Kurs bachelornivå

Styre­kompetanse

I dette kurset lærer du om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor, blant annet knyttet til digitalisering og samfunnsansvar.

Hvorfor Styrekompetanse?

Små og mellomstore bedrifter, som dette kurset i hovedsak retter sitt fokus mot, utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter.

Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser gitt av eiere og aksjonærer, dets strategiske dimensjon og styringssystem, i tillegg til organisatoriske, ledelsesmessige, juridiske og økonomiske forhold.

Etter kurset vil deltakerne kjenne til de viktigste lovene og reglene som styrer de sentrale selskapsformene, forstå styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan og kjenne til sentrale prinsipper for strategisk utvikling, samfunnsansvar (CSR), samt økonomi- og risikostyring.

Emneoversikt

Noen av emnene du skal i gjennom er:

  • Det digitale skiftet - styre og ledelse i digitaliseringen
  • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter og organisasjoner
  • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side
  • Bærekraftig ledelse
  • Styrets lederrolle og styrets ansvar for blant annet strategier, organisering, innovasjon – og utvikling, samfunnsansvar (CSR)
  • Formelle sider ved styrets arbeid med utgangspunkt i selskapslovgivningen, forskrifter, vedtekter og standarder


Hvem passer kurset for?

Dette kurset er essensielt for å gjøre den beste jobben du kan som styremedlem, enten du er medlem i et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv. Kurset passet også for deg som innehar en styrerolle i for eksempel offentlig eide virksomheter, en frivillig organisasjon / forening og i andre selskapstyper som sameier og samvirkeforetak. 

"Kurset i styrekompetanse ga meg bedre innsikt i og forståelse for ledelse. Som leder er jeg avhengig av å stadig forbedre kunnskap om styring og kontroll av selskaper, og hvordan styret kan hjelpe meg til å lede selskaper bedre."

Per Åge Dahl

Markedsdirektør, Rema Franchise Norge AS

Praktisk informasjon

Foreleser Oslo

Frode Solberg er høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring, samt nasjonalt fagansvarlig for BIs styrekompetanseprogrammer. Han har også en bred erfaring fra næringslivet og offentlig sektor, med roller som toppleder og styreleder innenfor ulike bransjer som industri, håndverk og reiseliv.

Foreleser Stavanger

Robert Helland-Olsen er utdannet samfunnsøkonom fra UiO. Han har i over 30 år arbeidet med ledelse, organisasjonsutvikling, endringsprosjekter og strategi. Dette både i privat, offentlig og frivillig sektor. Helland-Olsen har omfattende erfaring som toppleder både i større og mindre organisasjoner, lang erfaring som styreleder i ulike organisasjoner, samt omfattende erfaring som konsulent.

 

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2020

1. samling: 23. - 25. september
2. samling: 10. - 12. november

Læringsplattformen itslearning åpner  1. september.

Stavanger: gjennomføring høst 2020

1. samling: 09. - 11. september
2. samling: 29. - 30. oktober
3. samling: 10. november

Trondheim: gjennomføring høst 2020

1. samling: 29. september - 01. oktober
2. samling: 17. november - 19. november

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.