Kurs masternivå

Helseledelse

Dette masterprogrammet skal utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenester. Her bygger du kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.

Hvorfor Helseledelse - Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten?

Endringskompetanse er avgjørende for ledere i møte med stadig voksende utfordringer i helse- og omsorgstjenester. Programmet har fokus på utvikling av handlingskompetanse hos ledere innen helse og omsorg i kommuner og fylker, og på å utnytte det brede handlingsrommet for forbedringer som står til rådighet innen(for) rammebetingelsene gitt av politikk og forvaltning. BI har fått i oppdrag å levere programmet av Helsedirektoratet i samarbeid med KS.

Helsemyndighetene tilbyr gjennom dette programmet en nasjonal utdanning innen ledelse og innovasjon for den kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgssektoren.

Endringskompetanse for effektiv omstilling og samhandling med forvaltning, ansatte, brukere og samfunnet blir viktig. Ledergrupper i regioner og kommuner vil ha stort utbytte av å delta sammen på dette programmet. Programmet har også som mål å nå profesjoner på tvers for å oppnå læring, kommunikasjon og tverrfaglighet.

I dette programmet utvikler du kompetanse til å gjennomføre organisasjons- og personalrettet utviklingsarbeid, og ta stilling til strategiske pasientfokuserte prioriteringer i spenningsfeltene mellom fag, ressurser og politikk. Du vil få forståelse for og øvelse i å praktisere ledelse i komplekse organisasjoner, som gjør det mulig å nå målene om kvalitet for brukerne og samtidig effektiv ressursutnyttelse. Brukerinnflytelse, innovasjon, velferdsteknologi og nettverksorganisering er drivere som utfordrer og forbedrer helse- og omsorgssektoren.


EMNEOVERSIKT

  • Samling 1: Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
  • Samling 2: Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse
  • Samling 3: Organisasjonskultur og gruppedynamikk i helse- og omsorgstjenesten
  • Samling 4: Ledelse av innovasjon og endring
  • Samling 5: Ledelse og økonomi: styring i offentlig forvaltning
  • Samling 6: Jus, internkontroll og etikk


HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen for dette programmet er enhets- og virksomhetsledere i kommuner og fylkeskommuner. Dette er ledere av offentlige og private sykehjem, hjemmebaserte omsorgstjenester, psykisk helsearbeid og rusarbeid, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, habiliterings- og rehabiliteringstjenesten, legetjenester, fylkestannleger, overtannleger og klinikkledere.

Programmet passer også for ledere av større private tannlegepraksiser. 

Ledere i primærhelsetjenesten som kommer fra samme kommune eller samme region, vil kunne bli prioritert i opptaket. Anbefalinger fra rådmann kan også vektlegges.

INTERNASJONAL ANERKJENNELSE TIL HELSELEDELSE

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er tildelt finaleplass i European Foundation for Management Development sin prestisjefylte kåring. Les mer her.

Forelesere

Thomas Hoholm er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Werner H. Christie er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Bjørn Erik Mørk er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Se hvorfor Tanja Tomasevic tok programmet

Tidligere studenter

"Gjennom dette programmet fikk vi tilgang på mye nyttig kunnskap og erfaring, som gav en utrolig flott inspirasjon i lederarbeidet. BI understreket betydningen av å lede mot en ønsket fremtid. At ønsket utvikling i organisasjoner ikke kommer av seg selv, men kommer som et resultat av sterk innsats i gode team hvor ulike ressurser tas i bruk."
Liv N. Kleppe, Daglig leder Pårørendesenteret Stavanger

"Utviklingsprosjektet i programmet ivaretar mange dimensjoner på kort tid; personlig utvikling som leder og i samspill med andre parallelt med endring på organisasjonsnivå. Utviklingsarbeidet krever av oss at vi må ta det på alvor - vi pushes på egenaktivitet. Jeg kjenner at dette er mitt ansvar med noen forelesere som skal hjelpe meg. Utviklingsprosjektet er en super øvelse i effektivitet. Vi tvinges inn. Samtidig gir det god modningsprosess. BI er streng på struktur og kommuniserer det tydelig. Utviklingsprosjektet med tilbakemeldinger er en gavepakke."
Tore Berg, Helsestasjonslege Brattvåg Legekontor

Hør flere deltakere fortelle om nytten av å gå på programmet Helseledelse.


RELEVANTE ARTIKLER

Vi trenger mer ledelse og mindre styring 
Skrevet av Trude Skjelvan Wikdahl, tidligere deltaker på Helseledelse i Trondheim. 

Innovasjon og samhandling i helsevesenet
Skrevet av programmets forelesere; Bjørn Erik Mørk, Werner Christie og Thomas Hoholm.

 Søknad og opptak

Fra 15. januar kan du søke om opptak for høsten 2019.

Søknad om opptak på masterprogrammet Helseledelse består av tre steg:

  1. Dette obligatoriske skjemaet må fylles ut med tilleggsinformasjon. Når skjemaet er fylt ut og sendt inn får du opp på skjermen link til BIs søkeweb.
  2. Har du fullført og sendt inn skjemaet overfor, men ikke påbegynt selve søknaden, kan du klikke her for å komme inn i BIs søkeweb. Du trenger ikke fylle ut det obligatoriske skjemaet mer enn én gang.
  3. Alle søknader mottatt innen søknadsfristen vil vurderes av en opptakskomité som består av Helsedirektoratet, KS og Handelshøyskolen BI. Studieplasser tildeles basert på noen kriterier som er definert av Helsedirektoratet som er oppdragsgiveren. Det legges vekt på mangfold i klassene: god spredning ift geografi, kjønn, alder, profesjon, ledernivå, utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring, type/del av primærhelsetjenesten. Komplette søknader kan bli prioritert. Samtlige søkere vil få svar innen 1. juli 2019.

Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad og opptak.

Søknadsfrist: 24. april 2019 (utvidet søknadsfrist på grunn av påske)

Praktisk informasjon

Kontakt oss

For mer informasjon eller veiledning, ta gjerne kontakt med oss.

Beate Nilsen
Telefon: 982 51 614
E-post: beate.nilsen@bi.no

Beate Halvorsen 
Telefon: 934 18 441
E-post: beate.halvorsen@bi.no

Timeplan

Oslo: høst 2019/vår 2020
Oslo klasse 1
1. samling: 02.-05. sept
2. samling: 21.-23. okt
3. samling: 25.-27.nov
4. samling: januar, dato kommer* utenlandsmodul
5. samling: 09.-11. mars
6. samling: 20.-23. april

Oslo klasse 2
1. samling: 09.-12.sept
2. samling: 23.-25. okt
3. samling: 27.-29. nov
4. samling: januar, dato kommer* utenlandsmodul
5. samling: 11.-13. mars
6. samling: 27.-30. april

Oslo klasse 3
1. samling: 16.-19. sept
2. samling: 28.-30. okt
3. samling: 02.-04.des
4. samling: januar, dato kommer* utenlandsmodul
5. samling: 16.-18. mars
6. samling: 04.-07. mai

Bergen: høst 2019/vår 2020
1. samling: 26.-29.aug
2. samling: 14.-16. okt
3. samling: 18.-20.nov
4. samling: januar, dato kommer* utenlandsmodul
5. samling: 02.-04. mars
6. samling: 14.-17. april