-
Ledelse

Gründere er mer ensporede

Jan Ketil Arnulf

Men er det fordi de er født sånn, eller har de blitt sånn? Ny studie fra BI gir svar.

BI FORSKNING: Entreprenørskap

Omgivelsene kan ofte oppfatte vellykkede entreprenører eller gründere som litt rare, ofte som ensporet, besatte og litt tvangspreget i sin væremåte. Det er lett å tenke at dette skyldes at de har en spesiell personlighet.

Men ifølge to BI-forskere er det aktivitetene de engasjerer seg i snarere enn personligheten som påvirker måten de er på. 

- Personlighet har bare en indirekte påvirkning på entreprenørers fremtreden, sier førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf.

Arnulf har sammen med doktorgradsstudent John-Erik Mathisen gjennomført en undersøkelse blant 608 nåværende og blivende entreprenører. Studien viser at mange av entreprenørene hadde utviklet gjentakende og automatiserte tanker om forretningsideer. På andre områder skilte de seg ikke fra andre når det gjaldt tvangsmessig atferd. 

“Personlighetstrekket nevrotisisme er ikke relatert til tankemønstret hos entreprenørene”, konkluderer forskerne.                                                           

Testet tankemønstre på studenter

Et tankemønster, det som ofte omtales som mindset, er når du automatisk kjenner igjen visse mønstre i omgivelsene og kan finne den beste og mest effektive handlemåten. 

Sjakkspilleres evne til å se og løse sjakkoppgaver som vanlige folk trenger lang tid på å tenke gjennom, er et godt eksempel på et tankemønster.

Mathisen og Arnulf har ved utviklet og testet et måleinstrument for å kartlegge intensiteten i ulike tankemønstre knyttet til entreprenørskap. Dette er basert på kunnskap fra over 100 år med psykologisk laboratorieforskning og klinisk-psykologisk forsking.

Testene ble gjort på et utvalg av studenter i entreprenørskap. Mange av dem drev allerede som entreprenører før studiene.

Skifter mellom tre tankemønstre

Forskerne har identifisert tre ulike tankemønstre hos entreprenører:

  • Utforskende (elaborerende): Tankemønstre som handler om å vurdere situasjoner og ta inn informasjon. Folk blir her åpne for ny informasjon og ettertenksomme.
  • Gjennomføringsorienterte (implementerende): Tilstand der alt tolkes ut fra kjente mønstre og der utfallet oftest er en form for handling, det vil si gjennomføring.
  • Tvangstanker (automatiserte tanker): Gjentagende tanker om forretningsideer som vanskelig lar seg kontrollere og som tenderer å forstyrre andre områder av livet.

Deltakerne i undersøkelsen hadde ulike grader av og intensitet i de tre ulike tankesettene. Folk som blir entreprenører, ser ut til å utvikle tankemønstre fra de utforskende tankemønstre via gjennomføringsorienterte tanker til tvangstanker.

- Utvikling av gjennomføringsorienterte tankemønstre gjør potensielle entreprenører mentalt innstilt på å oppfatte forretningsmuligheter. Det utløser automatisk målrettede handlinger, sier organisasjonsforskerne.

Må ha gjennomføringsevne

Studier viser at gjentatte handlinger kan utvikle seg til automatiserte og intense tanker (tvangstanker) om forretningsideer. Dette kan etter hvert bli karakteristiske for personen som innehar tankesettet.

- Vår undersøkelse tyder på at tvangstanker om forretningsideer kan være en ressurs i en entreprenørskapssituasjon, sier Mathisen.

Studien viser at noen personer utvikler tvangstanker om forretningsideer uten først å ha utviklet de ressursene som gjennomføringsorienterte tankesett utgjør.

- Slike studenter blir tvangsmessig opptatt av å oppnå suksess i forretningslivet. Men de sliter med å lykkes fordi de mangler handlingsstrategier som kan føre dem dit, advarer Jan Ketil Arnulf.

Utdanning alene ikke nok

Undervisning kan være et nyttig og nødvendig første steg på veien til å utvikle gode tankesett for entreprenørskap.

Formell utdanning alene kan tenkes å skape en overvekt av utforskende tankemønstre og for mange ideer. Hvis dette ikke kombineres med praksis og utvikling av gjennomføringsorienterte tanker, kan det i verste fall føre til at entreprenøren blir tvangsmessig opptatt av utfallet istedenfor av aktivitetene som vil føre til målet.

Alle deltakerne i undersøkelsen tok en personlighetstest.

- Testene tyder på at tankemønstrene utvikler seg som et resultat av aktivitetene. Personligheten er ikke direkte forbundet med automatiske tanker og handlinger, kommenterer Mathisen.

Forskerne antar at tankemønstre er viktige i all yrkesutøvelse.

- Derfor må undervisning ivareta og fremme gjennomføringsorienterte tankemønstre hos studentene. Det gjelder særlig i fag der yrkesutøvelsen krever initiativ, som for eksempel entreprenørskap og ledelse.

Referanse:

Mathisen, J. E., & Arnulf, J. A. Entrepreneurial Mindsets: Theoretical Foundations and Empirical Properties of a Mindset Scale. International Journal of Management and Business, 5(1), 81-104, 2014.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 2. september 2014.

 

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 4. september 2014

Du kan også se alle nyheter her.