-
Samfunn

Rollespill i etikk

Øyvind Kvalnes

Rollespill i etikk kan hjelpe studenter til å forstå seg selv og samspillet med andre bedre. Men det ser ikke ut til å styrke forståelsen av etiske begreper.

BI FORSKNING: Etikkundervisning

Hvert år går rundt fem hundre masterstudenter på Handelshøyskolen BI opp til eksamen i kurset Applied Business Ethics. Kurset går over ett semester, og er obligatorisk. Målet med kurset er å forberede dem på livet etter BI, hvor de garantert kommer til å stå i etisk utfordrende situasjoner.

To ganger i løpet av kurset deltar studentene på en seks timers Dilemma Workshop, hvor de deles inn i åtte grupper av 25 til 30 studenter. Her får de et dilemma å jobbe med, og metoden er at de forbereder og gjennomfører et rollespill, med veiledning fra en lærer.

I klasserommet spiller de ut et styremøte, en TV-debatt eller en annen konkret hendelse, hvor dilemmaet drøftes, og det skal trekkes en konkret konklusjon. Ofte blir deltakerne i rollespillet nødt til å argumentere for et syn som ligger langt unna deres egen, personlige oppfatning om saken.

Får brynt seg på dilemmaer

Det blir til tider opphetet debatt, hvor studentene får brynt seg på motforestillinger og må heve røsten for ikke å bli overkjørt. Momentene som kommer opp i rollespillet kan studentene senere bruke når de skriver en oppgave om dilemmaet.

Her er noen av temaene som har vært brukt i rollespill:

  • Et nordisk shippingselskap har nettopp meldt seg inn i FNs organisasjon Global Compact, og dermed forpliktet seg til ikke å medvirke til brudd på menneskerettigheter. Nå får de høre at en av havnene de bruker i Østen skal moderniseres, og en hel bydel hvor det bor tusener av fattige mennesker, skal raseres. Beboerne får ingen erstatning eller tilbud om ny bolig. Bør selskapet legge seg opp i saken, selv om det trolig vil forverre forholdet til havnemyndighetene?
  • Google betaler minimalt med skatt av sine inntekter i Norge. Dermed betaler de lite for norsk infrastruktur, og utkonkurrerer norske medier i annonsesalg. Hva burde myndighetene gjøre med situasjonen?
  • LEGO nektet den kinesiske kunstneren og dissidenten Ai Weiwei å kjøpe klosser som han ville bruke til å lage et verk om menneskerettigheter. LEGO vil ikke legge seg ut med kinesiske myndigheter. Selskapet ekspanderer i Kina, har planer om å bygge Legoland flere steder. Kunstneren startet en kampanje mot LEGO, og fikk stor oppmerksomhet i sosiale medier. Burde LEGO ombestemme seg?

Gjør etikk levende

Rollespill har vært et element i det anvendte etikkurset siden 2010. Studentene gir gode tilbakemeldinger på rollespillet. De opplever det som en levendegjøring av stoffet, og mer engasjerende enn vanlige forelesninger og diskusjoner.

Våren 2016 lagde kollega Johannes Brinkmann og jeg et forskningsprosjekt for å samle erfaringer og kunnskap om denne undervisningsformen. Hensikten var å finne ut mer om styrker og svakheter ved rollespill, samt å systematisere kunnskap for å dele med kollegaer som underviser i etikk andre steder.

I forbindelse med rollespillene ba vi studenter som deltok på scenen om å skrive et kort notat med sine tanker og erfaringer. I hver gruppe av studenter var det også en observatør, som vi ba om å skrive et notat. I tillegg ba vi lærerne som veiledet i rollespillet om å skrive ned sine betraktninger. Det var frivillig å bidra med et notat.

Hva lærer studentene?

Fra studentene som spilte roller fikk vi notat fra 36 av 80. Fra dem som var observatører fikk vi fra 45 av 80, mens 7 av 8 lærere leverte notat, og en foretrakk å dele erfaringene sine med oss muntlig.

Vi ser at studentene gjennom rollespillet kan få (1) selvforståelse, (2) prosessforståelse, og (3) etisk forståelse. Ut fra hva de skriver i notatene, ser det ut til at det først og fremst er selvforståelse og prosessforståelsen som styrkes, og trolig på bekostning av den etiske forståelsen.

Studentene fokuserer på sin egen prestasjon, og hvordan den står til andres prestasjoner. Noen reflekterer godt over gapet mellom egne synspunkter og synspunktene de må argumentere for i rollespillet.

De skildrer hvordan det å spille en rolle skaper identifikasjon, og kan få dem til å nærme seg og få sympati med en posisjon som de i utgangspunktet er skeptisk til. Det ser ut til at selve rollespillet i mindre grad styrker forståelsen av etiske begreper. Det kan altså forklares med at selvet og prosessen kommer i forgrunnen.

Vi tolker det til å bety at rollespill kan være et godt supplement til mer tradisjonell undervisning. Men studentene trenger også forelesninger av ulike slag for å bli kjent med etikkens begreper og prinsipper.

Referanse:
Brinkmann, J. og Kvalnes, Ø: "Role-play in a Norwegian business ethics education setting", foredrag på European Business Ethics Network Research Conference, Palermo 8-9. september 2016.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2016/2017. BI Leadership Magazine er et formidlingsmagasin fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 31. oktober 2016

Du kan også se alle nyheter her.