-
Årsrapport 2020

Organisasjon og ansatte

Ved utgangen av 2020 hadde BI totalt 923 ansatte, fordelt på 483 administrativt ansatte og 440 faglig ansatte.

Organisasjonsbeskrivelse

STYRET

BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med ti medlemmer.

Styret har det overordnede tilsyn med driften av BI og vedtar overordnet regelverk. Det tilsetter rektor, behandler strategiske planer, vedtar budsjetter, fastsetter regnskap og er øverste beslutningsnivå i alle viktige saker. Se styrets beretning for oversikt over styret.

KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget gjennomgår resultatregnskap og balanse, velger revisor og fører kontroll med at styrets forvaltning er i samsvar med lovbestemmelser og statutter. Kontrollutvalget består av tre medlemmer, alle eksterne.

KONTROLLUTVALGET 2020:

Anne Helsingeng, Bull, Kontrollutvalgets leder
Christian Winther, Pangea Property Partners
Olve Gravråk, Valogiant
Fra BI møter rektor og direktør for strategisk økonomistyring.

Utvalget møtes to ganger i året, en gang i vårsemesteret og en gang i høstsemesteret, vanligvis mai og november.

KOLLEGIET

Kollegiet er BIs øverste vitenskapelige organ, og har myndighet i henhold til fullmakt fra styret. Det fastsetter innholdet i utdanningstilbudet vårt, regler for opptak, fritak, eksamener, opptakskrav, sensur, samt kompetanseprofil for vitenskapelige ansatte. Kollegiet skal fremme innstilling til rektor om ansettelse i faglige stillinger; rektor har endelig ansettelsesmyndighet.

KOLLEGIET 2020 (PER 31.12.2020):

Inge Jan Henjesand, Rektor, Fast medlem
Hilde Bjørnland, Prorektor, Fast medlem
Bendik Samuelsen, Prorektor, Fast medlem
Amir Sasson, Prorektor, Observatør
Lars Olsen, Dean bachelor, Observatør
Janicke Rasmussen, Dean Master, Observatør
Jan Ketil Arnulf, Dean Executive, Fast medlem
Øyvind Norli, Dean Doktorgrad, Fast medlem
Irina Eidsvold-Tøien, Faglig representant, 01.08.2019 – 31.07.2021
Eivind Furuseth, Faglig representant, 01.08.2019 – 31.07.2021
Paul Ehling, Faglig representant, 01.08.2020 – 31.07.2022
Kim van Oorschot, Faglig representant, 01.08.2020 – 31.07.2022
Richard Priestley, Representant for instituttlederne, 01.08.2019 – 31.07.2021
Birte Marie Horn-Hansen, Administrativ representant, 01.08.2020 – 31.07.2022
Fridtjof Scheie, Administrativ representant, 01.08.2020 – 31.07.2022
Hans Ole Giske, Studentrepresentant BISO, 01.01.2020 – 31.12.20
Siri Andrine Bakken, Studentrepresentant BISO, 01.08.2020 – 31.07.2021
Lars Huemer, Faglig vararepresentant, 01.08.2020 – 31.07.2022
Kai Rune Mathisen, Administrativ vararepresentant, 01.08.2020 – 31.07.2022

Ledere som rapporterer til rektor har møterett i kollegiet.

BIS LEDELSE

BIs ledergruppe 2020 per 31.12.2020:

Rektor Inge Jan Henjesand
Prorektor Hilde C. Bjørnland
Prorektor Bendik M. Samuelsen
Prorektor Amir Sasson
Divisjonsdirektør for heltidsstudier Marius Eriksen
Divisjonsdirektør for BI Executive Lise Hammergren
Direktør for strategisk økonomistyring Thomas Hvamstad
Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Yngve Kveine
Digital direktør Elin Borrebæk
Organisasjonsdirektør Wenche Helene Nilsen

REKTOR

BIs rektor er daglig leder og har prokura. Styret tilsetter rektor for en periode på fire år. Rektor står for den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Rektor gir tilråding i faglige og administrative saker. Rektor har endelig ansettelsesmyndighet av vitenskapelige stillinger og er leder i Kollegiet. Rektor skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lover og forskrifter.

