Kurs masternivå

Juss for ledere

Ledere i skoler og barnehager får en innføring i det juridiske handlingsrommet og de mest sentrale juridiske problemstillingene barnehager og skoler står ovenfor. Kurset inngår som en del av Executive Master of Management med spesialisering i utdanningsledelse.

Hvorfor juss for ledere?

Skole- og barnehageledere står ovenfor flere komplekse utfordringer. Det er derfor viktig å opparbeide seg den kompetansen som kreves for å følge det juridiske rammeverket som er beskrevet i opplæringsloven og i rammeplanen, samtidig som man fokuserer på utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag, det pedagogiske behovet, og lederens rolle som arbeidsgiver. En god arbeidsgiver tilrettelegger og motiverer, etterlever det juridiske rammeverket, og har mot til å være leder.

Programmet tar opp de mest sentrale juridiske problemstillingene skoler står overfor. Det vil være fokus på rettsregler knyttet til lederens rett og plikt til å utøve arbeidsrettslig styring, herunder ansettelser, opphør av arbeidsforhold, lojalitet og ytringsfrihet, samt grunnleggende rettigheter for barn inkludert deres rett til et godt psykososialt miljø. Aktuell rettspraksis, Utdanningsdirektoratets praksis samt praksis fra Statsforvalteren vil bli gjennomgått.

Programmet er utviklet for utdanningsdirektoratet, og er en del av videreutdanning for ledere.

Slik søker du

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å levere videreutdanning for ledere. Dette er et tilbud for skoleledere i grunnopplæringen, videregående og barnehagestyrere.

Programmet er på masternivå og inngår i Master of Management-graden med spesialisering i utdanningsledelse.

Hvordan gjennomføres programmet?

Programmet gjennomføres over to semestre og totalt fem samlinger.

Aktivitetene i programmet består av å utforme et foredrag og å skrive en prosjektoppgave. Læringsaktivitetene blir støttet gjennom kollegaveiledning, gruppediskusjon og gruppearbeid og kontinuerlig tilbakemelding fra faglige. ​

For å tilrettelegge for erfaringsutveksling vil du bli delt inn i basisgrupper, bestående av deltakere fra både barnehage og skole. Gruppearbeid foregår i disse basisgruppene under hver samling med fokus på samlingens tema. ​

​Du skal ta med deg tilbake til egen organisasjon et sentralt tema i pensum og forelese over dette for din ledergruppe og tillitsvalgte. Du skal få veiledning med hensyn til innholdet i foredraget, og legge frem en disposisjon for foredraget som skal gjennomføres før siste samling. Disposisjonen skal godkjennes av faglærer. ​

​Prosjektoppgaven skal skrives i prosess gjennom programmet der du først skal beskrive en relevant sak fra egen arbeidsplass og få denne beskrivelsen godkjent av faglærer. Deretter skal du juridisk drøfte denne konkrete saken og komme med et forslag til løsning, som innleveres for sensur. ​

Programmets samlinger

  • Lederens styringsrett, ansettelser og samarbeid med de tillitsvalgte: Samlingen innledes med en kort historisk oversikt over arbeidsrettens utvikling og særpreg, deretter gis en innføring i juridisk metode og bruk av Lovdata. Atter grunnleggende målsettinger og prinsipper for en god offentlig saksbehandling. I denne samlingen vil studentene også få innsikt i Hovedtariffavtalen i kommunal/fylkeskommunal, arbeidstidsavtalen for ansatte i skolen, samt tariffretten innenfor privat sektor som omhandler private barnehager.
  • Saker knyttet til det psykososiale miljøet for elever og barn i barnehagen. Skolens erstatningsansvar: Elvene på skolen og barna i barnehagen skal føle seg fysisk og psykisk trygge når de er på skolen og i barnehagen. Den aktuelle lovgivningen i kapittel 9 A i opplæringsloven og den nye lovendringen i barnehageloven vil bli gjennomgått. 
  • Ytringsfrihet, lojalitetsplikt, overtallighet/nedbemanning og de ansattes stillingsvern: Reglene om stillingsvern, saksbehandlingsregler i stillingsvernssaker, innholdet i varslingsreglene, samt saksbehandlingen av en varslingssak vil bli gjennomgått. Slik saksbehandling innebærer et samarbeid med overordnet eier. Hvordan dette skal gjennomføres vil også være et tema i denne samlingen. Lederens stillingsvern og forholdet til eier vil bli det siste tema.
  • Konflikthåndtering (ferdighetstrening): Ferdighetstreningen i denne modulen vil derfor fokusere på konflikthåndtering, hvordan kan konflikter oppstå og løses. Lederen vil bli introdusert for verktøy for å håndtere konflikter konstruktivt, samt å tilnærme seg alvorlige personkonflikter formelt korrekt. Dette vil de bli trent på individuelt og i grupper.
  • Personvern og taushetsplikt: Temaer som vil bli tatt opp i 5. samling er forsvarlig system for IKT, forholdet til offentligheten og pressen(offentlighetsloven), generelt om taushetsplikten og samarbeid med andre aktører. Pluss kort om utdanningsrett. Samlingen avsluttes med en siste individuell veiledning knyttet til prosjektoppgaven.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng, og som ønsker å få økt juridisk kunnskap.

Praktisk informasjon

Forelesere

Anette Hemmingby image

Anette Hemmingby

Anette Hemmingby er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring fra både privat næringsliv, statlig og kommunal sektor.

Lars Asle Einarsen image

Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling). Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

Timeplan

Stavanger: Gjennomføring høst 2021 - vår 2022: 

1. samling: 13. - 15.09
2. samling: 08. - 09.11
3. samling: 17. - 18.01 2022
4. samling: 07. - 08.03 
5. samling: 04. - 06.05 

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.