-
Årsrapport 2021

Styrets beretning

2021 ble et nytt år i pandemiens tegn. I året som gikk har Handelshøyskolen BI opplevd rekordsterke søkertall, blitt anerkjent av NOKUT for sitt kvalitetsarbeid og forberedt skolen på en fremtid etter korona gjennom revidering av BIs strategi mot 2025.

<< Tilbake til forsiden                                            Neste kapittel: Årsregnskap >>

For andre året på rad ble digital undervisning, restriksjoner og lettelser nøkkelord for å beskrive virkeligheten for ansatte og studenter ved BI i 2021. Styret har fulgt situasjonen nøye og registrert hvordan kombinasjonen av fysisk og digital undervisning har utfordret ansatte og studenters evne til omstilling med gjenåpninger og nedstengninger om hverandre.

Styret anerkjenner at BI har tatt flere steg for å løfte brukeropplevelsen knyttet til hybridundervisning, blant annet gjennom større tekniske oppgraderinger. Det er essensielt for BI å følge utviklingen av fremtidens læringsarenaer. Med en stadig økende interesse for digital læring og endrede krav fra studenter forventer styret at BI ivaretar og styrker satsningen på digitale leveranseformer, også i tiden etter pandemien.

Etter et tilsyn hos BI våren 2021 fulgte NOKUT-styret i oktober ekspertkomiteens innstilling og godkjente BIs systematiske kvalitetssikringsarbeid. Det er lagt ned en imponerende innsats for at hele organisasjonen skal jobbe stadig mer systematisk og transparent med kvalitetssikring og -utvikling. Styret understreker samtidig at dette er en kontinuerlig prosess og forventer at innsatsen for å forbedre og videreutvikle programkvalitetssikringssystemet fortsetter.

For å holde seg attraktive og innovative i et samfunn som står overfor store endringer valgte BI i 2021 å revidere skolens strategi mot 2025. Det er avgjørende for BI å ivareta evnen til hurtig omstilling og omprioritering av investeringer når behovet oppstår. Den reviderte strategien ivaretar dette, samtidig som den staker ut en klar kurs for BI i tiden som kommer.

I 2022 vil BI i tråd med den reviderte strategien utforske nye leveranseformer for å skape enda bedre læringsopplevelser for studentene. For å sikre attraktive og relevante undervisningsprogrammer vil man jobbe med å styrke hvordan BI involverer og inkluderer næringsliv og offentlige institusjoner i sin virksomhet. Den reviderte strategien legger føringer for hvordan BI skal jobbe enda mer målrettet innenfor andre prioriterte områder, inkludert internasjonalisering, bærekraft og forskning. Styret er tilfreds med hvordan BI har levert på skolens strategiske prioriteringer i 2021.

Styret merker seg at BIs forskning påvirker politiske beslutninger, praksis i næringslivet og samfunnet generelt. I januar 2021 ble dette for første gang systematisk kartlagt av BI og synliggjort med rapporten Societal Impact of Research. Rapporten viste blant annet at det mellom 2012 og 2020 ble referert til forskning fra BI i minst 149 politiske dokumenter og over 600 nyhetsartikler. Styret mener slike initiativ er viktige for å vise frem verdien av forskning og hvordan handelshøyskoler kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer. I et samfunn der falske nyheter får stadig større påvirkningskraft fremhever BIs strategi hvor viktig det er for høyere utdanningsinstitusjoner å formidle forskningsbasert kunnskap.

Den langvarige satsningen på innovasjon i studieporteføljen fortsetter å gi resultater. For BIs heltidsstudier ble omsetningen 9,6% høyere i 2021 sammenlignet med året før. Søkertallene var fortsatt solide, også sammenlignet med rekordåret 2020, med en vekst til bachelor- og masterprogrammer på 17% sammenlignet med fjoråret. På grunn av høye studentopptak i 2019 og 2020 kunne BI imidlertid ikke ta opp like mange studenter av kapasitetshensyn. Totalt ble det tatt opp 7% færre studenter i 2021 sammenlignet med året før. På Executive-markedet var trenden positiv med en omsetning på rundt 12% over fjoråret. En vesentlig del av veksten skyldes tildeling av midler fra myndighetene til utvikling av kurs for arbeidsledige og permitterte.

Styret mener at ansatte og studenter har en vist imponerende evne til omstilling og utvikling i året som gikk. Styret vil rette en stor takk til ansatte, studenter, studentforeningen BISO, alumni og partnere. Sammen bidrar alle til å sikre og videreutvikle BIs posisjon som en ledende internasjonal leverandør av forskningsbasert undervisning, oppdatert kunnskap og livslang læring.

