-
Årsrapport 2021

Partnerskap, samfunn og næringsliv

Gjennom gjensidig berikende samarbeid og partnerskap skal BI være en sentral støttespiller for utviklingen av et sterkere næringsliv og offentlig sektor, relevante studieprogrammer og et grønnere Norge.

Et mer påkoblet BI

For å styrke, profesjonalisere og institusjonalisere hvordan BI samhandler med næringsliv, forvaltning og alumni ble connectedness løftet opp som en av våre strategiske prioriteringer i 2021. I året som gikk har avdelingen Outreach ledet et prosjekt for å skaffe innsikt fra og utenfor BI-sfæren, både i Norge og internasjonalt. Innsikten vil i tiden fremover brukes til å utforme konkrete anbefalinger for hvordan BI kan jobbe for å ivareta en kultur for å være enda bedre påkoblet samfunn og næringsliv. I 2022 vil BI videreutvikle samarbeidet med våre partnere og alumni, og tydeliggjøre hvordan disse bidrar til utvikling og sikrer arbeidslivrelevans inn i skolens aktiviteter, kurs og programmer.

Et relevant eksempel på dette ser man i Master Merit Society, der BIs mest fremragende masterstudenter blir koblet sammen med utvalgte næringslivspartnere, som igjen får muligheten til å møte fremtidens ledere. I 2021 har Accenture, Gjensidige og Deloitte vært med som partnere i samarbeidet.

Alumni og arrangementer

BI Alumni er et globalt nettverk med over 85 000 medlemmer fra over 80 land. Våre tidligere BI-studenter er våre viktigste ambassadører, både i Norge og utlandet. I 2021 bidro pandemien til at man avlyste flere planlagte alumni-arrangementer i Norge og internasjonalt. BI gjennomførte imidlertid noen arrangementer rettet mot målgruppen, blant annet i samarbeid med Fransk-Norsk Handelskammer og Norsk-Ukrainsk Handelskammer. BI videreutviklet også webinarer med tidsaktuelle faglige diskusjoner, inkludert det populære konseptet CEO Talks hvor næringslivsledere diskuterer karriere og ledelse med BIs rektor. 

Dialog med næringslivet

BI har lang tradisjon for å arrangere dialogmøter med næringslivet hvor målet er å få innsikt i ulike bransjers kompetansebehov. I 2021 kunne ikke disse gjennomføres på campus grunnet restriksjoner, men BI arrangerte flere mindre møter med ulike bedrifter og bransjeorganisasjoner hvor vi fikk innspill som ble brukt inn i innovasjonsprosesser knyttet til utviklingen av nye studieprogrammer, både på bachelor- og masternivå.

BI har i løpet av 2021 videreutviklet og etablert 20 Programme Advisory Councils for våre bachelor- og masterprogrammer. Disse rådene har i gjennomsnitt seks representanter fra relevante bransjer og virksomheter. Medlemmene gir BI innspill og tilbakemeldinger som skal sikre at studieprogrammene våre fyller aktuelle og relevante kompetansebehov i arbeidslivet.

BI Corporate

Corporate-avdelingen jobber med verdidrevne leveranser til offentlig og privat sektor. I 2021 leverte BI Corporate 54 prosjekter og omsatte for rundt 90 millioner kroner, mot cirka 105 millioner kroner året før.

De siste årene ser de en lavere etterspørsel etter tradisjonelle kurs og programmer. Corporate-kunder ønsker langsiktige partnere for endring, innovasjon, verdiskaping og prosessbasert problemløsning der praksis veier tyngst. I dag har BI sikret seg nasjonale posisjoner innen utdanningsledelse, helseledelse, skatte- og avgiftsrett, og sikkerhetsledelse.

Innen skole- og barnehagesektoren har BI oppdrag på nasjonale program frem til 2025. I året som gikk startet vi opp fire nye nasjonale program for skole- og barnehageledere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. BI fikk også fornyet tillit til å starte opp et program for pedagogiske ledere i barnehager på oppdrag fra Oslo kommune.

Høsten 2021 valgte KS i partnerskap med de regionale helseforetakene å utløse opsjonen om forlengelse av topplederprogrammet for helsesektoren. Det syvende kullet for den nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten hadde også oppstart i 2021. Et heldigitalt program rettet mot allmennlegetjenester har oppstart i januar 2022.

I starten av året inngikk BI en avtale med Veidekke om å gjennomføre et skreddersydd topplederprogram, designet for konsernets 150 øverste ledere. BI ble i tillegg valgt som ny hovedleverandør av OBOS sitt toårige lederutviklingsprogram for unge ledertalenter.

