-
Kurs masternivå

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Dette kurset er rettet mot skole- og barnehageledere, og skal forbedre utdanningslederes kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsarbeid.

Dette lærer du:

  • Begreper og perspektiver knyttet til endringsledelse og utviklingsarbeid generelt og til skole- og barnehagevirksomheter spesielt.
  • Organisatoriske, styrings- og ledelsesmessige betingelser som hemmer/fremmer endring og utvikling i skoler og barnehager.
  • Å planlegge, gjennomføre, evaluere og implementere endrings- og utviklingsarbeid.
  • Relevante metoder for å innhente, analysere og implementere data og erfaringer fra endrings- og utviklingsarbeid.

Dette kurset er rettet mot skole- og barnehageledere. Kurset skal forbedre utdanningslederes kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsarbeid.

Utdanningsinstitusjoners omgivelser blir mer omskiftelige og krevende, og det er utfordrende for ledere å møte dette på en god måte. Dette fordrer en leder som evner å kritisk reflektere rundt egen og andres rolle i forbedringsarbeid og som kan involvere og engasjere medarbeidere på måter som ivaretar dem samtidig som barn og unges læring prioriteres. Det er avgjørende at lederen evner å involvere og skape gode samhandlingsprosesser med alle de ulike samarbeidspartnerne i skolen og barnehagen.

Målet med denne lederutdanningen er å gi den enkelte leder oppdatert kunnskap og ferdigheter i rollen som endringsleder i skolen og barnehagen.

Kurset er utviklet for Utdanningsdirektoratet, og er en del av videreutdanning for ledere.

 

Hvem er kurset for

Kurset er for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng, og som ønsker å få tilført økt kunnskap til å drive endringsarbeid på egen skole eller barnehage. 

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå


I tillegg til de generelle opptakskravene, må du kunne dokumentere at du

  • har fullført og betstått nasjonal styrer- eller rektorutdanning eller tilsvarende program på 30 studiepoeng.
  • er ansatt på ledernivå i skole eller barnehage. Kvalifiserte søkere må være ansatt som rektor, assisterende rektor, avdelingsleder, inspektør, styrer, assisterende styrer, skoleleder, barnehageleder eller tilsvarende. 

Les mer om opptakskravene til spesialisering i utdanningsledelse.

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset er en del av vår Executive Master of Management med spesialisering i utdanningsledelse.

Kurset kan også inngå i en Executive Master of Management-grad. Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad. Dette kurset gir 15 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semestre. Hver samling varer to til tre dager, og foregår på campus på dagtid. 

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Du får grundig og praksisnær opplæring i kritisk refleksjon og tillitsskapende problemløsning. Selve innholdet i ferdighetstreningen vil variere etter tema som har vært diskutert på samling, men en viss struktur vil være gjeldende.

Du vil få mulighet til å diskutere i basisgrupper hvilke utfordringer du har møtt i endringsarbeidet i egen skole eller barnehage, samt få støtte til videre arbeid av dedikerte fasilitatorer. Basert på læring og erfaring fra samlingene vil du utarbeide et utviklingsprosjekt i egen skole- eller barnehage. Dette gir læring som du dokumenterer og deler med andre medstudenter via logg og i basisgrupper. Prosjektet og loggen danner fundamentet for prosjektoppgaven.

Prosjektoppgaven utgjør en sentral del av kurset. Oppgaven blir utlevert på første dag i første samling og baserer seg på utviklingsprosjektet som du gjennomfører gjennom hele modulen. Prosjektoppgaven settes sammen av erfaringene du har gjort deg gjennom modulen. Du vil i tillegg få individuell veiledning på prosjektoppgaven i løpet av programmets gjennomføring.

Samlinger høst 2024/vår 2025

Forelesere

Eric Breit
Eric Breit

Eric Breit er professor ved Institutt for ledelse og organisasjonsatferd ved Handelshøyskolen BI. Han er kursansvarlig i dette programmet og foreleser om endringsledelse, implementering av endring, samarbeid innad i en organisasjon og profesjonelle læringsfellesskap.

Anders Dysvik
Anders Dysvik

Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor i organisasjon og ledelse ved BI og har hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Irene Grastveit
Irene Grastveit

Irene Grastveit har vært knyttet til BI som foreleser siden 1992. I dag jobber hun som innleid konsulent i flere av kursene på utdanningsledelse. I dette kurset underviser hun tett med Eric innenfor flere områder som lærende ledelse, involverende endringsledelse og ledelse i team.

Irene er en av de i Norge som har blitt plukket ut for å delta på Open to Learning-sertifiseringen som ble arrangert for 7 år siden av Vivian Robinson /Auckland University.

Hun har parallelt med rollen på BI jobbet som konsulent i egne selskap og i KPMG, og som leder i ulike virksomheter. Som pedagog «i bunn» har hun et stort hjerte for skole og utdanning, og er glad for å kombinere erfaringer fra forbedringsarbeid i skole- og barnehagesektoren, med forelesningsrollen på BI.

Slik søker du

Du søker direkte til BI via søkeknappen, og studieavgiften dekkes av UDIR.

Det er mulig å søke fra 1. februar.

Søknadsfrist: 3. april 2024. 

Du trenger ingen formell godkjenning av søknaden din fra eier, slik som du trenger når du søker styrer- eller rektorutdanningen. Vi oppfordrer likevel at du som søker har dialog med eieren din om deltakelse og tilrettelegging av studiene.

Du må kunne legge ved CV, og arbeidserfaring må dokumenteres med arbeidsattest som må være datert inneværende år og inneholde nåværende stillingstittel. Se opptakskravene til kurset før du søker. 

Dersom du har vitnemål på annet språk enn skandinavisk eller engelsk må det, i tillegg til originalvitnemål, også være med oversettelse gjort av offentlig godkjent translatør, tolketjeneste eller oversettelsesbyrå.

Prioritering av søkere

Kriterier for prioritering av søkere:

1) Styrere og rektorer prioriteres foran andre ledere i barnehager og skoler. Med styrere og rektorer menes ledere med stillingstitler som virksomhetsleder, enhetsleder, daglig leder e.l. Ved oversøking av styrere og rektorer skal styrere og rektorer fra kommunene i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning.

2) Andre ledere enn styrere og rektorer prioriteres på samme måte dvs ledere i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning. Merk at ass.styrere og ass.rektorer havner i gruppen med andre barnehage- og skoleledere.

Ved loddtrekning i fellesmodulene trekkes det annenhver gang fra kategoriene barnehage- og skoleledere.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke rundt 12 arbeidsdager på samlinger. I tillegg kommer tre dager til hjemmeeksamen.  

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet, og kvalifiserte søkere får dekket studieavgiften. Det er ingen stipend- eller vikarordning for de modulbaserte videreutdanningstilbudene for ledere. Utgifter til reise, opphold og pensum må dekkes av den enkelte deltaker. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss på info@bi.no dersom du har spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen utdanningsledelse.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer