Kurs bachelornivå

Styre­kompetanse

I dette kurset lærer du om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor, blant annet knyttet til digitalisering og samfunnsansvar.

Hvorfor Styrekompetanse?

Små og mellomstore bedrifter, som dette kurset i hovedsak retter sitt fokus mot, utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter.

Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser gitt av eiere og aksjonærer, dets strategiske dimensjon og styringssystem, i tillegg til organisatoriske, ledelsesmessige, juridiske og økonomiske forhold.

Etter kurset vil deltakerne kjenne til de viktigste lovene og reglene som styrer de sentrale selskapsformene, forstå styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan og kjenne til sentrale prinsipper for strategisk utvikling, samfunnsansvar (CSR), samt økonomi- og risikostyring.

Emneoversikt

Noen av emnene du skal i gjennom er:

  • Det digitale skiftet - styre og ledelse i digitaliseringen
  • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter og organisasjoner
  • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side
  • Bærekraftig ledelse
  • Styrets lederrolle og styrets ansvar for blant annet strategier, organisering, innovasjon – og utvikling, samfunnsansvar (CSR)
  • Formelle sider ved styrets arbeid med utgangspunkt i selskapslovgivningen, forskrifter, vedtekter og standarder


Hvem passer kurset for?

Dette kurset er essensielt for å gjøre den beste jobben du kan som styremedlem, enten du er medlem i et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv. Kurset passet også for deg som innehar en styrerolle i for eksempel offentlig eide virksomheter, en frivillig organisasjon / forening og i andre selskapstyper som sameier og samvirkeforetak. 

"Kurset i styrekompetanse ga meg bedre innsikt i og forståelse for ledelse. Som leder er jeg avhengig av å stadig forbedre kunnskap om styring og kontroll av selskaper, og hvordan styret kan hjelpe meg til å lede selskaper bedre."

Per Åge Dahl

Markedsdirektør, Rema Franchise Norge AS

Praktisk informasjon

FORELESER

Ketil Hveding er høyskolelektor II ved institutt for markedsføring. Han har forelest på Handelshøyskolen BI siden 2005.

Frode Solberg er høyskolelektor Forretningsutvikling ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI.

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Gjennomføringen av høstens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo:
Gjennomføring høst 2021
1. samling: 28. - 29. september
2. samling: 23. - 24. november 

Gjennomføring vår 2022
1. samling: 26. - 27. januar
2. samling: 23. - 24. mars

Trondheim: Gjennomføring høst 2021
1. samling: 07. - 08. oktober
2. samling: 25. - 26. november 

Bergen: Gjennomføring vår 2022

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.