-
Kurs masternivå

Helseledelse

Dette masterprogrammet har som mål å gi ledere innen helse- og omsorgstjenesten kompetanse til å utnytte det brede handlingsrommet for forbedringer, innenfor de rammene som er satt av politikk og forvaltning.

Bakgrunnskjema


Hvorfor Helseledelse?

Voksende utfordringer i helse- og omsorgssektoren, og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten gjør behovet for innovasjon- og endringskompetanse hos ledere stadig større. Effektiv omstilling og samhandling med forvaltning, ansatte, brukere og samfunnet er viktige fokusområder. Det overordnede målet med programmet er å bringe verdi til samfunnet gjennom å bidra til bedre helsetjenester for brukere og pasienter.

Helsedirektoratet har i samarbeid med KS gitt Handelshøyskolen BI i oppdrag å levere dette programmet. Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er et sentralt tiltak i Kompetanseløft 2025. Det er regjeringens plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling for 2021 - 2025. 

Gjennom kurset vil du

Hvem passer programmet for?

Programmet er for ledere med personal- og økonomiansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester, og fylkeskommunale tannhelsetjenester som rapporterer til kommunalsjef/kommunaldirektør/virksomhetsleder eller fylkestannlegenivået.

Gjennom handlingsplanen har regjeringen forpliktet seg til å styrke ledelsen i fastlegeordningen og øvrig allmennlegetjeneste i kommunene. Dette følges opp gjennom økt bevilgning til Helseledelse for å utvide antall plasser øremerket for leger i kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi oppfordrer derfor kommuneoverleger og allmennleger som er ledere for teambaserte fastlegepraksiser til å søke. 

"Det viktigste jeg har lært gjennom kurset er betydningen av de mellommenneskelige relasjonene på arbeidsplassen. Kurset har gitt meg en slags helhetlig ramme rundt de fragmentene jeg selv har lært meg gjennom fire år som leder, og jeg syntes det var veldig artig å studere igjen!"

Silje Røssvoll

Fastlege i Rana kommune

Programmets samlinger

Programmet leveres som et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Institutt for helse og samfunn fra Universitetet i Oslo og Experio Lab i Karlstad. 

  • Samling 1: Ledelse og tjenesteutvikling i helse og omsorg
  • Samling 2: Kompetanseutvikling, mestring og kontinuerlig forbedring
  • Samling 3: Organisering, digitalisering og samarbeid
  • Samling 4: Innovasjon og tjenestedesign
  • Samling 5: Forvaltning, pasientsikkerhet og kvalitet
  • Samling 6: Helseøkonomi, styring og forbedring

Forelesere

Bjørn Erik Mørk
Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, og er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI. Ved BI er han er programdirektør for helse, og fagansvarlig for den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten.

Pamela Nowell
Pamela Nowell

Pamela Nowell

Pamela Nowell er postdoktorstipendiat innen helse og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning og undervisning setter søkelys på temaer som teamarbeid og ledelse innen helsevesenet, samt i gründerkontekster. Ved BI er hun klasseansvarlig for den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten.

Tord Mortensen
Tord Mortensen

Tord Mortensen

Tord F. Mortensen er psykolog og er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon innen utvalgte Executive-programmer, spesielt temaer som går på lederutvikling og arbeid i profesjonsbaserte virksomheter.

Praktisk informasjon

Slik søker du

Vi åpner opp for søknader 1. februar.

Før du får tilgang til å søke på programmet Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten må du fylle ut et bakgrunnsskjema.

Merk at både skjema og søknad må være innsendt for at vi skal kunne vurdere deg for opptak. Søknadsfristen er 15. mars.

Husk å ha dette klart før du registrerer din søknad:

Komplett vitnemål på fullført bachelorgrad tilsvarende 180 studiepoeng, arbeidsattest som dokumenterer fire års arbeidserfaring fulltid og CV. Vennligst les gjennom opptakskravene før du registrerer søknaden din.

Før studieplasser kan tildeles må vi gå i gjennom alle søknader som har kommet inn. Antall studieplasser reguleres gjennom tildeling av midler fra statsbudsjettet. Det er derfor en grundig opptaksprosess i samarbeid med oppdragsgiverne. Svar på søknaden din kommer etter opptaksmøtet med KS og Helsedirektoratet hvor studieplasser blir tildelt medio juni.

 

Til bakgrunnsskjema

"Gjennom kurset har jeg fått anvendelig kunnskap som gjør meg godt rustet til å gjøre bedre valg som leder. Kurset ga meg og en kollega mulighet til å ta tak i felles problemstillinger i egen organisasjon, som ga læring på tvers av kompetanseområdene våre."

Stian Wik Rasmussen

Helsesjef i Bodø Kommune

Bredt tilbud av tilpassede kurs

BI har et bredt tilbud av programmer med studiepoeng tilpasset helsesektorens behov for kompetanse, både på bachelor- og masternivå. BI har og kortere skreddersydde kurs uten studiepoeng.

Timeplan

Gjennomføring høst 2024/vår 2025
Oslo klasse 1:
1. samling: 26.08 - 29.08 
2. samling: 14.10 - 17.10
3. samling: 18.11 - 20.11
4. samling*: 20.01 - 22.01 2025 *Ekstern utenlandsmodul
5. samling: 03.03 - 05.03
6. samling: 22.04 - 24.04

Oslo klasse 2:
1. samling: 02.09 - 05.09
2. samling: 15.10 - 18.10
3. samling: 20.11 - 22.11
4. samling*: 22.01 - 24.01 2025 *Ekstern utenlandsmodul
5. samling: 05.03 - 07.03
6. samling: 23.04 - 25.04

Oslo klasse 3:
1. samling: 09.09 - 12.09
2. samling: 21.10 - 24.10
3. samling: 25.11 - 27.11
4. samling*: 27.01 - 29.01 2025 *Ekstern utenlandsmodul
5. samling: 10.03 - 12.03
6. samling: 28.04 - 30.04

Trondheim:
1. samling: 16.09 - 19.09
2. samling: 22.10 - 25.10
3. samling: 27.11 - 29.11
4. samling*: 29.01 - 31.01 2025 *Ekstern utenlandsmodul
5. samling: 12.03 - 14.03
6. samling: 05.05 - 07.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.