-
Opptakskrav

Master i regnskap og revisjon

Denne siden beskriver de spesifikke opptakskravene for dette programmet.

I tillegg må du oppfylle de generelle opptakskravene for Master of Science.

1. KRAV TIL UTDANNING

1.1. Bachelorgrad
Fullført og bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) som har hovedvekt på økonomiske fag, revisjon, forretningsjus eller finans.

1.2 Mastergrad som opptakskriterium
Søkere med mastergrad fra norsk eller utenlandsk lærested som har hovedvekt på økonomiske fag eller finans kan tas opp på dette grunnlaget. Søkere med mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen kan tas opp på dette grunnlaget, forutsatt at søkeren har en spesialisering eller masteroppgave i et emne innenfor ett av spesialiseringsfagene på Master i regnskap og revisjon. Associate Dean for studiet vurderer i hvert enkelt tilfelle om kvalifikasjonene (kurssammensetning og karakternivå) er tilstrekkelige for opptak.

2. KRAV TIL FAGSAMMENSETNING PÅ BACHELORGRADEN

For å kvalifisere må søkeren ha minst C i kvalifiserende fag i et omfang av minst 90 studiepoeng. Som kvalifiserende fag regnes fagområder innenfor bedrifts- og samfunnsøkonomi, finans, strategi, metode, revisjon og forretningsjus.

3. KARAKTERKRAV

Minimumskrav til gjennomsnittskarakter på din bachelorgrad er 3,5 på ECTS karakterskalaen.

Vitnemål med andre karakterskalaer vil bli overført til ECTS-skalaen før det blir vurdert.

Søkere med gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,50 som i tillegg har minimum 3 års relevant arbeidserfaring kan tas opp på dette grunnlaget. Arbeidserfaring må dokumenteres med arbeidsattest.

Selv om man oppfyller minimumskrav til opptak, er man ikke garantert opptak til studiet. Følg denne linken for hjelp med å regne ut gjennomsnittskarakter.

4. TILLEGGSTESTER FOR KANDIDATER SOM IKKE HAR EN BACHELORGRAD FRA NORGE

  • GMAT: minimum 600

eller

  • GRE: 158 (Quantitative) Det er ikke noe minimumskrav for poengsummen for verbale resonnementer, men jo høyere poengsum jo bedre er det for søknaden din.

Søkere med bachelorgrad fra norske og skandinaviske institusjoner vil i de aller fleste tilfeller gis fritak fra denne testen etter søknad. I enkelte andre tilfeller kan det gis fritak. Dette kan du lese mer om her: BI exemptions and waivers. Associate Dean for studiet kan også gi fritak. 

5. KRAV TIL KUNNSKAP I NORSK SPRÅK

Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Tilstrekkelig dokumentasjon vil være ett av følgende:

  • Bestått utdanning på nivå med norsk 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
  • Norsk for utenlandske studenter ved universitetene, trinn 3, med karakteren C eller bedre.
  • Bestått eksamen fra 1-årig høyskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.
  • Test i norsk, høyere nivå, (Bergenstesten) med «Godt bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009.

Annen dokumentasjon på norskkunnskaper vil bli vurdert konkret i forbindelse med behandling av søknad om opptak til studiet.

6. RANGERING AV SØKERE

Opptakskravene er minstekrav som ikke automatisk gir rett til opptak. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil søkerne bli rangert etter kvalifikasjoner. Associate Dean på studiet har fullmakt til å fastsette kriteriene for denne utvelgelsen, som i hovedsak bygger på gjennomsnittskarakterer. I særlige tilfeller kan det ved utvelgelsen også legges vekt på andre kriterier.


Sist oppdatert 1. november 2022