-
Kurs masternivå

Ledelse av profesjonsfellesskap og læreplanarbeid

Dette kurset er rettet mot skoleledere. Kurset skal bidra til kompetanseutvikling i tolkning og forståelse av læreplanverket, og tilføre nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen.

Dette lærer du:

 • Ledelse av læreplanforståelse og fagfornyelsen.
 • Ledelse av undervisningskvalitet i arbeid med læreplan og fagfornyelsen.
 • Ledelse av profesjonsfelleskap.
 • Forbedring, utvikling og ledelse av fagfornyelsen.
 • Endringsledelse.
 • Ledelse av implementering av læreplanarbeid.

Barn og unge skal møte og finne løsninger på dagens og fremtidens store utfordringer. Det fordrer at skolene er rigget for både å ivareta barndommens- og ungdommens verdi her og nå, men også for å ruste elevene til de komplekse utfordringene som vil møte dem i fremtiden. Formålet med studiet er å styrke og videreutvikle skolelederes kompetanse til å utvikle skolen i tråd med dette samfunnsoppdraget. 

Det stilles store krav til skolen som institusjon og studiet vil fokusere på strategisk ledelse av utviklings- og forbedringsarbeid. Skolens praksis skal være i samsvar med hele læreplanverket og det fordrer at ledere bygger tillitsrelasjoner og motivere for utvikling, justering og endring av praksis. 

Intensjonen med studiet er derfor å styrke skoleledernes læreplananalytiske kompetanse og lede utviklingsprosesser i profesjonsfellesskapet som får betydning for elevenes faglige og sosiale læring. 

Læreplanverket er utgangspunkt og rammeverk for skolen og det vil være av betydning å forstå og se mulighets- og handlingsrommet som ligger i systematisk og helhetlig arbeid og ikke minst forstå det i lys av Opplæringsloven, teori og forskning. 

Kurset er utviklet for Utdanningsdirektoratet, og er en del av videreutdanning for ledere.  

Hvem er kurset for

Kurset er for skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, Ledelse av læring og endring 1 og 2 eller tilsvarende program på 30 studiepoeng.

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

 • ha fylt 25 år
 • ha fullført en bachelorgrad  
 • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå


I tillegg til de generelle opptakskravene, må du kunne dokumentere at du

 • har fullført og betstått den nasjonale rektorutdanningen, Ledelse av læring og endring 1 og 2 eller tilsvarende program på 30 studiepoeng.
 • er ansatt på ledernivå i skolen. Kvalifiserte søkere må være ansatt som skoleledere, rektor, assisterende rektor, avdelingsleder, inspektør eller lignende.

Les mer om opptakskravene til spesialisering i utdanningsledelse.

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset er en del av vår Executive Master of Management med spesialisering i utdanningsledelse.

Kurset kan også inngå i en Executive Master of Management-grad. Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad. Dette kurset gir 15 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semestre. Hver samling varer to til tre dager, og foregår på campus Oslo på dagtid. 

Samlingene er forskningsbaserte og praksisnære. Det vil være forelesning, casearbeid, praksisfortellinger, diskusjoner og modellering av aktiviteter som direkte kan overføres til profesjonsfellesskapet på egen skole. Samlingene vil legge til rette for at studentene kan medvirke slik at innholdet oppleves relevante og nyttige.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Prosjektoppgaven er sentral gjennom hele studiet og inneholder to deler:

 • Del 1: Analyse av egen skole, her skal studentene analysere kvaliteten på egen skole ut fra sentrale indikatorer.
 • Del 2: Strategisk utviklingsarbeid, her skal studentene, utgangspunkt i analysen,  utarbeide en konkret plan for forbedrings- og endringsarbeid.  
  Det vil bli tilbud om individuell veiledning to ganger. 

Samlinger

Forelesere

Marte Blikstad-Balas image
Marte Blikstad-Balas image

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun foreleser på dette programmet om ledelse av fagfornyelsen.

Pernille Knudsen
Pernille Knudsen

Pernille Grepp Knutsen

Pernille Grepp Knutsen har jobbet over 20 år i skolen, både som lærer, mellomleder og rektor. Nå jobber hun som prosjektleder ved Høyskolen i Innlandet og samarbeider tett med skoler og barnehager om å videreutvikle kompetanse til det beste for barn og elevers helse, trivsel og læring. 

I tillegg til lærerutdanning, har Pernille en master i skoleledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har skrevet boken “gode foreldrerelasjoner” sammen med Cecilie Dalland og holder foredrag for foreldre, lærere og skoleledere om temaet. 

Charlotte Duesund
Charlotte Duesund

Charlotte Duesund

Charlotte Duesund er utdannet lærer med tilleggsutdannelse i veiledning og master i skoleledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun er fast foreleser og veileder på skolelederutdanningen ved Handelshøyskolen BI. 

Duesund jobber som prosjektleder ved Høyskolen i Innlandet og samarbeider tett med kommuner, skoler og barnehager gjennom de statlige støtteordningene (dekomp, rekomnp og kompetanseløftet).

Hun har lang erfaring fra flere roller i skolen, bl.a som veileder i Læringsmiljøteamet i Oslo kommune der hun også var faglig leder. Hun har bidratt i faglitteratur om bl. a skolemiljø og i flere av satsingene til Udir med både foredrag og filmer til ulike kompetansepakker. 

Bilde av Irene Grastveit
Bilde av Irene Grastveit

Irene Grastveit

Irene Grastveit har vært knyttet til BI som foreleser siden 1992. I dag jobber hun som innleid konsulent i flere av kursene på utdanningsledelse. Irene underviser om profesjonelle læringsfelleskap og det å være en lærende organisasjon.

Slik søker du

Du søker direkte til BI via søkeknappen, og studieavgiften dekkes av UDIR.

Det er mulig å søke fra 1. februar.

Søknadsfrist: 3. april 2024. 

Du trenger ingen formell godkjenning av søknaden din fra eier, slik som du trenger når du søker styrer- eller rektorutdanningen. Vi oppfordrer likevel at du som søker har dialog med eieren din om deltakelse og tilrettelegging av studiene.

Du må kunne legge ved CV, og arbeidserfaring må dokumenteres med arbeidsattest som må være datert inneværende år og inneholde nåværende stillingstittel. Se opptakskravene til kurset før du søker. 

Dersom du har vitnemål på annet språk enn skandinavisk eller engelsk må det, i tillegg til originalvitnemål, også være med oversettelse gjort av offentlig godkjent translatør, tolketjeneste eller oversettelsesbyrå.

Prioritering av søkere

Kriterier for prioritering av søkere:

1) Rektorer prioriteres foran andre ledere i skolen. Med rektorer menes ledere med stillingstitler som virksomhetsleder, enhetsleder, daglig leder e.l. Ved oversøking av rektorer skal rektorer fra kommunene i Oppfølgingsordningen prioriteres.

2) Andre ledere enn rektorer prioriteres på samme måte dvs ledere i Oppfølgingsordningen prioriteres. Merk at ass.rektorer havner i gruppen med andre skoleledere.

Finansiering

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet, og kvalifiserte søkere får dekket studieavgiften. Det er ingen stipend- eller vikarordning for de modulbaserte videreutdanningstilbudene for ledere. Utgifter til reise, opphold og pensum må dekkes av den enkelte deltaker. 

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke rundt 11 arbeidsdager på samlinger. I tillegg kommer tre dager til hjemmeeksamen.  

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss på info@bi.no dersom du har spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen utdanningsledelse.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer