-
Årsrapport 2019

Satsingsområder

Les om alt vi gjorde i 2019 for å forberede studenter og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid.

<<Tilbake til forsiden                                Neste kapittel: Styrets beretning>>

INTERNASJONAL

BI har en global tilnærming til undervisning, næringsliv og offentlig forvaltning, og legger vekt på å gi studentene internasjonale perspektiver i klasserommet, samt muligheten til å tilegne seg internasjonal erfaring gjennom utveksling.

Våre forelesere skal ha internasjonal erfaring og kunne bruke denne i egen forskning og undervisning. Internasjonal bakgrunn eller erfaring blir derfor høyt prioritert i rekrutteringen av forskere.

Alle masterprogram gjennomføres på engelsk og vi opplever en økende interesse fra internasjonale studenter til disse. Vi jobber også med å videreutvikle programmene for å tiltrekke oss enda flere internasjonale studenter og studenter med bachelorgrader fra andre steder enn handelshøyskoler.

UTVEKSLING OG DOUBLE DEGREE

I 2019 hadde vi 675 utvekslingsstudenter fra internasjonale partnerinstitusjoner, og ytterligere 169 internasjonale studenter deltok på vår sommerskole. 522 BI-studenter reiste på utveksling i 2019, og ytterligere 213 tilbragte et helt år utenlands som en del av sin bachelor i internasjonal markedsføring.

BI har avtale om utveksling med rundt 230 internasjonale partnerinstitusjoner.

De fleste bachelor- og masterstudier har mulighet for utveksling i ett semester.

Studentene som tar bachelorgrad i internasjonal markedsføring reiser et helt år til enten Australia, USA, Frankrike, Tyskland, Kina, Spania eller England.

BI tilbyr også Double Degree på tre masterstudier. Denne gir studentene en grad fra to skoler, og de tilbringer ett studieår ved hver institusjon. QTEM-programmet, et eksklusivt masterprogram med internasjonalt og analytisk fokus, gir en kombinasjon av ett til to semestre ved to akademiske partnerskoler, samt et åtteukers internship.

BI INTERNATIONAL CASE COMPETITION

I 2019 arrangerte vi vår internasjonale case-konkurranse (BIICC) for fjerde gang. 12 lag fra 10 ulike land, bestående av toppstudenter fra globale prestisjeskoler, kom til BI for å løse reelle business caser levert av næringslivspartnere. Hovedcaset fra Equinor ble vunnet av studentlaget fra Queen’s University i Canada.

INTERNASJONALE EXECUTIVE-PROGRAMMER

På Executive Master of Management kan deltakere fra ti programmer gjennomføre én modul i utlandet. Majoriteten av disse gjennomføres i samarbeid med våre internasjonale partnerskoler.

Executive Master of Management in Energy har to av fem moduler ved partnerskolen IFP School i Paris. Executive MBA-studenter gjennomfører halvparten av sine seks samlinger på det 18 måneder lange topplederprogrammet ved internasjonale toppskoler, blant annet i Berkeley, Shanghai og Berlin. Disse programmene har også en svært høy andel av internasjonale studenter.

KINA-SAMARBEID

Etter over 20 år har vi opparbeidet oss bred erfaring med utdanning i Kina gjennom samarbeidet med School of Management ved Fudan University i Shanghai. Til nå har rundt 2600 næringslivsledere tatt vår BI-Fudan MBA. Mange av disse jobber nå i de største nordiske og internasjonale bedriftene i regionen.

I 2017 innledet BI også et samarbeid med toppuniversitetet Tsinghua i Beijing for å hjelpe kinesiske teknologientreprenører og ledere med å utvikle globale forretningsmodeller. I 2019 gjennomførte vi flere programmer for toppledere, med deltakere fra flere av landets største teknologibedrifter. I 2019 tok også BI imot delegasjoner fra blant annet Abelia og Equinor som besøkte vårt senter for innovasjon i Beijing.

BI var i tillegg en sentral aktør under årets Norway Asia Business Summit i Shanghai, den største næringslivskonferansen i Asia med over 1000 deltakere, inkludert den norske næringsministeren.

INTERNASJONALT ALUMNI-ENGASJEMENT

BI Alumni er et globalt nettverk med mer enn 85 000 alumni fra over 80 land. Tidligere BI-studenter som bor og jobber utenfor Norge er våre viktigste ambassadører internasjonalt. Årlig arrangerer vi flere alumniarrangementer i utvalgte byer i Europa, Asia og Nord-Amerika. Bare i Norge deltok over 9000 personer på disse i 2019.