PROREKTORENE

Prorektorene er rektors stedfortreder ved behov. Det er tre prorektorer som henholdsvis leder enhet for Studier og programmer, enhet for Forskning og fagressurser og enhet for Innovation & Outreach.

UNDERVISNINGSUTVALGET – UUV

BI har et Undervisningsutvalg for hvert programområde: Bachelor, Master, Executive og Doktorgrad.

Undervisningsutvalgene er rådgivende utvalg for dean i de faglige spørsmål han/hun bestemmer. Utvalget behandler faglige saker som studieplaner, gjennomgang av kursbeskrivelser (mål, emner, litteratur, pedagogisk modell og evalueringsform), vurdering kompetansenivå og kompetanseområde for forelesere, veiledere og sensorer, studieprogresjonskrav, opptaksregler, vurdering av samarbeidspartnere og godkjenning av bedriftsinterne kurs, studier og programmer som søkes godkjent med studiepoeng.

KLAGENEMNDA

Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene. Klagenemnda har fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter.

BAMU

BAMU er BIs bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg. BAMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. BAMU skal se til at verne- og miljøarbeidet vårt og HMS-tiltak ivaretas på en forsvarlig måte.

Ansatte

Ved utgangen av 2020 hadde BI totalt 923 ansatte, fordelt på 483 administrativt ansatte og 440 faglig ansatte.

Dette tilsvarer en økning på 50 personer fra 2019. Administrativt ansatte økte med 38 personer, mens antallet faglig ansatte gikk opp med 12 personer. Noe av økningen kan tilskrives en økning av antall ansatte i kvalifiserende åremålsstillinger på faglig side. På administrativ side skyldes det i hovedsak behov for økt kapasitet i utvikling og implementering av nye digitale arbeidsprosesser, økt studentopptak og Covid-19, samt større krav til dokumentasjon av kvalitet og virksomhetsstyring.

Tallene tilsvarer totalt 841 årsverk, en økning på 47 årsverk fra 2019. Dette skyldes en liten økning av årsverk i faglig stab (om lag 8 årsverk) og en økning på snaut 40 årsverk blant administrativt ansatte. Ved utgangen av året var faglige årsverk på 365, en økning fra 357 året før. BI har totalt 122 professorer, av disse er 34 i stilling som professor II. Andelen faglig ansatte med internasjonal bakgrunn er på drøyt 35 prosent. I tillegg til BIs faglig ansatte, var 285 timeforelesere tilknyttet BI i 2020*.

*tall for ansatte kan avvike fra statistikken som finnes i DBH. Dette skyldes at rapporteringen til DBH er per 1. oktober, mens tallene i BIs årsrapport er per 31.12. Vi har også gjort tilpasninger i forhold til en avstemming av årsrapporteringstallene mot DBH og Discover/Faculty Insight med hensyn på utvalg av grupper og tellemåter, som for eksempel at stipendiatene inngår i totaltallene for andel internasjonale og kjønnsfordeling.

Organisasjonsutvikling

BIs Strategi 2025 fremhever operasjonell «fortreffelighet» (excellence) som en av tre strategiske prioriteringer. Mange av våre store digitaliseringsinitiativer, som BICX, Discover og Wiseflow har stor innvirkning på arbeidsprosesser og organisasjonsstrukturer.

I 2020 medførte dette blant annet til sammenslåing av opptaksfunksjonene i de tre forretningsdivisjonene Heltid, Executive og Corporate til ett felles opptakskontor. Digitalisering krever også ny kunnskap og ferdigheter blant våre ansatte, og BI har i 2020 videreført arbeidet med å utvikle mer systematisk internopplæring og kompetanseutvikling, blant annet gjennom e-læring.

«Help», en felles fysisk og digital hjelpetjeneste, ble opprettet for at ansatte enklere skal forstå hvor de kan henvende seg for ulike typer tekniske og læringsrelaterte problemstillinger.

Digitale prosjekter, og særlig KS-prosjektet har medført behov for å utvikle enhetlige arbeidsprosesser og dokumentere roller og ansvar. Dette arbeidet har også synliggjort behovet for en bedre dokumentasjon av BIs governance-struktur som grunnlag for å bygge en felles organisasjonsforståelse på tvers av BI.

