-
Årsrapport 2019

Styrets beretning

Gjennom strategisk prioritering og målrettet arbeid har BI posisjonert seg som Norges beste og en av Europas mest anerkjente handelshøyskoler. Etter fall i søkertall til BIs heltidsstudier i 2018, tok BI nødvendige grep for innovasjon i studieporteføljen som løftet søkertall og opptak i 2019.

<<Tilbake til forsiden                                          Neste kapittel: Årsresultat>>

I tiden fremover prioriterer styret fortsatt fokus på innovasjon i studieporteføljer, studiemodeller, ytterligere styrking av BIs fagmiljø og forskning, og fortsatt profesjonalisering og digitalisering av BIs forretningsmessige og administrative rutiner.

For femte år på rad blir BI rangert som Norges beste handelshøyskole av Financial Times. BIs fagstab markerer seg i de beste internasjonale tidsskriftene, og med synlighet og gjennomslagskraft i næringsliv og samfunnsdebatt. Kandidater fra BI er svært ettertraktet i arbeidslivet, og BIs alumni setter spor etter seg i samfunns- og næringsliv. 

Styret er svært fornøyd med hvordan BI i 2019 har arbeidet med konkretisering og oppfølging av sentrale målsettinger i strategien fram mot 2025. Basert på tydelige tilbakemeldinger fra NOKUT etter tilsynspilot i 2018, har medarbeidere i alle deler av organisasjonen bidratt til å etablere en mer åpen, forutsigbar, dokumentert og lærende kvalitetskultur.

Styret anerkjenner BIs arbeid med å systematisk dokumentere prosesser, etablere rutiner og klare ansvarsforhold knyttet til utvikling og revisjon av BIs kurs og programmer, og til studentenes medvirkning i kvalitetsarbeidet. Med varslet NOKUT-tilsyn i november 2020 setter styret stor pris på at hele organisasjonen slutter opp om, og implementerer kvalitetssikringssystemet.

Styret er svært tilfreds med at BI gjennom solid innsats fra mange medarbeidere har fornyet studieporteføljen i 2019. Styret understreker betydningen av innovasjon i studieporteføljer og studiemodeller som spesielt viktig for å sikre et attraktivt og relevant studietilbud på BI, også i tiden fremover.

Styret merker seg særlig at nye programmer har bidratt til å snu en negativ trend i opptaket til BIs heltidsstudier. Styret har store forventninger til at innovasjon i BIs bachelormodell møter de utfordringer og muligheter som fremtidens bachelormarked byr på.

Styret er imponert over studentene ved BI som i 2019 vedtok å fusjonere BIS og SBIO til en felles studentforening fra 1.1.2020. Den nye og fusjonerte studentforeningen BI Student Organisation (BISO) vil gjennom samlet ressursinnsats og målrettet arbeid for sosial og faglig integrering bidra til å gjøre BI til en enda bedre skole og utviklingsarena for studenter. I tillegg vil BI-studentenes stemme i den nasjonale studentpolitikken bli sterkere.

BI skal være en forskningsbasert internasjonal handelshøyskole tett påkoblet næringslivet med en global tilnærming til kunnskapsutvikling, formidling og læring. BI skal gå foran, gjennom forskning og formidling, for å utdanne ansvarlige ledere som kan bidra til et bærekraftig samfunns- og næringsliv. Styret mener BI har en strategisk retning som møter geopolitisk usikkerhet, teknologisk utvikling og behov for omstilling på en god måte.

Styret har vedtatt en strategi for BI der bærekraft står høyt på dagsorden. Strategien innebærer at FNs bærekraftsmål (SDGs) skal reflekteres i BIs studier, forskning og drift. Styret har prioritert bærekraftmålene om kvalitet i utdanning (SDG4), likestilling mellom kjønnene (SDG5) og å stoppe klimaendringene (SDG13) som særlig viktige for BI som institusjon. BIs årsberetning for 2019 inneholder ytterligere informasjon om BIs arbeid innen bærekraft.

