Executive Master of Management

Påvirkning og makt i lederrollen

Gjennom dette masterprogrammet utvikler du god innsikt i hvilke faktorer som er avgjørende for lederes påvirkningskraft og evne til å motivere og inspirere.

Hvorfor Påvirkning og makt i lederrollen?

En av de viktigste forutsetningene for å lykkes som leder er evnen til nå mål gjennom andre mennesker. Dette innebærer at en leders suksess i stor grad avhenger av evnen til å ta gode beslutninger og virkeliggjøre beslutningene gjennom effektiv og hensiktsmessig påvirkning av andre ledere og medarbeidere i organisasjonen.

Moderne motivasjonsteori gir nyansert innsikt i hva som driver ledere og medarbeidere, hvordan menneskers motivasjon kan variere og hvordan motivasjon kan variere fra individ til individ. Denne kunnskapen er verdifull i lederens verktøykasse for målrettet påvirkning og innflytelse.

Ny forskning gir oss også nyttig kunnskap om hvordan ledere kan løse problemer knyttet til emosjonelle påkjenninger og sin egen håndtering av lederrollen, samt forbedre sin kommunikasjon og konfliktløsing overfor andre ledere og medarbeidere. Dette er viktige elementer for å være en konstruktiv påvirkningsagent, motivator og tilrettelegger for utvikling og endring.

For å oppnå påvirkningskraft, bør en leder derfor for egen del utvikle og benytte gode kilder til makt og påvirkning og være bevisst hvilke maktkilder andre besitter og hvilke teknikker både medspillere og motstandere kan bruke for å påvirke beslutninger og prosesser.

Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske øvelser er det programmets mål at deltagerne skal utvikle god innsikt i hvilke faktorer som er avgjørende for lederes påvirkningskraft og evne til å motivere og inspirere. Deltagerne skal også få kunnskap om teknikker og ferdigheter som er viktige for å øve effektiv og konstruktiv påvirkning og motivasjon på arbeidsplassen. Denne innsikten og kunnskapen vil kunne bidra til at deltagerne selv utvikler seg til bedre påvirkere og motivatorer og samtidig får bedre forutsetninger for å håndtere andre ledere og medarbeideres forsøk på å påvirke og influere.

Programmets samlinger

  • Moderne organisasjons- og ledelsespsykologi: innføring i moderne forskning innen organisasjonspsykologi og ledelsespsykologi, med vekt på betydningen for påvirkning, beslutninger og motivasjon. Deltagerne får også kunnskap om viktige kilder til makt i organisasjoner samt de psykologiske og atferdsmessige effektene av å oppleve makt. I tillegg vil deltagerne få en innføring i teorier og teknikker for personlig utvikling gjennom kognitive prinsipper.
  • Påvirkningspsykologi: innsikt i sammenhengen mellom makt g ulike typer påvirkningsatferd. Deltagerne vil få kunnskap om faktorer som er avgjørende for effektiv påvirkning på kort og lang sikt. Motstand mot påvirkning og teknikker for å forsvare seg mot påvirkningsforsøk bli belyst. Samlingen vil gi deltagerne mulighet til å trekke på egne praktiske erfaringer, både som påvirkningsagent og mål for andres påvirkning.
  • Personlighets- og motivasjonspsykologi: økt forståelse av ulike forhold som motiverer til handling, både på individ- og gruppenivå. Personlighet vil bli belyst som utgangspunkt for hvordan man tolker påvirkningsforsøk fra omgivelse, og hvordan man utvikler egne preferanser og handlingsmønstre. Selvledelse vil i den sammenheng bli belyst som en metode som integrerer flere motivasjonsteorier og som kan brukes i praksis.
  • Beslutnings- og kreativitetspsykologi: formidle forståelse for grunntrekkene i hvordan beslutningstaking, problemløsning og kreativitet skjer i organisasjoner. Sentralt i den sammenheng er teorier som belyser rasjonalitet og ulike former for rasjonalitet, samt forskning som viser at vi ofte blir påvirket av ulike typer feilkilder og feller som kan svekke evnen til rasjonelle og effektive beslutninger. Det vil videre legges vekt på å belyse både teori og praktiske metoder for å utvikle mer effektiv og kreativ ledelse og beslutningstaking.
  • Påvirkning i grupper og team: bygger videre på de foregående samlingene og skal gi deltagerne økt kunnskap om sosialpsykologiske prinsipper for effektiv kommunikasjon og påvirkning i grupper og team, samt bedre innsikt i konfliktdannelse og konflikthåndtering i grupper.

Praktisk informasjon

"I dette programmet fikk jeg bedre innsikt i hvordan jeg kan øke min påvirkningskraft, ta bedre beslutninger og hvordan jeg kan være en bedre motivator for mine ansatte. Med svært dyktige og engasjerte forelesere så har kurset tatt min kompetanse opp på et nytt nivå. "

Morgan Hagen

Seksjonssjef, Bane NOR SF

Forelesere

Linda Lai

Linda Lai har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole, og gav nylig ut boken Makt og påvirkningskraft. Lai skriver ofte om ledelse i norske medier, blant annet Kapital og Dagens Næringsliv.

Øyvind Lund Martinsen

Øyvind Lund Martinsen har en doktorgrad i motivasjonspsykologi fra Universitet i Bergen, og forsker blant annet på selvledelse og personlighetstrekk.

Søk nå

Programmet er fulltegnet for oppstart høsten 2018.

Ønsker du å stå på venteliste eller få mer informasjon om andre muligheter, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1.samling: 18.09 - 21.09
2. samling: 13.11 - 16.11
3. samling: 22.01 - 25.01
4. samling: 12.03 - 15.03
5. samling: 23.04 - 26.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.