-
Kurs masternivå

Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten

Dette masterkurset skal sikre at toppledere i kommune- og spesialisthelsetjenesten skaper koordinerte helsetjenester for pasienter, uavhengig av organisasjon, nivå og finansiering.

Dette lærer du:

 • Strategisk ledelse og strategiutvikling i helse- og omsorgstjenesten.
 • Ledelse på tvers og organisering for samarbeid.
 • Strategisk innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi.
 • Helseøkonomi, teknologi og endring.
 • Gjennomføring og kvalitet.
 • Kommunikasjon og helhetlig styring.

Helsetjenestene står overfor betydelige utfordringer og muligheter når det gjelder utviklingen og leveringen av pasientens helsetjeneste i lys av ny teknologi, ressursbegrensninger og økt organisatorisk kompleksitet. Dette setter nye krav til sektorens toppledere.

Kurset gir deg som toppleder styrket kompetanse til å lede strategisk utvikling på tvers av ulike tjenestenivåer, virksomheter, avdelinger og fagprofesjoner. Deltakerne vil tilegne seg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innen strategisk ledelse gjennom en kombinasjon av forelesninger, oppgaveløsning og praktisk trening, både individuelt og i gruppesetting.

Deltakerne vil utvikle evnen til å grundig analysere, konseptualisere, begrunne og implementere strategiske endrings- og forbedringsprosjekter. Disse prosjektene vil bidra konstruktivt til å takle de komplekse samfunnsmessige, teknologiske og kompetansemessige utfordringene som helsetjenesten står overfor.

Det er to parallelle læringsspor: 1. Lederutvikling (personlig lederskap) og 2. Organisasjons-, samfunns- og samhandlingsforståelse. Begge sporene inneholder en kombinasjon av forskningsbasert kunnskap og praktisk arbeid for utvikling av lederferdigheter og samtidig endring av virksomhet og samhandling. 

I løpet av kurset vil deltagerne få møte en rekke anerkjent forskere og praktikere innenfor temaene som skal dekkes.

Hvem er kurset for

Kurset er for toppledere med ansvar på strategisk nivå med personal- og økonomiansvar. Fra kommunehelsetjenesten er dette gjerne kommunalsjef, kommunedirektør eller helse- og omsorgssjef, mens det i spesialisthelsetjenesten er eksempelvis divisjonsdirektør, klinikkleder og avdelingsleder (med flere underliggende seksjoner).

Det tilbys 40 studieplasser for toppledere som kan delta på programmet hvert år. Studieplassene fordeles slik at 20 av deltakerne kommer fra kommunehelsetjenesten og 20 fra spesialisthelsetjenesten. Opptakskomiteen består av KS og de regionale helseforetakene og vil sammen med BI være involverte parter i utvelgelse av deltakere.

Det er en fordel om ledere som deltar kommer fra organisasjoner som har planer om prosjekter fremover som har nytteverdi for sektoren eller som har til hensikt å forbedre samhandlingen på tvers av primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Deltakerne må ha et sterkt ønske om å gjennomføre hele kurset, samt være tilstede og delta aktivt på alle samlingene. 

"Topplederprogrammet har gitt meg god oversikt over praktiske verktøy innen ledelsesfaget, og jeg fikk en dypere forståelse av kompleksiteten innen helsetjenesten. Dette gjorde meg bedre i stand til å bidra i den digitale transformasjonen som ligger foran oss."

Cecilie B. Løken

Teknologidirektør, Vestre Viken HF

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du:  

 • ha fylt 25 år
 • ha fullført en bachelorgrad  
 • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av seks fysiske samlinger over to semestre. Hver samling varer i tre til fire hele dager. Samlingene vil hovedsakelig gjennomføres på campus Oslo i Nydalen. Samling 3 gjennomføres i utgangspunktet som en utenlandsmodul. Kurset starter i august/september og avsluttes med eksamen i mai/juni. 

 1. 23. - 26. september
 2. 28 - 31 oktober
 3. 04. - 06. desember * utenlandsmodul
 4. 05. - 07. februar 2025
 5. 17. - 19. mars
 6. 05. - 07. mai


Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave i grupper (inntil 40 sider) som teller 60% av totalkarakteren og en individuell hjemmeeksamen (over 72 timer) som teller 40%.

Eksamen er relatert til strategiutvikling, organisering og samspill på tvers av tjenestenivå. Toppledere fra hhv. kommune- og spesialisthelsetjenesten vil gjennom kurset jobbe sammen i utviklingsprosjekter i team på fire, med henholdsvis to fra kommune- og to fra spesialisthelsetjenesten. 

Utviklingsprosjektene gir erfaring med å benytte brukerorientering til å identifisere konkrete utfordringer. Gruppene skal, i samarbeid med ulike aktører fra sektoren, utvikle og teste mulige løsningsforslag basert på nyere forskning om samarbeidsorganisering og smidig utviklingsarbeid.

Utviklingsprosjektene presenteres for oppdragsgivere og interessenter på kursets siste samling.

Et utvalg av utviklingsprosjektene fra tidligere deltakere er presentert her for inspirasjon for andre i sektoren som skal arbeide med tilsvarende utfordringer. 

Fagansvarlige

Bilde av Bjørn Erik Mørk
Bilde av Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI. Han er programdirektør for helse, og fagansvarlig for den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten. 

Bjørn Erik er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo. Sammen med Vegard Kolbjørnsrud leder han topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten. Videre leder han sammen med Thomas Hoholm Senter for helseledelse. I sin forskning er Bjørn Erik opptatt av temaer som tverrfaglig samarbeid, grensearbeid, innovasjon og endring av praksis, læring, bruk av ny teknologi og organisering. Hans doktorgrad er fra medisinsk fakultet UiO. Bjørn Erik er tilknyttet Warwick Business School som Honorary Associate Professor.

Avhandlingen handlet om utfordringer ved endring av praksis i helsevesenet. Han forsker på og underviser om temaer som organisering, samarbeid, utvikling og innføring av ny teknologi, innovasjon, grensearbeid, makt og læring. Han har blant annet publisert i Academy of Management Annals, Human Relations, Social Science and Medicine, Management Learning og Journal of Health Organization and Management. I tillegg har han vært medforfatter på flere medisinske publikasjoner, og han er spaltist for Dagens Medisin innenfor temaet organisasjon og ledelse. Mørk er også Honorary Associate Professor ved IKON Research Unit, Warwick Business School. Før han begynte på BI var han førsteamanuensis ved institutt for informatikk, UiO, og leder for den erfaringsbaserte masteren i IT og ledelse. I tillegg til sine akademiske roller, så har han en deltidsstilling som Associate Partner i EY. Han har jobbet der siden 2007, og vært med i over 70 prosjekter innenfor offentlig og privat sektor. Dette inkluderer flere prosjekter i helsevesenet. I mange av prosjektene har Bjørn Erik jobbet tett med toppledere og mellomledere.

Bilde av Vegard Kolbjørnsrud
Bilde av Vegard Kolbjørnsrud

Vegard er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture. Han forsker på organisasjonsdesign for samhandling og hvordan digital teknologi påvirker organisasjon og ledelse. 

Vegard er fagansvarlig for de digitaliseringsrelaterte kursene på BIs Executive MBA-program og underviser i strategi, organisering, innovasjon og endringsledelse. Vegard har master- og doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI og lang erfaring som strategikonsulent.

Han har nylig publisert i tidsskrift som Harvard Business Review og Strategic Organization og forskningen hans har blitt dekket i bl.a. Forbes, Aftenposten, Dagens Næringsliv, NRK P1, og Kapital. I tillegg til sin akademiske erfaring har han mer enn ti års fartstid som strategikonsulent hvor han har ledet og bidratt i over tretti strategi-, forbedrings- og utviklingsprosjekter. Vegard har jobbet med flere titalls toppledergrupper for større private og offentlige virksomheter som forsker, konsulent og i undervisningssammenheng. Han har doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI (2014). Doktorgradsprosjektet fokuserte på organisering og styring av samhandlingsnettverk bl.a. innen utvikling av nye medisiner mot tuberkulose og malaria. Vegard er tilknyttet Senter for helseledelse på Handelshøyskolen BI, har vært gjesteforsker ved UC Berkeley og har en deltidsstilling som seniorforsker i Accenture.

Andre faglige ressurser

Bilde av Kari Kværner
Bilde av Kari Kværner

Kari Kværner er senterdirektør for C3 Senter for fremtidig helse ved Oslo universitetssykehus, og professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI. 

Kværner er utdannet øre-nese-hals lege og har doktorgrad innenfor genetisk epidemiologi. Hun var i flere år professor ved institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. 

I tillegg til å bidra på Topplederprogrammet, så er hun klasseansvarlig, foreleser og veileder på den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten.

Bilde av Margunn Aanestad
Bilde av Margunn Aanestad

Margunn Aanestad

Margunn Aanestad er professor i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder og er faglig leder ved Senter for e-helse, et av UiAs Toppforskningssentre. Hun er internasjonalt svært anerkjent for sin forskning på digitalisering. 

Aanestad har publisert i en rekke internasjonale topptidsskrift innenfor områdene organisasjonsteori og informatikk. Hun har gjennom mange år vært interessert i temaer som strategisk teknologiledelse, ledelse av innovasjons- og omstillingsprosesser som går på tvers av profesjoner og tjenestenivå, og betydningen av pasient- og brukermedvirkning i innovasjonsprosesser.

Aanestad er også professor II ved Universitetet i Oslo, hvor hun arbeidet fra 1998 til 2019. Margunn har en periode arbeidet for Direktoratet for e-helse, og har lang erfaring med forskning fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hun har svært omfattende erfaring med veiledning på alle nivåer, og er en mye brukt foreleser, både innenfor akademia og praksisfeltet. Videre har hun vært med på å utvikle og gjennomføre studieprogram for ledere, inkludert erfaringsbasert master i IT og ledelse ved Universitetet i Oslo.

Bilde av Helene Loe Colman
Bilde av Helene Loe Colman

Helene Loe Colman er professor ved Handelshøyskolen BI, hvor hun er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk. Colman er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og tok sin doktorgrad på Handelshøyskolen BI. 

