-
Årsrapport 2019

Partnerskap, samfunn og næringsliv

I 2019 har vi jobbet med å styrke og profesjonalisere samhandlingen med næringsliv, forvaltning og våre alumni. Dette viktige arbeidet ledes av to avdelinger: Outreach og Corporate.

Outreach skal koordinere og forsterke BIs eksterne relasjoner på tvers i organisasjonen og bidra til å øke våre egeninntekter, blant annet gjennom partnerskap med næringsliv, offentlig sektor og NGOer. I 2019 har vi jobbet med utvikling av et «Corporate Partnership»-program, der vårt primære mål er å skape verdier for bedrifter og gjennom dette også skape verdi for studentene våre.

Konseptet skal gjøre det enklere for næringslivet å være påkoblet BI.

Master Merit Society er et annet eksempel på partnersamarbeid med næringslivet, hvor målet er å løfte frem fremragende masterstudenter, samtidig som partnerne får mulighet til å knytte kontakter med fremtidens ledere. I 2019 har Equinor, Gjensidige og Deloitte vært med i samarbeidet.

BI StartUp, et initiativ som ble startet opp i 2018, er et samarbeid på tvers av studielinjer, skoler, næringslivsklynger og Ungt Entreprenørskap (UE). I 2019 arrangerte vi EM i studentbedrifter sammen med JA Europe og UE. 

I året som gikk har vi også jobbet med å videreutvikle BIs nasjonale og internasjonale casekonkurranser. Dette har ført til økt interesse og flere påmeldte studenter til arrangementer ved alle våre campuser. Konkurransen involverer også tett samarbeid med våre næringslivspartnere, som leverer reelle business caser som studentene skal løse.

Tidligere BI-studenter er en viktig ressurs for BI. Våre alumni har i 2019 blant annet bidratt som gjesteforelesere, mentorer, ambassadører, i rekruttering og som medlemmer i råd og utvalg. BI Alumni-nettverket hadde i 2019 arrangementer ved alle campusene våre, og i utvalgte byer i Europa, Asia og Nord-Amerika.

I året som gikk fornyet vi også medlemsmagasinet Advantage med en norsk papirversjon og internasjonal digital utgave.

I den svært populære seminarserien Lederens verktøykasse, som arrangeres hver fredag i slutten av måneden, får alumni og næringsliv presentert ny forskning og faglig påfyll fra engasjerte BI-faglige. I løpet av året har vi også invitert medlemmene våre til flere seminarer med ansatte fra BIs institutter og forskningssentre.

Dette er viktige møteplasser som sørger for at tidligere studenter blir oppdatert på det siste innen forskning, for eksempel knyttet til kommunikasjon eller markedsføring. 

DIALOGMØTE OG ADVISORY BOARDS

Under årets dialogmøte med næringslivet møtte sentrale personer fra BI 30 representanter fra næringsliv og offentlig forvaltning for å diskutere hvilke egenskaper dagens studenter trenger for livslang læring.

Vi har de siste årene initiert flere uavhengige råd; Advisory Boards. Disse ser aktivitene våre fra et utsideperspektiv, og gir verdifulle innspill på innholdet i kurs og programmer, strategiske prioriteringer og utvikling.

I 2019 har BI også opprettet egne bransjeråd for 15 bachelor- og masterprogram. Her gir alumni og arbeidsgiverere input som sikrer at BIs programmer er relevante og påkoblet deres behov. Rådene er en konkretisering av samspillet mellom utdanning og arbeidsliv, og bidrar til å styrke relasjonene mellom studenter, næringsliv, BI og alumni.

VÅRE ADVISORY BOARDS:

  • International Advisory Board
  • Alumni Advisory Board
  • Rådet for bank og forsikringsstudier
  • Business Analytics Advisory Board
  • Advisory Board for sikkerhetsledelse
  • Råd for eierstyring

PARTNERFORUM

Partnerforum er et samarbeid mellom BI, Universitetet i Oslo og 21 partnere fra statlig forvaltning. Kompetanseutvikling og nettverksbygging på tvers av fag og sektorer er sentralt i samarbeidet. Vi bidrar til å utvikle og dele kunnskap innen temaer som er relevante og aktuelle for ansatte i statsforvaltningen. I løpet av 2019 har vi arrangert 20 arrangementer med over 90 innledere og rundt 2100 deltakere, innenfor aktuelle tema som styring av statlige virksomheter, strategisk analyse og byråkratiets funksjon.