MÅLOPPNÅELSE OG RESULTATER

I pandemiåret 2021 har BI jobbet systematisk med tiltak for å styrke studentenes sosiale og faglige integrering. BI-studenter markerer seg igjen som svært attraktive i arbeidsmarkedet og for sjette året på rad rangeres BI som Norges beste handelshøyskole av Financial Times.

Årsresultat og styrets tiltak

BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All verdiskaping på BI skal brukes til å styrke virksomheten og studentenes læring.

Stiftelsen Handelshøyskolen BI er morselskap i en konsernstruktur bestående av de 100% eide datterselskapene BI-Bygget D-Blokka AS, Sandakerveien D-Blokka AS, Sandakerveien 116-118 AS, Bedriftsøkonomisk Institutt AS og Studentenes Hus AS. Alle selskapene har forretningsadresse i Nydalsveien 37, Oslo. Av datterselskapene er det kun BI-Bygget D-Blokka AS som har hatt aktivitet i 2021 gjennom utleie av lokaler. BI-Bygget D-Blokka AS eier 21,7%, mens Stiftelsen Handelshøyskolen BI eier 78,3% av eiendommen i Oslo. Konsernets omsetning var i 2021 på 1.874,2 millioner kroner, og driftsresultatet ble 125,8 millioner kroner.

Konsernets eiendomsinvesteringer er finansiert gjennom et pantelån i DNB Bank ASA, med sikkerhet i hele eiendomsmassen i Nydalen. Det er i løpet av året betalt ordinære avdrag i konsernet tilsvarende 48,0 millioner kroner, og resterende pantelån utgjør på balansetidspunktet 451 millioner kroner. Totalt utgjorde konsernets finansposter en kostnad på 17,9 millioner i 2021. Reell verdi på bygningsmassen i Nydalen forventes å ligge godt over bokført verdi på 1,775 millioner kroner.

Årets resultat før skatt for konsernet ble 108,0 millioner kroner. Årets skattekostnad ble 6,9 millioner, og denne relaterer seg til utleievirksomheten både i morselskapet og datterselskapet BI-Bygget D-Blokka AS. Resultat etter skatt ble således 101,1 millioner kroner.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og investeringer var +67,6 millioner kroner. Ved utgangen av året var det benyttet 23,3 millioner av konsernets trekkrettighet på 50 millioner, mot 58,3 millioner kroner på tilsvarende tidspunkt i 2020. Den bokførte egenkapitalen for konsernet per 31. desember 2021 var 788,4 millioner kroner.

Stiftelsen Handelshøyskolen BIs økonomiske resultat i 2021 ble 87,6 millioner kroner mot et budsjett på 61,1 millioner. Styret er tilfreds med BIs økonomiske resultat.

BI oppnådde en inntektsvekst på 157,3 millioner kroner fra 2020 til 2021 og dette resulterte i en total omsetning på 1.849,1 millioner kroner. Av dette utgjorde statsstøtte 402,3 millioner kroner, eller 21,8% av omsetningen. Undervisningsinntektene steg med 118,7 millioner til 1.368,7 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 9,5%. Økningen i undervisningsinntektene skyldes blant annet 817 flere heltidsstudenter enn i 2020 samt at omsetningen innenfor åpne etter- og videreutdanningskurs steg med 41,0 millioner kroner, fra 339,8 millioner i 2020 til 380,8 millioner kroner i 2021. En stor del av økningen var fra nettbaserte kurs og programmer, i tillegg til flere tilskuddsbaserte programmer. Bedriftsinterne programmer hadde en liten reduksjon på -2,0% i forhold til 2020.

Driftsresultatet ble uforandret fra 2020 og endte på 106,3 millioner kroner. Det er imidlertid verdt å merke seg at driftsresultatet i 2020 hadde engangseffekter som reduserte kostnaden i forbindelse med lukking av pensjonsordninger tilsvarende 32,8 millioner kroner. Justert for disse engangseffektene er driftsresultatet i 2021 32,8 millioner bedre enn i 2020.

En stor del av kostnadsbasen er knyttet til lønn og sosiale kostnader. Dersom man korrigerer for engangseffekter på 32,8 millioner kroner knyttet til pensjon i 2020, har lønn og sosiale kostnader økt med 11,0%. Dette henger sammen med lønnsoppgjør for ansatte, og en netto tilvekst i årsverk tilsvarende 59 ved utgangen av året. Veksten i årsverk har bidratt til en styrking av fagstaben samt nødvendig kompetanse og kapasitet på administrativ side.

Det har vært tiltak for å gi flere studenter jobbmuligheter ved siden av studier, blant annet gjennom ansettelser av rundt 200 studentmentorer, noe som også har bidratt til økte lønnskostnader. I 2021 har øvrige kostnader økt med 34,1 millioner kroner, eller 7,2%. Denne økningen kan forklares ved en kraftig økning i IT-kostnader samt høye kostnader knyttet til energi. Det har fortsatt vært et lavt nivå på reising i 2021 som følge av pandemien.   

