-
Årsrapport 2021

Studier og studenter

I 2021 har det viktige arbeidet med å styrke faglig og sosial integrering for våre studenter hatt høy prioritet.

Studentinvolvering og inkluderende læringsmiljø

Alle BIs studiesteder skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø, der mangfold verdsettes. Vi skal høre på studentene våre og aktivt samarbeide med dem. BI er opptatt av å involvere studenter på alle nivåer, fra besluttende fora på institusjonsnivå til dialogmøter på kurs- og klassenivå. I alle kurs er det evalueringsmøter mellom klasserepresentanter og forelesere om undervisningen midtveis i semesteret, i tillegg til programevalueringsmøte der Associate Dean (faglig leder for hvert studium) og studieadministrasjonen møter studentrepresentanter, der helheten i studieprogrammet står i fokus.

Det avholdes også regelmessige dialogmøter mellom studentorganisasjonen BISO og BIs ledelse, samt i Læringsmiljøutvalget (LMU). LMU er det formelle organet som overser BIs læringsmiljø og et rådgivende organ overfor BIs styre, med like mange ansatt- og studentrepresentanter.

Økt fokus på faglig og sosial integrering

Under pandemien har det vært viktig for BI å jobbe med tiltak knyttet til faglig og sosial integrering, etter to år med digital undervisning og lite fysisk kontakt mellom medstudenter og forelesere. Flere studentundersøkelser, blant annet den såkalte SHoT-undersøkelsen i 2021, har vist at pandemien har påvirket studenters mentale helse negativt.

BIs egne funn viste i 2021 at 47% av studenter sier de har blitt mer ensomme under pandemien, flere har psykiske problemer (44% mot 27% i 2018), og mange er misfornøyd med kvaliteten på den digitale undervisningen (75%). Dette samsvarer med funn på et overordnet nasjonalt nivå.

BI har innført en rekke tiltak i tillegg til å videreutvikle eksisterende tilbud, inkludert ordningen med læringsassistenter som veileder andre studenter. I 2021 lanserte BI en nasjonal mentorordning for nye BI-studenter ved alle campuser. Siden høsten har rundt 5000 førsteårsstudenter blitt tilbudt plass på grupper ledet av over 200 studentmentorer, der de kunne delta på både sosiale og akademiske aktiviteter gjennom året. Tilbudet har blitt tatt imot svært godt av studentene.

BI har allerede enheten Student Counselling som bistår studenter som trenger noen å snakke med, men i 2021 besluttet BI å styrke helsetilbudet for studenter ved å tilby gratis psykologtjenester for alle ved Campus Oslo. BI inngikk også et samarbeid med studentforeningen BISO og Kavlifondet, som arrangerte ulike aktiviteter og arrangementer med fokus på mental helse og bedre sosial integrering.

Fullføringsgrad og frafall

BI jobber systematisk for å redusere frafall, sikre studieprogresjon og øke fullføringsgraden blant BI-studenter. I året som gikk økte fullføringsgraden blant på bachelornivå, fra 45% i 2020 til 49,5% i 2021. På masternivå var fullføringsgraden 82%, ned fem prosent fra rekordåret 2020. Gjennomføringsgraden for PhD etter seks år var 46% i 2021, som er en nedgang fra året før. Her er det viktig å merke seg at tallgrunnlaget er svært begrenset, og at små endringer får store utslag.

I perioden 1. september 2020 - 31.august 2021 ble det fullført 3979 grader på BI.

BI har over tid prioritert arbeidet med å redusere frafall blant eksisterende studenter. Dette gjør vi blant annet ved å digitalisere frafallsdata og benytte disse til å iverksette treffsikre og forebyggende tiltak overfor studenter som risikerer å falle fra. Andre tiltak inkluderer masseutsendelser av SMS og eposter med praktisk informasjon, oppfordring til aktiviteter og oppringing av utsatte studenter. Den kanskje mest sentrale utfordringen her er frafall blant bachelorstudenter i sitt første år. I 2021 er vi svært fornøyd med at frafallet blant denne gruppen var på kun 11%, som er en nedgang på 5% sammenlignet med året før.

Gode læringsopplevelser

I 2019 ble den nye avdelingen Bibliotek og læringssenter opprettet for å styrke kapasitet, strategisk utvikling operativ brukerstøtte innen forskning, undervisning og læring. Deres viktigste oppgave er å bidra til økt pedagogisk kvalitet og videreutvikling av undervisning og læring. De siste to årene har fokuset deres vært på å videreutvikle og styrke BIs digitale undervisningstilbud.

OPPTAKET 2021

Heltidsmarkedet

I år som i fjor opplevde BI rekordmange søkere til våre heltidsstudier med en søkervekst til bachelor- og masterprogrammer på 17% sammenlignet med året før. Etter store studentopptak i 2019 og 2020 var det imidlertid ikke mulighet til å ta opp like mange studenter av kapasitetshensyn. 7% færre studenter fikk tilbud om studieplass i 2021, men dette medførte samtidig at poengkravene ble høyere for å komme inn på noen linjer. Totalt steg omsetningen med 9,6% fra året før.

Høsten 2021 startet 4982 nye heltidsstudenter på BIs fire campus, mot 5339 i 2020. 4242 studenter startet på et bachelorprogram eller en årsenhet, mot 4605 året før, som tilsvarer en nedgang på 8%. På masternivå tangerte BI fjorårets opptak, med 740 nye masterstudenter høsten 2021 mot 734 i 2020. Totalt tilsvarer dette en økning på 1%.

Vi gleder oss spesielt over en sterk søkervekst til bachelorprogrammene våre innen henholdsvis finans (618 søkere i 2021 mot 537 i 2020) og eiendomsmegling (1232 søkere i 2021 mot 1088 i 2020). For våre masterprogrammer er vi fornøyd med en økning på vår Master of Science in Business.  

Etter- og videreutdanning

I 2021 har Executive-divisjonen omsatt for 9% over fjoråret. For våre nasjonale programmer skyldes en vesentlig del av veksten tildeling av midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Midlene støtter delvis leveranse av kurs til arbeidsledige og permitterte under pandemien, og til dels utvikling av nye kurs som markedet etterspør, blant annet innenfor digitalisering og bærekraft.

Utviklingen av kursporteføljen fordeler seg på hele spekteret av produkter; fra tradisjonelle master- og bachelorkurs og programmer til videreutviklingen av suksessen fra fjoråret, Short Learning Modules. Sistnevnte er korte kurs som gjennomføres digitalt, primært uten eksamen.

Våre internasjonale programmer var også populære i året som gikk, med gode opptak til både vårt EMBA-program i Oslo og vår BI-Fudan MBA i Kina. Executive Master of Management in Energy-programmet vårt, som leveres i samarbeid med IFP i Paris, hadde et lavere opptak, trolig forårsaket av den globale pandemisituasjonen.

INNOVASJON I STUDIEPORTEFØLJEN

I 2021 godkjente BIs styre en ny revidert bachelormodell, som legger opp til økt fleksibilitet og flere valgmuligheter for våre bachelorstudenter. Modellen er utarbeidet i tråd med myndighetenes krav til utdanningsinstitusjoner om å tilrettelegge for mer mobilitet og arbeidslivsrelevans. Den nye modellen det legges opp til vil gi studenter en unik fleksibilitet til å integrere både utveksling i utlandet og internships i bedrifter i løpet av studieløpet sitt. I 2022 skal egne grupper jobbe med å utvikle kursbeskrivelser til nye basiskurs, samt utrede økonomiske og administrative konsekvenser av den nye modellen.

BI har også igangsatt et omfattende arbeid med å forenkle prosesser knyttet til studentmobilitet (inn- og utveksling), som også følger regjeringens målsetting om at langt flere norske studenter bør ha et studieopphold i utlandet. Europakommisjonen har også tatt initiativ om at de mest tidkrevende prosessene knyttet til utveksling skal digitaliseres og standardiseres. BIs ambisjon for 2022 er at BI-studenter, faglige og administrative skal møte en vesentlig smidigere og digitalisert prosess.

I juni vedtok styret på bakgrunn av regjeringens endring av gradsforskriften at BI skal utvikle en treårig bachelor og en toårig master i rettsvitenskap. Studiet, som vil bli Norges første mastergrad innen forretningsjus og økonomi, er høyt etterspurt av bransjen.

På Executive-siden har man også jobbet systematisk med såkalt «stackable programmes», det vil si å eksperimentere med å dele opp kurs i flere moduler med færre studiepoeng. Dette følger en trend i markedet internasjonalt, og responsen fra kunder har vært over all forventning. Fremover forventer vi at stadig flere Executive-studenter vil ønske seg kortere, mer intensive kurs som enklere lar seg kombinere med jobb og forpliktelser på hjemmebane.

Siden lansering våren 2020 har våre såkalte Short Learning Modules hatt over 5000 gjennomføringer. Dette er kurs som er finansiert enten av student, arbeidsgiver eller via offentlige midler. Hensikten med SLM-kursene er å øke kvaliteten og omfanget av digitale læringsprodukter, samt møte behovet i markedet for kortere og mer fleksible læringsmuligheter.