BI CORPORATE

BI Corporate jobber med verdidrevne leveranser til offentlig og privat sektor. De siste årene opplever vi at kundene våre i mindre grad etterspør tradisjonelle kurs og programmer. De ønsker langsiktige samspillspartnere for endring, innovasjon, verdiskapning, implementering og prosessbasert problemløsning der praksis veier tyngre.

I dag har vi nasjonale posisjoner innen ledelse i skole og barnehage, primærhelsetjenesten og sikkerhet. Innen førstnevnte har vi i 2019 fått forlengede oppdrag på de nasjonale ordningene for skoleleder- og barnehagestyrerutdanninger, som innebærer forpliktelser og muligheter frem til 2025.

Vi har også jobbet mye med intervensjonsprosjektet for 35 skoler i København og Aalborg som vi startet opp i 2018. Prosjektet kombinerer forskning, utvikling, innovasjon og skreddersydd undervisning. Så langt har 35 lederteam fra danske skoler fullført programmet, som finansieres av kommunene og AP Møller Fondens Folkeskoledonation.

Det nasjonale programmet for primærhelsetjenesten fikk i 2019 bevilget støtte til digitale leveranser og løsninger, samtidig som bevilgning til nye klasser opprettholdes. Etterspørselen er konstant med over 500 søkere til rundt 200 plasser. Vi øker også satsningen på helse med et nytt topplederprogram på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Vår master i sikkerhetsledelse, hvor forsvar, justis og privat sektor samspiller, opplever en jevn økning av studenter. I 2019 feiret vi også tiårsjubileet til mastergraden vår innen skatte- og avgiftsrett.

Programmet #100ScaleUPs posisjonerte vi oss i 2019 ytterligere som en aktør med ekspertise og nettverk for kommersialisering og internasjonalisering av teknologiselskaper. I 2019 deltok åtte norske bedrifter innen hav, energi og helse med åtte mentorer fra næringslivet. BI koblet selskapene med nettverk av norske og internasjonale investorer og konsulenter, med over 100 én-til-én-møter.

I 2019 leverte BI Corporate i overkant av 70 prosjekter og avdelingen omsatte for cirka 112 millioner kroner, mot cirka 100 millioner i 2018.

FORSKNING SOM FORANDRER

Flere av våre forskere ble i 2019 utnevnt til offentlige ekspertutvalg, påvirket praksis i næringslivet og deltok på ulike måter i den offentlige debatten, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er en anerkjennelse av vår fagliges ekspertise innenfor områder av stor betydning for samfunnets utvikling. Noen eksempler, er:

Professor Jørgen Randers ble i 2019 utnevnt til leder av det kinesiske forskningssenteret Center for the Ecological Civilization ved Peking University i Beijing. I rollen skal han gi råd til kinesiske myndigheter for hvordan de skal oppnå president Xi Jinpings mål om et bærekraftig Kina innen 2050.

Professor og prorektor Hilde C. Bjørnland skal være med i et nytt uavhengig klimautvalg initiert av WWF, Civita og Norsk Klimastiftelse, som skal undersøke hvordan norsk økonomi kan omstilles i tråd med målene i Parisavtalen.

Professor Ralf Müller har i 2019 samarbeidet med Google om forskningsprosjektet «Digitization of the Organizational Project Management Model».

Professor Jan Fougner er av Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnt som leder for Utvalg om fremtidens arbeidsliv. De skal vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

Førsteamanuensis Irina Eidsvold-Tøien ledet en utredning på oppdrag for Kulturdepartementet om digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje.

Professor Anders Gustafsson ble i 2019 utnevnt til president i American Marketing Association (AMA) sitt Academic Council, en av verdens mest innflytelsesrike organisasjoner innenfor markedsføring.

Professor Espen R. Moen ble i 2019 utnevnt av Kongen i Statsråd til å lede Eiendomsmeglingsutvalget, som skal utrede en ny eiendomsmeglerlov.