Masterprogram

Helseledelse

Dette masterprogrammet skal utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenester. Her bygger du kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.

Hvorfor Helseledelse - Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten?

Endringskompetanse er avgjørende for ledere i møte med stadig voksende utfordringer i helse- og omsorgstjenester. Programmet har fokus på utvikling av handlingskompetanse hos ledere innen helse og omsorg i kommuner og fylker, og på utnytting av det brede handlingsrommet for forbedringer som står til rådighet innenfor rammebetingelser gitt av politikk og forvaltning.

Helsemyndighetene tilbyr gjennom dette programmet en nasjonal utdanning innen ledelse og innovasjon for den kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgssektoren.

Endringskompetanse for effektiv omstilling og samhandling med forvaltning, ansatte, brukere og samfunnet blir viktig. Ledergrupper i regioner og kommuner vil ha stort utbytte av å delta sammen på dette programmet. Programmet har også som mål å nå profesjoner på tvers for å oppnå læring, kommunikasjon og tverrfaglighet.

I dette programmet utvikler du kompetanse til å gjennomføre organisasjons- og personalrettet utviklingsarbeid, og ta stilling til strategiske pasientfokuserte prioriteringer i spenningsfeltene mellom fag, ressurser og politikk. Du vil få forståelse for og øvelse i å praktisere ledelse i komplekse organisasjoner, som gjør det mulig å nå målene om kvalitet for brukerne og samtidig effektiv ressursutnyttelse. Brukerinnflytelse, innovasjon, velferdsteknologi og nettverksorganisering er drivere som utfordrer og forbedrer helse- og omsorgssektoren.


EMNEOVERSIKT

 • Samling 1: Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
 • Samling 2: Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse
 • Samling 3: Organisasjonskultur og gruppedynamikk i helse- og omsorgstjenesten
 • Samling 4: Ledelse av innovasjon og endring
 • Samling 5: Ledelse og økonomi: styring i offentlig forvaltning
 • Samling 6: Jus, internkontroll og etikk


HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen for dette programmet er enhets- og virksomhetsledere i kommuner og fylkeskommuner. Dette er ledere av offentlige og private sykehjem, hjemmebaserte omsorgstjenester, psykisk helsearbeid og rusarbeid, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, habiliterings- og rehabiliteringstjenesten, legetjenester, fylkestannleger, overtannleger og klinikkledere.

Programmet passer også for ledere av større private tannlegepraksiser. Andre med relevant lederansvar kan også søke om opptak.

Ledere i primærhelsetjenesten som kommer fra samme kommune eller samme region, vil kunne bli prioritert i opptaket. Anbefalinger fra rådmann og kommuneledelse kan også vektlegges.

 • Foreleser

  Thomas Hoholm er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap.

 • Foreleser

  Werner H. Christie er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap.

 • Foreleser

  Bjørn Erik Mørk er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Se hvorfor Tanja Tomasevic tok programmet

Tidligere studenter

"Gjennom dette programmet fikk vi tilgang på mye nyttig kunnskap og erfaring, som gav en utrolig flott inspirasjon i lederarbeidet. BI understreket betydningen av å lede mot en ønsket fremtid. At ønsket utvikling i organisasjoner ikke kommer av seg selv, men kommer som et resultat av sterk innsats i gode team hvor ulike ressurser tas i bruk."
Liv N. Kleppe, Daglig leder Pårørendesenteret Stavanger

"Utviklingsprosjektet i programmet ivaretar mange dimensjoner på kort tid; personlig utvikling som leder og i samspill med andre parallelt med endring på organisasjonsnivå. Utviklingsarbeidet krever av oss at vi må ta det på alvor - vi pushes på egenaktivitet. Jeg kjenner at dette er mitt ansvar med noen forelesere som skal hjelpe meg. Utviklingsprosjektet er en super øvelse i effektivitet. Vi tvinges inn. Samtidig gir det god modningsprosess. BI er streng på struktur og kommuniserer det tydelig. Utviklingsprosjektet med tilbakemeldinger er en gavepakke."
Tore Berg, Helsestasjonslege Brattvåg Legekontor

Hør hva andre deltakere sier om nytten av å gå på programmet Helseledelse.

 Søknad og opptak

Les opptakskravene til dette programmet.

Søknadsfrist
15. april 2018

 

I tillegg til søknaden må det fylles ut et obligatorisk skjema. Dette skjemaet må være fylt ut og sendt inn i tillegg til søknaden for at søknaden skal bli behandlet.

Når du klikker deg inn på søkelinken nedenfor må du fylle ut skjemaet FØR du får tilgang til å søke på programmet.

 

SØK NÅ


Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad og opptak.

Kontakt oss

For mer informasjon eller veiledning, ta gjerne kontakt med oss.

Beate Nilsen
Telefon: 982 51 614
E-post: beate.nilsen@bi.no

Beate Halvorsen 
Telefon: 934 18 441
E-post: beate.halvorsen@bi.no

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: september 2018 (alle klasser)
Trondheim: september 2018

Timeplan

Oslo - klasse 1: Gjennomføring høst 2018/vår 2019
Datoer kommer

Oslo - klasse 2: Gjennomføring høst 2018/vår 2019
Datoer kommer

Oslo - klasse 3: Gjennomføring høst 2018/vår 2019
Datoer kommer

Trondheim: Gjennomføring høst 2018/vår 2019
Datoer kommer


Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Les opptakskravene for dette programmet.

Nivå, omfang og evaluering

Lederprogrammet ved Handelshøyskolen BI er på oppdrag av Helsedirektoratet. KS er samarbeidspart i programmet. Programmet er på masternivå, gjennomføres på deltid og skal kunne kombineres med fulltidsjobb. Utdanningen gir 30 studiepoeng ved bestått eksamen. Studenten vil evalueres i form av en prosjektoppgave som utgjør 18 studiepoeng og en hjemmeeksamen (over 72 timer) som utgjør 12 studiepoeng. Begge eksamensformer må være bestått.

Oppstart, varighet og studiested

Programmet starter i september 2018 og avsluttes med eksamen i juni 2019. Det arrangeres seks studiesamlinger, hver på 3-4 hele dager. Studiested vil være BI - campus Oslo og BI - campus Trondheim.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Kostnader utover studieavgiften

Studieavgiften er dekket av Helsedirektoratet. Deltakerne må selv dekke kostnader til reise og opphold. Det er mulig å søke fylkesmannen om midler fra kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd til dekking av utgifter.

Det er mulig å søke om innovasjonstilskudd til prosjektoppgaven via Helsedirektoratet