-
Samfunn

Norge trenger en grønn «New Deal»

Jørgen Randers, Thorvald Grung Moe

Karbonprising er ikke nok til å få satt fart på det grønne skiftet. Vi har ikke tid til å fortsette med «business as usual».

DEBATT: Jørgen Randers og Thorvald Grung Moe om bærekraft

I USA har flere demokrater i Kongressen lansert en «Green New Deal». De ønsker en massiv offentlig innsats for å få ned utslippene av klimagasser. Samtidig ønsker de å bidra til en mer rettferdig fordeling ved å skape gode jobber for alle.

Forslaget er fremmet av representantene Alexandria Ocasio-Cortez og Edward Markey og er allerede støttet av alle de (til nå) annonserte demokratiske presidentkandidatene.

Trenger et skikkelig grønt løft

Det henter inspirasjon fra Franklin D. Roosevelts «New Deal» i mellomkrigstiden, da økonomien lå med brukket rygg og dramatiske tiltak (inklusive underskuddsfinansiering) var nødvendige for å få hjulene i gang igjen. Tilsvarende mener Ocasio-Cortez og Markey at vi nå trenger et skikkelig løft – en akselerasjon av overgangen fra svart til grønn økonomi – for å unngå en klimakatastrofe.

Poenget er å bevege USA raskere mot et karbonfritt samfunn ved å investere mer i nye arbeidsplasser knyttet til produksjon av fornybar energi, elektrifisering, energieffektivisering og klimanøytrale transportsystemer.

Fra svart til grønn sektor

Beregninger viser at dette vil koste én til to prosent av USAs brutto nasjonalprodukt (bnp), altså flytting av én til to prosent av arbeidsplassene fra svart til grønn sektor. Midlene må først og fremst komme fra det offentlige, fordi tiltakene ikke er lønnsomme i dag, sett fra bedriftenes synsvinkel.

Karbonprising er viktig, men har hittil ikke vært nok til å gjøre grønne løsninger billigere enn fossile.

Skattekutt for de rikeste eller redde kloden for alle?

Men har USA råd til en Green New Deal? Vil det ikke øke budsjettunderskuddet og den allerede store offentlige gjelden?

Svaret fra Ocasio-Cortez er at det vil bli enda dyrere å la være – spesielt på sikt. Kostnadene knyttet til ekstremvær er allerede svært store, som vist i den nasjonale klimavurderingen president Donald Trumps egen administrasjon la frem i fjor.

Hvis man fortsetter å gjøre lite nå, vil de fremtidige reparasjonskostnadene bli svært høye.

Forslaget er å finansiere en Green New Deal over de offentlige budsjetter, akkurat som skattekuttene til president Trump, redningspakkene under finanskrisen og krigene i Irak. Ifølge Ocasio-Cortez dreier det seg om prioriteringer; hva er viktigst – skattekutt for de rikeste eller å redde kloden for oss alle?

Under den opprinnelige New Deal i 1930-årene ble det satt i gang massive investeringer uten først å hente inne pengene via skatter. Tilsvarende foreslås det at en Green New Deal skal finansieres ved en kombinasjon av underskuddsbudsjettering og låneopptak.

Flere kjente økonomer, som Olivier Blanchard, Paul Krugman og Larry Summers, støtter da også forslaget om å bruke mer offentlige midler nå, særlig når det er ledige ressurser, inflasjonen er lav og lånerenten er lavere enn vekstraten i økonomien.

Grønn "New Deal" i Norge?

Hva med en Green New Deal i Norge? Vi mener at dette seriøst bør vurderes nå, for å akselerere det grønne skiftet her hjemme. Det haster, og vi har ikke tid til å fortsette med «business as usual», selv om det er billigst i det korte løp.

Norges viktigste bidrag til løsning av klimakrisen vil være å kutte utslippene av CO2 fra norsk territorium og vise at det går an å leve godt uten bruk av kull, olje og gass. Det vil først og fremst innebære å skifte til elektrisk transport og til oppvarming/kjøling basert på norsk vannkraft, men også til en utslippsfri offshoresektor, og et utslippsfritt landbruk.

Til sist må vi også innrette oss på en ordnet utfasing av den norske produksjon av olje og gass.

Grønnere Norge og bedre klima for kloden

Hvordan kan dette finansieres?

Det bør legges opp til en tredelt plan hvor man både

  1. Vrir eksisterende budsjetter over mot grønn aktivitet,
  2. Styrker statlige låneordninger til grønn aktivitet, og dessuten
  3. Vurderer å finansiere deler av det norske grønne skiftet «under streken».

Pengene vil være en investering i et bedre klima for kloden og et grønnere Norge, samtidig som et slikt skifte vil skape trygge og sikre arbeidsplasser. Det vil være et viktig bidrag som kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Vi tror sentralbanksjefen tar feil når han synes å tro at karbonprising vil være tilstrekkelig til å redusere utslipp av klimagasser. Vi tror det trengs en kollektiv, offentlig finansiert, grønn dugnad for å redde klimaet.

Vi utfordrer de politiske partiene til å ta opp hansken fra USA og starte arbeidet med en Green New Deal for Norge – nå.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagens Næringsliv 26. februar 2019 (og på dn.no dagen før).

Tekst: Thorvald Grung Moe, forsker ved Levy Economic Institute i New York, og Jørgen Randers, professor emeritus, Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 4. mars 2019

Du kan også se alle nyheter her.