-
Kurs masternivå

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Dette programmet er rettet mot skole- og barnehageledere, og skal forbedre utdanningslederes kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsarbeid.

Hvorfor ledelse av utviklings- og endringsarbeid?

Dette kurset er rettet mot skole- og barnehageledere. Modulen skal forbedre utdanningslederes kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsarbeid. Utdanningsinstitusjoners omgivelser blir mer omskiftelige og krevende, og det er utfordrende for ledere å møte dette på en god måte. Dette fordrer en leder som evner å kritisk reflektere rundt egen og andres rolle i forbedringsarbeid og som kan involvere og engasjere medarbeidere på måter som ivaretar dem samtidig som barn og unges læring prioriteres. Det er avgjørende at lederen evner å involvere og skape gode samhandlingsprosesser med alle de ulike samarbeidspartnerne i skolen og barnehagen.

Målet med denne lederutdanningen er å gi den enkelte leder oppdatert kunnskap og ferdigheter i rollen som endringsleder i skolen og
barnehagen.

Programmet er utviklet for Utdanningsdirektoratet, og er en del av videreutdanning for ledere.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for barnehage- og skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, styrerutdanningen eller tilsvarende program på 30 studiepoeng, og som ønsker å få tilført økt kunnskap til å drive endringsarbeid på egen skole eller barnehage. Tilbudet er for alle, uavhengig av om du allerede har en mastergrad eller ikke. Du kan ta en eller flere moduler avhengig av ønske og behov.

Slik søker du

Programmet er på masternivå og inngår i Master of Management-graden med spesialisering i utdanningsledelse.

Hvordan gjennomføres programmet?

Programmet gjennomføres over to semestre og totalt fem samlinger.

Du får grundig og praksisnær opplæring i kritisk refleksjon og tillitsskapende problemløsning. Selve innholdet i ferdighetstreningen vil variere etter tema som har vært diskutert på samling, men en viss struktur vil være gjeldende. Du vil få mulighet til å diskutere i basisgrupper hvilke utfordringer du har møtt i endringsarbeidet i egen skole eller barnehage, samt få støtte til videre arbeid av dedikerte fasilitatorer. Basert på læring og erfaring fra samlingene vil du utarbeide et utviklingsprosjekt i egen skole- eller barnehage.  Dette gir læring som du dokumenterer og deler med andre medstudenter via logg og i basisgrupper. Prosjektet og loggen danner fundamentet for prosjektoppgaven.

Prosjektoppgaven utgjør en sentral del av kurset. Oppgaven blir utlevert på første dag i første samling og baserer seg på utviklingsprosjektet som du gjennomfører gjennom hele modulen. Prosjektoppgaven settes sammen av erfaringene du har gjort deg gjennom modulen. Du vil i tillegg få individuell veiledning på prosjektoppgaven i løpet av programmets gjennomføring.

Programmets samlinger

  • Identifisere utviklings- og endringsbehov: Vi går gjennom skolens og barnehagens samfunnsansvar og målet for kurset og for ledelsen i skole og barnehage. Presentasjon av prosessdesign for prosjektoppgave og arbeid mellom samlingene og lærende ledelse.
  • Planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid: Organisasjonslæring, teorier for involverende implementering, involverende endringsledelse. Planlegging, implementering, eksperimentering, prototype tenkning av endringsprosesser.
  • Å være endringsleder: Det å forstå egen rolle i endring- og utviklingsarbeid. Tema vil være motivasjonsorientering, mindset og å bli klar over egen motivasjon, agenda og visjon.
  • Å lede felleskap: Målet for denne samlingen er fokus på kunnskap og ferdigheter som skaper gode strukturer og prosesser for samhandling. Profesjonelle læringsfellesskap og lærende møter, lede i team og i nettverk.
  • Evaluere utviklings- og endringsarbeid: Kunnskap og ferdigheter knyttet til evaluering av endringsarbeid. Databruk (informasjon om læring eller atferdsendring), implementeringsdeterminanter og utfall.

Praktisk informasjon

Forelesere

Eric Breit
Eric Breit

Eric Breit er professor ved Institutt for ledelse og organisasjonsatferd ved Handelshøyskolen BI. Han er kursansvarlig i dette programmet og foreleser om endringsledelse, implementering av endring, samarbeid innad i en organisasjon og profesjonelle læringsfellesskap.

Anders Dysvik
Anders Dysvik

Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor i organisasjon og ledelse ved BI og har hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Irene Grastveit
Irene Grastveit

Irene Grastveit har vært knyttet til BI som foreleser siden 1992 - både som deltidsansatt med undervisning for fulltidsstudenter, og på etter- og videreutdanning. I dag har hun er fast stilling som høyskolelektor på BI. 

Hun har parallelt med denne rollen på BI jobbet som konsulent i egne selskap og i KPMG, og som leder i ulike virksomheter. Som pedagog «i bunn» har hun et stort hjerte for skole og utdanning, og er glad for å kombinere erfaringer fra forbedringsarbeid i skole- og barnehagesektoren, med forelesningsrollen på BI.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/vår 2025

Klasse 1:
1. samling: 18.09 - 20.09
2. samling: 05.11 - 07.11
3.samling: 28.01 - 29.01
4.samling: 26.03 - 27.03
5.samling: 05.05 - 06.05

Oslo klasse 2:
1. samling: 24.09 - 26.09
2. samling: 12.11 - 14.11
3.samling: 29.01- 30.01
4.samling: 25.03 - 26.03
5.samling: 07.05 - 08.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.