-
Årsrapport 2021

Bærekraft

I 2021 besluttet BI å forplikte skolen til FNs klimamål mot 2030 ved å støtte oppunder 1,5-gradersmålet. Vi ble også anerkjent av FN for vår rapportering på bærekraft.

<< Tilbake til forsiden                                    Neste kapittel: Styrets beretning >>

BI jobber i tråd med FNs bærekraftsmål, men særlig knyttet til tre mål: Nr. 4 – God utdanning, nr. 5 – Likestilling mellom kjønnene og nr. 13 – Stoppe klimaendringene.

Siden 2016 har BI som deltaker i FN-nettverket Principles for Responsible Management Education (PRME) også fulgt FNs seks prinsipper for ansvarlig lederutdanning. Med over 800 utdanningsinstitusjoner som medlemmer regnes PRME i dag som verdens ledende nettverk for dialog, samhandling og utvikling av ansvarlig lederutdanning.

Annethvert år skal PRME-medlemmer utarbeide en rapport som redegjør for skolens bærekraftarbeid, med hensyn til forskning, undervisning og egen drift. Bis siste rapport, Sustainability and Responsible Management Report 2020, ble publisert i desember 2020. I juni 2021 ble rapporten anerkjent av FN gjennom tildelingen av deres «Excellence in Reporting»-pris. 

Bærekraft i forskning og undervisning

Et av våre viktigste satsningsområder mot 2025 er arbeidet med å integrere bærekraft i alle BIs kurs og programmer, i tråd med FNs bærekraftsmål og FNs prinsipper for ansvarlig lederutdanning (PRME).

BI skal også bidra med relevant forskningsbasert kunnskap som øker samfunnets forståelse av den viktige rollen virksomheter, næringsliv og økonomi har i arbeidet med å skape fremtidens bærekraftige løsninger.

Forpliktelse til FNs klimamål

I 2021 forpliktet BI seg til FNs 1,5-gradersmål fordi vi ønsker å ta en aktiv rolle i arbeidet med å redusere verdens klimagassutslipp. Basert på en fremskrivningsanalyse i tråd med prinsippene i Science Based Targets av hva som skal til for å lykkes har vi funnet ut at BI må kutte 50 prosent av skolens utslipp innen 2030. Dette vil medføre store endringer i våre aktiviteter og vaner.

Her er noen av de viktigste endringene vi gjør:

  • Vi reduserer forretningsreiser med 28 prosent i budsjettet for 2022 sammenlignet med 2019
  • Fra 2022 skal alle arrangementer på BI være sertifisert som grønne konferanser
  • Redusere bruken av plast og engangsartikler, med mål om 65% materialgjenvinning innen utløpet av 2022
  • Vi vil øke levetiden til våre bygninger og møbler, samt gjenbruke materialer der det lar seg gjøre
  • Ansatte blir oppfordret til å bruke kollektivtransport, sykkel eller andre klimanøytrale fremkomstmidler til jobb
  • Vi vil øke eget forbruk av fornybar energi

Miljø- og klimaarbeid på BI i 2021

BI utarbeider årlige klimaregnskap for våre campuser for å kartlegge egne utslipp, og er Miljøfyrtårnsertifisert. Vårt arbeid med bærekraft i egen organisasjon ble sterkt preget av pandemien i både 2020 og 2021, med utstrakt bruk av hjemmekontor, digitale møter og undervisning, delvis stengte campuser og nesten ingen reisevirksomhet.

  • BIs fire største utslippskilder er fra energi, mat og drikke, pendling og reiser (82,5% i 2020).
  • Vi er stolte av at langsiktig arbeid med miljøtiltak på BI gir resultater. Nedgangen i CO2-utslipp fra 2017 til i dag er på hele 69,5%.

Grønn reorganisering

I 2021 besluttet BI å styrke satsningen knyttet til eget miljøarbeid og den langsiktige strategiske utviklingen av våre campuser ved å splitte opp avdelingen Facility i to enheter: Sustainable Campus Facilities (Bærekraftige Campus Fasiliteter) og Real Estate (Eiendom). Målet er å få økt tverrfaglig samarbeid om reduksjon av egne klimautslipp og bidra til økt kompetanse på tvers av organisasjonen.

BISO Impact

I 2019 ble enheten BISO Impact opprettet av miljøbevisste studenter som ønsket å hjelpe andre studentgrupper med å jobbe mer etisk og forsvarlig. Fra 2020 har BISO Impact muligheten til å sertifisere BISO-konferanser som grønne konferanser gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringsordningen. I 2021 var BISO blant annet medarrangør av Inspire to Impact 2021, en stor bærekraftskonferanse for studenter og næringsliv, med gjester fra bedrifter som Equinor, Storebrand, Atea, DNV og Aker Biomarine.

<< Tilbake til forsiden                                    Neste kapittel: Styrets beretning >>