-
Næringsliv

Mener vi alvor med etikken?

Øyvind Kvalnes

Bærekraftig lederskap kan ikke bygge på menneskesynet som dominerer ved handelshøyskoler.

De siste tolv årene har jeg hatt ansvaret for et kurs i etikk som er obligatorisk for alle studenter som tar mastergrad på BI. I løpet av disse årene har til sammen rundt syv tusen studenter tatt kurset. De er blitt kjent med Navigasjonshjulet og beslektede begreper. Dette er gjerne folk som har ambisjoner om å komme inn i lederstillinger i næringslivet.

Jeg har tenkt at det er viktig å gi dem en etisk ballast som kan være med på å forme lederskapet deres. Vi jobber med konkrete etiske dilemmaer, situasjoner hvor det er krevende å avgjøre hva som er rett og galt. Ambisjonen min har vært å gjøre studentene i stand til å være ansvarlige ledere som evner å tenke bredere enn bare profitt og kvartalstall.

Det kjennes dypt meningsfullt å være med på å forme fremtidens bedriftsledere. Både landet vårt og verden ellers trenger åpenbart ledere som ikke bare tenker snevert på inntjening, men også tar samfunns- og miljøansvar. I det siste har jeg begynt å tvile på om vi som lederutviklende skole gjør nok for å få det til.

Teoriene er med på å forme oss

Mener vi alvor med etikken, eller er den bare et vedheng til tradisjonelle økonomiske modeller og tenkemåter?

For sytten år siden publiserte professor Sumantra Ghoshal ved London Business School en artikkel hvor han kritiserte verdens handelshøyskoler for å formidle et snevert og misvisende menneskesyn.

Antagelsen om det økonomiske menneske går ut på at vi alle dypest sett er selvsentrerte og egoistiske. Det naturlige spørsmålet å stille før en beslutning er «Hva kan jeg oppnå av egengevinst her?»

En rasjonell person vil til enhver tid prioritere seg selv og sine egeninteresser fremfor andres. Ut fra dette menneskesynet vil altruisme – det å gjøre en innsats for at andre skal få det bedre – være irrasjonelt, hvis ikke det gir deg en personlig tilfredsstillelse å gjøre det.

Å dele goder med andre fordi det er rettferdig, klinger også dårlig fra dette perspektivet. Det er bare tapere som tenker på den måten. Dette er veike individer som fort kan gå til grunne, omgitt av rasjonelle individer som setter seg selv foran alle andre.

I artikkelen sin hevdet Ghoshal at teoriene om motivasjon og rasjonalitet som er blitt formidlet ved handelshøyskoler, er blitt selvoppfyllende. Studentene formes av å høre at mennesket er et selvsentrert vesen. Vi kan ha vrange og usanne teorier om planetene, uten at det påvirker bevegelsene til Jupiter og Mars. Annerledes er det med teorier om mennesket, siden de faktisk kan forme hvordan folk tenker og oppfører seg.

Etikk må integreres i hele utdanningsløpet

I kjølvannet av etiske kriser i næringslivet – Enron, finanskrisen, Facebook, Volkswagen – kommer det gjerne noen runder med selvrefleksjon ved handelshøyskoler verden over. Gjør vi nok for å motivere studentene til å oppføre seg ansvarlig på jobb? Et forslag som dukker opp, er om studentene burde avlegge en ed om ansvarlig oppførsel, slik som medisin- og jusstudenter har gjort i flere hundre år.

Denne høsten har jeg luftet denne ideen i klasserommet med masterstudenter. De har vært skeptiske. En av dem sa ganske direkte at et toårig masterstudium hos oss gir studentene verktøy for å maksimere profitt for arbeidsgiveren sin.

Alle knepene i boken legges frem for dem. En ed om å oppføre seg ansvarlig og ordentlig etterpå, virker som et løfte om ikke å bruke verktøyene som studiet har gitt dem. Han fortalte at de fra starten av er blitt oppmuntret til å betrakte seg selv som administrerende direktør i «Me Incorporated». Bruk enhver sjanse til å styrke deg selv og din markedsverdi. Dette er kjernen i læren om det økonomiske mennesket. Flere studenter har fortalt at etiske dimensjoner ved næringsliv er noe som tematiseres i etikk-kurset, og bare der.

På BI har vi en jobb å gjøre med å innlemme etikk, bærekraft og ansvarlighet i alle fagene vi underviser studentene i. Dette er nødvendig for å bidra til at næringslivet kan være med på å løse de enorme utfordringene som menneskeheten står ovenfor. Studenter som har lært seg at det rasjonelle er å være selvsentrert, vil også ha et handikap når det forventes at de skal lytte, forstå og samarbeide på tvers av profesjonsgrenser.

Komplekse oppgaver løses best i fellesskap, uten rivaliseringen som fort oppstår blant selvsentrerte folk. Det er rimelig å forvente at studiet skal forberede deg på jobblivet etterpå, og der er etikk og samarbeidsevner uunngåelige faktorer.

Referanse:

Innlegget ble først publisert i Dagens Næringsliv 2. oktober 2022: https://www.dn.no/ledelse/jobb-og-ledelse/barekraft/etikk/mener-vi-alvor-med-etikken/2-1-1322108

Publisert 12. oktober 2022

Du kan også se alle nyheter her.