-
Næringsliv

Sorterer du avfallet ditt?

Eirill Bø

Er du villig til å gå et lite stykke for å bli kvitt avfallet ditt, vil du bidra til en mer miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning, viser ny studie.

BI FORSKNING: Kildesortering

I økende grad forventes det at vi forbrukere kildesorterer avfallet vårt. Hvorfor skal vi det? Det er miljømessig gunstig å materialgjenvinne avfall. Da må “varene” sorteres for at materialene skal bli tilgjengelig for videre prosessering.

Avfallshierarkiet

Miljømessig er det mest gunstig å hindre at avfall oppstår, deretter er det nest best å bruke produkter om igjen hvis/når de defineres som avfall/er ved veis ende på sin første livssyklus. Videre er logikken at det er mer gunstig å bruke materialene om igjen, og hvis ikke det er mulig så er det neste alternativet å hente ut energien fra avfallet for å produsere lys og varme. Siste utvei er deponering av avfall på fylling.  

Dette er fremstilt i det såkalte avfallshierarkiet (se illustrasjonen over).

 

Systemvalget følger av avfallshierarkiet, og effektiv materialgjenvinning starter med kildesortering. Fra et miljøsynspunkt er det bedre å gjenvinne materialer enn å brenne dem eller kaste dem på søppeldynga.

Ulike løsninger i kommunene

En ting er at vi som forbrukere skal gjøre jobben med å kildesortere. I tillegg må vi finne frem til gode måter å samle inn avfallet på.  

Du bor kanskje i en kommune hvor du har 3-4 og kanskje flere ulike avfallsbeholdere utenfor boligen? Alternativt, som i Oslo og flere andre kommuner, kildesorterer du avfall i poser med ulik fargekode for sentral optisk sortering. Vi kan også spørre om renovasjonsbilen som henter avfall, tømmer flere beholdere på samme tur (det betyr at den har flere kamre i bilen), eller om den kjører en tur per kildesortert avfallstype.

Det finnes dessuten ulike typer av beholdere, som standard plastbeholdere i flere størrelser, containere eller nedgravde løsninger. Ulike løsninger krever ulike biler. Kompleksiteten er åpenbar.

Hva er effektivt?

Før hentet en type bil den samme type vare (les søppel). Konsekvensen av kildesortering er at dette er i ferd med å bli et utall varetyper, betjent av et utall varianter av biler til flere former for leveringssteder.

Husholdningsavfall er et kommunalt anliggende, og derfor er dette løsninger som drives for offentlige penger. Det er derfor et poeng og ikke la kostnadene “eksplodere” i takt med at variantene gjør det.

Studie av avfallshåndtering

Vi har gjort en studie hvor vi analyserer kommuner med ulike systemer, ulik beholderstruktur og ulike renovasjonsbiler. Vi har evaluert renovasjonsløsningen i kommunene ved å se på kostnader, service og miljøeffekt. Avfallssortering krever miljømessig gunstige og effektive innsamlingssystemer.

Det er store gevinster å hente på å vurdere effektivitet. For eksempel, må alle husstander ha sin egen avfallsbeholder?

  • I Oslo’s bygårder er det åpenbart at ikke beboerne har en egen beholder, fordi det ville vært praktisk umulig å få plass til det. Beboerne ønsker heller ikke å bruke de knappe fellesområdene til dette. Det ville også være praktisk vanskelig å tilordne den enkelte beholder til den enkelte leilighet/husstand. Dette er noen av argumentene for hvorfor nedgravde beholderløsninger med store volum har tatt en stor andel av markedet.
  • I Asker derimot, er det få som stiller spørsmål ved at hver bolig (som regel enebolig eller rekkehus) har sin egen beholder.

Fellesløsninger er bra

I vår studie viser vi at ved å gå over til fellesløsninger, ved at for eksempel 5 og 5 naboer slår seg sammen om en felles beholder, kunne vi mer enn halvere transportkostnadene og miljøbelastningen fra kjøringen.

Dersom man velger store nedgravde løsninger er effekten enda større, men her må det legges til investeringer i løsningen. Slike fellesløsninger kan også gi to negative effekter; 1; vi må gå lengre for å bli kvitt avfallet, 2; faren for dårlig avfallssortering er større når vi ikke kan spores til hvilket avfall vi leverer.

Det positive med større og færre enheter samt nedgravde løsninger er at vi slipper å se avfallsbeholdere over alt (i tråd med utvikling av antall varianter) samt at eventuelle lukt plager elimineres.

Kanskje du kildesorterer, kanskje ikke? Den mest effektive løsningen avhenger at forbrukere kildesorterer med høy kvalitet. Tenk også at om du hadde vært villig til å gå litt lengre for å bli kvitt avfallet ditt ville du kunne bidra til en mer miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning.

Miljømottoet for kildesortering er at alle kan gjøre litt – og neste gang du legger kildesortert avfall i en beholder av ulik slag – tenk over den kompleksiteten du initierer.

Refereanse:

Artikkelen er publisert i BI Strategy Magazine 2013/2014, et formidlingsmagasin fra Institutt for strategi og logistikk ved BI.

 

Publisert 3. januar 2014

Du kan også se alle nyheter her.