier og programmer som søkes godkjent med studiepoeng.

KLAGENEMNDA

Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene. Klagenemnda har fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter.

BAMU

BAMU er BIs bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg. BAMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. BAMU skal se til at verne- og miljøarbeidet vårt og HMS-tiltak ivaretas på en forsvarlig måte.

Organisasjonsutvikling

BIs strategi 2025 fremhever operasjonell «fortreffelighet» (excellence) som en av tre strategiske prioriteringer. Mange av våre store digitaliseringsinitiativer, som BICX, Discover og GDPR har stor innvirkning på arbeidsprosesser og organisasjonsstrukturer.

I 2019 medførte dette blant annet omorganisering av heltidsdivisjonen, samt Executive-divisjonen, salg og markedsaktiviteter ble samlet i egne enheter og det ble etablert en felles kundefront på BI på tvers av markedssegmenter og kanaler. Digitalisering krever også ny kunnskap og ferdigheter blant våre ansatte, og BI har i 2019 startet arbeidet med å utvikle mer systematisk internopplæring og kompetanseutvikling, blant annet gjennom e-læring.

Biblioteket og Learning Lab samlet seg til en ny enhet – Bibliotek og Læringsressurser. Ett av målene var å samordne støtte og tjenester til faglige. Det var også ønskelig å bygge videre på det pedagogiske utviklingsarbeidet og integrere dette i BIs ordinære arbeidsprosesser. Fokus har vært på å tilrettelegge for pedagogisk kompetanseutvikling i tråd med nye krav om undervisningsfaglig kompetanse, støtte kursutvikling gjennom læringsdesign og støtte bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Digitale prosjekter, og særlig KS-prosjektet har medført behov for å utvikle enhetlige arbeidsprosesser og dokumentere roller og ansvar. Dette arbeidet har også synliggjort behovet for en bedre dokumentasjon av BIs governance-struktur som grunnlag for å bygge en felles organisasjonsforståelse på tvers av BI.

En ny enhet for Governance, Risk og Compliance ble besluttet opprettet for å samle ressurser og jobbe helhetlig og systematisk på dette området. Likeledes ble OU- og HR-avdelingen reorganisert for å styrke lederstøtte og prosjektstøtte.

ARBEIDSMILJØ OG HMS

BI skal tilrettelegge for et inspirerende arbeidsmiljø som fremmer trivsel, helse, læring og utvikling for den enkelte. Miljøet skal preges av mangfold, likeverd og omtanke samt respektfull og åpen kommunikasjon.

BI satte i 2019 fokus på å styrke internkommunikasjon blant annet gjennom etablering av lederfrokoster og innføring av Workplace for nyhetsformidling og dialog.

UH-sektorens kartlegging av mobbing og trakassering ble fulgt opp særskilt, og den årlige ledersamlingen hadde fokus på leders ansvar for å ta tak i uønsket atferd, og forebygge mobbing og trakassering.

SYKEFRAVÆR OG HMS

BIs primære yrkesrelaterte helserisiko er forhold knyttet til stress og samspill, samt belastninger på muskel og skjelett. Tilbud om psykososial rådgivning til alle ansatte har bidratt til å forebygge sykefravær og konflikter, bedret konflikthåndtering og økt stressmestring.

Den psykososiale rådgivningen kombinert med et tett og godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten har bidratt til at ansatte kommer raskere tilbake til jobb etter sykdom. Det totale sykefraværet ved BI økte marginalt fra 2,7 % i 2018 og til 2,8 % i 2019.

<<Tilbake til forsiden                                         Neste kapittel: Årsregnskap>>