Avskrivninger falt med 17,3 millioner kroner fra 2020. Dette skyldes spesielt en ekstraordinær avskrivning av tekniske anlegg på 14,5 millioner i 2020 som gjorde avskrivningene unormalt høye. 

Netto finansposter er betydelig endret fra 2020. I 2021 er det en netto kostnad på finansposter på 15,8 millioner mot en netto inntekt på 33,9 millioner kroner i 2020. Hovedårsaken til den store forskjellen er en kapitalnedsettelse på 50,0 millioner kroner som ble gjennomført i 2020 i det heleide datterselskapet BI-Bygget D-Blokka AS og som er inntektsført som mottatt utbytte i morselskapet Stiftelsen Handelshøyskolen BI i 2020.

Totalt er det nedbetalt 38,0 millioner kroner i ordinært avdrag på pantelån til DNB i 2021. Det var på balansedagen benyttet 23,3 millioner av trekkrettigheten pålydende 50 millioner kroner, hvilket er en reduksjon på 35,0 millioner i forhold til 2020. Det er i 2021 gjort et nettotrekk mot datterselskapet BI-Bygget D-Blokka as på 25,8 millioner kroner som følge av en nyetablert konsernkontoordning. Stiftelsen følger en finansiell sikringsstrategi som innebærer at minimum 33% av pantelånet til enhver tid skal være sikret gjennom fastrenteavtaler.

På balansedagen utgjør andelen av lånet som er bundet opp i fastrenteavtaler 400,0 millioner kroner. Sikringsgraden er på balansedagen 117,3%. Fastrenteavtalene har forskjellig varighet, og den første løper ut i april 2022, mens den lengste løper ut i 2028. Det er forventet en oversikring frem til april 2022 hvor den første fastrenteavtalen forfaller.

Kontantstrømmen fra driften utgjorde +123,2 millioner mot +229,5 millioner kroner i 2020. Det er en økning i forskuddsbetalte kostnader på 23,9 millioner kroner sammenlignet med 2020 og en økning i fordringene mot Fudan University på 14,7 millioner kroner. Innbetalingene til pensjonsordninger er i 2021 økt med 57,3 millioner i forhold til 2020. Investeringer utgjorde -77,9 millioner mot -51,8 millioner kroner i 2020, men i sammenligningstallet for 2020 ligger 50,0 millioner som stiftelsen fikk av datterselskapet BI-Bygget D-blokka AS som følge av en kapitalnedsettelse.

Det vurderes at stiftelsen har en tilfredsstillende likviditet. Det oppleves ikke vanskelig å finne hverken kortsiktig eller langsiktig finansiering, og det er for tiden en avtale med DNB om trekkrettighet med varierende ramme gjennom året. Deler av året er det ikke behov for trekkrettighet, da virksomheten har overskuddslikviditet i perioder rundt de store semesterinnbetalingene i begynnelsen av semestrene.

Det er i 2021 opprettet en konsernkontoavtale med datterselskapet BI-Bygget D-Blokka as som gir stiftelsen tilgang til overskuddskapitalen i datterselskapet i perioder hvor det ellers ville vært behov for trekkrettigheten fra DNB. På balansetidspunktet er det et nettotrekk mot datterselskapet på 25,7 millioner kroner.

I egenskap av å være finansiert av studentbetaling, og i konkurranse med offentlige aktører som tilbyr gratis studier, understreker styret at BIs markedsrisiko er betydelig. Skolen er avhengige av et stort volum på bachelornivå og jevn tilstrømming av studenter. Styret og ledelsen adresserer markedseksponeringen løpende og er trygg på at organisasjonen er rustet for å håndtere den korrekt og at stiftelsen er solid nok til å kunne håndtere svingninger i resultatene.

Styret anser høstens lovende søkertall til BIs heltidsstudier som en bekreftelse på at skolen har et attraktivt studietilbud. Det er forventinger om at opptaket på heltid høsten 2022 vil være litt høyere enn høsten 2021, og dette gir en god indikasjon på inntektsstrømmen de neste tre år.

Fremover arbeides det med å sikre vår posisjon i det nasjonale markedet, samt styrke posisjonen i det internasjonale markedet. Det er en forventning om å beholde de store volumene på bachelornivå, mens det satses på en vekst på masternivå. Dette i et marked hvor ungdomskullene i henhold til SSB sine framskrivninger begynner å stige svakt.

Behovet for etter- og videreutdanning vurderes fremover som økende, og understøttes av den sittende regjernings satsning på etter- og videreutdanning. Et arbeidsliv i stadig endring, gir økt behov for livslang læring. Selv om volumene allerede er store på etter- og videreutdanning forventes BI å ta del i denne satsingen også i årene fremover. Styrking av støtteapparatet rundt eksternfinansiert forskning forventes å øke antall søknader om eksterne midler, som vi igjen forventer vil gi BI flere prosjekter med ekstern finansiering.

