-
Kurs bachelornivå

Styre­kompetanse

I dette kurset lærer du om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor, blant annet knyttet til digitalisering og samfunnsansvar.

Hvorfor Styrekompetanse?

Små og mellomstore bedrifter, som dette kurset i hovedsak retter sitt fokus mot, utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter.

Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser gitt av eiere og aksjonærer, dets strategiske dimensjon og styringssystem, i tillegg til organisatoriske, ledelsesmessige, juridiske og økonomiske forhold.

Etter kurset vil deltakerne kjenne til de viktigste lovene og reglene som styrer de sentrale selskapsformene, forstå styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan og kjenne til sentrale prinsipper for strategisk utvikling, samfunnsansvar (CSR), samt økonomi- og risikostyring.

Emneoversikt

Noen av emnene du skal i gjennom er:

  • Det digitale skiftet - styre og ledelse i digitaliseringen
  • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter og organisasjoner
  • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side
  • Bærekraftig ledelse
  • Styrets lederrolle og styrets ansvar for blant annet strategier, organisering, innovasjon – og utvikling, samfunnsansvar (CSR)
  • Formelle sider ved styrets arbeid med utgangspunkt i selskapslovgivningen, forskrifter, vedtekter og standarder


Hvem passer kurset for?

Dette kurset er essensielt for å gjøre den beste jobben du kan som styremedlem, enten du er medlem i et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv. Kurset passet også for deg som innehar en styrerolle i for eksempel offentlig eide virksomheter, en frivillig organisasjon/forening og i andre selskapstyper som sameier og samvirkeforetak. 

Praktisk informasjon

Foreleser

Ketil Hveding foreleser i Oslo og Trondheim.

Tore Bråthen foreleser i Oslo.

 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 25.09 - 26.09
2. samling: 18.11 - 19.11

Trondheim: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 03.10 - 04.10
2. samling: 07.11 - 08.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.