Om BI

Bærekraft­strategi

BIs strategi frem mot 2025 slår fast at vi skal forberede mennesker og virksomheter for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid. Denne siden viser vår tilnærming til bærekraft i forskning, undervisning og driften i egne hus.

BÆREKRAFTSTRATEGI

Handelshøyskolen BI former fremtidens arbeidsliv gjennom vår forskning og undervisning. Både i kraft av å være hovedleverandør av økonomisk-administrativ utdanning i Norge, og som en av Europas ledende handelshøyskoler.

Nøkkelen har vært å tilby programmer som er oppdaterte og relevante for de faktiske behovene næringslivet til enhver tid opplever. Dette forplikter, og vi må hele tiden øke bevisstheten rundt globale utfordringer og bidra til viktige endringer i samfunnet.

Forskning gir oss den nødvendige kunnskapen til å endre etablert praksis og handlingsmønstre. Vår forskning må drive både næringsliv og offentlig sektor fremover. Når det gjelder bærekraft skal det vi forsker på bidra til alt fra bedre verdiskaping og mindre sløsing, bedre helseledelse, redusert økonomisk kriminalitet og korrupsjon, til makroøkonomiske modeller og prognoser som forutser og forhindrer kriser.

For en oversikt over BIs bærekraftarbeid i praksis, se gjerne: BI Sustainability and Responsible Management Report 2020 – Sharing information on progress (SIP) 2018-2020.

Strategisk fokus på bærekraftsmålene #4 God utdanning, #5 Likestilling mellom kjønnene og #13 Stoppe klimaendringene 

Bærekraftsmål_720px.jpg

BI er forpliktet til å realisere FNs bærekraftsmål gjennom å tilby våre studenter en kvalitetsutdanning. Vi tar miljø- og likestillingsansvar i alle deler av virksomheten, både når det gjelder sysselsetting, tilrettelegging av fasiliteter, ledelse og forbruk, med et spesielt fokus på FN-målene om likestilling mellom kjønnene og å stoppe klimaendringene. 

Satsningsområder mot 2025

Undervisning

Forskning

  • Bidra positivt til bærekraftsagendaen med relevant forskningsbasert kunnskap.
  • Fortsette med forskning som styrker vår forståelse av hvor viktige virksomheter, forretningsmodeller og økonomi er for arbeidet med å nå bærekraftsmålene.
  • Skape arenaer for bedre interaksjon og kunnskapsdeling mellom våre faglige krefter og næringslivet innenfor temaet.


I egen organisasjon

  • Oppnå en materialgjenvinningsgrad på 65% og fjerne all unødvendig plast og engangsemballasje innen 2022.
  • Ha bærekraftige og miljøvennlige campuser, der alle arrangementer og konferanser avholdes i henhold til Miljøfyrtårn-sertifiseringsordningen.
  • Fremme akademisk frihet og forsvare forskeres menneskerettighet over hele verden gjennom vårt medlemskap i «Scholars at Risk» (SAR)-nettverket.

"På BI satser vi på å utdanne ansvarlige ledere og utvikle kunnskap for et bærekraftig samfunn. Kombinert med vårt eget bidrag til å redusere CO2-fotspor, satser vi på å være en del av løsningen i stedet for problemet."

Inge Jan Henjesand

Rektor ved Handelshøyskolen BI