En ny enhet for Governance, Risk og Compliance ble besluttet opprettet for å samle ressurser og jobbe helhetlig og systematisk på dette området. Likeledes ble OU- og HR-avdelingen reorganisert for å styrke lederstøtte og prosjektstøtte.

BIs styre vedtok i 2020 en ny språkpolitikk som stadfester at BI skal bruke både norsk og engelsk. Det er spesifisert egne bestemmelser for språk i forskning, undervisning og administrasjon. Språkpolitikken reflekterer og støtter BIs internasjonale ambisjoner, samtidig som den anerkjenner vårt samfunnsansvar med hensyn på ivaretakelse og videreutvikling av norsk fagspråk både i forskning og i praksis innenfor BIs fagområder. BI har bokmål som hovedmål på norsk, men studenter kan levere eksamensbesvarelser på både norsk og nynorsk.

ARBEIDSMILJØ, COVID-19 OG SYKEFRAVÆR

BI tilrettelegger for et inspirerende arbeidsmiljø som fremmer trivsel, helse, læring og utvikling for den enkelte. Miljøet skal preges av mangfold, likeverd og omtanke samt respektfull og åpen kommunikasjon. BI har nulltoleranse for enhver form for maktmisbruk.

Covid-19-pandemien medførte omlegging til digital undervisning og utstrakt bruk av hjemmekontor, samt strenge smitteverntiltak. Dette påvirket både det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet for alle ansatte. BI har fokusert på å innføre hensiktsmessige digitale støtteverktøy både for undervisning, og samhandling, samt sikre gode brukeropplevelser og mestring gjennom opplæring og brukerstøtte.

Medarbeidere har også fått tilgang på nødvendig utstyr til hjemmekontor. Ulike tiltak for å hindre negative effekter av lange stillesittende dager foran skjerm er iverksatt, herunder digitale treningstilbud. Ledere har hatt særskilt fokus på psykososiale forhold hos sine ansatte, og BI har tilbudt psykososial rådgivning til de som har hatt behov for dette.

I desember viste en ekstraordinær undersøkelse av arbeidsmiljøet under pandemien at de aller fleste opplevd tilfredsstillende arbeidsforhold, men savnet sosial kontakt med kolleger. Noen andre utfordringer var knyttet til å skille mellom jobb og fritid, samt arbeidsbelastning og motivasjon. Flere har rapportert om bedre konsentrasjon, mer effektive møter og mindre stress på grunn av større fleksibilitet.

BI har registrert en økning i overtidsbruk under pandemien, mens sykefraværet har sunket gjennom året, og er lavere enn 2019.

Årets arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført i det pandemien brøt ut i mars, men resultatene var i stor grad sammenfallende med tidligere år. Undersøkelsen var utvidet med flere spørsmål om mobbing og trakassering. Resultatene viste at de fleste ansatte opplever likestilte muligheter og rettigheter på BI på tvers av kjønn, alder, nasjonalitet og funksjonsevne.

Den største årsaken til opplevd mobbing og trakassering var faglig uenighet og/eller personlig kjemi. Verbal trakassering var den vanligste form for trakassering. Årsaker til mobbing og trakassering er i mindre grad knyttet til klassiske diskrimineringstema som kjønn, alder, nasjonalitet mv.

BI har fokus på konstruktiv dialog og respektfull kommunikasjon på arbeidsplassen. I tillegg er det utviklet egne retningslinjer for atferd for å forebygge seksuell trakassering.

BIs primære yrkesrelaterte helserisiko er forhold knyttet til stress og samspillsutfordringer, samt belastninger på muskel og skjelett. Det siste har vært særlig i fokus i forbindelse med hjemmekontor under pandemien.

Tilbud om psykososial rådgivning til alle ansatte har bidratt til å forebygge sykefravær og konflikter, bedret konflikthåndtering og styrket stressmestring. Den psykososiale rådgivningen kombinert med et tett og godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten har bidratt til at ansatte kommer raskere tilbake til jobb etter sykdom. Det totale sykefraværet ved BI sank fra 2,8 % i 2019 til 2,6 % i 2020.