-
Ledelse

Bør topplederen være generalist og helst komme utenfra?

Bård Kuvaas

Det er ingen grunn til å foretrekke eksternt rekrutterte generalister og gi dem høyere lønninger sammenlignet med interne kandidater og spesialister, skriver Bård Kuvaas.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

I en tid med mye endring er etterspørselen etter toppledere med bred og variert bakgrunn stor. Studier har for eksempel vist at generalister har større sannsynlighet for å bli toppledere og at toppledere som er generalister har høyere lønn enn toppledere som er spesialister.

Preferansen for generalister har sin bakgrunn i at toppledere må løse en rekke problemer og utfordringer og at de må håndtere stor usikkerhet og høy kompleksitet.

Lederen som kan «lede alt»

Tanken om lederen som kan «lede alt» kjenner vi i Norge gjennom den amerikanske konsulenten George Kenning og den såkalte «Aker-skolen».

En av de 31 tesene til Kenning var for eksempel at «Faglig dyktighet er ingen lederkvalitet. En leder kan som leder lede hva som helst.»

Hva generalisten ikke kan

På den annen side kan det argumenteres for at toppledere som er generalister, har for lite kunnskap om egen organisasjon og bransje. Manglende kunnskap om produkter, tjenester, organisasjonskultur og konkurrenter kan være til hinder for effektiv gjennomføring av organisasjonens strategi.

De kan i tillegg ha svakere bånd og relasjoner til sentrale interessenter i bransjen slik som konkurrenter, underleverandører, kunder og bransjeorganisasjoner. I tillegg viser studier at toppledere som er generalister kan være for risikovillige.

Fordeler og ulemper

Til syvende og sist blir fordeler og ulemper ved toppledere som er generalister et empirisk spørsmål.

To amerikanske forskere har nettopp undersøkt spørsmålet og funnet at jo mer generalist topplederen er desto svakere organisatoriske resultater.

Graden av generalist ble målt på to måter uten at det påvirket resultatene: som antall bransjer topplederen har jobbet innenfor og som antall organisasjoner hun eller han har jobbet i.

I tillegg viste det seg at lang ansiennitet i organisasjonen reduserer den negative sammenhengen. Over tid vil altså topplederen som er generalist, få mer kunnskap om egen organisasjon og bransje.

Datagrunnlaget bak studien er 16.158 toppleder-år-resultater fra til sammen 2.243 amerikanske børsnoterte selskaper. Det ble for øvrig kontrollert for en rekke andre egenskaper ved topplederen, organisatoriske- og bransjeegenskaper.

Bør toppledere rekrutteres internt eller eksternt?

En relatert problemstilling er om toppledere bør rekrutteres internt eller eksternt. Som generalister er eksternt rekrutterte toppledere mer populære enn internt rekrutterte i USA, blant annet dokumentert gjennom høyere lønn.

I denne sammenheng er tanken at for å finne den beste lederen må man søke bredt. Her hjemme ble for eksempel kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen nylig kritisert for å ansette Hege Duckert som sin stabsleder og rådgiver og for ikke å ha utlyst stillingen eksternt. Fra et empirisk ståsted er det derimot liten grunn til slik kritikk.

En metaanalyse av over 13.500 topplederbytter i USA i perioden mellom 1972 og 2013 viste at internt rekrutterte toppledere gjorde færre strategiske endringer enn eksternt rekrutterte og at organisasjonene de ledet, hadde bedre langsiktige resultater enn de organisasjonene som hadde toppledere som ble rekruttert eksternt. Det er jo gjerne slik at man har mer kunnskap om og erfaring med interne kandidater.

Det er selvfølgelig mange forhold som spiller inn ved rekruttering av toppledere, og de to studiene gir ikke grunnlag for å hevde at man absolutt bør rekruttere spesialister fra egne rekker.

Derimot er dataene robuste nok til ikke å ha preferanser for eksternt rekrutterte generalister og attpåtil gi dem høyere lønninger sammenlignet med interne kandidater og spesialister.

Referanser:

Mingxiang Li ogPankaj C. Patel: Jack of all, master of all? CEO generalist experience and firm performance. The Leadership Quarterly (2018), https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.08.006

Donald J. Schepker med flere: CEO succession, strategic change, and post-succession performance: A meta-analysis. The Leadership Quarterly (2017), 28(6), 701–720.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 8. oktober 2018 (og på nett dagen før) med overskriften «Generalist eller spesialist?».

Tekst: Professor Bård Kuvaas, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 11. oktober 2018

Du kan også se alle nyheter her.