Masterprogram

Helseledelse

Dette masterprogrammet skal utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenester. Her bygger du kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.

Hvorfor Helseledelse - Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten?

Slik endringskompetanse er avgjørende for ledere i møte med stadig voksende utfordringene i helse- og omsorgstjenester. Programmet har fokus på utvikling av handlingskompetanse hos ledere innen helse og omsorg i kommuner og fylker, og på utnytting av det brede handlingsrommet for forbedringer som står til rådighet innenfor rammebetingelser gitt av politikk og forvaltning.

Helsemyndighetene tilbyr gjennom dette programmet en nasjonal utdanning innen ledelse og innovasjon for den kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgssektoren.

I dette programmet skal studentene utvikle kompetanse til å gjennomføre organisasjons og personalrettet utviklingsarbeid og ta stilling til strategiske pasientfokuserte prioriteringer i spenningsfeltene mellom fag, ressurser og politikk. Du vil få forståelse for og øvelse i å praktisere ledelse i komplekse organisasjoner, som gjør det mulig å nå målene om kvalitet for brukerne og samtidig effektiv ressursutnyttelse. Brukerinnflytelse, innovasjon, velferdsteknologi og nettverksorganisering er drivere som utfordrer og forbedrer helse- og omsorgssektoren.

Endringskompetanse for effektiv omstilling og samhandling med forvaltning, ansatte, brukere og samfunnet blir viktig. Ledergrupper i regioner og kommuner vil ha stort utbytte av å delta sammen på dette studiet. Utdanningen har og som mål å nå profesjoner på tvers for å oppnå læring, kommunikasjon og tverrfaglighet gjennom dette studiet.

EMNEOVERSIKT

  • Samling 1: Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
  • Samling 2: Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse
  • Samling 3: Organisasjonskultur og gruppedynamikk i helse- og omsorgstjenesten
  • Samling 4: Ledelse av innovasjon og endring
  • Samling 5: Ledelse og økonomi: styring i offentlig forvaltning
  • Samling 6: Jus, internkontroll og etikk

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen for denne lederutdanningen er enhets- og virksomhetsledere i kommuner og fylkeskommuner. Dette er ledere av offentlige og private sykehjem, hjemmebaserte omsorgstjenester, psykisk helsearbeid og rusarbeid, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, habiliterings- og rehabiliteringstjenesten, legetjenester, fylkestannleger, overtannleger og klinikkledere.

Programmet passer også for ledere av større private tannlegepraksiser. Andre med relevant lederansvar kan også søke om opptak.

Ledere i primærhelsetjenesten som kommer fra samme kommune eller samme region, vil kunne bli prioritert i opptaket. Anbefalinger fra rådmann og kommunledelse kan også vektlegges.

Se hvorfor Tanja Tomasevic tok programmet

Tidligere studenter

"Gjennom dette programmet fikk vi tilgang på mye nyttig kunnskap og erfaring, som gav en utrolig flott inspirasjon i lederarbeidet. BI understreket betydningen av å lede mot en ønsket fremtid. At ønsket utvikling i organisasjoner ikke kommer av seg selv, men kommer som et resultat av sterk innsats i gode team hvor ulike ressurser tas i bruk."
Liv N. Kleppe, Daglig leder Pårørendesenteret Stavanger

"Programmet åpner for å se muligheter til å tenke annerledes. Vi har lært at vi må gå andre veier og lete utenfor boksen; da får vi effekter!"
Eline Uthus, Virksomhetsleder Våler kommune

"Programmet har gitt meg en kjempebra personlig vekst. Jeg blir kjent med meg selv, mine styrker og svakheter, som gjør at jeg blir mer bevisst i rollen som leder. I tidligere programmer har jeg tenkt at jeg burde vært på jobb. Slik har jeg ikke tenkt her. Programmet utfordrer meg faglig og gir meg bekreftelser og pågangsmot."
Heidi Eidskrem, Enhetsleder Røyken kommune

"Utviklingsprosjektet i programmet ivaretar mange dimensjoner på kort tid; personlig utvikling som leder og i samspill med andre parallelt med endring på organisasjonsnivå. Utviklingsarbeidet krever av oss at vi må ta det på alvor - vi pushes på egenaktivitet. Jeg kjenner at dette er mitt ansvar med noen forelesere som skal hjelpe meg. Utviklingsprosjektet er en super øvelse i effektivitet. Vi tvinges inn. Samtidig gir det god modningsprosess. BI er streng på struktur og kommuniserer det tydelig. Utviklingsprosjektet med tilbakemeldinger er en gavepakke."
Tore Berg, Helsestasjonslege Brattvåg Legekontor

Hør hva andre deltakere sier om nytten av å gå på programmet Helseledelse.

