-
Ledelse

Kvinnefellen i ledelse

Linda Lai

Påstander om at kvinnelige ledere er bedre enn mannlige ledere, gjør det vanskeligere for kvinner å bli ledere.

KOMMENTAR: Linda Lai om ledelse

Kvinner er fremdeles underrepresentert i lederstillinger i de fleste bransjer, både i Norge og internasjonalt. Likevel påstås det stadig oftere at kvinner er bedre egnet som ledere enn menn.

Et kjapt søk på nettet i Norge gir flere tusen treff på overskrifter der det hevdes at kvinner er bedre ledere enn menn. NRK, Forskning.no, Ledernytt og mange andre har videreformidlet budskapet.

Stereotype oppfatninger av kvinnelige ledere

Den stereotype oppfatningen av kvinnelige ledere er at de er mer empatiske og samarbeidsorienterte og kommuniserer bedre enn mannlige ledere.

Dette passer godt med såkalt tillitsbasert og relasjonsorientert ledelse, som av mange regnes som fremtidens lederstil. Forskning gir også solid belegg for at tillits- og relasjonsbasert ledelse er mer effektiv enn autoritær og ordrebasert ledelse, som oftere assosieres med menn.

Spørsmålet mange stiller er hva som kan gjøres for å få flere kvinnelige ledere. Blant tiltakene som ofte nevnes er å gi kvinnelige lederkandidater forrang ved ellers like kvalifikasjoner.

Både i Norge og noen andre land er det dessuten innført lovfestet kjønnskvotering i styrer. Mange ønsker også kjønnskvotering i ledergruppene på toppen av bedrifter og virksomheter.

Andre hevder på sin side at kvinnelige ledere har så mye bedre, medfødte lederegenskaper enn menn at de snart kommer i flertall på alle ledernivå uansett.

Kvinner bedre enn menn?

Ny forskning viser at påstander om at kvinnelige ledere er bedre enn mannlige ledere, kan ha negative konsekvenser hvis det man ønsker å oppnå er flere kvinnelige ledere. Flere kontrollerte eksperimenter viser at bare det å lese en kort artikkel med slike påstander kan ha stor negativ effekt.

Personer som leste at kvinner egner seg bedre som ledere enn menn, fikk mer negative holdninger til kjønnskvotering og andre støttetiltak for å få flere kvinnelige ledere, sammenlignet med personer som leste at menn og kvinner har like gode forutsetninger for å bli gode ledere.

Resultatene viser også at når noen som skulle gjøre en ansettelsesbeslutning, først leste om kvinnelige lederes påståtte fortrinn og at det vil bli stadig flere kvinnelige ledere fremtiden, ble det mindre sannsynlig at de valgte en kvinnelig kandidat fremfor en mannlig med samme kvalifikasjoner.

Kan gjøre det vanskeligere for kvinner å bli ledere

Tilsynelatende «kvinnevennlige» påstander som bygger på stereotype oppfatninger av kvinner som gruppe, gjør det dermed vanskeligere, ikke enklere, for kvinner å bli ledere.

En viktig forklaring er at det kan virke logisk at hvis kvinner har medfødte egenskaper som gjør dem bedre som ledere og det i tillegg blir stadig flere av dem, så trenger de ikke ekstra drahjelp for å lykkes.

En annen forklaring er at mange fremdeles ser på stereotype, kvinnelige egenskaper, som varme, empati og samarbeidsorientering, som mindre relevante for en lederstilling enn stereotype, mannlige egenskaper som autoritet, selvsikkerhet og konkurranseinnstilling.

Små og i praksis ubetydelige forskjeller

Forkjemperne for å få flere kvinner inn i lederstillinger bør derfor moderere påstandene sine i tråd med virkeligheten.

Selv om flere studier viser at det er enkelte forskjeller mellom mannlige og kvinnelige ledere, er forskjellene gjennomgående svært små og i praksis ubetydelige. Dette kommer dårlig frem i mange av påstandene om kvinnelige lederes fortreffelighet. Variasjonene innenfor hvert kjønn er derimot store.

Hverken kvinner eller menn er tjent med at stereotype oppfatninger basert på kjønn opprettholdes og forsterkes innen ledelse og arbeidslivet for øvrig. Paradoksalt nok er det ofte kvinner selv som bidrar til å opprettholde de samme stereotype oppfatningene av kvinner som ellers typisk fører til diskriminering i arbeidslivet.

Man må ikke være mann for å være en god leder. Det å være kvinne er heller ikke hverken nødvendig eller tilstrekkelig for å være empatisk, samarbeidsorientert og god til å kommunisere, eller for å bli en god leder.

Referanser:

Joris Lammers og Anne Gast. Stressing the advantages of female leadership can place women at a disadvantage. Social Psychology (2017), 48(1), 28–39.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 30. juli 2018 (og i nettavisen dn.no dagen før).

Tekst: Professor Linda Lai, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 1. august 2018

Du kan også se alle nyheter her.