Styret vil rette en stor takk til alle BIs ansatte, studenter, alumni, partnere, og alle andre som har bidratt til at BI har tatt viktige og store steg i året som har gått. God samhandling er avgjørende for å sikre kvalitet i alle ledd når BI skal levere læring og forskning i verdensklasse.

Styret anerkjenner hvor krevende omstilling kan være i en stor og kompleks organisasjon som BI, og vil berømme alle som har bidratt i arbeidet med å drive BI fremover.

BI har langt på vei lykkes med å revitalisere studieporteføljene. BI har også fattet viktige beslutninger for å styrke skolens faglige kompetanse innen datavitenskap og digitalisering. BI har i 2019 besluttet og igangsatt implementering av en rekke digitale investeringer som sikrer et mer læringsorientert og fremtidsrettet studietilbud.

I 2019 og 2020 implementerer BI store digitale investeringer. Dette omfatter investeringer for å digitalisere kjernevirksomheten og støttefunksjoner til beste for studenter og ansatte. I 2019 har organisasjonen, i samsvar med styrets prioriteringer, implementert nytt datavarehus. Tidlig i 2020 ble nytt CRM-system lansert.

Styret mener dette har vært nødvendige investeringer for å sikre at hele BIs organisasjon skal kunne jobbe mer innsiktsdrevet, analytisk og effektivt for å sikre kvalitet i dialog med søkere, studenter, alumni og arbeidslivet. Styret har tro på at dette vil forsterke det langsiktige arbeidet med å øke studentenes fullføringsgrad.

InfoHub, som er BIs nye førstelinje for alle innkommende henvendelser, implementeres i januar 2020. InfoHub tilrettelegger for en mer kundeorientert, strømlinjeformet og dokumentert studentservice.

BI besluttet høsten 2019 å styrke faglig kompetanse og kapasitet innen datavitenskap. Det vil bli etablert et nytt institutt for datavitenskap fra høsten 2020, og det er etablert samarbeid med forskningsinstituttet Simula om opprettelse av et felles forskningssenter innen digitalisering og datavitenskap i løpet av 2020.

Styret, og Kunnskapsdepartementet, har en forventning til at BI skal øke inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) og i enda større grad møte næringslivets og samfunnets utfordringer og behov. Styret anerkjenner at dette er et tidkrevende og møysommelig arbeid, og ser positivt på en vekst for eksternfinansiert forskning på 7,5% fra 2018.

Styret anser revitaliseringen av studieporteføljen på heltid som vellykket. Nye bachelorprogrammer har bidratt til å bremse en negativ utvikling i studentopptaket. Styret merker seg at det nye bachelorstudiet i organisasjonspsykologi, HR og ledelse etter første opptak i 2019 er BIs nest største bachelorstudium.

En vellykket lansering av master-pilot ved campus Bergen er i samsvar med BIs ambisjon om å tilby masterutdanning ved flere campuser.

For BIs Executive-programmer har målet for 2019 vært å opprettholde markedsandeler. Styret registrerer en liten nedgang i søkere til Executive bachelor og nettstudier. Styret anser det som svært positivt at Executive master opplever en god utvikling. Styret merker seg regjeringens satsning på livslang læring. Satsingen byr på nye muligheter, men også på endret konkurransesituasjon med forventet økt tilbud fra statlige høyskoler og universiteter.

En ny Digital-spesialisering på BIs Executive MBA (EMBA) bidro til et svært godt opptak i 2019. I Financial Times-rangeringen for EMBA ble BIs program rangert som nr. 89 i verden. Styret ser med stor glede at BIs samarbeid med School of Management ved Fudan Universitetet i Shanghai stadig bærer nye frukter. Financial Times rangering av BI-Fudan EMBA som nr. 27 i verden er imponerende.

BI Corporate legger bak seg et godt år med flere nye prosjekter og gode resultater. En omsetningsvekst på rundt 12% er en indikasjon på at BI øker attraktivitet og relevans som kompetansepartner for aktører i næringsliv og offentlig sektor.

Gjennomføring av budsjettet med vekt på prioriterte mål

HØY KVALITET I UTDANNING OG FORSKNING

Styret understreker betydningen av å redusere frafall, og å øke andelen studenter som fullfører innen normert tid. Styret ser med glede at BI har hatt en stabil og god studiepoengproduksjon i masterstudiene med en fullføringsgrad på rundt 80% innen normert studietid.