Foreleser

Thomas Hoholm

Thomas Hoholm er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Foreleser

Werner H. Christie

Werner H. Christie er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Foreleser

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Kontakt oss

For mer informasjon eller veiledning, ta gjerne kontakt med oss.

Oslo:
Beate Halvorsen 
Telefon: 934 18 441
E-post: beate.halvorsen@bi.no

Nord-Norge:
Beate Nilsen
Telefon: 982 51 614
E-post: beate.nilsen@bi.no

Relevante lenker

 

Søknadsfrist
Oslo: 17. april 2017
Nord-Norge: 17. mai 2017

Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad og opptak.

Video

Introduksjon til programmet

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 04. /11. september 2017
Lakselv/Tromsø: 18. september 2017

Timeplan

Oslo - klasse 1: Gjennomføring høst 2017/vår 2018
1.samling: 04.09 – 07.09
2.samling: 16.10 – 18.10
3.samling: 27.11 – 29.11
4.samling: Uke 4 eller 5 (Utenlandsmodul)
5.samling: 12.03 – 14.03 
6.samling: 23.04 – 26.04

Oslo - klasse 2: Gjennomføring høst 2017/vår 2018
1. samling: 11.09 – 14.09 
2. samling: 18.10 – 20.10
3. samling: 29.11 – 01.12
4. samling: Uke 4 eller 5 Utenlandsmodul)
5. samling: 12.03 – 14.03
6. samling: 24.04 – 27.04

Lakselv/Tromsø: Gjennomføring høst 2017/vår 2018
1.samling: 18.09 – 21.09 (Lakselv)
2.samling: 23.10 – 25.10 (Tromsø)
3.samling: 04.12 – 06.12 (Lakselv)
4.samling: Uke 4 eller 5 (Utenlands modul)
5.samling: 19.03 – 21.03 (Tromsø)
6.samling: 22.05 – 25.05 (Lakselv)


Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Les opptakskravene for dette programmet.

OBLIGATORISK SØKNADSDOKUMENT Helseledelse 2017/2018

Dokumentet fylles ut og lastes opp i søkeweb. Dette i tillegg til andre søknadsdokumenter. Søkere som ikke har lagt ved dette vil ikke bli vurdert.

Last ned OBLIGATORISK SØKNADSDOKUMENT

Nivå, omfang og evaluering

Lederprogrammet ved Handelshøyskolen BI er på oppdrag av Helsedirektoratet. KS er samarbeidspart i programmet. Programmet er på masternivå, gjennomføres på deltid og skal kunne kombineres med fulltidsjobb. Utdanningen gir 30 studiepoeng ved bestått eksamen. Studenten vil evalueres i form av en prosjektoppgave som utgjør 18 studiepoeng og en hjemmeeksamen (over 72 timer) som utgjør 12 studiepoeng. Begge eksamensformer må være bestått.

Programmet kan inngå i graden Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI.  

Oppstart, varighet og studiested

Studiet starter i september 2017 og avsluttes juni 2018. Det arrangeres seks studiesamlinger, hver på 3-4 hele dager. Studiested vil være Handelshøyskolen BI i Oslo. Det vil også kjøres en klasse i Nord-Norge. Denne klassen vil ha gjennomføringer i Tromsø og Lakselv.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Kostnader utover studieavgiften

Studieavgiften er dekket av Helsedirektoratet. Deltakerne må selv dekke kostnader til reise og opphold. Det er mulig å søke fylkesmannen om midler fra kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd til dekking av utgifter.

Det er mulig å søke om innovasjonstilskudd til prosjektoppgaven via Helsedirektoratet

Når kan jeg søke?