Selskapets finansielle risiko blir overvåket og analysert fortløpende. Finansiell risiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Kredittrisiko er i hovedsak kundefordringer, og denne risiko vurderes som liten da selskapet har gode rutiner for å drive inn utestående krav. Netto tap på krav har vært stabil over en årrekke, og det er ikke grunn til å tro at dette vil endre seg vesentlig. Likviditetsrisiko vurderes som lav da likviditetsstrømmen til selskapet er stabil og forutsigbar. Renterisikoen anses som svært begrenset.

Selskapet har i dag rentebærende pantelån på 341,0 millioner kroner som er sikret med renteswapavtaler. I tillegg til pantelånet kommer benyttet del av trekkrettighet som vil variere betydelig i løpet av året. 

Stiftelsens egenkapital falt med 76,0 millioner til 764,6 millioner kroner i 2021. Årets resultat bidro til en økning på 87,6 millioner. Estimatavvik knyttet til pensjonsordningen bidro til en reduksjon på 163,6 millioner kroner.

Bygget i Nydalen har ved utgangen av året en balanseført verdi på 1.380,0 millioner kroner. Driftsmidler er avskrevet etter samme prinsipper som tidligere år.

Restgjelden mot DNB utgjør på balansedagen 364,3 millioner kroner inkludert 23,3 millioner i benyttet trekkrettighet. På balansetidspunktet oppfyller stiftelsen långivers krav til covenant.

I samsvar med regnskapsloven §3-3 a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

Styret har per 2021 ikke tegnet en egen styreansvarsforsikring.

Høy kvalitet i utdanning og forskning


Styret gleder seg over at BI igjen rangeres blant de ledende utdanningsinstitusjonene i Europa og for sjette året på rad som Norges beste handelshøyskole av Financial Times.

Siden 2018 har BI også gjennomført vellykkede re-akkrediteringsprosesser i alle sine nasjonale og internasjonale akkrediteringer (NOKUT, AMBA, AACSB, EQUIS og EOOCS), senest med EQUIS. Sistnevnte ble gjennomført digitalt i november 2020 og tildelt i februar 2021. Styret anerkjenner at det ligger mye hardt og målrettet arbeid over tid bak slike resultater. BIs akkrediteringer og rangeringer har stor betydning for skolens omdømme, verdien av et vitnemål fra BI, og ikke minst rekruttering av internasjonale ansatte og studenter.

I juni besluttet styret på bakgrunn av regjeringens endring av gradsforskriften at BI skal fortsette utviklingen av en treårig bachelor og en toårig master i rettsvitenskap, med mål om å få disse akkreditert og godkjent av NOKUT. Studiene, der mastergraden blir Norges første innen forretningsjus og økonomi, er etterspurt av bransjen. Styret er trygge på at kandidater som evner å kombinere økonomiske og juridiske fag vil være svært attraktive i arbeidsmarkedet fremover.

Styret er imponert over BIs forskere og den positive utviklingen med tanke på vitenskapelige publiseringer, spesielt knyttet til topprangerte vitenskapelige journaler, såkalte ABS4*- og ABS4-journaler. Dette er blant de høyest rangerte og mest anerkjente tidsskriftene innen sine fagfelt. Styret gleder seg over en økning i andelen eksternfinansierte forskningsprosjekter, med en samlet omsetningsverdi på 35,3 millioner kroner i 2021 mot nesten 30 millioner kroner i 2020. Her forventer styret en jevn økning i tiden som kommer, etter økt fokus og styrket forskningsadministrativ støtte på området de siste årene.

En langvarig strategisk satsning på rekruttering av internasjonale fagkrefter gir også resultater. I 2021 hadde nesten 39% av BIs faglige ansatte en internasjonal bakgrunn, mot 35% året før.

Styret er tilfreds med at BI tiltrakk seg 114,2 millioner kroner til bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter (BOA). Slike midler er særlig viktig innenfor Executive-markedet, og vi forventer en jevn utvikling i inntektene fremover.

Velferd, verdiskaping og omstilling


Under hele pandemien har styret og BIs ledelse prioritert arbeidet med å iverksette tiltak for å styrke sosial og faglig integrering for skolens studenter. Styret gleder seg over den vellykkede lanseringen av en nasjonal mentorordning for nye BI-studenter ved alle campuser. Siden høsten 2021 har rundt 5000 førsteårsstudenter fått tilbud om å bli med i grupper ledet av over 200 studentmentorer. Tilbakemeldingene fra studentene, som fikk delta på både sosiale og akademiske aktiviteter gjennom året, har vært meget gode. 

