-
Kurs masternivå

Juss for ledere

Ledere i skoler og barnehage vil få innføring i det juridiske handlingsrommet,og de mest sentrale problemstillingene barnehager og skoler står ovenfor. Kurset inngår som en del av Executive Master of Management med spesialisering i utdanningsledelse.

Hvorfor juss for ledere?

Skole- og barnehageledere står ovenfor flere komplekse utfordringer. Det er derfor viktig å opparbeide seg den kompetansen som kreves for å følge det juridiske rammeverket som er beskrevet i opplæringsloven og i rammeplanen, samtidig som man fokuserer på utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag, det pedagogiske behovet, og lederens rolle som arbeidsgiver. En god arbeidsgiver tilrettelegger og motiverer, etterlever det juridiske rammeverket, og har mot til å være leder.

Programmet tar opp de mest sentrale juridiske problemstillingene skoler står overfor. Det vil være fokus på rettsregler knyttet til lederens rett og plikt til å utøve arbeidsrettslig styring, herunder ansettelser, opphør av arbeidsforhold, lojalitet og ytringsfrihet, samt grunnleggende rettigheter for barn inkludert deres rett til et godt psykososialt miljø. Aktuell rettspraksis, Utdanningsdirektoratets praksis samt praksis fra Statsforvalteren vil bli gjennomgått.

Programmet er utviklet for utdanningsdirektoratet, og er en del av videreutdanning for ledere.

Slik søker du

Programmet er på masternivå og inngår i Master of Management-graden med spesialisering i utdanningsledelse.

Hvordan gjennomføres programmet?

Programmet gjennomføres over to semestre og totalt fem samlinger.

Aktivitetene i programmet består av å utforme et foredrag og å skrive en prosjektoppgave. Læringsaktivitetene blir støttet gjennom kollegaveiledning, gruppediskusjon og gruppearbeid og kontinuerlig tilbakemelding fra faglige. ​

For å tilrettelegge for erfaringsutveksling vil du bli delt inn i basisgrupper, bestående av deltakere fra både barnehage og skole. Gruppearbeid foregår i disse basisgruppene under hver samling med fokus på samlingens tema. ​

​Du skal ta med deg tilbake til egen organisasjon et sentralt tema i pensum og forelese over dette for din ledergruppe og tillitsvalgte. Du skal få veiledning med hensyn til innholdet i foredraget, og legge frem en disposisjon for foredraget som skal gjennomføres før siste samling. Disposisjonen skal godkjennes av faglærer. ​

​Prosjektoppgaven skal skrives i prosess gjennom programmet der du først skal beskrive en relevant sak fra egen arbeidsplass og få denne beskrivelsen godkjent av faglærer. Deretter skal du juridisk drøfte denne konkrete saken og komme med et forslag til løsning, som innleveres for sensur. ​

Programmets samlinger

  • Lederens styringsrett, ansettelser og samarbeid med de tillitsvalgte: Arbeidsrettens utvikling og særpreg, innføring i juridisk metode og bruk av Lovdata. Grunnleggende målsettinger og prinsipper for en god offentlig saksbehandling. Samlingen vil gi innsikt i Hovedtariffavtalen i kommunal/fylkeskommunal, arbeidstidsavtalen for ansatte i skolen, samt tariffretten innenfor privat sektor som omhandler private barnehager.
  • Saker knyttet til det psykososiale miljøet for elever og barn i barnehagen. Skolens erstatningsansvar: Elvene på skolen og barna i barnehagen skal føle seg fysisk og psykisk trygge når de er på skolen og i barnehagen. Den aktuelle lovgivningen i kapittel 9 A i opplæringsloven og den nye lovendringen i barnehageloven vil bli gjennomgått. 
  • Ytringsfrihet, lojalitetsplikt, overtallighet/nedbemanning og de ansattes stillingsvern: Reglene om stillingsvern, saksbehandlingsregler i stillingsvernssaker, innholdet i varslingsreglene, samt saksbehandlingen av en varslingssak vil bli gjennomgått. Hvordan slik saksbehandling gjennomføres med et samarbeid med overordnet eier. Lederens stillingsvern og forholdet til eier vil bli det siste tema.
  • Konflikthåndtering (ferdighetstrening): Ferdighetstreningen i denne modulen vil derfor fokusere på konflikthåndtering, hvordan kan konflikter oppstå og løses. Lederen vil bli introdusert for verktøy for å håndtere konflikter konstruktivt, samt å tilnærme seg alvorlige personkonflikter formelt korrekt. Dette vil de bli trent på individuelt og i grupper.
  • Personvern og taushetsplikt: Temaer som vil bli tatt opp i 5. samling er forsvarlig system for IKT, forholdet til offentligheten og pressen (offentlighetsloven), generelt om taushetsplikten, samarbeid med andre aktører og kort om utdanningsrett. Samlingen avsluttes med en siste individuell veiledning knyttet til prosjektoppgaven.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng, og som ønsker å få økt juridisk kunnskap. Tilbudet er for alle, uavhengig av om du allerede har en mastergrad eller ikke. Du kan ta en eller flere moduler avhengig av ønske og behov.

Praktisk informasjon

Forelesere

Anette Hemmingby
Anette Hemmingby

Anette Hemmingby er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har jobbet over ti år i skoleverket og er utdannet juris med lang erfaring fra både privat næringsliv, statlig og kommunal sektor.

Lars Asle Einarsen
Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling).

Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

Timeplan

Gjennomføring høst 2024/vår 2025

Samling 1:
Oslo 1: 16. - 18. oktober
Oslo 2: 21. - 23. oktober
Oslo 3: 28. - 30. oktober
Stavanger: 6. - 8. november

Samling 2:
Oslo 1: 25. - 26. november
Oslo 2: 27. - 28. november
Oslo 3: 4. - 5. desember
Stavanger: 2. - 3. desember

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.