Kurs bachelornivå

Sikkerhets­ledelse

Dette programmet gir deg en grundig lederutdanning med fokus på organisatorisk sikkerhet.

Hvorfor Sikkerhetsledelse?

Sikker drift er en grunnleggende forutsetning for en lang rekke bransjer og virksomheter. Dette programmet gir deg en grundig utdanning med fokus på organisatorisk sikkerhet, og ferdigheter som gjør deg i stand til å utøve helhetlig sikkerhetsledelse i egen virksomhet.

Emneoversikt

  • Trusselbildet, sårbarhet, motstrategier og lovreguleringer:Det første emnet gir en bred innføring i sikkerhetsfagets forankring i statsforvaltningen og rettssystemet. Du får forståelse for samfunnets og organisasjoners trusselbilde, og betydningen av dette for næringsliv og annen virksomhet. Vi setter fokus på hvordan du som leder skal forholde deg til gjeldende rammebetingelser for å kunne følge opp sikkerheten i egen organisasjon.
  • Organisatorisk og fysisk sikkerhet:Det andre emnet legger vekt på å gi deg forståelse for, og inngående kunnskaper om, sikkerhetsrelaterte fagdisipliner med hovedvekt på organisatoriske og tekniske deler knyttet til sikkerhetsledelse. Fokus settes på metoder for sikring, sikkerhetsplanlegging og sikkerhetsrevisjon. Vi går igjennom personellsikkerhet, informasjonssikkerhet, fysisk og elektronisk sikring, vakthold og beredskap, sikkerhetsopplæring, industrivern og vernetiltak, sikkerhetsplanlegging, sikkerhetsrevisjon og IKT-ledelse og strategi.
  • Sikkerhetskultur; risiko og krisehåndtering:Det siste emnet tar for seg sikkerhetskultur og atferd, og sikkerhets- og risikostyring. Dette emnet setter sikkerheten inn i et ledelsesperspektiv, og fokuserer på risikoledelse og utvikling av sikkerhetskultur. Vi jobber med prosjektoppgaven, og du får innføringskurs i vitenskapelig metode og veiledning i rapportskriving.


Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som arbeider innenfor bransjer med fokus på sikkerhet som blant annet bygg, industri og fengsel. Ønsker du også å videreutvikle din kompetanse innenfor sikkerhetsfaget og å oppnå en bredere faglig forståelse om hva sikkerhet innebærer og hvordan du kan lede bedre innenfor dette feltet, passer dette kurset for deg.

Praktisk informasjon

Foreleser

Riana Steen er førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun har i tillegg en Professor II stilling innen Samfunnssikkerhet ved Universitet i Stavanger. Riana er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. Rianas forskningsområder er innen risikostyring, resilience og virksomhetsstyring.

Jon Lereim er spesialrådgiver.

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan