-
Samfunn

Stressa småbarn under oppstart i barnehage

Ratib Lekhal, Elisabet Solheim Buøen

Ny studie viser at de minste barna har forhøyede verdier av stresshormonet kortisol ved barnehageoppstart. Lengre innkjøringsperiode med foreldre til stede kan være bedre for barna.

Overgangen fra hjem til barnehage er den første store overgangen i mange barns liv, fra å være alene med foreldrene hjemme, til å begynne på en småbarnsavdeling med flere barn, voksne og masse inntrykk.

Behov for mer kunnskap om barnehageoppstart

Til tross for at kortisolnivåer er en god indikator for stress, har det hittil vært få studier som har undersøkt dette stresshormonet hos barn under barnehageoppstart. For å bedre forstå småbarns opplevelse av overgangen til barnehage har forskere fra RBUP Øst og Sør, NTNU, Handelshøyskolen BI og UiO derfor gjort nettopp dette.

- I studien målte vi kortisolnivået i spyttet til 119 norske barn på morgenen, ettermiddagen og kvelden i over flere uker i sammenheng med innkjøring i barnehagen, sier Kathrin Nystad, som er stipendiat på NTNU.

Et barn som holder seg for ansiktet

Mange nye inntrykk i barnehagen kan gi forhøyede nivåer av kortisol.


Høyest kortisol hos de minste

- Etter 4-6 uker i barnehagen hadde de yngste i barnehagen høyere kortisolnivå enn de eldste, noe som tyder på at de minste barna ikke hadde vent seg til barnehagen like godt som de eldre barna, forklarer Ratib Lekhal, førsteamanuensis hos institutt for kommunikasjon og ledelse på Handelshøyskolen BI og ekspert på barnehageledelse.

Studien viste at:

  • Barn hadde tydelig forhøyede kortisolnivåer etter separasjon, hvor fraværet av foreldre ser ut til å fremkalle stress.
  • Kortisolnivået blir forhøyet noe på ettermiddagen etter fire til seks uker i barnehagen, en indikasjon på at barn opplever det som utfordrende å tilpasse seg barnehagen.
  • Kortisolnivået om kvelden var markant lavere enn ettermiddagsnivået. Barn opplever trolig lettelse når de kom hjem fra barnehagen.
  • Yngre barn hadde høyere ettermiddagskortisol enn eldre barn noen uker etter oppstart i barnehagen og kan se ut til å trenge mer tid til å venne seg til barnehagen. 

Det er verdt å merke seg at det ikke ble observert noen ekstreme stressnivåer uavhengig av barnas alder. Kun moderate og kortvarige kortisol-økninger ble registrert. Altså opplevde ikke barna i studien farlige nivåer av stress.

Verdien av foreldrenes tilstedeværelse

Siden barnehageansatte ikke kjenner barna godt i starten, er det verdifullt at foreldrene er med i barnehagen for å lese sitt barn og bistå det med å regulere sine følelser.

- Barn har større kapasitet til å utforske sine nye omgivelser og samhandle med ansatte i nærvær av en forelder som hjelper til med å bygge bro over gapet mellom hjemmet og den nye hverdagen i barnehagen, påpeker Elisabet Solheim Buøen, førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI.

De dagene foreldre var sammen med barna i barnehagen ble kun lett forhøyede kortisolnivåer observert, og foreldres tilstedeværelse ser ut til å dempe barnas stress.

Levering i barnehagen

Foreldrenes tilstedeværelse senker stressnivået hos de minste barnehagebarna.I månedene etter oppstart burde ansatte i barnehagen tilby rolige aktiviteter og gjøre barna kjent med omgivelsene. For å unngå høyt stressnivå hos barnet, kan det være gunstig at foreldre fortsetter med korte dager i barnehagen etter oppstart og er til stede med barna i flere dager om nødvendig og mulig. Småbarn trenger dessuten mye god kontakt med foreldrene sine om ettermiddagen og kvelden i denne fasen.

Samfunnet kan tjene på bedre overganger

I løpet av de første ukene i barnehagen vil fleksible arbeidsdager hjelpe foreldre med å justere overgangene til barnets behov, hvor barnet ikke nødvendigvis bruker hele dager i barnehageoppstarten. Men selv om noen foreldre drar nytte av fleksibel arbeidstid i Norge, er andre bundet av pendling eller faste turnuser, og er derfor avhengig av heldagspass av barna straks etter barnehageoppstarten.

Norge har allerede generøse ordninger for foreldrepermisjon, likevel kan samfunnet fremdeles tjene på mykere overganger hvor foreldre og barnehageansatte samarbeider tettere for å minske stressbelastningen hos småbarn i denne fasen.

Kilde:

Nystad, K., Drugli, M. B., Lydersen, S., Lekhal, R., & Buøen, E. S. (2021). Toddlers’ stress during transition to childcare. European Early Childhood Education Research Journal, 1-26. https://doi.org/10.1080/1350293X.2021.1895269

 

Publisert 27. juli 2021

Du kan også se alle nyheter her.