Kurs masternivå

Ledelse av utvikling- og endringsarbeid

Dette programmet er rettet mot skole- og barnehageledere, og skal forbedre utdanningslederes kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsarbeid.

HVORFOR LEDELSE AV UTVIKLING OG ENDRINGSARBEID?

Dette kurset er rettet mot skole- og barnehageledere. Modulen skal forbedre utdanningslederes kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsarbeid. Utdanningsinstitusjoners omgivelser blir mer omskiftelige og krevende, og det er utfordrende for ledere å møte dette på en god måte. Dette fordrer en leder som evner å kritisk reflektere rundt egen og andres rolle i forbedringsarbeid og som kan involvere og engasjere medarbeidere på måter som ivaretar dem samtidig som barn og unges læring prioriteres. Det er avgjørende at lederen evner å involvere og skape gode samhandlingsprosesser med alle de ulike samarbeidspartnerne i skolen og barnehagen.

Målet med denne lederutdanningen er å gi den enkelte leder oppdatert kunnskap og ferdigheter i rollen som endringsleder i skolen og
barnehagen.

Programmet er utviklet for Utdanningsdirektoratet, og er en del av videreutdanning for ledere.

SLIK SØKER DU

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å levere videreutdanning for ledere. Dette er et tilbud for skoleledere i grunnopplæringen, videregående og barnehagestyrere.

Programmet er på masternivå og inngår i Master of Management-graden med spesialisering i skoleledelse.

  • Søknadsperioden starter 8.mars 2021 og søknadsfrist er 1. mai 2021.

Mer informasjon kommer.

Hvordan gjennomføres programmet?

Programmet gjennomføres over to semestre og totalt fem samlinger.

Du får grundig og praksisnær opplæring i kritisk refleksjon og tillitsskapende problemløsning. Selve innholdet i ferdighetstreningen vil variere etter tema som har vært diskutert på samling, men en viss struktur vil være gjeldende. Du vil få mulighet til å diskutere i basisgrupper hvilke utfordringer du har møtt i endringsarbeidet i egen skole eller barnehage, samt få støtte til videre arbeid av dedikerte fasilitatorer. Basert på læring og erfaring fra samlingene vil du utarbeide et utviklingsprosjekt i egen skole- eller barnehage.  Dette gir læring som du dokumenterer og deler med andre medstudenter via logg og i basisgrupper. Prosjektet og loggen danner fundamentet for prosjektoppgaven.

Prosjektoppgaven utgjør en sentral del av kurset. Oppgaven blir utlevert på første dag i første samling og baserer seg på utviklingsprosjektet som du gjennomfører gjennom hele modulen. Prosjektoppgaven settes sammen av erfaringene du har gjort deg gjennom modulen. Du vil i tillegg få individuell veiledning på prosjektoppgaven i løpet av programmets gjennomføring.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Programmet passer for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng, og som ønsker å få tilført økt kunnskap til å drive endringsarbeid på egen skole eller barnehage.

Programmets samlinger

  • Identifisere utvikling- og endringsbehov: Vi går gjennom skolens og barnehagens samfunnsansvar og målet for kurset og for ledelsen i skole og barnehage. Presentasjon av prosessdesign for prosjektoppgave og arbeid mellom samlingene og lærende ledelse.
  • Planlegge og lede utvikling- og endringsarbeid: Samling to vil omhandle organisasjonslæring, teorier for involverende implementering, involverende endringsledelse. Planlegging, implementering, eksperimentering, prototype tenkning av endringsprosesser.
  • Å være endringsleder: Vi vil snakke om det å forstå egen rolle i endring- og utviklingsarbeid. Tema vil være motivasjonsorientering, mindset og å bli klar over egen motivasjon, agenda og visjon.
  • Å lede felleskap: Målet for denne samlingen er fokus på kunnskap og ferdigheter som skaper gode strukturer og prosesser for samhandling. Profesjonelle læringsfellesskap og lærende møter, lede i team og i nettverk.
  • Evaluere utvikling- og endringsarbeid: Siste samling vil ta for seg kunnskap og ferdigheter knyttet til evaluering av endringsarbeid. Tema: databruk (informasjon om læring eller atferdsendring), implementeringsdeterminanter og utfall.

Praktisk informasjon

Forelesere

Ide Katrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun er kursansvarlig og foreleser på dette programmet innenfor temaet lærende ledelse.

Jon Erland Bonde Lervik

Jon Erland Bonde Lervik er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI. Han foreleser innenfor emnet planlegge og lede utvikling- og endringsarbeid. 

Christina Nerstad

Christina Nerstad er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Hun foreleser i emnet å være endringsleder.  

Robin Ulriksen

Robin Ulriksen er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI. Han foreleser om temaet evaluere utvikling- og endringsarbeid. 

Viviane Robinson er Distinguished Professor i School learning, Development and Professional Practice. Viviane er spesialist i skoleutvikling/forbedringer, lederskap og forholdet mellom forskning og forbedringer i praksis. Hun foreleser om temaet identifisere utvikling- og endringsbehov.

Elisabeth Solheim Buøen

Elisabeth Solheim Buøen er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI. Hun foreleser i planlegge og lede utvikling- og endringsarbeid. 

Anne Berit Emstad

Anne Berit Emstad er innovasjonsleder ved institutt for lærerutdanning på NTNU, og er koblet tett opp mot universitetsskolene i Trondheim. Hun foreleser i temaet å lede felleskap.  

Ide Katrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun er kursansvarlig og foreleser på dette programmet innenfor temaet lærende ledelse.

Viviane Robinson er Distinguished Professor i School learning, Development and Professional Practice. Viviane er spesialist i skoleutvikling/forbedringer, lederskap og forholdet mellom forskning og forbedringer i praksis. Hun foreleser om temaet identifisere utvikling- og endringsbehov.

Jon Erland Bonde Lervik

Jon Erland Bonde Lervik er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI. Han foreleser innenfor emnet planlegge og lede utvikling- og endringsarbeid. 

Elisabeth Solheim Buøen

Elisabeth Solheim Buøen er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI. Hun foreleser i planlegge og lede utvikling- og endringsarbeid. 

Christina Nerstad

Christina Nerstad er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Hun foreleser i emnet å være endringsleder.  

Anne Berit Emstad

Anne Berit Emstad er innovasjonsleder ved institutt for lærerutdanning på NTNU, og er koblet tett opp mot universitetsskolene i Trondheim. Hun foreleser i temaet å lede felleskap.  

Robin Ulriksen

Robin Ulriksen er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI. Han foreleser om temaet evaluere utvikling- og endringsarbeid. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2021 - vår 2022:

1. samling: 20.09 - 22.09 2021
2. samling: 01.11 - 03.11 2021
3. samling: 13.01 - 14.01 2022
4. samling: 10.03 - 11.03 2022
5. samling: 28.04 - 29.04 2022

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.