-
Kurs masternivå

Ledelse av profesjonsfellesskap og læreplanarbeid

Dette programmet er rettet mot skoleledere. Programmet skal bidra til kompetanseutvikling i tolkning og forståelse av læreplanverket, og tilføre nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen.

HVORFOR LEDELSE AV PROFESJONSFELLESSKAP OG LÆREPLANARBEID? 

Dette programmet fokuserer på hvordan du som skoleleder skal bruke læreplanverket i ledelse av ansattes lærings- og utviklingsarbeid. Igjennom kunnskap og forståelse av sentrale begreper og prinsipper i læreplanverket får du ferdigheter i å lede kollektivt læreplanarbeid og utvikle profesjonsfellesskapet ved skolen. 

Videre tilegner du deg kompetanse i implementering av fagplanarbeidet på din skole, med fokus på forståelse av kompetansebegrepene i fagfornyelsen, samt kunnskap og ferdigheter i å lede aktiviteter relatert til lærernes arbeid med å utvikle lokale fagplaner. Du vil også få trening i å utvikle lokale skoleplaner for hvordan å planlegge, implementere og evaluere undervisningskvaliteten i læringsaktivitetene. Programmet skal føre til konkret forbedring og endring i skoleledelsens ledelse av, og skolens arbeid med lærings- og læreplanarbeid.              

Programmet er utviklet for Utdanningsdirektoratet, og er en del av videreutdanning for ledere.  

SLIK SØKER DU

Programmet er på masternivå og inngår i Master of Management-graden med spesialisering i utdanningsledelse.

På Utdanningsdirektoratets sider finner du mer informasjon.

Hvordan gjennomføres programmet?

Programmet gjennomføres over to semestre og totalt fem samlinger.

I løpet av programmet skal du evaluere egen praksis og skole, og basert på dette lage en implementeringsplan med tiltak for endring og forbedring. Dette vil gi et solid grunnlag for endrings- og utviklingsarbeid på egen skole under ledelse av skolelederne.

Læringsaktivitetene underveis består av tre oppgaver som skal skrives i prosess gjennom hele programmet og skal forankres hos skoleeier. Du arbeider med oppgavene i basisgrupper i løpet av samlingene og i fasiliterte diskusjoner mellom samlingene. Basisgruppene vil fungere som lærende nettverk med kollegaveiledning. Du skal involvere skoleeier, ledergruppe og lærere for å forankre arbeidet og få maksimalt utbytte av programmet, og du mottar individuell tilbakemelding fra de faglige underveis.

PROGRAMMETS SAMLINGER

  • Læreplanforståelse og fagfornyelsen: Vi gjennomgår læreplanverket og lokale mål og visjoner for skolene og utdanningene, sett i et historisk perspektiv. Hvilke verdigrunnlag og prinsipper vektlegges i fagfornyelsen og hvordan fagfornyelsen kan aktualiseres i læreplanarbeidet i skolene.
  • Ledelse av undervisningskvalitet i arbeid med læreplan og fagfornyelsen: Denne samlingen vil ha fokus på kunnskap om undervisningskvalitet, hvordan sikre undervisningskvalitet i implementeringen av læreplaner, og hvordan lede lærings- og læreplanarbeid effektivt?
  • Ledelse av profesjonsfelleskap: Vi gjennomgår hvordan vi kan jobbe med profesjonelle læringsfelleskap, og hvordan utnytte potensialet på best mulig måte? Læringsfellesskap i praksis og hvordan man har kollektivt ansvar for elevenes læring og læringsutbytte. Vi har også fokus på praksis og forskning for å fremme inkludering, dybdelæring og digitalisering.
  • Forbedring, utvikling og ledelse av fagfornyelsen: I denne samlingen har vi fokus på ledelse av forbedringsarbeid i skolen i lys av lærerplanforståelse, og sentrale prinsipper innen ledelsesteori og forskning relatert til endringsarbeid. Vi ser på utvikling av endringsvilje og endringskapasitet, samt sammenhengen mellom undervisningskvalitet og elevers sosiale og faglige læringsutbytte.
  • Ledelse av implementering av læreplanarbeid: Hvordan lede lærerne i endringsarbeid og implementering av fagfornyelsen for å arbeide strategisk og målrettet med lærerplanarbeid. Vi trener på å bruke kunnskap og metoder inn mot egen virksomhet i praksis, samt lage en strategisk plan. Vi har fokus på implementeringskvalitet i et endringsarbeid og i ny praksis.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Programmet passer for skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, Ledelse av læring og endring 1 og 2 eller tilsvarende program på 30 studiepoeng, og som ønsker å få økt kunnskap til å implementere fagfornyelsen på egen skole. Tilbudet er for alle, uavhengig av om du allerede har en mastergrad eller ikke. Du kan ta en eller flere moduler avhengig av ønske og behov.

Praktisk informasjon

Forelesere

Robin Ulriksen
Robin Ulriksen

Robin Ulriksen

Robin Ulriksen er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur. Han er kursansvarlig og foreleser på dette programmet i ledelse av lærings- og læreplanarbeid og undervisningskvalitet.

Elisabeth Rudi Lund
Elisabeth Rudi Lund

Elisabeth Rudi Lund

Elisabet Rudi Lund er strategisk rådgiver for utdanning i Apple. Hun var med å bygge opp den digitale skolen Fernanda Nissen i Oslo, og har over ti års erfaring som skoleleder.

Elisabeth har gjennomført BIs mastergrad i skoleledelse. Hun foreleser i temaet teknologi og digitalisering i læreplanarbeid.

Jørgen Smedsrud
Jørgen Smedsrud

Jørgen Smedsrud

Jørgen Smedsrud er forsker 2 for NIFU og førsteamanuensis II på Handelshøyskolen BI. Jørgen skal undervise på flere av samlingene innenfor fagfornyelsen, profesjonelle læringsfelleskap og implementering av læreplanarbeid.

Marte Blikstad-Balas image
Marte Blikstad-Balas image

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun foreleser på dette programmet om ledelse av fagfornyelsen.

Charlotte Duesund
Charlotte Duesund

Charlotte Duesund

Charlotte Duesund er Prosjektleder for barnehage og skoleutvikling ved Senter for livslang læring, Høgskolen Innlandet. Duesund har allmennlærerutdanning fra Oslo MET, videreutdanning i veiledning fra UIO og master i skoleledelse fra Handelshøgskolen BI. 

Hun er fast foreleser og veileder på skolelederutdanningen ved Handelshøyskolen BI og har også bidratt i Udir sine større satsninger.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 16.10 - 17.10
2. samling: 05.12 - 07.12
3. samling: 07.02 - 08.02
4. samling: 11.03 - 13.03
5. samling: 07.05 - 08.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.