Arrangementene er ofte i tett samarbeid med alumni, næringsliv, UD, Innovasjon Norge og handelskamre. Vi mener internasjonal alumniaktivitet bidrar til merkevarebygging og det er en viktig del av vår internasjonale rekrutteringsstrategi.

BI INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

BI International Advisory Board er et uavhengig organ bestående av næringslivsledere fra større internasjonale virksomheter, akademikere og alumni. De har en rådgivende funksjon overfor ledelsen og styret, der målet er å styrke oss internasjonalt gjennom et eksternt blikk på vår rolle i samfunnet, våre strategiske prioriteringer og implementeringen av disse.

ANNET INTERNASJONALT SAMARBEID

I 2018 var BI en av grunnleggerne av Future of Management Education Alliance (FOME), en verdensomspennende allianse av handelshøyskoler, der målet er å utvikle fremtidens leveransemodeller for læring innen Executive-markedet. I 2019 hadde BI en portefølje på seks kurs med rundt 200 deltakere på alliansens felles læringsplattform Insendi.

Under 2019 QS Reimagine Education-konferansen, kjent som «utdanningens Oscar», vant FOME-alliansen gull i kategorien Business Education og sølv i kategorien e-læring.

DIGITAL

Digitalisering er med på å legge premissene for hvordan våre ansatte jobber, innholdet i programmene våre og hvordan vi underviser. Dagens studenter vet at de trenger digital kompetanse som en del av sin grad, uavhengig av hvilken utdanning eller karriere de sikter mot.

Dette gjelder like mye for etter- og videreutdanning, som for unge studenter på bachelornivå. Vi jobber derfor aktivt med å svare på nye kompetansekrav som den teknologiske utviklingen fører med seg.

DIGITAL UNDERVISNING

BI har gjennom flere år eksperimentert med nye undervisningsformer og læringsteknologier for en større del av studieporteføljen. I 2018 ble det igangsatt et større prosjekt for å se på fremtidens bachelormodell som helhet, blant annet med fokus på hvilke undervisningsformer man skal fokusere på i tiden som kommer. I 2019 leverte prosjektgruppen sin endelige rapport, der nettbasert og fleksibel læring ble trukket frem som spesielt viktig.

 

De siste årene har BI satset stort på å produsere digitalt, multimedialt innhold til våre studenter.

Et eksempel på dette ser man i veksten av webinarer, med nærmere 450 gjennomført i 2019, hovedsakelig knyttet til nettstudier på Executive. I tillegg har videoproduksjon, med blant annet selvbetjeningsstudio, fjernopptak og casevideo, resultert i 700 nye videoer. I 2018 introduserte vi også podkaster som en nysatsning i undervisningssammenheng, noe som har fortsatt i 2019 med 58 nye podkaster.

DIGITAL STUDIEHVERDAG

På samme måte som studentene forventer digital kompetanse, forventer de også en digital studiehverdag. For å realisere ambisjonen om å være en ledende europeisk handelshøyskole har vi derfor investert store summer i digital teknologi. Dette omfatter både investeringer for digitalisering av kjernevirksomheten og for støttefunksjoner til beste for studenter og ansatte.

I året som gikk arrangerte BI 933 eksamener. 61% av disse var skoleeksamener, der 27% var digitale. For eksamener uten tilsyn, altså eksamensinnleveringer, var 92,4% digitale.

For å redusere både kostnader og risikoen for problemer under eksamensgjennomføringen, samt for å øke system-støtten for eksamen og vurderingsformer, ble det i 2019 vedtatt å bytte digitalt eksamensverktøy, fra DigiEx til WISEflow.

Våren 2019 ble det gjennomført en vellykket pilot der fem eksamener ble gjennomført i WISEflow, før man brukte høsten til å planlegge videre implementering. Målsetningen er at alle digitale eksamener gjennomføres med nytt system i løpet av høsten 2020. For øvrig forløp den digitale eksamensgjennomføringen i 2019, til forskjell fra året før, uten større utfordringer.

I 2019 ble alle vitnemål og bevis for første gang levert digitalt som standard. I året som gikk ble det til sammen produsert 5641 digitale vitnemål og kursbevis. Karakterutskrifter lages ikke lenger på BI, da studenter med norsk personnummer nå finner dette i Vitnemålsportalen.

I året som gikk har man i tillegg jobbet med å videreutvikle, brukerteste og optimalisere den nye og mobiltilpassede studentportalen som ble lansert før studiestart høsten 2018. 

DIGITAL SØKEPROSESS

For å forenkle prosessen for både søkere og ansatte ble det i 2019 også laget en integrasjon mellom BIs eget søkeropptakssystem (SOPP) og den nasjonale vitnemålsdatabasen (NVB). Dette har bidratt til bedre kvalitetssikring, enklere søkeprosess for søker, og en redusert behandlingstid og forenklet arbeidsprosess for saksbehandlere.

VIKTIGE DIGITALE UTVIKLINGSPROSJEKTER I 2019

 

>>

Vi har tatt flere grep for å profesjonalisere måten prosjekter ledes og gjennomføres på, blant annet ved å implementere en ny styringsmodell for prioritering av investeringer i utviklingsprosjekter. I 2018 ble det også etablert en rendyrket prosjektavdeling under digital enhet. I året som gikk ble denne styrket med ny leder og en ekstra prosjektleder.

BICX-PROSJEKT

Prosjektet for å anskaffe en ny CRM- og marketing automation-plattform startet opp i 2017. Hovedhensikten er å tilrettelegge for en enda bedre kunde- og studentopplevelse før, under og etter studiene. Dette skjer blant annet gjennom mer personalisert og relevant kommunikasjon, et single-point-of-contact som har mer innsikt i kunden/studenten, og en forsterket alumnirelasjon ‒ alt basert på mer data og innsikt. I 2019 ble Salesforce valgt som leverandør av den nye plattformen og implementeringen av den nye BI Customer Experience (BICX) blir igangsatt i januar 2020.

BUSINESS INSIGHTS AND ANALYTICS-PROSJEKT (BI&A)

Hensikten med BI&A-prosjektet er å samle, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre data for å legge til rette for faktabaserte beslutninger. I 2019 har man jobbet med å utvikle dashboards til bruk i søknads- og opptaksprosessen, og kvalitetssikringsarbeidet. Et Faculty dashboard ble også opprettet for bedre oppfølging av faglig produksjon. I 2020 vil man fokusere på støtte for frafallsreduksjon og eksamensprosessen.

GDPR

I 2019 har man jobbet med flere prioriterte tiltak for å sikre at virksomheten vår opererer i tråd med den nye personvernlovgivningen. Dette prosjektets siste leveranser er planlagt ferdigstilt sommeren 2020.

BÆREKRAFT

Strategien vår forplikter oss til å sørge for å levere kurs og programmer som fokuserer på ansvarlig forretningsdrift og bærekraftig verdiskaping. Vi engasjerer oss innen samfunnsansvar på tre nivåer: I forskning, undervisning og egen drift. Våre interessenter forventer at engasjementet er tydelig og dokumenterbart.

Bærekraftig forretningsdrift og samfunnsutvikling blir stadig viktigere for ledere, politikere og i samfunnet generelt. Det er derfor essensielt at BI-studenter forstår hvordan bærekraftsutfordringer påvirker forretningspraksis, økonomisk vekst, forbrukeratferd og utformingen av politikk og regelverk.

I 2018 ble alle programmer på BI oppdatert med egne læringsmål relatert til samfunnsansvar og bærekraft. Våre faglige er forpliktet til å sette seg inn i hvordan bærekraftsmålene vil påvirke teoretiske modeller og forskning, og sørge for at denne kunnskapen formidles til studentene.

I 2020 lanseres også en egen «inspirasjonsapp» for BIs ansatte, der hensikten er å bidra med økt kunnskap rundt viktige temaer knyttet til bærekraft.

I tillegg til å bli inkorporert i læringsmålene for alle heltidsstudenter fra og med 2019, tilbyr vi også flere Executive-kurs spesifikt knyttet til bærekraft.

Vi er dessuten deltaker i FN-nettverket UN PRME (Principles for Responsible Management Education). PRME er et globalt nettverk for dialog, samhandling og utvikling av ansvarlig forvaltning og lederutdannelse. Medlemskapet forplikter oss til å etterleve PRMEs syv prinsipper for ansvarlig lederutdannelse.

En detaljert redegjørelse for våre aktiviteter innen samfunnsansvar og etikk finnes i BIs PRME-rapport, som leveres annethvert år. Vår neste rapport publiseres høsten 2020.

I tillegg til målene og prinsippene for handelshøyskoler i PRME, arbeider vi tråd med FNs bærekraftsmål.

Vi har valgt å arbeide spesielt med følgende tre mål: Nr. 4. God utdanning, nr.5. Likestilling mellom kjønnene og nr. 13. Stoppe klimaendringene.

Å sikre god likestilling og mangfold er svært viktig for BI. Vi har fortsatt en vei å gå, spesielt knyttet til rekruttering av kvinner i faglige stillinger. I 2019 har en dedikert arbeidsgruppe utviklet en handlingsplan knyttet til dette, og i 2020 vil denne ferdigstilles og konkrete tiltak utarbeides.  

