-
Årsrapport 2021

Digital

I 2021 har BI fortsatt å tilby et digitalt alternativ til undervisningen i alle kurs og programmer som følge av pandemien. Ellers ser vi at satsningen på datavitenskap og forretningsanalyse allerede gir resultater.

<< Tilbake til forsiden                                                 Neste kapittel: Bærekraft >>

Covid-19 og digital undervisning

I 2021 som året før har BI jobbet systematisk og iherdig med digital undervisning. Pandemien har vært krevende for både studenter og ansatte, spesielt knyttet til hvordan gjenåpninger og nedstengninger om hverandre har medført en kombinasjon av fysisk og digital undervisning.

Avdelingen Bibliotek og læringssenter har fortløpende støttet vår faglige stab i dette arbeidet, slik at forelesere i størst mulig grad kan konsentrere seg om egen leveranse, og ikke det tekniske.

BI har også fokusert på å løfte brukeropplevelsen knyttet til hybridundervisning, blant annet med større investeringer til oppgradering av teknisk infrastruktur. I februar 2021 tok BI i bruk den nye streamingplattformen Panopto, som er bedre tilrettelagt for livestreaming, samlingssted for egenprodusert videoinnhold, samt lagring og deling av undervisningsmateriell.

BIs videreutdanningsprogrammer har også vært preget av pandemi og digital undervisning. Våren 2021 ble det etter en særskilt risikovurdering åpnet for fysisk undervisning i enkelte kurs og programmer. Lettelser i restriksjoner bidro til mer fysisk undervisning høsten 2021.

Samtidig har BI i hele 2021 ivaretatt det digitale tilbudet i alle kurs og programmer. Samlet sett har nye tekniske løsninger, flere ressurser og erfaringer fra teambaserte leveranser av undervisning tilført BI mye kompetanse innen nye undervisningsformer som blir nyttig når BI skal videreutvikle fleksible videreutdanningstilbud i tiden fremover.

Økt satsning på datavitenskap og fremtidsrettede studieprogram

BIs satsning på det stadig mer aktuelle fagområdet datavitenskap og analyse har fortsatt for full styrke i 2021, etter opprettelsen av et nytt institutt innen datavitenskap året før. I året som gikk var BI vertskap for den offisielle åpningen av forskningssenteret Simula@BI, i samarbeid med Simula.

På sikt, i tråd med BIs Strategi 2025, skal dette bidra til å styrke BIs kompetanse og undervisningstilbud innen fagområdene datavitenskap og forretningsanalyse. Fra høstsemesteret 2022 vil BI tilby tre nye programmer på master- og bachelornivå innen henholdsvis Digital Communication Management, Data Science for Business og Digital Business.

Implementering av nytt digitalt eksamensverktøy

I 2019 vedtok BI å bytte digitalt eksamensverktøy, fra DigiEx til WISEflow, primært for å redusere kostnader og risiko for teknisk svikt under eksamensgjennomføring.

Våren 2021 ble rundt 30% av eksamener på BI gjennomført i WISEflow og de resterende eksamenene i DigiEx. Høsten 2021 ble rundt to tredjedeler av eksamenene overført til WISEflow. 1. januar 2022 ble DigiEx offisielt lagt ned, og fra og med våren 2022 vil WISEflow være BIs eneste eksamensverktøy.

Tilbakemeldingene fra studentene så langt er positive, mens responsen fra faglig og administrativ side er mer varierte, spesielt knyttet til planlegging, praktisk gjennomføring og sensur. 

Viktige utviklingsprosjekter i 2021

I 2021 investerte BI 99,4 millioner kroner i utviklingsprosjekter. Disse prosjektene er verktøy som skal bidra til å realisere BIs strategiske prioriteringer. Eksempler på slike prosjekter innenfor den digitale sfæren inkluderte i året som gikk:

  • Oppgradering og videreutvikling av teknisk infrastruktur for digital undervisning
  • Nytt eksamensverktøy (WISEflow)
  • Utvikling av interne dashboards for økt innsikt innenfor en rekke områder, blant annet knyttet til studiekvalitet, B2B-markedet og kontakt med studenter. 

<< Tilbake til forsiden                                                 Neste kapittel: Bærekraft >>