Styret registrerer at fullføringsgraden i bachelorstudiene har hatt en positiv utvikling de siste årene, med 41% innen normert studietid i 2019 mot 39,8% i 2018. Økt fokus på inntakskvalitet og god oppfølging av PhD-kandidatene har gitt resultater. Styret ser med glede økningen i fullføringsgrad på normert tid i PhD-programmet fra 63% i 2018 til 71% i 2019.

BI får jevnt over gode tilbakemeldinger fra studentene når det gjelder kvaliteten på studiene. BI har forbedringspotensialer når det gjelder veiledning og medvirkning. Styret ser fram til at implementering av kvalitetssikringssystemet vil bidra til forbedret studentveiledning og medvirkning.

Studentene ved BI har en tidsbruk på studiene som ikke avviker i særlig grad fra landsgjennomsnittet. Dette til tross for at BIs studenter bruker mye tid på betalt arbeid ved siden av studiene.

Faglig rekruttering og utvikling er høyt prioritert av BIs styre. Styret er svært fornøyd med utviklingen i antall publiseringspoeng i 2019, og særlig økningen i publiseringspoeng på nivå 2.

Det er i 2019 arbeidet systematisk for å øke andelen eksternfinansiert forskning, blant annet gjennom styrket kompetanse og kapasitet innen BIs forskningsadministrasjon. Styret er tilfreds med veksten fra eksternt finansierte forskningsprosjekter. I 2019 hadde BI en samlet omsetning på 37,2 millioner kroner, en økning med 7,5% sammenlignet med 2018. Styret forventer ytterligere økning i 2020.

VELFERD, VERDISKAPING OG OMSTILLING

BIs kandidater er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet. Sysselsettingsgraden er høy, særlig blant masterkandidater. Nær ni av ti av skolens masterkandidater er i relevant arbeid innen et halvt år etter fullført utdanning.

BI har over tid arbeidet systematisk med å øke relevansen av studieprogrammene. Det er blant annet opprettet råd med representanter fra næringslivet for de fleste studier. Alle initiativ til nye programmer skal dokumentere relevans og innsikt fra næringsliv og/eller offentlig sektor.

BI har prioritert arbeidet med å øke inntektene fra BOA-midler til undervisningsprosjekter. Styret er godt fornøyd med at BI har økt BOA-inntektene til undervisningsprosjekter. Dette er særlig viktig for BIs studier innen Executive-markedet (EVU).

I 2019 skaffet BI 94,8 millioner kroner til undervisningsprosjekter, bidrags- og oppdragsinntekter fra andre enn Forskningsrådet og EU. Styret mener dette bidrar til å danne et godt grunnlag for en forskningsbasert undervisning som er fundert på teori og praktisk relevant kunnskap.

EFFEKTIV, MANGFOLDIG OG SOLID HØYERE UTDANNINGSSEKTOR OG FORSKNINGSSYSTEM

BI har utviklet studieprogrammer og undervisningsmodeller som har gjort det mulig å kvalitetssikre og tilby mange studieplasser i forhold til antall faglige årsverk ved institusjonen. I 2019 er det gjennomført investeringer i utviklingsprosjekter som sikrer fortsatt høy kvalitet, effektivitet og god utnyttelse av faglige ressurser.

I budsjettet for 2019 var FNs bærekraftsmål nr. 5, om likestilling mellom kjønnene, viet særlig oppmerksomhet. Styret ser at kjønnsbalansen i dosent- og professorstillinger beveger seg i riktig retning og understreker betydningen av å fortsette det systematiske likestillingsarbeidet. Styret er tilfreds med at økt tilrettelegging for kvalifisering i faglige stillinger har gitt positive resultater.

BI benytter seg i svært liten grad av midlertidige ansettelser. Utover de kvalifiserende åremålsstillingene har BI 5 ansatt i vikariater og 5 i kortvarige engasjementer. Ingen er ansatt midlertidig i eksternfinansierte forskerstillinger. 

