Opptakskrav

Master i regnskap og revisjon

Opptak til Master i regnskap og revisjon stiller blant annet krav til type gjennomført bachelorgrad, fagsammensetning og karakterer.

KRAV TIL BACHELORGRAD
Fullført og bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) som har hovedvekt på økonomiske fag, revisjon, forretningsjus eller finans.

KRAV TIL FAGSAMMENSETNING PÅ BACHELORGRADEN
For å kvalifisere må søkeren ha minst C i kvalifiserende fag i et omfang av minst 90 studiepoeng. Som kvalifiserende fag regnes fagområder innenfor bedrifts- og samfunnsøkonomi, strategi, metode, revisjon og forretningsjus.

MASTERGRAD SOM OPPTAKSKRITERIUM
Søkere med mastergrad fra norsk eller utenlandsk lærested som har hovedvekt på økonomiske fag eller finans kan tas opp på dette grunnlaget. Søkere med mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen kan tas opp på dette grunnlaget, forutsatt at søkeren har en spesialisering eller masteroppgave i et emne innenfor ett av spesialiseringsfagene på Master i regnskap og revisjon. Associate Dean for studiet vurderer i hvert enkelt tilfelle om kvalifikasjonene (kurssammensetning og karakternivå) er tilstrekkelige for opptak.

KARAKTERKRAV
Minimumskrav til gjennomsnittskarakter er 3,50 i en ECTS karakterskala.

Vitnemål med andre karakterskalaer vil bli overført til ECTS-skalaen før den blir vurdert i opptaksprosessen.

Søkere med gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,50 som i tillegg har minimum 3 års relevant arbeidserfaring kan tas opp på dette grunnlaget.

Selv om man oppfyller minimumskrav til opptak, er man ikke garantert opptak til studiet. 

Følg denne linken for hjelp med å regne ut gjennomsnittskarakter.

TILLEGGSTESTER FOR KANDIDATER SOM IKKE HAR EN BACHELORGRAD FRA NORGE
Det er krav til en gjennomført GMAT test med total resultat på minimum 600. Fritak fra GMAT test kan innvilges etter visse kriterier. Søkere med bachelorgrad fra norske og skandinaviske institusjoner vil i de aller fleste tilfeller få fritak. Associate Dean for studiet kan også i andre tilfeller gi fritak. GRE test kan erstatte GMAT test.

RANGERING
Opptakskravene er minstekrav som ikke automatisk gir rett til opptak. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil søkerne bli rangert etter kvalifikasjoner. Associate Dean på studiet har fullmakt til å fastsette kriteriene for denne utvelgelsen, som i hovedsak bygger på gjennomsnittskarakterer. I særlige tilfeller kan det ved utvelgelsen også legges vekt på andre kriterier.

KRAV TIL KUNNSKAP I NORSK SPRÅK
Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Tilstrekkelig dokumentasjon vil være ett av følgende:

• Bestått utdanning på nivå med norsk 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

• Norsk for utenlandske studenter ved universitetene, trinn 3, med karakteren C eller bedre.

• Bestått eksamen fra 1-årig høyskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.

• Test i norsk, høyere nivå, (Bergenstesten) med «Godt bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009.

Annen dokumentasjon på norskkunnskaper vil bli vurdert konkret i forbindelse med behandling av søknad om opptak til studiet.

SÆRSKILT VURDERING
Associate Dean for studiet kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner for faglig sterke kandidater, som helt eller delvis likeverdig med opptakskravene nevnt ovenfor.