-
Forskning og faglige

Gave­professorater

Handelshøyskolen BI mottar økonomisk støtte fra selskaper og andre givere gjennom finansiering av gaveprofessorater.

Innehavere av gaveprofessorater skal drive fri og uavhengig forskning, og de har full frihet til å utrykke sine faglige meninger om ulike temaer. Under er en oversikt over BIs nåværende gaveprofessorater.

Randi Lunnan - Institutt for stategi og entreprenørskap

Professor Randi Lunnan

Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse har gitt BI midler til et gaveprofessorat innen havbaserte næringer, i tillegg til et doktorgradsstipend. Gaveprofessoratet vil gi viktig støtte til fremtidsrettet forskning på innovasjon og næringsutvikling og gjelder for perioden 2023-2027. BIs rolle er å styrke forskning på kommersialisering av teknologi, nye forretningsmodeller, bærekraftig håndtering av ressurser og forståelse for de globale markedene innen havnæringene.

Professor Randi Lunnan er tildelt gaveprofessoratet.

 

Ragnhild Kvålshaugen - Institutt for strategi og entreprenørskap

AGNHILD KVÅLSHAUGEN

BI skal styrke forskning, utvikling og kunnskapsformidling i den norske bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) gjennom et samarbeid om et gaveprofessorat med et konsortium av aktører i den norske BAE-næringen, herunder Backegruppen, Norconsult, Obos og Statsbygg. Professoratet varer fram til 2025 og er knyttet til Senter for byggenæringen ved BI.

Professor Ragnhild Kvålshaugen innehar professoratet.

Senter for byggenæringen

Senteret ble etablert i 2005 på BI, og bidrar med forskningsbasert kunnskap for å belyse Bygg-, anlegg- og eiendoms (BAE) næringens samfunns- og næringsøkonomiske betydning, om effektive byggeprosesser hvor interorganisatoriske samhandlingsprosesser står sentralt.

I tillegg bidrar senteret med kompetanseutvikling gjennom utdanningsprogrammer herunder skreddersydde programmer for aktørene i BAE-næring. I tillegg deltar senterets medarbeidere aktivt i ulike nettverk i næringen. Senteret samarbeider tett med næringen og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland, og er med i store nasjonale forskningsinitiativer, slik som SFIene Klima 2050, som nettopp ble avsluttet, og earthresQue, som er i gang. Begge omhandler håndtering av de store klima- og miljøutfordringene samfunnet står overfor.

Senter for byggenæringen har vokst og blitt en gruppe på ca 10 personer. Til senteret er det tilknyttet faste faglige ansatte ved BI, postdoc, phd og relevante akademikere i 20% stillinger. Det er et levende fagmiljø med fokus på formidling både gjennom forskning og undervisningsleveranser. Senteret har gjennom historien hatt flere eksternfinansierte prosjekter, og har fortsatt en eksternfinansiert prosjektportefølje I tillegg, finansierer  næringen et gaveprofessorat i effektive byggeprosesser, som er knyttet til senteret.

Forskningstematikker i senteret

Gaveprofessorat – en gave som bidrar inn i næringen

Gaveprofessor er den faglige lederen av Senter for byggenæringen og skal drive fri og uavhengig forskning om et hvilket som helst tema innenfor effektive byggeprosesser. Det er skapt mye forskningsaktivitet rundt gaveprofessoratet særlig knyttet til samhandlingsprosesser mellom involverte aktører i byggeprosjekter

Videre har professoratet hatt praktisk betydning gjennom sine leveranser tilbake til næringen gjennom skreddersøms program til for eksempel Veidekke og OBOS og engasjement i Construction City klyngen.

Gaveprofessoratet er en samarbeidsgave som nå finansieres av AF-gruppen, Backe, Veidekke, Norconsult, Multiconsult, Obos og Statsbygg fram til utgangen av 2025. Gaveprofessoratet ble opprettet i 2017 og var de første tre årene finansiert av Backe, GK, Multiconsult og Statsbygg. Det ble videreført for 3 nye år i 2020 da med bidrag fra Backe, Multiconsult, Obos og Statsbygg.