-
Ledelse

Interesser avgjør veien til ledelse

Linda Lai

Den lave andelen kvinnelige ledere i mange bransjer har sammenheng med at menn og kvinner har forskjellige interesser.

KOMMENTAR: Linda Lai om ledelse

Mange er opptatt av å få flere kvinner inn i ledelse, og mange ber om råd. Fakta er at vi allerede har høy kvinneandel innen ledelse på svært mange områder.

I staten og offentlig sektor ellers er rundt halvparten av lederne kvinner. Innen politikken og organisasjonslivet er det høy andel kvinnelige ledere på mellom- og toppnivå. Regjeringen har mange kvinnelige medlemmer, og vår statsminister er kvinne. Innen det private næringsliv er det også flertall av kvinnelige ledere i bedrifter som tilbyr tjenesteyting, ikke minst helse- og sosialtjenester.

De store bedriftene er unntaket

Unntaket er primært i de store bedriftene i næringslivet – pengemaskinene innen bransjer som industri, bygg- og anlegg, transport og olje- og gassutvinning.

Der er andelen kvinner i topplederstillinger og styrer fremdeles svært lav, til tross for en rekke tiltak gjennom mange år. Det er også få kvinner i mellomlederstillinger med resultatansvar, som kan kvalifisere for opprykk mot en topplederstilling. Innen stabs- og støttefunksjoner som HR og kommunikasjon, er innslaget kvinner derimot stort.

Kvinner velger andre fag enn menn

En åpenbar forklaring på den lave kvinneandelen i sentrale lederstillinger innen disse bransjene, er at færre kvinner enn menn velger fagutdannelser som er direkte faglig relevante for kjernevirksomheten.

Kvinner velger andre fag og bransjer, og tallene tyder på at det ikke skorter på motivasjonen for å bli leder der.

Et tiltak som ofte nevnes er å forsøke å motivere flere kvinner til å utdanne seg innen realfag.

Kvinner har allerede, i løpet av kort tid, kommet i flertall på en rekke tidligere mannsdominerte studier, som medisin, farmasi, odontologi og psykologi. Fellesnevneren ved disse studiene er imidlertid at de er mer menneskeorienterte og mindre tekniske enn typiske fag innenfor industri, bygg og anlegg og oljevirksomhet.

Menn interesserer seg mer for tekniske oppgaver, mens kvinner vil jobbe med mennesker

Omfattende, internasjonale undersøkelser viser at menn interesserer seg mer for tekniske oppgaver, mens kvinner interesserer seg mer for å jobbe med mennesker.

Selv om variasjonene innen hvert kjønn er store, og mange velger utypisk for sitt kjønn, er forskjellene mellom kvinner og menn som gruppe betydelige. Forskjellene er også stabile over alder og tid. Dette tyder på at det er grunnleggende forskjeller i kvinner og menns interesser og jobbønsker, selv om utdannelses- og jobbmulighetene er like.

Kvinner gjør det ikke dårligere karaktermessig enn menn i de «harde realfagene», men de fleste velger likevel andre fag.

Mange mener at forskjellene i interesser og valg må skyldes ulike kjønnsroller. Mulige biologiske forklaringer blir ofte avfeid som utdaterte og likestillingsfiendtlige.

Men de biologiske kjønnsforskjellene er store, blant annet genetisk og hormonelt. Disse forskjellene påvirker ikke bare hvordan vi ser ut ytre sett, men også konkurranseinstinkt, maktmotivasjon, mestringstro, risikovurderinger – og ikke minst interesser.

Er menns interesser idealet?

Det er derfor grunn til å spørre om det bør være et mål i seg selv at flere kvinner skal interessere seg for det samme som menn. Er menns interesser idealet? Velger kvinner flest «feil»? Hvorfor ikke snu hele problemstillingen på hodet, og reflektere over det?

Skal vi fortelle en ung jente som vil bli lege, og ser frem til en for henne meningsfylt arbeidshverdag med å hjelpe andre mennesker, at hun heller burde satse på bygg og anlegg eller petroleumskjemi? Eller si til en ung gutt som vil jobbe med barn eller eldre, at han burde finne på noe annet?

Eller bør vi respektere de interessene en person faktisk har og de valgene han eller hun gjør – uansett om de er kjønnstypiske eller ikke?

Mitt råd er å satse på ledertalenter, uansett kjønn, innenfor de områdene de interesserer seg for og har valgt selv.

Referanser:

Su, Rong, James Rounds og Patrick Ian Armstrong: Men and things, women and people: A meta-analysis of sex differences in interests. Psychological Bulletin, 135(6), 2009. 135(6), 859-884.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som gjestekommentar om ledelse i Dagens Næringsliv 19. november 2018 (og på dn.no dagen før) med overskriften «Ledelse, kjønn og faglige interesser».

Tekst: Professor Linda Lai, Institutt for organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. 

Publisert 21. november 2018

Du kan også se alle nyheter her.