-
Organisasjonen

Utvalg

Under finner du en oversikt over utvalg ved Handelshøyskolen BI.

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ overfor BIs styre. Hovedformål for LMU på BI er å sikre studentene reell innflytelse i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø. LMU skal prioritere viktige overordnede problemstillinger og frembringe disse for BIs styre gjennom en årlig LMU-rapport. Ifølge universitets- og høyskoleloven skal LMU ha lik representasjon fra studenter og administrasjon. LMU på BI har fire representanter fra hver, altså åtte til sammen, samt fire vararepresentanter. BIs administrasjon har et sekretariat for LMU som koordinerer møter, sakspapirer og årsrapport.

Representantene møtes 3-4 ganger i året. Saker som gjennomgås er rapporter fra administrasjon og studentforeninger ved alle fire campuser. I tillegg følger LMU opp resultater fra Studiebarometeret og Studentpanelet, samt andre saker som meldes inn fra studentforeningen BISO. Læringsmiljøutvalget leverer årlig en rapport til styret, som oppsummerer de viktigste sakene som er behandlet gjennom året, med fokus på å fremme forbedringsforslag, påpeke avvik og følge opp at planlagte tiltak blir iverksatt.

Undervisningsutvalg

Handelshøyskolen BI har et Undervisningsutvalg for hvert programområde: Bachelor, Master, Executive og Doktorgrad.

Undervisningsutvalgene er rådgivende utvalg for dean i de faglige spørsmål han/hun bestemmer. Utvalget behandler faglige saker som å behandle studieplaner, gjennomgang av kursbeskrivelser (mål, emner, litteratur, pedagogisk modell og evalueringsform), vurdere kompetansenivå og kompetanseområde for forelesere, veiledere og sensorer, studieprogresjonskrav, opptaksregler, vurdering av samarbeidspartnere og godkjenne bedriftsinterne kurs, studier og programmer som søkes godkjent med studiepoeng.

Kontrollutvalget

Gjennomgår resultatregnskap og balanse, velger revisor og fører kontroll med at styrets forvaltning er i samsvar med lovbestemmelser og statutter.

Utvalget:

  • Anne Helsingeng (Leder), Bull & Co Advokatfirma AS
  • Christian Winther, Pangea Property Partners
  • Olve Gravråk, Valogiant
  • Fra BI møter rektor og økonomidirektør

Bedrifts- og arbeidsmiljøutvalget

BAMU er BIs bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg. BAMUs myndighet, ansvar og sammensetning følger av Lov om arbeidsmiljø.

Arbeidsgiver:
Wenche Nilsen, OU-direktør 
Karen Spens, rektor
Ingunn Myrtveit, prorektor
Marius Eriksen, divisjonsdirektør heltidsstudier

Arbeidstaker: 
Tale Rognerud Johnsen, konstituert leder - BI Parat
Camilla Ljone, nestleder BI Parat
Robert G. Hansen, fung. leder for FBI 
Toril Sigstadsø, FBI
Jørgen Finstad, hovedverneombud

I tillegg møter:
Linda Leiro Egseth, seniorrådgiver HR (sekretær BAMU)
Representant fra Stamina Helse (BHT)