Bærekraftstrategi

Forskning på bærekraft

Næringsliv, økonomi og ledelse spiller en avgjørende rolle i å nå FNs bærekraftsmål. Våre forskere publiserer forskning som er relevant for å nå nesten alle målene.

Forskning på BI bidrar spesielt til å nå tre SDGer

 • SDG 3 – God helse og livskvalitet

  Forskningstemaer inkluderer helseledelse, helsesamarbeid, helseteknologi og psykologi.

 • SDG 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  Forskningstemaer inkluderer økonomisk kriminalitet, politiledelse, demokratisk politikk og effektive byråkratier.

 • SDG 17 – Samarbeid for å nå målene

  Forskningstemaer inkluderer makroøkonomisk modellering og prognoser, FDI, skatt og praksis for offentlige innkjøp. 

RAPPORT OM BÆREKRAFTSFORSKNING

Rapport om bærekraftsforskning på Handelshøykolen BI gir en oversikt over BI-forskning relevant for å nå FNs bærekraftsmål (SDGene). Rapporten for 2020 dekker årene 2017-2018.

Hovedfunn:

 • Over 25 prosent av publikasjoner på BI er relevante for å nå minst én SDG.
 • 35 prosent av faglig ansatte har publisert forskning relevant for å nå minst én SDG.
 • Alle åtte institutter har publisert forskning relevant for å nå minst én SDG.
 • 75 prosent av SDG-relevant publikasjoner er journal-artikler. 30 prosent av disse er på nivå ABS 3 eller høyere.
 • BI-faglige har publisert forskning relevant for å nå 15 av 17 SDGer.

STØRRE PÅGÅENDE SDG-RELEVANTE INITIATIVER


Forskningssentre:


Forskningsprosjekter: