Organisasjonen

Utvalg

Under finner du en oversikt over utvalg ved Handelshøyskolen BI

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo skal være rådgivende organ for stiftelsens styre i spørsmål som gjelder høyskolens læringsmiljø i henhold til universitets- og høgskolelovens § 4-3. Mer om Læringsmiljøutvalg

Undervisningsutvalg

Handelshøyskolen BI har et Undervisningsutvalg for hvert programområde: Bachelor, Master, Executive og Doktorgrad.

Undervisningsutvalgene er rådgivende utvalg for dean i de faglige spørsmål han/hun bestemmer. Utvalget behandler faglige saker som å behandle studieplaner, gjennomgang av kursbeskrivelser (mål, emner, litteratur, pedagogisk modell og evalueringsform), vurdere kompetansenivå og kompetanseområde for forelesere, veiledere og sensorer, studieprogresjonskrav, opptaksregler, vurdering av samarbeidspartnere og godkjenne bedriftsinterne kurs, studier og programmer som søkes godkjent med studiepoeng.

Kontrollutvalget

Gjennomgår resultatregnskap og balanse, velger revisor og fører kontroll med at styrets forvaltning er i samsvar med lovbestemmelser og statutter.

Utvalget:
Anne Helsingseng - Deloitte
Olve Gravråk, Valogiant
Christian Winther - Pangea Property Partners

Bedrifts- og arbeidsmiljøutvalget

BAMU er BIs bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg. BAMUs myndighet, ansvar og sammensetning følger av Lov om arbeidsmiljø.

Arbeidsgiver
Wenche Nilsen, Organisasjonsdirektør (leder)
Inge Jan Henjesand, rektor
Ulf Henning Olsson, prorektor
Marius Eriksen, divisjonsdirektør heltid

Arbeidstaker
Tale Rognerud Johnsen, BIFA/Parat
Britt-Mari Sletto, BIFA/Parat
Gerhard E. Schjelderup, leder FBI
Toril Sigstadsø, FBI

I tillegg møter:
Kari Nørgaard, seniorrådgiver HR (sekretær BAMU)
Anne Fure, HR
Representant fra Stamina Helse (BHT)