I 2021 har BI styrket helsetilbudet for studenter ved å tilby gratis psykologtjenester ved Campus Oslo. BI bistod også førsteårsstudenter som ønsket det å danne egne digitale studiegrupper siden mange opplevde det vanskelig å ha få fysiske treffpunkter hvor de kunne bli kjent med hverandre. BI inngikk i tillegg et samarbeid med studentforeningen BISO og Kavlifondet om å arrangere ulike aktiviteter som fremmer bedre sosial integrering. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim var blant deltakerne på et av arrangementene til det såkalte Social With BISO-prosjektet.

De siste årene har undersøkelser gjentatte ganger vist at sysselsettingsgraden blant BI-kandidater er høy, spesielt på masternivå. I 2021 var 87% av bachelorkandidater og 96% av masterkandidater i arbeid innen seks måneder etter fullført grad. Styret hadde fryktet en nedgang her som følge av pandemien, men er svært fornøyd med å registrere at begge tall faktisk har gått opp siden 2020.

Andre viktige prioriteringer i 2021


Arbeidet for å redusere frafall, sikre studieprogresjon og løfte fullføringsgraden blant BI-studenter har vært høyt prioritert av BIs styre og ledelse over tid. Styret er fornøyd med at fullføringsgraden på normert tid øker for BIs bachelorstudenter, fra 45% i 2020 til 49,5% i 2021. Samme tall for master er 82%, noe lavere enn rekordåret 2020 da fullføringsgraden var 87%. Gjennomføringsgraden for PhD etter seks år var i 2021 på 46%, som er en nedgang fra året før. Her er det viktig å merke seg at tallgrunnlaget er svært begrenset, og at små endringer får store utslag.  

Overgangen fra det digitale eksamensverktøyet DigiEx til WISEflow har hatt høy prioritet i 2021. I året som gikk ble 96% av BIs 970 eksamener gjennomført digitalt som en følge av pandemien. Høsten 2021 ble rundt to tredjedeler av eksamenene overført til WISEflow, og fra våren 2022 vil WISEflow være BIs eneste eksamensverktøy. Styret er fornøyd med utviklingen og fremdriften til prosjektet.

BI har som nevnt videreutviklet satsningen på digital undervisning i 2021. I februar implementerte skolen den nye streamingplattformen Panopto på alle campuser for å bedre tilrettelegge for lagring og deling av forelesninger. Større forventninger til såkalte hybride leveranseformer, altså hvordan fysiske og digitale undervisningsmetoder kombineres i studieprogrammet, øker også graden av kompleksitet. I 2021 har BI beholdt og videreutviklet digitale verktøy som allerede blir brukt i undervisningen, samt styrket kapasiteten for såkalte Zoom Classrooms, som i større grad tilrettelegger for interaksjon mellom studenter og foreleser.

FRAMTIDSUTSIKTER

Norske utdanningsinstitusjoner står overfor et marked i endring, økt konkurranse og nye krav fra myndigheter og næringsliv. BIs viktigste oppgave blir å tilby undervisningsprogrammer som leverer på internasjonalisering, arbeidslivsrelevans og livslang læring.

BIs Strategi 2025 etablerer langsiktige strategiske mål for å videreutvikle og sikre BIs posisjon som en av Europas ledende handelshøyskoler. Den globale Covid-19-pandemien har samtidig påvirket BIs aktiviteter og virksomhet på en rekke ulike områder i året som gikk.

BI opererer i en rekke markeder preget av stor konkurranse, både i Norge og internasjonalt. En forutsetning for å sikre et mest mulig relevant og attraktivt studietilbud er kontinuerlig innovasjon innenfor studieporteføljen. BIs reviderte strategi mot 2025 tar hensyn til dette og gir organisasjonen en tydelig retning for årene som kommer.

I konkurranse med offentlige aktører som tilbyr gratis studier er BI avhengig av å tiltrekke seg tilstrekkelig antall studenter, særlig på bachelornivå. Styret og BIs ledelse har over tid prioritert arbeidet med en revidert bachelormodell, utviklet i tråd med myndighetenes krav om økt mobilitet og arbeidslivsrelevans. I 2021 har en prosjektgruppe og flere undergrupper på tvers av institusjonen jobbet frem hvordan en slik bachelormodell skal struktureres. Styret har vært godt informert underveis og fulgt arbeidet med stor interesse.

Den nye modellen, godkjent av styringsgruppen, legger opp til økt fleksibilitet og flere valgmuligheter for studentene, med mål om økt internasjonalisering gjennom utveksling og arbeidslivsrelevans gjennom internships. Et sentralt element blir at bachelorstudenter kan gjennomføre begge deler i løpet av studietiden, både utveksling og internships. Styret mener at BI med en slik modell vil tilby studentene en helt unik fleksibilitet og understreker at det videre arbeidet med revidert bachelormodell vil ha høy prioritet i tiden fremover. I 2022 har dedikerte grupper fått konkrete mandater med å utvikle kursbeskrivelser til foreslåtte basiskurs, samt utrede økonomiske og administrative konsekvenser av en ny modell.

