-
Forskningssenter

Senter for helseledelse

Senter for helseledelse ved Handelshøyskolen BI er et tverrfaglig forskningssenter med en klar ambisjon om å bidra til utvikling av helse- og omsorgssektoren.

Senter for helseledelse ble opprettet i 2015 for å forske på ledelse innenfor helsesektoren. Dette gjør vi gjennom utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap om temaer som ledelse, organisering, innovasjon, tverrfaglig samarbeid, læring og økonomi. Vi tar sektorens samfunnsmessige rolle, og dens spesifikke og sammensatte sett av praksiser, kontekster og rammebetingelser på alvor.

Senteret skal utvikle gode arenaer for samhandling med sektoren, og bidra til utvikling av gode og relevante forsknings- og utdanningsprogram.

Bilde av Thomas Hoholm

Thomas Hoholm

Instituttleder Institutt for strategi og entreprenørskap +4746410619
Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk

Professor Institutt for strategi og entreprenørskap +4740224258

Forskning

Handelshøyskolen BI har lang erfaring med forskning og utdanning i helse og omsorg. Som basis for Senter for helseledelse har vi siden 2011 bygget opp et betydelig og langsiktig forskningsarbeid med studier av innovasjon og organisering i helsesektoren. I nært samarbeid med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus ved Intervensjonssenteret, Ahus, Oslo kommune og Skedsmo kommune, har vi fått støtte fra Norges Forskningsråd til en serie forskningsprosjekter.

Et særlig fokus ligger på studier av teknologidrevet og reformdrevet endring og innovasjon innen spesialisert medisinsk teknologi, og innen samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester. I flere av prosjektene er det et særskilt fokus på implikasjonene for helse og omsorg når det i økende grad er fokus på hva som er viktig for pasientene. I tillegg til dette har det vært gjennomført studier relatert til helsesektoren innen en rekke andre fagområder på BI som samfunnsøkonomi, markedsføring, strategi, offentlig styring, ledelse og organisasjon.

Oslo Universitetssykehus fikk tildelt midler til et «senter for forskningsdrevet innovasjon» (SFI), Centre for Connected Care (C3), som skal bidra til å drive fram, teste og ta i bruk pasientsentriske løsninger i helsesektoren. BI er forskningspartner, sammen med Universitetet i Oslo, Arkitekthøyskolen og Akershus Universitetssykehus. Andre partnere er f.eks. Siemens, Telenor Objects, Dignio, Oslo Medtech, Larvik kommune og Oslo kommune.

Internasjonalt har BI etablert forskningssamarbeid innen ledelse og organisering i helse med forskningsmiljø ved blant annet Warwick Business School, UC Berkeley, Chalmers universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen i Stockholm, Syddanske Universitet, Manchester Business School, Catholic University of the Sacred Heart og Universitetet i Gøteborg.

Forskerne ved Senter for helseledelse holder seg oppdatert om den faglige utviklingen og forskningsfronten på sine fagfelt, og er reviewere for en rekke internasjonale tidsskrift og konferanser. Dette inkluderer blant annet:

  • Internasjonale tidsskrift: Organization Studies, Human Relations, Journal of Management Studies, Research Policy, Sociology of Health and Illness, Management Learning, Journal of Health Organization and Management, International Journal of Management Reviews, Human Resource Development Quarterly, Journal of Strategy and Management, Information Technology & People, Scandinavian Journal of Information Systems, BMJ Open , Journal of Business Research, Industrial Marketing Management, Marketing Theory, Journal of International Entrepreneurship, Journal of Business and Industrial Marketing, European Journal of Innovation Studies, Nordiske Organisasjonsstudier
  • Internasjonale konferanser: Academy of Management (AoM), International conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC), International Conference on Information Systems (ICIS), European Conference on Information Systems (ECIS), Organizational Behaviour in Health Care Conference (OBHC), European Academy of Management (EURAM), Latin American and European Meeting on Organization Studies, the International Marketing and Purchasing Group, (IMP) Nordic Conference on Small Business Research

 

Utdanning

BI har i en årrekke utviklet og levert lederutdanning for helse og omsorg, med deltakere fra både spesialisert- og primærhelsetjenesten. Dette inkluderer blant annet Topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenestenden nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten, årsenhet i helseledelse og skreddersydde program. Vår kombinasjon av en internasjonalt anerkjent forskergruppe innen ledelse, strategi, organisering og innovasjon i helse og omsorg, med praksisnær og forskningsbasert utdanning har vist seg å gi gode resultater for både deltakerne og deres virksomheter.

BI har i tillegg et betydelig nasjonalt og internasjonalt nettverk til forskere og praksisfelt som på ulike måter bidrar inn i undervisningen. En rekke masteroppgaver og doktorgrader er skrevet i tilknytning til Senter for helseledelse.