-
Kurs masternivå

Juss for ledere

Ledere i skoler og barnehage vil få innføring i det juridiske handlingsrommet,og de mest sentrale problemstillingene barnehager og skoler står overfor.

Dette lærer du:

  • Rettsregler knyttet til lederens rett og plikt til å utøve arbeidsrettslig styring.
  • Analysere ulike problemstillinger knyttet til arbeidsrettslige spørsmål i skole- og barnehagelederes hverdag.
  • Anvende rettskilder og bruke juridisk metode og spesialisert kunnskap innenfor arbeidsrett for å løse disse problemstillingene.
  • Anvende aktuelle arbeids- og elevrettslige regler slik at de kan fatte beslutninger og vedtak til beste for institusjonen, barna, og de ansatte.

Skole- og barnehageledere står ovenfor flere komplekse utfordringer. Det er derfor viktig å opparbeide seg den kompetansen som kreves for å følge det juridiske rammeverket som er beskrevet i opplæringsloven og i rammeplanen, samtidig som man fokuserer på utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag, det pedagogiske behovet, og lederens rolle som arbeidsgiver. En god arbeidsgiver tilrettelegger og motiverer, etterlever det juridiske rammeverket, og har mot til å være leder.

Kurset tar opp de mest sentrale juridiske problemstillingene skoler står overfor. Det vil være fokus på rettsregler knyttet til lederens rett og plikt til å utøve arbeidsrettslig styring, herunder ansettelser, opphør av arbeidsforhold, lojalitet og ytringsfrihet, samt grunnleggende rettigheter for barn inkludert deres rett til et godt psykososialt miljø. Aktuell rettspraksis, Utdanningsdirektoratets praksis samt praksis fra Statsforvalteren vil bli gjennomgått.

Kurset er utviklet for utdanningsdirektoratet, og er en del av videreutdanning for ledere.

Hvem er kurset for

Kurset er for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng, og som ønsker å få økt juridisk kunnskap. Du kan ta en eller flere moduler avhengig av ønske og behov.

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå


I tillegg til de generelle opptakskravene, må du kunne dokumentere at du

  • har fullført og betstått nasjonal styrer- eller rektorutdanning eller tilsvarende program på 30 studiepoeng.
  • er ansatt på ledernivå i skole eller barnehage. Kvalifiserte søkere må være ansatt som rektor, assisterende rektor, avdelingsleder, inspektør, styrer, assisterende styrer, skoleleder, barnehageleder eller tilsvarende. 

Les mer om opptakskravene til spesialisering i utdanningsledelse.

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset er en del av vår Executive Master of Management med spesialisering i utdanningsledelse.

Kurset kan også inngå i en Executive Master of Management-grad. Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad. Dette kurset gir 15 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semestre. Hver samling varer to til tre dager, og foregår på campus på dagtid. 

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Aktivitetene i  kurset består av å utforme et foredrag og å skrive en prosjektoppgave. Læringsaktivitetene blir støttet gjennom kollegaveiledning, gruppediskusjon og gruppearbeid og kontinuerlig tilbakemelding fra faglige. ​

For å tilrettelegge for erfaringsutveksling vil du bli delt inn i basisgrupper, bestående av deltakere fra både barnehage og skole. Gruppearbeid foregår i disse basisgruppene under hver samling med fokus på samlingens tema. ​

​Du skal ta med deg tilbake til egen organisasjon et sentralt tema i pensum og forelese over dette for din ledergruppe og tillitsvalgte. Du skal få veiledning med hensyn til innholdet i foredraget, og legge frem en disposisjon for foredraget som skal gjennomføres før siste samling. Disposisjonen skal godkjennes av faglærer. ​

​Prosjektoppgaven skal skrives i prosess gjennom kurset der du først skal beskrive en relevant sak fra egen arbeidsplass og få denne beskrivelsen godkjent av faglærer. Deretter skal du juridisk drøfte denne konkrete saken og komme med et forslag til løsning, som innleveres for sensur. ​

Samlinger høst 2024/vår 2025

Forelesere

Anette Hemmingby
Anette Hemmingby

Anette Hemmingby er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har jobbet over ti år i skoleverket og er utdannet juris med lang erfaring fra både privat næringsliv, statlig og kommunal sektor.

Lars Asle Einarsen
Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling).

Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

Slik søker du

Du søker direkte til BI via søkeknappen, og studieavgiften dekkes av UDIR.

Søknadsfrist: 3. april 2024.

Du trenger ingen formell godkjenning av søknaden din fra eier, slik som du trenger når du søker styrer- eller rektorutdanningen. Vi oppfordrer likevel at du som søker har dialog med eieren din om deltakelse og tilrettelegging av studiene.

Du må kunne legge ved CV, og arbeidserfaring må dokumenteres med arbeidsattest som må være datert inneværende år og inneholde nåværende stillingstittel. Se opptakskravene til kurset før du søker. 

Dersom du har vitnemål på annet språk enn skandinavisk eller engelsk må det, i tillegg til originalvitnemål, også være med oversettelse gjort av offentlig godkjent translatør, tolketjeneste eller oversettelsesbyrå.

Prioritering av søkere

Kriterier for prioritering av søkere:

1) Styrere og rektorer prioriteres foran andre ledere i barnehager og skoler. Med styrere og rektorer menes ledere med stillingstitler som virksomhetsleder, enhetsleder, daglig leder e.l. Ved oversøking av styrere og rektorer skal styrere og rektorer fra kommunene i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning.

2) Andre ledere enn styrere og rektorer prioriteres på samme måte dvs ledere i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning. Merk at ass.styrere og ass.rektorer havner i gruppen med andre barnehage- og skoleledere.

Ved loddtrekning i fellesmodulene trekkes det annenhver gang fra kategoriene barnehage- og skoleledere.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke rundt 12 arbeidsdager på samlinger. I tillegg kommer tre dager til hjemmeeksamen.  

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet, og kvalifiserte søkere får dekket studieavgiften. Det er ingen stipend- eller vikarordning for de modulbaserte videreutdanningstilbudene for ledere. Utgifter til reise, opphold og pensum må dekkes av den enkelte deltaker. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss på info@bi.no dersom du har spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen utdanningsledelse.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer