-
Master of Science

Tildeling av tittelen Siviløkonom

Informasjonen på denne nettsiden gjelder søkere med en norsk bachelorgrad.

Søkere med en Bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon (BØA) fra en norsk utdanningsinstitusjon, vil automatisk møte undernevnte fagkrav. Andre typer bachelorgrader kan møte kravene dersom de oppfyller fagkrav i samsvar med Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA), fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA). Det er kombinasjonen av fag som avgjør om du kan få sidetittelen Siviløkonom.

Studenter som etter å ha fullført bachelor og master, møter kravene til UHR-ØA, vil få tittelen Siviløkonom på vitnemålet.

Krav til bachelorgrad

  1. Fullført bachelorgrad
  2. Bachelordelen av studiet skal inneholde minst 120 studiepoeng innen de økonomisk-administrative fagområdene. De 120 studiepoengene må fordeles mellom alle de fem fagområdene. Fordelingen må være innenfor følgende intervaller:
Fagområde Minimum antall studiepoeng innenfor rammen på 120 Maksimum antall studiepoeng innenfor rammen på 120
Samfunnsøkonomiske fag 15 30
Metode 20 30
Bedriftsøkonomiske fag 30 45
Administrasjonsfag 30 45
Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 7,5 15


Bachelorgraden må gjerne inneholde flere studiepoeng innenfor hvert område enn det som er angitt som maksimum innenfor rammen på 120 studiepoeng, men det er kombinasjonen av fagområdene innenfor hvert intervall som skal utgjøre minimum 120 studiepoeng. For eksempel: har en søker 50 studiepoeng i samfunnsøkonomi, vil kun 30 av studiepoengene telle innenfor rammen for UHR-kravet, mens resterende 20 studiepoeng kan inngå i de 60 frie studiepoengene i bachelorgraden.

Fagkrav

Bachelorgraden din må inneholde følgende:

Metodefag:
• Matematikk
• Statistikk
• Metode

Samfunnsøkonomi:
• Makroøkonomi
• Mikroøkonomi

Bedriftsøkonomisk analyse:
• Finansregnskap
• Økonomistyring
• Investeringsanalyse og finansiering

Administrasjonsfag:
• Markedsføring
• Organisasjonsteori og ledelse
• Strategi

Etikk, samfunnsansvar og bærekraft
Kan være integrert i andre fag. Søkere som har en annen grad enn Bachelor i økonomi og administrasjon og som ikke har fagområdet som eget emne, må legge ved dokumentasjon fra lærestedet på hvordan de 7,5 studiepoengene i etikk fordeler seg på de andre emnene. Om lærestedet ikke kan utstede slik dokumentasjon, må du ta et eget emne.

 

Sist oppdatert 3. november 2022