Markedet for etter- og videreutdanning preges også av økt konkurranse, blant annet nasjonalt som følge av myndighetenes kompetansereform «Lære hele livet», og på sikt internasjonalt fra aktører som Microsoft og Google. Markedet for digital læring er generelt i vekst, og i 2021 har man på Executive-området registrert økt konkurranse fra myndighetsfinansierte konkurrenter som tilbyr nye fleksible og digitale tilbud, samt aktører utenfor den tradisjonelle utdanningssektoren som utvikler og lanserer ikke-formelle kurs gratis eller til lav pris. I denne sammenhengen er styret svært fornøyd med BIs lansering av konseptet Short Learning Modules, som siden oppstart i 2020 har hatt over 5000 deltakere og bidratt til en sterk vekst for skolens nettbaserte kurs og programmer. 

Styret anser BI som godt forberedt og rustet for økt konkurranse innenfor både heltid- og deltidsmarkedet. Fremover blir det viktig for BI å fortsatt videreutvikle BIs sterke merkevare nasjonalt, og å bygge opp og utvikle skolens posisjon internasjonalt. 2021 har som året før demonstrert at BI er en solid arbeidsplass med gode økonomiske resultater, også i krisetider. Det har heller ikke vært behov for permitteringer i forbindelse med pandemien.

Krigsutbruddet i Ukraina påvirker mennesker, finansmarkeder og handel globalt. Handelshøyskolen BI er ikke direkte berørt av krigen, men merker effekten av svært høye energipriser. BI koordinerer sin innsats gjennom Kunnskapsdepartementet.

Organisatoriske endringer

Handelshøyskolen BI har ikke gjennomført, og planlegger heller ingen, organisatoriske endringer som vil påvirke stiftelsens rettslige eller økonomiske stilling.

I februar 2022 ble Karen Spens tilsatt av styret som ny rektor for åremålsperioden 1. august 2022 – 1. august 2026 etter en enstemmig innstilling fra nominasjonskomiteen.

Midlertidige ansatte

Utover de kvalifiserende åremålsstillingene, har BI på faglig side to personer i midlertidige vikariater og ni i engasjementer. Av disse er tre ansatt i lavere stilling med krav om kvalifisering, mens to personer er ansatt midlertidig for overgang til postdoktorstilling, to er i engasjementer mens bedømming av utlyst stilling er i prosess. Én person er ansatt midlertidig i eksternfinansiert forskerstilling.

Blant administrativt ansatte hadde BI ved utgangen av 2021 totalt 16 midlertidige engasjementer, samt 12 midlertidige vikariater for personer som var i permisjon. Midlertidige engasjementer i administrasjonen skyldes i hovedsak et kortvarig økt kapasitetsbehov i prosjekter knyttet til utvikling og implementering av nye digitale systemer og arbeidsprosesser, samt pandemihåndtering.

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet

BIs plan for mangfold og likeverd stadfester at alle ansatte skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, nasjonal opprinnelse, funksjonsevne, livssyn eller seksuell legning. BI tilstreber en kjønnsfordeling innenfor 60-40-intervallet, og systematiske lønnsforskjeller skal utjevnes. BIs likestillingsarbeid rapporteres jevnlig til styret og er et område som styret følger nøye.

Det ble i 2021 utarbeidet en egen «Gender Policy for Faculty» for å tydeliggjøre ambisjoner knyttet til likestilling og mangfold i faglig stab. Det var identifisert en utfordring knyttet til rekruttering av og avansement for kvinnelige faglige ansatte. Målet er å fremme en kultur for rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø, aktivt sikre kjønnsbalanse i topp-posisjoner, arbeide med å forhindre direkte og indirekte diskriminering og drive aktiv rekruttering der det ikke er god kjønnsfordeling eller -balanse.

Etter den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren i 2019 har BI valgt å fokusere særskilt på forebygging av seksuell trakassering. I 2021 er det utarbeidet en egen policy for dette, samt retningslinjer for håndtering av saker som gjelder trakassering og seksuell trakassering, i tillegg til en implementeringsplan for bevisstgjøring og trening av ledere og ansatte.

BI gjennomfører årlige kartlegginger av kjønnsbalanse og lønnsfordeling i ulike stillinger. Dette, samt arbeidet med likestilling- og mangfold, rapporteres i tråd med aktivitets- og redegjørelsesplikten som følger av likestillings- og diskrimineringsloven.

Ved utgangen av 2021 har BI 34 kvinnelige professorer, hvorav 29 i fulle faste stillinger, noe som representerer en økning på 5 personer i løpet av 2021.

