-
Kurs masternivå

Helseledelse

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten skal utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenester. Her bygger du kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.

OM PROGRAMMET

Voksende utfordringer i helse- og omsorgssektoren, og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten gjør behovet for endringskompetanse hos ledere stadig større. Med dette programmet skal ledere i kommuner og fylkeskommuner få kompetanse i å utnytte det brede handlingsrommet for forbedringer som står til rådighet innenfor rammebetingelsene gitt av politikk og forvaltning. Effektiv omstilling og samhandling med forvaltning, ansatte, brukere og samfunnet er også viktige fokusområder. Det overordnede målet er å bringe verdi til samfunnet gjennom å bidra til bedre helsetjenester for brukere og pasienter.

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten har som mål å nå ledere fra ulike profesjoner for å bidra til mer læring, bedre kommunikasjon og økt tverrfaglighet på tvers i helsesektoren. Helsedirektoratet har i samarbeid med KS gitt Handelshøyskolen BI i oppdrag å levere dette programmet. Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er et sentralt tiltak i Kompetanseløft 2025, som er regjeringens plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling for 2021 - 2025.

Katja Lien_720.jpg

"Helse og omsorg er i stadig endring og samfunnet og helse og omsorgssektor er nødt til å tilpasse seg i takt med disse endringene. Kurset har hjulpet meg å se det store bilde, ta noen steg tilbake og ikke være redd for å prøve noe nytt og tenke innovativt. Jeg valgte dette kurset fordi jeg har opplevd behov for å få noen verktøy som hjelper meg med å balansere føringer og forventninger og ikke minst ta vare på meg selv opp i det hele."

Katja Lien
Tjenesteleder Tønsberg kommune

Marit Eidissen

"Igjennom året på Helseledelse har jeg etablert et nytt tankesett. Gjennom å lære pensum og så sette det ut i virkeligheten lært en hel rekke nye virkemidler for å skape endring. Jeg opplevde studiet som veldig praktisk rettet, og mye av læringsprosessen foregikk igjennom å teste ut teoriene og virkemidlene på egen arbeidsplass. Jeg er blitt tryggere på meg selv, og jeg står stødigere når det stormer i arbeidshverdagen. Dette har kommet godt med nå som jeg har fått ny lederstilling."

Marit Eidissen 
Leder for Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen er ledere med personal- og økonomiansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester som rapporterer til kommunalsjef/kommunaldirektør/virksomhetsleder eller fylkestannlegenivået. Dette er f.eks. ledere av hjemmebaserte omsorgstjenester, sykehjem, psykisk helse- og rustjenester, miljøarbeidertjenester, habilitering- og rehabiliteringstjenester, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, legetjenester og tannhelsetjenester. Ledergrupper fra samme kommune vil ha stort utbytte av å gjennomføre utdanningen samtidig.

Systematisk, god og trygg ledelse i og av allmennlegetjenesten i kommunen er viktig for å sikre kvalitet i tjenestene og en effektiv ressursutnyttelse. Gjennom handlingsplanen har regjeringen forpliktet seg til å styrke ledelsen i fastlegeordningen og øvrig allmennlegetjeneste i kommunene. I 2022 følges dette opp gjennom økt bevilgning til Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten for å utvide antall plasser øremerket for leger i kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi oppfordrer dermed kommuneoverleger og allmennleger som leder teambaserte fastlegepraksiser å søke. 

Hva lærer du?

Programmet har definerte læringsmål knyttet til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kort oppsummert er sentrale aspekter av det du vil lære følgende:

Stian Wiik Rasmussen

"Som Helseleder opplever jeg at jeg gjennom kurset hos BI har jeg fått anvendelig kunnskap som gjør meg bedre rustet til å gjøre bedre valg som leder. Kurset ga meg og en kollega en mulighet for ta tak i problemstillinger i egen organisasjon der det var nødvendig å gjøre en systematisk jobb med problemstillinger som går på tvers av virksomhetene internt i Bodø kommune. Dette gjorde at vi satte av mer tid til å gjøre et grundigere arbeid med felles problemstillinger som ga læring på tvers av kompetanseområdene våre."

