-
Kurs masternivå

Påvirkning og makt i lederrollen

Gjennom dette masterprogrammet utvikler du god innsikt i hvilke faktorer som er avgjørende for lederes påvirkningskraft, og evne til å motivere og inspirere.

Hvorfor Påvirkning og makt i lederrollen?

En av de viktigste forutsetningene for å lykkes som leder er evnen til å nå mål gjennom andre mennesker. Dette innebærer at en leders suksess i stor grad avhenger av evnen til å ta gode beslutninger som virkeliggjøres gjennom effektivt samarbeid med andre ledere og medarbeidere i organisasjonen.

Moderne motivasjonsteori gir nyansert innsikt i hva som driver ledere og medarbeidere og hvordan menneskers motivasjon kan variere. Det gir verdifull kunnskap for en leders verktøykasse for målrettet innflytelse.

Ny forskning gir oss kunnskap om hvordan ledere kan løse problemer knyttet til emosjonelle påkjenninger, håndtering av lederrollen og forbedre sin kommunikasjon overfor andre ledere og medarbeidere. Dette er viktige elementer for å være en motivator for utvikling og endring.

For å oppnå påvirkningskraft bør en leder utvikle og benytte gode kilder til makt og påvirkning. Lederen bør være bevisst på hvilke maktkilder andre besitter og hvilke teknikker både medspillere og motstandere kan bruke for å påvirke ulike beslutninger og prosesser.

Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske øvelser skal programmets gi god innsikt i hvilke faktorer som er avgjørende for lederes påvirkningskraft, samt evnen til å motivere og inspirere. Deltakerne skal også få kunnskap om teknikker og ferdigheter som er viktige for å utøve effektiv påvirkning og motivasjon på arbeidsplassen Samtidig vil man oppnå bedre forutsetninger for å håndtere andre ledere og medarbeideres forsøk på å påvirke og influere.

Programmets samlinger

  • Moderne organisasjons- og ledelsespsykologi: innføring i moderne forskning innen organisasjonspsykologi og ledelsespsykologi, med vekt på betydningen for påvirkning, beslutninger og motivasjon. Deltakerne får kunnskap om viktige kilder til makt i organisasjoner samt de psykologiske og atferdsmessige effektene av å oppleve makt. I tillegg en innføring i teorier og teknikker for personlig utvikling gjennom kognitive prinsipper.
  • Påvirkningspsykologi: Sammenhengen mellom makt og ulike typer påvirkningsatferd. Deltakerne vil få kunnskap om faktorer som er avgjørende for effektiv påvirkning på kort og lang sikt. Motstand mot påvirkning og teknikker for å forsvare seg mot påvirkningsforsøk bli belyst. Samlingen vil gi deltakerne mulighet til å trekke på egne praktiske erfaringer, både som påvirkningsagent og mål for andres påvirkning.
  • Personlighets- og motivasjonspsykologi: Ulike forhold som motiverer til handling, både på individ- og gruppenivå. Personlighet vil bli belyst som utgangspunkt for hvordan man tolker påvirkningsforsøk fra omgivelse, og hvordan man utvikler egne preferanser og handlingsmønstre. Selvledelse vil i den sammenheng bli belyst som en metode som integrerer flere motivasjonsteorier og som kan brukes i praksis.
  • Beslutnings- og kreativitetspsykologi: Grunntrekkene i hvordan beslutningstaking, problemløsning og kreativitet skjer i organisasjoner. Sentralt i den sammenheng er teorier som belyser rasjonalitet og ulike former for rasjonalitet, samt forskning som viser at vi ofte blir påvirket av ulike typer feilkilder og feller som kan svekke evnen til rasjonelle og effektive beslutninger. Det vil videre legges vekt på å belyse både teori og praktiske metoder for å utvikle mer effektiv og kreativ ledelse og beslutningstaking.
  • Digital påvirkning: Utfordringene og mulighetene ledere har for påvirkning når kommunikasjonen skjer på digitale plattformer, som for eksempel sosiale medier og videomøter. Litteraturen vil settes sammen basert på det siste av forskning på området. Emner som vil belyst er Digital kommunikasjon, Lederen som digital påvirkningsagent og Etiske utfordringer.

Praktisk informasjon

Forelesere

Linda Lai

Linda Lai er professor i ledelse og organisasjonspsykologi, og er en av de fagansvarlige for dette masterprogrammet. Hun har en doktorgrad i beslutningspsykologi og har forfattet flere bøker om temaer som strategisk kompetanseledelse, dømmekraft, samt makt og påvirkning i organisasjoner. Lai skriver også jevnlig om ledelse i norske medier, blant annet som fast spaltist i Dagens Næringsliv.

oyvind_lund.jpg

Øyvind Lund Martinsen er instituttleder og professor i organisasjonspsykologi ved institutt for ledelse og organisasjon, og er en av de fagansvarlige for dette masterprogrammet. Han har en doktorgrad i motivasjonspsykologi og bakgrunn som professor II ved Forsvarets høgskole. Hans forskningsinteresser er blant annet ledelse, personlighetstrekk, motivasjon, kreativitet, selvledelse og militær ledelse. 

Timeplan

Dette programmet gjennomføres høst 2024/vår 25.

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.