-
Ledelse

Slik takler du stress

Jan Terje Karlsen

Å ta regi i eget liv og bidra til å bygge en gi-kultur er to strategier som kan hjelpe ledere og medarbeidere til å takle stress.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Stressmestring

Mange opplever usunn stress på arbeidsplassen. Stress er også en viktig årsak til sykefravær. Nesten 7 av ti medarbeidere oppgir jobben som en viktig kilde til stress, viser en studie gjennomført av den amerikanske psykologforeningen. Stress kan kalles vår tids «Svartedaud». Mange får sin livskvalitet redusert.

Hvor finner vi de gode løsningene?I stedet for å jakte på feil og mangler ved individ, team og organisasjon, har vi identifisert fire modeller som bygger på et positivt syn på mennesker.

Tenk positivt, og jobb for å nå dine mål

Positiv psykologi har en visjon om å få individ, team og organisasjoner til å «blomstre». Individet har mulighet til å leve et godt og meningsfullt liv.

Strategien er styrkebasert og individet må identifisere og bruke sine signaturstyrker. Dette kan være selvdisiplin, kreativitet og sosial intelligens. Bruk av signaturstyrker kan bidra til å bygge psykologisk kapital i form av mestringstro, optimisme, håp og følelsesmessig robusthet.

Det hevdes om positiv psykologi at bare tenk positivt, så vil alle problemer bli løst. Det er ikke alltid tilfelle. Det hjelper å tenke positivt, men du må også jobbe hardt for å nå dine mål.

Spill på lag med hjernen

Positiv nevropsykologi søker å forstå hvordan hjernen fungerer. Intensjonen er at individet skal oppleve større sosial-, emosjonell- og tankemessig velvære. Dette betinger et samspill mellom tanker, følelser og atferd. Skal vi kjøre bil, må vi forstå hvordan ratt, gass og brems virker.

Forstår vi ikke samspillet mellom tanker, følelser og atferd, kan vi selv bli vår egen verste fiende.

Satt på spissen kan vi si at vi lever med en steinalderhjerne i en digital tidsalder. Hjernen har ikke greid å følge med på den teknologiske utviklingen. Det positive er imidlertid at hjernen liker å bli utfordret og lære nye ting.

Snakk optimistisk med deg selv

Narrativ tilnærming antar at folk flest gjør nytte av en indre dialog. Dialogen kan være pessimistisk: «Jeg blir ikke ferdig tidsnok. Kvaliteten blir ikke god nok». Dialogen kan være optimistisk: «Dette skal jeg greie! Fullt fokus på dagens arbeidsoppgaver!»

Dialogene kan bli selvoppfyllende profetier. Henry Ford sa det på sin måte: Du kan tro at du kan og du kan tro at du ikke kan. I begge tilfelle har du rett.

Psykologen William James hevdet at den største oppdagelse i hans århundre var at en tanke kunne erstatte en annen tanke.

Lær gjennom coaching

Coaching er en metode for å lære. Hele livet er en læreprosess. Hvert menneske har ressurser og kan bli den beste utgaven av seg selv. Folk er imidlertid forskjellige. Det finnes ingen felles løsning som gjelder alle. Hvert menneske må ta ansvar for sin egen utvikling, men kan få hjelpe til å ha fokus på de gode spørsmålene. Man må være to for å forstå en.

To strategier for å takle stress

Skal individet kunne takle stress og leve et godt liv, kan det prøve ut to strategier.

(1) Ta regien i eget liv. Hvert individ bør tolke sin egen situasjon på nytt, formulere nye mål, prøve ut nye virkemidler og hele tiden lære av prosess. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig. Gamle vaner er vonde å vende. Er man heldig, greier man kanskje å vende vanene i to – tre uker og så får man tilbakefall. Mestringstroen er for lav. Fristelsene er for store. Individet må ha hjelp.

(2) Utvikle en gi-kultur. Grupper som lykkes, er preget av en gi-kultur. Medlemmene oppmuntres til å gi hjelp og søke hjelp. Medlemmene bruker mye tid på å være coach, mentor og lærere for hverandre. Det er en klar sammenheng mellom en gi-kultur og produktivitet, samt at medarbeidere er tilfredse. Få mennesker klarer seg helt alene. Intet menneske er en øy. For mange er gode relasjoner det viktigste i livet.

Modeller er kun forenklinger av virkeligheten og gir ingen løsninger. Gode modeller kan imidlertid fungere som et veikart som gir erkjennelse og et kompass som gir retning.

Å ta regi i eget liv og bidra til å bygge en gi-kultur bør testes ut. Det kan gi løsninger på flere utfordringer enn stress. Stress er kun et symptom på at livet ikke er slik det burde være.

Referanse:
Artikkelen er publisert som lederkommentar i BI Leadership Magazine 2016/2017. BI Leadership Magazine er et formidlingsmagasin fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 30. september 2016

Du kan også se alle nyheter her.