-
Ledelse

Tillitsbasert ledelse virker

Bård Kuvaas

Det er robust forskningsmessig støtte for fordelene ved tillitsbasert ledelse, skriver Bård Kuvaas.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

I debatten om svakheter ved detaljert målstyring basert på kvantitative indikatorer har begreper som «tillitsbasert ledelse» eller «tillitsbasert styring» blitt brukt om det jeg og mange andre har foreslått som bedre alternativer.

Jeg har definert tillitsbasert ledelse som i hvilken grad en leder tar sjansen på å stole på sine medarbeideres kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb. Kompetanse refererer til oppgaverelevante kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger og motivasjon til et ønske eller en vilje til å gjøre en god jobb. 

Ledere som i liten grad tør å stole på sine medarbeideres kompetanse bør etterspørre bedre rekruttering og opplæring og selv sørge for å bli bedre kjent med sine medarbeideres kompetanse- og motivasjonsnivåer.

Tar lederen sjansen på å stole på sine medarbeidere?

Ledere som har problemer med å stole på sine medarbeideres motivasjon til å gjøre en god jobb bør spørre seg selv om hvor mange han eller hun kjenner som har det bra med seg selv etter at de selv opplever å gjøre en dårlig jobb.

Av natur viser omfattende mengder av forskning at vi mennesker er slik at vi får positive og produktive psykologiske tilstander når vi opplever å gjøre en god jobb og å være til nytte. Ledere som «ikke tror på» eller av andre grunner avviser dette bør sterkt vurdere alternative karriereveier.

Kjennetegn på tillitsbasert ledelse

Tillitsbasert ledelse kommer til uttrykk først når medarbeiderne opplever høye nivåer av jobbautonomi og lave nivåer av det å bli unødvendig kontrollert.

Jobbautonomi omhandler i hvilken grad medarbeideren opplever at jobben gir rom for frihet, uavhengighet og utøvelse av skjønn, som igjen er avhengig av styrings-, rapporterings- og kontrollsystemer og jobbeskrivelser som er mer eller mindre snevre eller brede - og medarbeiderens opplevelse av relasjonen til sin leder.

Relasjoner til leder

Forskningsmessig er det nettopp undersøkelser av relasjonen medarbeideren opplever å ha til sin leder som gir empirisk støtte til fordelene ved tillitsbasert ledelse.

Fundamentet for en såkalt høykvalitetsrelasjon er at den er basert på at medarbeideren har tillit til sin leder, som i sin tur er avhengig av en type lederadferd som signaliserer tillit til medarbeiderens kompetanse og motivasjon.

Sammenhengen mellom ulike typer av lederadferd og medarbeideres arbeidsprestasjoner og en rekke andre fordelaktige utfall kan nemlig forklares av i hvilken grad medarbeideren opplever å ha en tillitsbasert relasjon til sin leder. Det viser en svært omfattende oversiktsanalyse av mer enn 3300 enkeltstudier og nesten en million observasjoner (Gottfredson & Aguinis, 2016).

Avgjørende for mental helse

En annen fersk oversiktsanalyse viser at tillitsbaserte relasjoner mellom leder og medarbeider er avgjørende for medarbeidernes mentale helse.

Jo mer tillitsbaserte relasjoner medarbeidere opplever å ha til sin leder, jo færre symptomer har de på sinne, angst, depresjon, frustrasjon og frykt og i jo lavere grad opplever de selv ulike mentale helseplager og stress (Montano med flere, 2017).

Alle som ønsker produktive og mentalt friske medarbeidere bør i stor eller større grad stole på sine medarbeideres kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb for å øke sannsynligheten for at ledere (som også har ledere) og medarbeidere opplever tillitsbaserte relasjoner til sine ledere.

Det er lettere å forske på og å snakke om slik ledelse enn det er å utøve slikt lederskap, men vi har mer enn nok kunnskap til å kunne trekke konklusjonen om at tillitsbasert ledelse «virker».

Referanser:

  • R. Gottfredson & H. Aguinis: Leadership behaviors and follower performance: Deductive and induktive examination of theoretical rationales and underlying mechanisms. Journal of Organizational Behavior, 2016, DOI: 10.1002/ job.2152.
  • Diego Montano, Anna Reeske, Franziska Franke & Joachim Hüffmeier: Leadership, followers' mental health and job performance in organizations: A comprehensive meta-analysis from an occupational health perspective. Journal of Organizational Behavior, 2017, DOI: 10.1002/ job.2124.
  • Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 13. mars 2017.

Publisert 15. mars 2017

Du kan også se alle nyheter her.