Kvinneandelen blant professorer har steget til 28,5%. Andelen kvinner totalt i faglige stillinger ligger stabilt rundt 34%, med store variasjoner på tvers av stillingskategorier og institutter. Andelen menn i administrative stillinger er stabil på litt over 33%. Andelen menn i administrative lederstillinger på direktørnivå har økt fra 22% til 28%.

Både når det gjelder fastlønn og totallønn på administrativ side fremstår det ikke som om det er noen systematiske skjevheter mellom kvinner og menn i stillingskategoriene 2-6. Kvinners lønn i prosent av menns lønn ligger på mellom 93% - 119% for fastlønn og mellom 94% - 97% for totallønn. Den største differansen finner vi i stillingskategoriene 2 og 5.

På faglig side er kvinners fastlønn i prosent av menns innenfor intervallet 97% - 103% for de fleste stillingskategorier, med unntak av professorkategorien, der kvinner har gjennomsnittlig 89% av lønnen til sine mannlige kolleger. Forskjellen kan delvis tilskrives at det er flere menn som har vært professor lenge. Det er i tillegg fortsatt svært få kvinnelige professorer innen fagområdene som tradisjonelt er mannsdominerte og der lønnsnivået generelt er høyere. Dette forsterkes ytterligere når variabel lønn tas med i betraktning.

I BIs styre er kvinneandelen 50%. I Kollegiet er kvinneandelen 50%. Kvinner utgjør 40% av toppledelsen, 33% av instituttlederne og 25% av deanene.

I 2021 var 55 nasjonaliteter representert blant BIs ansatte. I 2020 vedtok styret ny språkpolicy som stadfester at engelsk er hovedspråk i interninformasjon og når organisasjonen samles. Ved utgangen av 2021 hadde drøyt 20% av BIs ansatte et annet statsborgerskap enn norsk. Andelen internasjonalt ansatte var 6% for administrativt ansatte og nesten 39% for alle i faglige stillinger. Styret merker seg en stabilt økende grad av internasjonale medarbeidere i faglige stillinger.

Gjennomsnittsalder for fratreden med pensjon er 68,2 år for alle ansatte på BI. Seniorer i faglige stillinger står i gjennomsnitt i arbeid til oppnådde 69 år. Administrative seniorer står i arbeid til gjennomsnittlig 67,7 år.

BIs campuser er utviklet i tråd med de lover og retningslinjer som var gjeldende da de ble bygget. Det er utarbeidet en oversikt over hvor bygningsmassen avviker fra dagens regelverk. Det arbeides kontinuerlig med å utbedre mangler ved ombygginger og tilpasninger av bygningsmassen.

Risikostyring og internkontroll

BI har de siste årene hatt fokus på å styrke og profesjonalisere arbeidet med risikostyring og internkontroll, herunder å få på plass en systematisk tilnærming som bidrar til å identifisere, håndtere og følge opp eventuelle hendelser som kan påvirke måloppnåelsen negativt. Dette resulterte i opprettelsen av en funksjon for Governance, Risk and Compliance (GRC) i 2020 som rapporterer sitt arbeid til styret. GRC ivaretar også Personvernombudet og Studentombudet, og legger til rette for at disse rollene er tilstrekkelig uavhengig fra øvrig ledelse.

I 2021 vedtok styret å etablere en internrevisjonsfunksjon, og at denne funksjonen skulle outsources til et konsulentselskap for å sikre tilstrekkelig uavhengighet og bredde i kompetanse.

Samfunnssikkerhet og beredskap

En sentral del av BIs HMS-arbeid er å sikre menneskers liv og helse. Tiltak iverksettes på grunnlag av årlige risikoanalyser. BI jobber aktivt med å forebygge alvorlige hendelser, samt planlegge for god håndtering som begrenser skadevirkninger. BI legger styringsdokument for arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap for UH-sektoren, samt tildelingsbrev, til grunn for eget arbeid.

Pandemien har hatt høy prioritet i BIs sikkerhets- og beredskapsarbeid gjennom hele 2021. Smitteverntiltak for studenter og ansatte har blitt iverksatt, evaluert og fulgt opp. Det er jevnlig foretatt risikovurderinger som beslutningsstøtte i forkant av viktige endringer. BI har tilstrebet at tiltak er forholdsmessige og i tråd med gjeldende anbefalinger fra myndighetene. Med unntak av en økning i antall smittede studenter like etter studiestart på høsten, har BI hatt lave smittetall gjennom 2021. Håndteringen av pandemien har ført til et tettere samarbeid om sikkerhet og beredskap med andre studiesteder. BI planlegger en evaluering av pandemihåndteringen der også beredskap og smittevern inngår.

Høsten 2021 gjennomførte BI en digital kriseøvelse med løsepengevirus som tema. Revidering av rammeverk for beredskap og manglende verktøy for håndtering av digitale hendelser ble trukket fram som viktige læringspunkter. På bakgrunn av blant annet denne øvelsen og generell pandemihåndtering har BI endret sin organisering av beredskapsledelse og krisehåndtering. 