Stian Wik Rasmussen
Helsesjef i Bodø Kommune

Silje Røssvoll

"Det viktigste jeg har lært gjennom kurset er betydningen av de mellommenneskelige relasjonene på arbeidsplassen, samtidig som jeg forstår lederrollens betydning mye bedre. Kurset har gitt meg en slags helhetlig ramme rundt de fragmentene jeg selv har lært meg gjennom fire år som leder, samtidig som jeg syntes det var veldig artig å studere igjen!"

Silje Røssvoll
Fastlege i Rana kommune

SENTER FOR HELSELEDELSE

Senter for helseledelse ved Handelshøyskolen BI er et tverrfaglig forskningssenter med en klar ambisjon om å bidra til utvikling av helse- og omsorgssektoren.

RISIKO FOR DIGITAL SLITASJE

Digitale møter gir redusert psykologisk trygghet og fare for såkalt «Zoom- utmattelse», et faguttrykk på lik linje med å «google».

EMNEOVERSIKT

Undervisningen vil gis av forskere som representerer den internasjonale forskningsfronten innenfor disse temaene. Samtlige forelesere har mange års erfaring med undervisning og veiledning innenfor primærhelsetjenesten så vel som fra spesialisthelsetjenesten. Programmet leveres som et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og Institutt for helse og samfunn fra Universitetet i Oslo. I tillegg vil det være bidrag om digitalisering fra fagekspert fra Universitetet i Agder og tjenestedesign fra fagekspert fra AHO. Forelesere fra Handelshøyskolen BI vil levere samlingene 1-4, mens samling 5 og 6 vil leveres i samarbeid med Universitetet i Oslo.

  • Samling 1: Ledelse og tjenesteutvikling i helse og omsorg
  • Samling 2: Kompetanseutvikling, mestring og kontinuerlig forbedring
  • Samling 3: Organisering, digitalisering og samarbeid
  • Samling 4: Innovasjon og tjenestedesign
  • Samling 5: Forvaltning, pasientsikkerhet og kvalitet
  • Samling 6: Helseøkonomi, styring og forbedring

Om gjennomføringen

På samtlige samlinger er det faglige diskusjoner, gruppe- og prosessarbeid. Dette er vesentlig for utviklingen av evnen til refleksjon og for å kunne prestere godt både på den individuelle eksamen så vel som prosjektoppgaven. Det skapes også relasjoner på tvers av kommuner, fylker og yrkesprofesjoner som er viktige i dette studiet.

Det er en forventning om at alle som går på programmet er tilstede og bidrar aktivt på samlinger.

"Ledere i helse- og omsorgssektoren må hver dag løse svært kompliserte oppgaver. Lederutdanningen på BI gir dem verktøyene. Skal vi gi innbyggerne gode helsetjenester er vi avhengig av godt lederskap i kommunene"

Bent Høie

Tidligere Helse- og omsorgsminister

Fagansvarlig

Bjørn Erik Mørk
Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo og er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI. Ved BI er han er programdirektør for helse, og fagansvarlig for den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten.

Praktisk informasjon

Bredt tilbud av tilpassede kurs

BI har et bredt tilbud av programmer med studiepoeng tilpasset helsesektorens behov for kompetanse, både på bachelor- og masternivå. BI har og kortere skreddersydde kurs uten studiepoeng.

Timeplan

Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad og opptak.

Oslo: Gjennomføring høst 2022/vår 2023

Oslo klasse 1
1. samling: 29. august - 01. september
2. samling: 17. - 20. oktober
3. samling: 21. - 23. november
4. samling: 16. - 18. januar 2023 *Ekstern samling
5. samling: 06. - 08. mars
6. samling: 11. - 14. april

Oslo klasse 2
1. samling: 05. - 08. september
2. samling: 18. - 21. oktober
3. samling: 23. - 25. november
4. samling: 18. - 20. januar 2023 *Utenlandsmodul
5. samling: 08. - 10. mars
6. samling: 17. - 20. april

Oslo klasse 3
1. samling: 12. - 15. september
2. samling: 24. - 27. oktober
3. samling: 28. - 30. november
4. samling: 23. - 25. januar 2023 *Utenlandsmodul
5. samling: 13. - 15. mars
6. samling: 24. - 27. april

Bergen: Gjennomføring høst 2022/vår 2023
1. samling: 19. - 22. september
2. samling: 25. - 28. oktober
3. samling: 30. november - 02. desember
4. samling: 25. - 27. januar 2023 *Utenlandsmodul
5. samling: 15. - 17. mars
6. samling: 02. - 05. mai