OPPNÅDDE RESULTATER, VESENTLIGE FORHOLD, UTFORDRINGER OG STYRETS TILTAK

BIs drift har i 2019 vært i henhold til budsjett og vedtatte planer. Det ble budsjettert med økt innovasjon i studieporteføljen, særlig knyttet til heltidsprogrammene. Styret opplever at opptaket for 2019 demonstrerer at BI langt på vei har lykkes med å snu en trend med svakt fallende søkertall og opptak til bachelorprogrammene.

Styret registrerer at masteropptaket på heltid var på tilnærmet samme nivå som i 2018. Innenfor etter- og videreutdanning opplevde BI et litt svakere resultat fra bachelor- og nettstudiene, og et mer positivt resultat fra masterstudiene.

Styret forberedte seg i 2018 på å svare på en eventuell langtidseffekt av fall i opptaket av heltids bachelorstudenter. Det ble særlig understreket at BI må lykkes med å møte endring i studiepreferanser og konkurransesituasjon med et forskningsbasert, læringsorientert og fremtidsrettet studietilbud. Styret er godt fornøyd med administrasjonens arbeid i 2019 der beredskapsplaner for alternative scenarier ble utviklet.

BI er i en krevende og konkurranseutsatt posisjon. Skolen konkurrerer om studenter som kan velge gratis studietilbud ved statlige universiteter og høyskoler i Norge. Styret forventer i tillegg økt konkurranse fra de statlige universitetene og høyskolene innen etter- og videreutdanning. Dette betinger at BI kontinuerlig innoverer og fornyer studieporteføljene.

Framtidsutsikter

Styret ser lyst på fremtiden for Handelshøyskolen BI. Kvalitet, innovasjon og omstillingsevne blir nøkkelord når BI også i fremtiden skal gi mennesker ferdigheter for å mestre utfordringer, forme sine karrierer og nå sine mål.

DE VIKTIGSTE PRIORITERINGENE FOR 2020

I 2018 vedtok styret en ny strategi for Handelshøyskolen BI. Strategien fastsetter de langsiktige målene for BI fram mot 2025, og peker på tre overordnede områder som skal prioriteres for strategisk måloppnåelse; utvikling av attraktive studieprogrammer og kandidater, utvikling av et førsteklasses fagmiljø, og å sikre fremragende operasjonell drift.

Styret vektlegger internasjonalisering, digitalisering og bærekraft innenfor alle områdene.

Prosjektgruppen for framtidens bachelormodell leverte sin rapport høsten 2019. Styret ser fram til at administrasjonen setter fart på arbeidet med framtidens bachelorutdanning på BI.

Styret har satt implementering av BIs kvalitetssikringssystem høyt på dagsordenen for 2020. Dette innebærer å ta i bruk og få effekt av rutiner, prosess- og rollebeskrivelser, dashboards og malverk som ble revidert og utviklet i 2019.

I 2020 vil BI starte utviklingen av en Master in Management (MiM), et nytt fulltids mastertilbud som utvider rekrutteringsgrunnlaget til BIs masterstudier. BI Executive vil utvikle nye korte programmer (Short Learning Programmes), og mindre, fleksible læringsmoduler.

I tillegg vil det bygges videre på BIs deltakelse i den internasjonale FOME-alliansen (The Future of Management Education Alliance) gjennom Insendi-plattformen.

Styret har for 2020 prioritert videreutvikling av BIs faglige stab og etablering av en helhetlig plan for faglig rekruttering og utvikling av BIs fagmiljøer, i tråd med skolens forskningsstrategi og strategi for programporteføljene. Særlig viktig blir fornyelse av BIs pliktavregningsmodell og faglige insentivordninger for å sikre bedre ressursutnyttelse og for å bidra til innovasjon i programporteføljer og leveransemodeller.

Styret har prioritert å etablere nytt institutt innen datavitenskap og en strategisk allianse med ekstern forskningspartner (SIMULA), gjennom etablering av nytt forskningssenter (Simula@BI).