Det har i 2021 forekommet trusler mot ansatte og studenter. Det har også blitt fremsatt hatefulle ytringer mot en BI-student ved et tilfelle. Det er ellers i 2021 ikke rapportert om andre omfattende hendelser relatert til sikkerhet og beredskap.

Arbeidsmiljø

BI tilrettelegger for et inspirerende arbeidsmiljø som fremmer trivsel, helse, læring og utvikling for den enkelte. Miljøet skal preges av mangfold, likeverd og omtanke samt respektfull og åpen kommunikasjon. BI har nulltoleranse for enhver form for maktmisbruk.

Pandemien har påvirket arbeidsmiljøet også i 2021 og medført mye digital undervisning og utstrakt bruk av hjemmekontor, samt strenge smitteverntiltak på campus. Dette har påvirket både det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet for alle ansatte. BI har under pandemien hatt tiltak for å avhjelpe situasjonen, som digitale støtteverktøy for undervisning og samhandling, utstyr til hjemmekontor, digitalt treningstilbud og tilbud om psykososial rådgivning til ansatte og studenter.

Det totale legemeldte sykefraværet blant BIs ansatte har sunket gjennom pandemien, og var i 2021 på 2,4 %. I siste kvartal 2021 økte sykefraværet blant administrativt ansatte igjen, mens det sank ytterligere blant faglig ansatte.

Høsten 2021 ble det gjennomført HMS-vernerunder på alle fire campuser. Det er ikke registrert alvorlige hendelser, skader (materiell eller personer) eller ulykker i forbindelse med utførelse av arbeid på BI i 2021.

BIs campus i Oslo har vært en Miljøfyrtårn-sertifisert organisasjon siden 2010, Campus Trondheim og Bergen siden 2013, og Campus Stavanger siden 2014. BI forurenser ikke det ytre miljøet. Alle campus oppfyller Stiftelsen Miljøfyrtårns krav knyttet til HMS, transport, innkjøp, avfallshåndtering, energiforbruk og grønne konferanser. BI har forpliktet seg til å støtte 1.5-gradersmålet ved å styre mot 50% reduksjon i utslipp innen 2030 og utarbeider årlige klimaregnskap. BIs fire største utslippskilder er fra energi, mat og drikke, pendling og reiser (82,5% i 2020). 

Erklæring om markedsmessige vilkår

Styret bekrefter at alle transaksjoner mellom Handelshøyskolen BI og nærstående enheter, samt transaksjoner internt i konsernet, er priset og gjennomført etter markedsmessige vilkår.

Relevante lenker

STYRET I 2021

Styret består av ti medlemmer, hvorav fire er eksterne og to er observatører.

De fire interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og blant BIs faglige ansatte, én representant og én observatør valgt av og blant BIs administrativt ansatte, og én studentrepresentant og én studentobservatør valgt av studentorganisasjonen BISO.

Styreleder

Styret ved BI valgte Åse Aulie Michelet som styreleder for BI i en ny treårsperiode fra 1. august 2021. Aulie Michelet har tidligere hatt flere lederstillinger i norsk og internasjonalt næringsliv, og har omfattende styreerfaring.

Styrets medlemmer per 31.12.2021:

 • Åse Aulie Michelet, styreleder
 • Bente Svensson, eksternt styremedlem og styrets nestleder
 • Per Hove, eksternt styremedlem
 • Bjørn Jørgensen, eksternt styremedlem
 • Thorvald Hærem, representant valgt av faglig ansatte
 • Siv Jønland Staubo, representant valgt av faglig ansatte
 • Donatella De Paoli, vararepresentant valgt av faglig ansatte
 • Morten William Knudsen, vararepresentant valgt av faglig ansatte
 • Ida-Cathrine Jørgensen, representant valgt av administrativt ansatte
 • David Sagen, observatør valgt av administrativt ansatte
 • Martin H. Andresen, vararepr. valgt av administrativt ansatte
 • Malene Fuglevik, vararepr. valgt av administrativt ansatte
 • Sanjin Damjanovic, studentrepresentant valg av BISO
 • Live Wilhelmsen, studentobservatør valg av BISO

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet:

Årets tilførsel/(bruk) av egenkapital med selvpålagte restriksjoner 0,3 mkr
Overførsel til annen egenkapital 87,4 mkr
Sum disponert 87,6 mkr

 

Stiftelsens egenkapital utgjør per 31.12.2021:

Stiftelseskapital 1,3 mkr
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 25,5 mkr
Annen egenkapital 737,9 mkr
Sum egenkapital 764,7 mkr

<< Tilbake til forsiden                                            Neste kapittel: Årsregnskap >>