-
Kurs masternivå

Helseledelse

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten skal utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenester. Her bygger du kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.

Søkeweb for studieåret 2022/23 åpner 1. februar 2022, søknadsfrist er 15. mars.

Voksende utfordringer i helse- og omsorgssektoren, og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten gjør behovet for endringskompetanse hos ledere stadig større. Med dette programmet skal ledere i kommuner og fylkeskommuner få kompetanse i å utnytte det brede handlingsrommet for forbedringer som står til rådighet innenfor rammebetingelsene gitt av politikk og forvaltning. Effektiv omstilling og samhandling med forvaltning, ansatte, brukere og samfunnet er også viktige fokusområder. Det overordnede målet er å bringe verdi til samfunnet gjennom å bidra til bedre helsetjenester for brukere og pasienter.

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten har som mål å nå ledere fra ulike profesjoner for å bidra til mer læring, bedre kommunikasjon og økt tverrfaglighet på tvers i helsesektoren. Helsedirektoratet har i samarbeid med KS gitt Handelshøyskolen BI i oppdrag å levere dette programmet. Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er et sentralt tiltak i Kompetanseløft 2025, som er regjeringens plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling for 2021 - 2025.

"Ledere i helse- og omsorgssektoren må hver dag løse svært kompliserte oppgaver. Lederutdanningen på BI gir dem verktøyene. Skal vi gi innbyggerne gode helsetjenester er vi avhengig av godt lederskap i kommunene"

Bent Høie

Tidligere Helse- og omsorgsminister

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?


Målgruppen er ledere med personal- og økonomiansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester som rapporterer til kommunalsjef/kommunaldirektør/virksomhetsleder eller fylkestannlegenivået. Dette er f.eks. ledere av hjemmebaserte omsorgstjenester, sykehjem, psykisk helse- og rustjenester, miljøarbeidertjenester, habilitering- og rehabiliteringstjenester, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, legetjenester og tannhelsetjenester. Ledergrupper fra samme kommune vil ha stort utbytte av å gjennomføre utdanningen samtidig.

Hva lærer du?

Programmet har definerte læringsmål knyttet til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kort oppsummert er sentrale aspekter av det du vil lære følgende:

EMNEOVERSIKT

Undervisningen vil gis av forskere som representerer den internasjonale forskningsfronten innenfor disse temaene. Samtlige forelesere har mange års erfaring med undervisning og veiledning innenfor primærhelsetjenesten så vel som fra spesialisthelsetjenesten. Programmet leveres som et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og Institutt for helse og samfunn fra Universitetet i Oslo. I tillegg vil det være bidrag om digitalisering fra fagekspert fra Universitetet i Agder og tjenestedesign fra fagekspert fra AHO. Forelesere fra Handelshøyskolen BI vil levere samlingene 1-4, mens samling 5 og 6 vil leveres i samarbeid med Universitetet i Oslo.

  • Samling 1: Ledelse og tjenesteutvikling i helse og omsorg
  • Samling 2: Kompetanseutvikling, mestring og kontinuerlig forbedring
  • Samling 3: Organisering, digitalisering og samarbeid
  • Samling 4: Innovasjon og tjenestedesign
  • Samling 5: Forvaltning, pasientsikkerhet og kvalitet
  • Samling 6: Helseøkonomi, styring og forbedring

Om gjennomføringen

På samtlige samlinger er det faglige diskusjoner, gruppe- og prosessarbeid. Dette er vesentlig for utviklingen av evnen til refleksjon og for å kunne prestere godt både på den individuelle eksamen så vel som prosjektoppgaven. Det skapes også relasjoner på tvers av kommuner, fylker og yrkesprofesjoner som er viktige i dette studiet.

Det er en forventning om at alle som går på programmet er tilstede og bidrar aktivt på samlinger.

Fagansvarlig

Bjørn Erik Mørk
Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo og er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI. Ved BI er han er programdirektør for helse, og fagansvarlig for den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten.

Tidligere studenter

"Programmet har gitt meg en dypere innsikt i lederrollen og hva er det jeg må jobbe med for å kunne bli en bedre leder for mine ansatte".

Svetlana Kobets, tannlege, Halden kommune

"Programmet har vært avgjørende for fremdriften i mitt eget prosjektarbeid med nasjonal pilot for primærhelseteam. Jeg er nå hele tiden på utkikk etter verktøy for bedre å kunne forutse og legge til rette for endring som kan komme".

Aleksander Sandnes, fastlege, Kristiansand

"Gjennom dette programmet fikk vi tilgang på mye nyttig kunnskap og erfaring, som gav en utrolig flott inspirasjon i lederarbeidet".

Liv N. Kleppe, Daglig leder Pårørendesenteret Stavanger

Hør flere deltakere fortelle om nytten av å gå på programmet Helseledelse.

Hvorfor Helseledelse?

Praktisk informasjon

Bredt tilbud av tilpassede kurs

BI har et bredt tilbud av programmer med studiepoeng tilpasset helsesektorens behov for kompetanse, både på bachelor- og masternivå. BI har og kortere skreddersydde kurs uten studiepoeng.

Timeplan

Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad og opptak.

Oslo: Gjennomføring høst 2021/vår 2022

Oslo klasse 1
1. samling: 30. august - 2. september
2. samling: 18. - 20. oktober
3. samling: 22. - 24. november
4. samling: 17. - 19. januar *Utenlandsmodul
5. samling: 07. - 09. mars
6. samling: 19. - 22. april

Oslo klasse 2
1. samling: 06. - 09. september
2. samling: 20. - 22. oktober
3. samling: 24. - 26. november
4. samling: 19. - 21. januar *Utenlandsmodul
5. samling: 09. - 11. mars
6. samling: 25. - 28. april

Oslo klasse 3
1. samling: 13. - 16. september
2. samling: 25. - 27. oktober
3. samling: 29. november - 01. desember
4. samling: 24. - 26. januar *Utenlandsmodul
5. samling: 14. - 16. mars
6. samling: 26. - 29. april

Trondheim: Gjennomføring høst 2021/vår 2022
1. samling: 20. - 23. september
2. samling: 27. -29. oktober
3. samling: 01. -03. desember
4. samling: 26. - 28. januar *Utenlandsmodul
5. samling: 16. - 18. mars
6. samling: 02. - 05. mai

Timeplan 2022/23image88ovj.png