Styret har over tid hatt digitale investeringer høyt på dagsordenen. I løpet av 2020 skal gevinster fra disse realiseres. Nytt CRM-system vil gjøre BI mer kundeorientert og forenkle hverdagen til de ansatte, og bidra til å gi BI langt større og bedre kundeinnsikt.

Nye digitale verktøy skal bidra til at BI arbeider mer innsiktsdrevet, enten det handler om å øke studentenes fullføringsgrad eller å dokumentere kvalitetsarbeidet på BI. Den nye eksamensløsningen WISEflow er mer robust og åpner for nye evalueringsformer i BIs programmer.

I tillegg til disse prioriterte strategiske tiltakene for 2020, har styret prioritert en rekke større og mindre utviklingsprosjekter i alle deler av virksomheten, blant annet oppgradering og fornyelse av BI Alumni-konseptet og institusjonalisering av BIs eksterne relasjoner, samt etablering av ny GRC-enhet (Governance, Risk and Compliance) og nye styringsverktøy for BIs virksomhet.

Styret har også prioritert arbeidet med å evaluere og revidere BIs pensjonssystem for å sikre en bærekraftig og fremtidsrettet pensjonsmodell for BI og BIs ansatte.

Styret opplever at organisasjonen har høy innovasjonsvilje og gjennomføringsevne, og har stor tiltro til at BI vil lykkes med de prioriterte utviklingsprosjektene for 2020.

Utbruddet av COVID-19-viruset i Asia vinteren 2019, med spredning til resten av verden, påvirker samfunn og næringsliv globalt. Handelshøyskolen BI berøres også av dette, men det er for tidlig å konkludere rundt omfanget av utbruddet og derfor knyttet usikkerhet til hvordan dette vil påvirke selskapets resultater og utvikling.

BI har implementert forebyggende tiltak både for å beskytte egne ansatte og våre studerende, samt vurderer løpende eventuelle tilpasninger i operasjonen. 

ORGANISATORISKE ENDRINGER

Handelshøyskolen BI har ikke gjennomført, og planlegger heller ingen, organisatoriske endringer som vil påvirke stiftelsens rettslige eller økonomiske stilling.

LIKESTILLING, DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET

BIs plan for mangfold og likeverd stadfester at alle ansatte skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, nasjonal opprinnelse, funksjonsevne, livssyn eller seksuell legning. 

BI tilstreber en kjønnsfordeling innenfor 60-40-intervallet, og systematiske lønnsforskjeller skal utjevnes.

Likestillingsarbeidet har særlig fokus på å øke kvinneandelen i faglig stab, og i faglige lederstillinger, samt å øke antall menn i administrative stillinger. Det ble i 2019 derfor etablert to arbeidsgrupper for å utvikle ny tiltaksplan for likestilling.

Andelen kvinner i faglige stillinger har økt til 34%, med store variasjoner på tvers av stillingskategorier og institutter. Ved utgangen av 2019 hadde BI 27 kvinnelige professorer. Kvinneandelen blant professorer er 23%. Andelen menn i administrative stillinger er 34%. 78% av administrative ledere på nivå 3 er kvinner. 

I BIs styre er kvinneandelen 62,5%, mens den utgjør 40% i Kollegiet. Kvinner utgjør 40% av toppledelsen (fire av ti), 50% av instituttlederne og 25% av deanene.

Høsten 2019 fikk BI resultatene fra en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering i UH-sektoren. Resultatene ble fulgt opp i ledersamlinger og i organisasjonen, og det ble lagt vekt på å kommunisere hvordan problematisk eller uakseptabel atferd skal varsles og følges opp.

BI har valgt å fokusere særskilt på forebygging av seksuell trakassering i den videre oppfølgingen. Reviderte varslingsrutiner er utarbeidet i tråd med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

I 2019 var 49 nasjonaliteter representert blant BIs ansatte, i tillegg til norsk. For å inkludere alle med internasjonal bakgrunn i arbeidsmiljøet, tilstreber BI at all interninformasjon er tilgjengelig på engelsk, og at engelsk er hovedspråk når hele organisasjonen samles.