Med Skatteetaten som samarbeidspartner og kunde har BI de siste ti årene tilbudt en svært populær mastergrad innen skatte- og avgiftsrett. Vår master i sikkerhetsledelse opplever også en jevn tilgang av studenter.

Satsning på innovasjon

De siste årene har vi jobbet målrettet for at BI skal ta en posisjon i det viktige arbeidet knyttet til omstillingsfasen Norge står overfor, der nye grønne arbeidsplasser skal sørge for en fremtid etter oljen. Gjennom BI Startup får BI-studenter kompetanse innen entreprenørskap, veiledning og en kobling til økosystemet for innovasjon. Vi tilbyr også skaleringsprogrammer for teknologiselskaper innen havnæringer og energi.

BI har i tillegg etablert en rekke samarbeid med nasjonale og internasjonale virksomheter, klynger og organisasjoner, samt anerkjente institusjoner som MIT og Berkeley i USA, samt Tsinghua i Kina. For å styrke oss ytterligere gikk BI i 2020 også inn på eiersiden i Kongsberg Innovasjon.

Resultatet er at BI, gjennom satsningen på BI Startup, BI Scaleup og industrisamarbeid, har etablert seg som næringslivets viktigste akademiske partner i arbeidet med å skalere nye norske selskaper og skape nye grønne jobber.

Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom BI, Universitetet i Oslo og 23 partnere fra statlig forvaltning. Kompetanseutvikling og nettverksbygging på tvers av fag og sektorer er sentralt i samarbeidet, der målet er å utvikle og dele kunnskap innen relevante og aktuelle temaer for ansatte i statsforvaltningen. I 2021 ble det avholdt 21 arrangementer, med over 70 innledere og mer enn 4000 deltakere, innenfor tema som styring i staten, strategisk analyse, bruk av forskning i statsforvaltningen og fremtidens arbeidsliv.

Forskning som forandrer

Flere av våre forskere ble i 2021 utnevnt til offentlige ekspertutvalg, påvirket praksis i næringslivet og deltok på ulike måter i samfunnsdebatten, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er en anerkjennelse av vår fagliges ekspertise innenfor området av stor betydning for samfunnets utvikling. Noen eksempler fra 2021 er:

Førsteamanuensis Sven Klingler fikk 8 millioner kroner fra Forskningsrådet og deres program Unge forskertalenter. Midlene går til prosjektet Funding frictions after the global financial crisis, som ser på hvordan friksjoner påvirker finansiering for land, banker, pensjonsplaner og forsikringsselskaper. 

Postdoktorstipendiat Ingrid Hjort var som en av to samfunnsøkonomer med i regjeringens ekspertutvalg for en medisinsk, samfunnsøkonomisk, juridisk og økonomisk vurdering av koronavaksinene til AstraZeneca og Janssen.

Førsteamanuensis Samson Esayas ble i 2021 tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje for sin PhD-avhandling, som tar for seg hvordan store bedrifter som Facebook og Google kommersialiserer personopplysninger.

Professor Hilde C. Bjørnland ble i året som gikk oppnevnt til Finlands finanspolitiske råd. Som en sentral uavhengig aktør skal rådet jobbe med forbedring og overvåking av mål og metoder knyttet til landets økonomiske politikk.

Førsteamanuensis Matilda Dorotic og professor Luk Warlop fikk 1,8 millioner kroner i EØS-finansiert forskningsstøtte som en del av det internasjonale forskningsprosjektet SmartFood, som skal forske på en mer samarbeidsrettet tilnærming rundt forbruk og produksjon av mat i byer.

Professor Charlotte Østergaard ble i 2021, som den første forskeren fra BI, oppnevnt til Finansmarkedsfondets styre for en periode på 4 år. Fondets formål er finansiering av forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om finansmarkedene og økt etisk bevissthet.

Professor Hilde C. Bjørnland leder forskningsprosjektet MACROCAMP som i 2021 ble tildelt 12 millioner kroner av Norges forskningsråd. Prosjektet er et samarbeid som også inkluderer førsteamanuensis LEIF ANDERS THORSRUD og forskere fra Australia, USA og Norges Bank.

Professor Jon H. Fiva leder forskningsprosjektet The Dynamics of Political Selection, som i 2021 ble tildelt 12 millioner fra Norges forskningsråd. Prosjektet, som er et samarbeid med forskere fra blant annet Harvard og Stanford, skal undersøke hvordan partier rekrutterer politikere.