-
Ledelse

Erfaring er ikke det samme som kompetanse

Frode Solberg

Det er grunn til å stille spørsmål om norske virksomheter har tilstrekkelig med kompetente styreledere til å ivareta det som kreves av rollen i 2019. Styrelederes erfaringer gjenspeiler ikke nødvendigvis kompetansen som trengs.

Virksomhetene må forholde seg til en stadig økende endringstakt og «nye måter å drive sin virksomhet på». Dette handler ikke bare om digitalisering og ny teknologi, men også om strategi, omdømme (CSR), bærekraft, organisasjonsutvikling, innovasjon, forretningsmodeller og markedstilpasning. Dette må også gjenspeiles i styrerrollen, og det hurtig!

En gjennomgang av mange hundre prosjektoppgaver innenfor faget styrekompetanse på Handelshøyskolen BI gir grunn til å stille spørsmål ved om norske selskaper i nødvendig grad har nok kompetente styreledere. Det vil si personer med de rette holdninger, ferdigheter, evner og kunnskaper til å bekle rollen.

Et av de første grepene som bør gjøres når virksomheter ser etter en ny styreleder er å bytte ut det uklare og udefinerte begrepet «erfaren styreleder» med kompetente styreledere. At det fra enkelte hevdes å være vanskelig å finne styreressurser som innehar disse ferdighetene er vanskelig å forstå. Kompetente kvinner og menn som utmerket vel kan bekle rollen som styreledere og styremedlemmer finnes i stort monn hvis man evner «å se litt ut av vinduet».

Aktiv del av strategisk utvikling

Arbeidsdelingen mellom styret og den daglige ledelse må utvikles slik at styret i større grad blir den aktive part i bedriftens langsiktige og strategiske ledelse og utvikling. Den daglige ledelsen må av styret gis rammer for å ivareta den kortsiktige og operative rollen. Begge deler i et dynamisk og helhetlig godt samspill til beste for virksomheten. Styret er virksomhetens øverste ledelse og styrets leder har således en svært viktig rolle både i styret, mot den daglige ledelsen og de sentrale eierne.

Aksjelovens utgangspunkt definerer styrelederen som «den fremste blant likemenn og kvinner» og Professor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI har i en artikkel skrevet at «for å være en god styreleder, må man inneha en passende blanding av erfaring, kunnskaper og sterke faglige og personlige forutsetninger, satt sammen ut fra selskapets og aksjonærenes behov og sett på bakgrunn av styrelederens oppgaver».

Om styreleders ansvar og rolle må man ha fokus på en kompetanse som dekker godt oppdatert formell forståelse av styrerollen samt kompetanse på ledelse, strategi, forretningsutvikling, organisasjon, teamutvikling, bransje / virksomhet og økonomi. En person kan ikke beherske alt dette alene. Da må styret gjennom sine øvrige medlemmer sikre dette. Uansett må styreleder kunne sikre ledelse og utvikling som driver frem virksomheten i tråd med eiernes forventninger.

Kompetanse utvikles

Det fine med kompetanse er at den kan utvikles og at den ikke har en aldersgrense. Det handler også om at de som skal finne gode styreledere (og medlemmer) evner å se hva som faktisk kreves i 2019 for at virksomhetene skal lykkes.
Moderne og høyt presterende styrer er dyktige og kompetente team som aktivt ivaretar sin lederrolle og bidrar til å løfte virksomheten fremover. Dette bidrar en kompetent styreleder til. Hva er erfaring - Erfaring kan jo like godt være ett års erfaring gjentatt 20 ganger – erfaring er altså ikke synonymt med kompetanse!

4 krav til en kompetent styreleder

  1. Styreleder har de kunnskaper som behøves og vet hva som kreves for å bekle rollen i den spesifikke virksomheten. Dette i tillegg til grunnleggende kunnskaper om godt styrearbeid og strategisk ledelse.
  2. Styreleder har de holdninger som trengs for å drive virksomheten fremover. Styreleder har evne til å motivere styret, den daglige ledelse og organisasjonen. Styreleder har respekt for eiere, ledere, medarbeidere og er en som ser disse som virksomhetens viktigste ressurser. Styreleder har tid til å gi det som kreves også utenfor styrerommet.
  3. Styreleder har de ferdigheter som behøves for å kunne gjøre det som skal til for å utvikle høyt presterende team, drive frem utviklingsprosesser, strategiprosesser, håndtere interessekonflikter, bidra til utvikling av virksomhetens nettverk og strategiske relasjoner.
  4. Styreleder har de evner og forutsetninger for å se de enkelte styremedlemmer og lederes potensial, og som ut i fra dette kan påvirke muligheten til å utføre, tilegne seg og anvende tilgjengelige kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Styreleder evner også selv å være aktiv og fokusert på faglig og personlig utvikling.

Publisert 19. september 2019

Du kan også se alle nyheter her.