BI mottok også rundt to millioner kroner fra HK-dir, tidligere Kompetanse Norge, for å utvikle et nytt videreutdanningstilbud innen digitalt endringsarbeid spesielt for små og mellomstore bedrifter (SMB). Prosjektet ble avsluttet i desember 2021 og det nye tilbudet skal lanseres høsten 2022. BI fikk i tillegg tilslag på tre nye utviklingsprosjekter innen kunstig intelligens, digitalisering og bærekraft, som skal piloteres i 2022 og lanseres i 2023.

Heltidsstudier med førstegangsoppstart i 2021:

  • Bachelor of Data Science for Business (kun navnebytte, het tidligere Bachelor of Business Analytics)

Executive-kurs og studier med førstegangsoppstart i 2021:

  • Marked, kriser og bærekraft (nettkurs)
  • SLM: Økonomi- og forretningsforståelse
  • SLM: Customer Experience Management
  • SLM: Stress, motivasjon og selvledelse
  • SLM: Bærekraftig finans
  • Ytringsklima og ledelse (Executive Master-program)

Stipend

Vi trenger fremragende forelesere, men også fremragende studenter. I 2021 mottok vi mange sterke søknader om stipend, både på bachelor- og masternivå, fra søkere i inn- og utland. 67 dyktige studenter, fordelt på 37 kvinner og 30 menn, og 30 nasjonaliteter og 6 kontinenter, mottok stipend fra BI i 2021. 12% av disse fikk overført sitt stipend fra 2020 til 2021 på grunn av pandemien.

BIs egne stipend inkluderer BI Presidential Scholarship, MSc International Scholarship, MSc International – Bergen, BI Baccalaureate Scholarship, og Bachelor International Scholarship. BI og Luiss-universitetet i Roma samarbeider om å tilby BI-Luiss Joint Masters In Marketing Scholarship.

Tidlig i 2021 underskrev også A. Wilhelmsen Foundation en avtale om å fornye deres sponsorat av stipend til to masterstudenter årlig i fire nye år.

I 2021, i tråd med våre mål om økt internasjonalisering og mangfold, utvidet BI vår ordning med scholarship-programmer, blant annet med et dedikert stipend rettet mot studenter i Bergen. Vi etablerte også Women in Finance and Tech-stipender. Disse stipendene viser får forpliktelse til å fremme kjønnsbalanse i bransjer tradisjonelt dominert av menn. Målet er å tiltrekke kvinnelige toppstudenter til våre program innen finans, datavitenskap og forretningsanalyse.

Internships

Vi mener den praktiske erfaringen og kontakten med næringslivet som BI-studenter får gjennom studiepoenggivende internships styrker deres læringsutbytte. I 2021 hadde 336 bachelorstudenter og 282 masterstudenter internship som en del av timeplanen, mot henholdsvis 175 og 256 i 2020. 20 bachelorstudenter hadde i tillegg internship i egen bedrift, mot 34 i 2020.

ANTALL STUDENTER PÅ BI I 2021*

Heltidsstudier

  2019 2020 2021
Bachelor 10506 11545 11896
Master of Science 1411 1543 1633
PhD-studier 63 62 68

Etter- og videreutdanning

  2019 2020 2021
  Vår Høst Totalt Vår Høst Totalt Vår Høst Totalt
Nettstudier 1686 1635 2544 1544 1971 2796 1969 1894 3007
Executive Bachelor 1625 1524 2654 1470 1449 2441 1492 1615 2695
Executive Master 1731 1783 2620 1809 1670 2598 1759 1668 2568
Executive MBA 69 69 70 68 29 68 65 35 65
Executive Master of Management in Energy 40 25 40 53 31 53 50 17 50
BI-Fudan MBA 353 358 422 328 338 383 338 355 393
  2019 2020 2021
Short Learning Modules - 1712 1383
  2019 2020 2021
Corporate 2216 1780 1889
  2019 2020 2021
Totalt antall studenter 19452 21517 21653


* Alle tall er hentet fra BIs eget Discover-dashboard Student Insight. Tallene inkluderer kun aktive studenter, det vil si personer med en aktiv eksamens- eller kurspåmelding. BIs heltidsstudier har kun opptak på høsten, mens flere etter- og videreutdanningsprogrammer og kurs både starter og avsluttes vår og høst. Tabellen for sistnevnte viser derfor antall studenter innenfor de ulike programområdene per vår, høst og totalt. En student kan følge kurs og programmer i flere programområder i løpet av et år og vil i disse tilfellene bli telt begge steder. Totalt antall studenter viser antall unike studenter som gjennomførte et kurs eller program ved BI det året. Dette tallet inkluderer ikke PhD-studenter, da disse regnes som ansatte av BI.