Både ansatte og studenter er involvert i samarbeid med en rekke ideelle organisasjoner gjennom økonomisk støtte til og frivillig arbeid i ulike internasjonale prosjekter. Et eksempel på dette er BISO Impact, som ble opprettet i 2019 for å sørge for at alle enheter i vår studentorganisasjon jobber på en etisk og ansvarlig måte. 

I 2018 gikk BI, som verdens første akademiske institusjon, inn som partner i Global Opportunity Explorer (GOE). Målet er å endre fokuset fra risiko, til nye forretningsmuligheter og løsninger. I 2019 ble GOE-samarbeidet videreført av BI, BISO Impact, DNV GL og UN Global Compact i Oslo.

Vi var også stolte samarbeidspartnere i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019, der vi blant annet bidro med arrangementer knyttet til grønn vekst, fokus på bærekraft under Fadderukene, Åpen dag i Nydalen og seminaret «The Importance of Bees», der kong Harald, kronprins Haakon og Slovenias president Borut Pahor besøkte skolen for å høre om vårt arbeid med å plassere bier på taket av campus Oslo.

FORSKNING

Flere forskningsprosjekter og forskere på BI kan knyttes til bærekraft. Et eksempel er prosjektet Sustain, ledet av professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen og professor Marianne Jahre, som er et samarbeid mellom BI, Jimma University i Etiopia og Mzumbe University i Tanzania. Prosjektet ble tildelt fem millioner kroner gjennom NORPART 2018 og pågår i perioden 2019-2023. Det skal fremme internasjonal forståelse, interkulturell kompetanse og bygge opp nettverk for faglige og studenter i de tre landene.

Marianne Jahre skal også se på hvordan vi kan bekjempe mangel på legemidler i «Measures for Improved Availability of medicines and vaccines» (MIA). Prosjektet skal gå over fire år og ble i 2019 tildelt 12 millioner fra Norges forskningsråd.

Professor Christian Fieseler skal lede forskningsprosjektet «ARTSFORMATION - Mobilizing the Arts for Inclusive Digital Transformation», det største EU-finansierte prosjektet BI noensinne har hatt koordineringsansvaret for, som skal se på hvordan kunst kan brukes til å bygge bærekraftige samfunn ved å gjøre ulikheter og diskriminering synlig og forståelig. Prosjektet ble i 2019 tildelt 30 millioner kroner fra Europakommisjonen.

MILJØ OG KLIMA

Gjennom mange år har miljø og klima vært en del av vår kjernevirksomhet. Et av satsningsområdene i Strategi 2025 er å bidra til et bedre miljø og bekjempe klimaendringer. 

I 2017 viste undersøkelser at 90% av BIs utslipp kommer fra pendling, tjenestereiser, mat og drikke, samt energi.

Høsten 2019 åpnet vi vårt nye campus i Stavanger, et bygg som har Breeam Nor Excellent-sertifisering og som er bygget etter passivhus-standard. Varme og kjøling er basert på sjøvann, og elektrisitet leveres i hovedsak fra solceller.

Campuset i Trondheim, nytt i 2018, er også basert på de samme energibesparende prinsippene. Alle våre campuser er miljøfyrtårnsertifiserte og vi fokuserer på arealeffektivitet, materialgjenvinning, utfasing av unødvendig plast og strengere miljøkrav i våre anbudsprosesser for å sikre grønne innkjøp.

EU krever at alle medlemsland skal oppnå 65% materialgjenvinning innen 2035. BI har satt et enda høyere ambisjonsnivå og besluttet å nå 65%-målet innen 2022.

I 2019 ble alle campuser sertifisert for å kunne gjennomføre grønne konferanser. 30 slike ble arrangert i året som gikk.

Siden flyreiser er en av de største utslippsområdene til BI, har man i mange år kompensert for dette med klimakvoter (EUA-kvoter). Høsten 2019 besluttet man å utvide tiltaket til å gjelde både direkte utslipp, energi og flyreiser.

BI gjennomfører årlige klimaregnskap og vedtok våren 2019 at ambisjonene på dette området skal være i tråd med 1.5-gradersmålet. For BI innebærer dette å kutte inntil 50% av utslipp (basert på 2017-tall), bidra til økt fornybar energi ved campusene og grønnere mobilitetsløsninger.

Høsten 2019 gjennomførte man en klimatiltaksanalyse i samarbeid med BIs klimaregnskapsleverandør Cemasys, som forventes å munne ut i nye tiltak i løpet av våren 2020.

<<Tilbake til forsiden                                 Neste kapittel: Styrets beretning>>