Ved utgangen av 2019 hadde 17% av alle BIs ansatte et annet statsborgerskap enn norsk. Andelen internasjonalt ansatte var 4% for administrativt ansatte og 33% for alle i faglige stillinger.

Seniorer i faglige stillinger står i gjennomsnitt i arbeid til oppnådde 69 år, opp 0,9 år fra 2018. Administrative seniorer står i arbeid til gjennomsnittlig 66,4 år, ned 1,7 år fra 2018.

Bygningsmassen til Handelshøyskolen BI er universelt utformet. Moderne bygg og aktiv tilrettelegging har ført til at det ikke er rapportert inn avvik som skyldes mangel på tilrettelegging.

Styret besøkte BIs campus i Trondheim høsten 2019 og var svært imponert over de nye fasilitetene.

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

En sentral del av BIs HMS-arbeid er å sikre menneskers liv og helse. BI har en overordnet beredskapsplan som definerer ansvars- og risikoforhold, forebygger alvorlige hendelser og sørger for god håndtering dersom disse inntreffer.

Beredskapsplanen skal gjøre skolen i stand til å håndtere situasjoner som krever ekstraordinære tiltak for å unngå eller begrense skadevirkninger for mennesker, miljø, materielle verdier, samt omdømme.

I 2019 tilsatte BI en ny medarbeider med ansvar for sikkerhet og beredskap for å profesjonalisere og sikre god håndtering av uønskede hendelser.

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som ble gjennomført høsten 2019 avdekket behov for å styrke kompetanse og rolleforståelse hos de ulike aktørene organisasjonen i beredskapsarbeidet. Opplæring og bevisstgjøring av organisasjonen er derfor en prioritert oppgave. 

BI gjennomførte ingen øvelser i 2019, men håndterte flere større trusselsituasjoner som ga god trening. Evalueringer ble gjennomført og læringspunkter følges opp.

RAMMEBETINGELSER OG ETTERLEVELSE

BI ønsker å styrke intern kontroll og etterlevelse. I 2019 har hele organisasjonen vært engasjert i arbeidet med å tydeliggjøre og dokumentere prosesser, samt etablering av felles rutiner og malverk knyttet til kvalitetssikring av alle kurs og programmer. Dette arbeidet fortsetter med full styrke i 2020.

ERKLÆRING OM MARKEDSMESSIGE VILKÅR

Styret bekrefter at alle transaksjoner mellom Handelshøyskolen BI og nærstående enheter, samt transaksjoner internt i konsernet, er priset og gjennomført etter markedsmessige vilkår.

Styret i 2019

Styret består av ti medlemmer, hvorav fire er eksterne og to er observatører.

De interne styremedlemmene utgjør to representanter valgt av-, og blant BIs faglige ansatte, én representant og én observatør valgt av-, og blant BIs administrativt ansatte, og én studentrepresentant og studentobservatør valgt av studentorganisasjonen.

STYRELEDER

Styret ved BI valgte Åse Aulie Michelet som ny styreleder for BI i en treårsperiode fra 1. august 2018. Åse Aulie Michelet har hatt flere lederstillinger i norsk og internasjonalt næringsliv, og har omfattende styreerfaring.

STYRETS MEDLEMMER PER 31.12.2019

Åse Aulie Michelet Styreleder
Per Hove Eksternt styremedlem
Bjørn Jørgensen Eksternt styremedlem
Bente Svensson Eksternt styremedlem
Pål Lauritzen Faglig ansattes representant
Caroline Dale Ditlev-Simonsen Faglig ansattes representant
Siv Jønland Staubo Vararepresentant faglig ansatte
Anders Dysvik Vararepresentant faglig ansatte
Kjersti Ø. Gummerson Administrativt ansattes representant
Truls Birger Brænden Observatør administrativt ansatte
Minda Sofie Håan Aakre (Vararepr. administrativt ansatte)
Ole Andreas Løseth (Vararepr. administrativt ansatte)
Fredrik Knutsen Hegdal Studentrepresentant
Sunniva Sandjord Studentobservatør

 

Styrets signaturere

<<Tilbake til forsiden                                              Neste kapittel: Årsresultat>>