Colemans forskningsområder er blant annet fusjoner og oppkjøp, organisasjons-identitet, kunnskapsintensive virksomheter, multinasjonale virksomheter og internasjonalisering. Hun er ansvarlig for BIs master of management kurs i endringsledelse.

Bilde av Øyvind Lund Martinsen
Bilde av Øyvind Lund Martinsen

Øyvind L. Martinsen er professor i organisasjonspsykologi og instituttleder ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. 

Martinsen tok sin doktorgrad ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen i 1995 og kom til Handelshøyskolen BI i 1998 som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi. Han var program-dekan for BIs Master of Management-programmer fra 2003 til 2006 og sjef for Forsvarets institutt for ledelse 2006/2007. Han er sjefredaktør for Scandinavian Journal of Educational Research. Hans nåværende forskningsprosjekter er rettet mot kreativ personlighet, personlighetstesting i utvalgssettinger, militært lederskap, evalueringer av 360 graders ledervurderinger, selvledelse og motivasjonsprosesser i kreativitet.

Bilde av Øystein Fjeldstad
Bilde av Øystein Fjeldstad

Øystein Fjeldstad er Professor i strategi ved Handelshøyskolen BI. Han er internasjonalt anerkjent for sin forskning på verdiskaping og organisering på tvers av flere bransjer og sektorer bl.a. helsetjenester. 

Slik søker du 

Det er vesentlig at din deltakelse er forankret hos din leder, med forståelse for den tiden programmet krever og forventinger om videre utvikling etter endt studie.

Ledere fra kommuner
Før du kan søke på programmet trenger vi noe bakgrunnsinformasjon om deg. KS og de regionale helseforetakene vil sammen med BI være involverte parter i utvelgelse og opptaket av deltakerne til det nasjonale topplederprogrammet. Frist for innsending av bakgrunnsskjema er 15.mars

Etter utvelgelse, som skjer i perioden 15.mars - 15.april, vil aktuelle kandidater motta en søkerlenke for formell søknad til programmet. I den formelle søknaden ber vi deg laste opp et forankringsbrev fra din leder hvor forståelse for tiden det krever å delta på programmet kommer frem samt forventninger til utvikling.

Ledere fra regionale helseforetak
Det er egne søknadsprosesser i de regionale helseforetakene. Ta kontakt med din nærmeste representant for å søke:

 • Helse Sør-Øst: Jarle Henriksen (934 87 303/ jahenrik@helse-sorost.no)
 • Helse Vest: June Glomsaker (922 44 644/ june.oddfrid.glomsaker@sus.no)
 • Helse Midt: Bodil Hope (917 05 297/ bodil.hope@helse-midt.no)
 • Helse Nord RHF: Knut Langeland (930 63 720/ knut langeland@helse-nord.no)

 

Bakgrunnsskjema

Oppdragsgivere

Bilde av Valsø
Bilde av Valsø

Direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF

Svein Tore Valsø

"Formålet med utdanningen er å sikre at kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som bidrar aktivt til at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste. Vi har tro på at et felles topplederprogram vil kunne være et godt virkemiddel for oppnå nettopp dette."


Bilde av Marit Roxrud Leinhardt
Bilde av Marit Roxrud Leinhardt

Avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk, KS

Marit Roxrud Leinhardt

"Ressurssituasjonen i helsetjenesten vil fremover kreve et tettere og mer smidig samarbeid for å utnytte ressursene bedre, og å gi bedre pasient- og brukeropplevelser. Topplederprogrammet vil være et godt strategisk virkemiddel for felles utvikling av sektoren fremover og hvor vi har ambisjon om at et ubenyttet handlingsrom mellom forvaltningsnivåene kan komme bedre til syne."

Finansiering

De regionale helseforetakene dekker studieavgiften, reise og opphold for deltakere fra spesialisthelsetjenesten. Hver enkelt deltaker fra kommunehelsetjenesten vil motta faktura for studieavgiften, og avtaler videre med egen arbeidsgiver om dekking av kostnad for studieavgift, reise og opphold i forbindelse med kurset.

Det må også regnes med kostnader til reise og opphold i forbindelse med ekstern samling. 

Kommunene kan søke OU-midler på inntil kr. 35.000 til dekking av deler av studieavgiften. Søk ved å benytte skjema for OU-midler. Vær oppmerksom på bestemmelser for søknad om og tildeling av OU midler for din kommune.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 20 arbeidsdager på samlinger, og tre dager til hjemmekesamen. 

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

"Lederutdanningen på BI har gjort meg tryggere på mine oppgaver som leder i helse. Min viktigste lærdom var å sette mine egne styrker og svakheter i kontekst for jobben som skal utføres. Jeg fikk verktøy til å utvikle meg som person og som leder."

Ronny Holm

Avdelingsleder, Bråset legevakt, Asker kommune

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss på info@bi.no dersom du har spørsmål.

Se liknende kurs

Vi har flere kurs innen helseledelse.

Se liknende kurs

 

Kursdetaljer

Vi tar forbehold ved endringer i timeplanen.