-
Kurs masternivå

Ledelse av profesjonsfellesskap og læreplanarbeid

Dette programmet er rettet mot skoleledere. Programmet skal bidra til kompetanseutvikling i tolkning og forståelse av læreplanverket, og tilføre nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen.

Hvorfor ledelse av profesjonsfellesskap og læreplanarbeid?

Dette programmet legger vekt på hvordan du som skoleleder kan anvende læreplanverket for å lede ansattes lærings- og utviklingsarbeid. Gjennom å tilegne deg kunnskap og forståelse av sentrale begreper og prinsipper i læreplanverket, vil du utvikle ferdigheter i å lede kollektivt læreplanarbeid og styrke profesjonsfellesskapet ved skolen.

Gjennom programmet vil du tilegne deg kompetanse i å implementere fagplanarbeidet på din skole, med fokus på forståelsen av kompetansebegrepene i fagfornyelsen. Du vil også utvikle kunnskap og ferdigheter i å lede aktiviteter relatert til lærernes arbeid med å utforme lokale fagplaner.

Du vil få trening i å utarbeide lokale skoleplaner for planlegging, implementering og evaluering av undervisningskvaliteten i læringsaktivitetene. Målet med programmet er konkret å initiere forbedringer og endringer i både skolens og skoleledelsens ledelse av lærings- og læreplanarbeidet.

Programmet er utviklet for Utdanningsdirektoratet, og er en del av videreutdanning for ledere.  

Slik søker du

Programmet er på masternivå og inngår i Master of Management-graden med spesialisering i utdanningsledelse.

På Utdanningsdirektoratets sider finner du mer informasjon.

Hvordan gjennomføres programmet?

Programmet gjennomføres over to semestre og totalt fem samlinger. Samlingene er praksisnære og forskningsbaserte. Det vil være forelesning, casarbeid, praksisfortellinger, diskusjoner og modellering av aktiviteter som direkte kan overføres til profesjonsfellesskapet på egen skole. Samlingene vil legge til rette for at studentene kan medvirke slik at de oppleves både relevante og nyttige.

I løpet av programmet skal studentene skrive en prosjektoppgave med utgangspunkt i egen skole. Del 1 av prosjektoppgaven er en analyse av praksis på egen skole. Basert på analysen skal studentene lage en utviklingsplan (del 2) med konkrete tiltak og strategier som kan være en del av skolens utviklingsarbeid. Dette kan gi et solid grunnlag for endrings- og utviklingsarbeid på egen skole. 

Prosjektoppgaven består av tre deler som kan skrives i prosess gjennom året. Samlingene vil legge opp til å være relevante for de ulike delene. Det legges opp til å kunne arbeide med prosjektoppgavene på samlingene og det blir mulighet for å diskutere med medstudenter og fagansvarlige.

Det anbefales å involvere hele ledergruppen på egen skole om prosjektoppgavens tematikk og funn, dette for å få maksimalt utbytte av programmet. Der det er naturlig kan også skoleeier involveres. Det vil bli tilbud om individuell veiledning midtveis i studiet.

Programmets samlinger

  • Læreplanforståelse: Dagens læreplan vil bli presentert i et historisk perspektiv og lys. Det vil også være fokus på helt sentrale begreper for å forstå intensjonen med læreplanverket og hva det vil så at vi har en kompetanseorientert læreplan. 
  • Ledelse av undervisningskvalitet: Denne samlingen vil ha fokus på kunnskap om opplæringen elevene har krav på og undervisningskvalitet. Hvordan sikrer vi at elevene opplever mestring og tilhørighet, at de er motiverte og opplever skolehverdagen som relevant og nyttig?
  • Ledelse av profesjonsfelleskap: I denne samlingen vil det være fokus på de profesjonelle læringsfelleskapene og hvordan skolen kan være lærende organisasjon slik at den utnytter sitt potensial på best mulig måte. Det vil også være fokus på hvordan være en digitalisert og fremtidsrettet skole.
  • Forbedring og utvikling: Denne samlingen har fokus på ledelse av forbedringsarbeid i skolen. Det vil være praktiske eksempler og sentrale prinsipper innenfor ledelsesteori som står sentralt.
  • Ledelse av fremtidens skole: Skoleleders rolle og lærernes rolle er i endring og utvikling, det samme er elevrollen. Hva har disse endringene å si for fremtidens skole, klarer vi å tilpasse oss? Vi vil se på og diskutere de store endringene og hva som er dagsaktuelt for skoleledere inn i fremtidens skole.  

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, Ledelse av læring og endring 1 og 2 eller tilsvarende program på 30 studiepoeng, og som ønsker å få økt kompetanse til å implementere fagfornyelsen på egen skole.

Tilbudet er for alle, uavhengig av om du allerede har en mastergrad eller ikke. Du kan ta en eller flere moduler avhengig av ønske og behov.

Praktisk informasjon

Forelesere

Marte Blikstad-Balas image
Marte Blikstad-Balas image

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun foreleser på dette programmet om ledelse av fagfornyelsen.

Charlotte Duesund
Charlotte Duesund

Charlotte Duesund

Charlotte Duesund er utdannet lærer med tilleggsutdannelse i veiledning og master i skoleledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun er fast foreleser og veileder på skolelederutdanningen ved Handelshøyskolen BI. 

Duesund jobber som prosjektleder ved Høyskolen i Innlandet og samarbeider tett med kommuner, skoler og barnehager gjennom de statlige støtteordningene (dekomp, rekomnp og kompetanseløftet).

Hun har lang erfaring fra flere roller i skolen, bl.a som veileder i Læringsmiljøtemaet i Oslo kommune der hun også var faglig leder. Hun har bidratt i faglitteratur om bl. a skolemiljø og i flere av satsingene til Udir med både foredrag og filmer til ulike kompetansepakker. 

Pernille Knudsen
Pernille Knudsen

Pernille Grepp Knutsen

Pernille Grepp Knutsen har jobbet over 20 år i skolen, både som lærer, mellomleder og rektor. Nå jobber hun som prosjektleder ved Høyskolen i Innlandet og samarbeider tett med skoler og barnehager om å videreutvikle kompetanse til det beste for barn og elevers helse, trivsel og læring. 

I tillegg til lærerutdanning, har Pernille en master i skoleledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har skrevet boken “gode foreldrerelasjoner” sammen med Cecilie Dalland og holder foredrag for foreldre, lærere og skoleledere om temaet. 

Elisabeth Rudi Lund
Elisabeth Rudi Lund

Elisabeth Rudi Lund

Elisabet Rudi Lund er strategisk rådgiver for utdanning i Apple. Hun var med å bygge opp den digitale skolen Fernanda Nissen i Oslo, og har over ti års erfaring som skoleleder.

Elisabeth har gjennomført BIs mastergrad i skoleledelse. Hun foreleser i temaet teknologi og digitalisering i læreplanarbeid.

Jørgen Smedsrud
Jørgen Smedsrud

Jørgen Smedsrud

Jørgen Smedsrud er kursansvarlig for Profesjonsfellesskap og læreplanarbeid, og er tilknyttet institutt for kommunikasjon og kultur på BI. Han er postdoktor på BI og forsker 2 på NIFU. Han har en doktorgrad i pedagogikk fra universitetet i Oslo.

Smedsrud har arbeidet med større prosjekter knyttet til skolen og er blant annet med på evalueringen av kompetanseløftet for spesialpedagogikk, sammenstilling av rekomp, dekomp og kompetanseløftet og evaluering for spesialundervisning i videregående opplæring. Han er interessert i ledelse av endringsprosesser i skolen og innovasjonsarbeid med mer. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/ vår 2025
1.samling: 25.09 - 26.09 
2.samling: 20.11 - 22.11 
3. samling: Datoer for vår 2025 kommer
4. samling: Datoer for vår 2025 kommer
5. samling: Datoer for vår 2025 kommer