-
Årsrapport 2020

Årsregnskap

BIs årsregnskap er utarbeidet i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.

For en fullstendig oversikt over Handelshøyskolen BIs årsregnskap for 2020, samt noter til regnskapet, se pdf-versjonen av BIs årsrapport, side 26: