-
Årsrapport 2020

Forskning og faglig aktivitet

BI har et strategisk mål om å skape fagmiljø i verdensklasse med betydelig innvirkning på internasjonal forskning gjennom publisering i anerkjente journaler. Vår forskning skal være grunnlaget for studentenes læring og påvirke praksis i næringsliv og offentlig forvaltning.

<< Tilbake til forsiden                             Neste kapittel: Studier og studenter >>

For å styrke vårt internasjonale omdømme, vår faglige innflytelse og rekrutteringen av faglige medarbeidere har BI en målsetning om å ha flere fagområder rangert blant de beste i Europa. BI har i den senere tid prioritert å rekruttere flere vitenskapelige gjennom innstegsstillinger (tenure tracks) for å øke kapasitet for fremragende forskning og undervisning. Andelen vitenskapelig ansatte med internasjonal bakgrunn, som både har stort forskningspotensiale og kan vise til solide resultater, er også prioritert økt.

I 2020 har BI fortsatt arbeidet med å videreutvikle våre åtte forskningssentre, BI Research Centres, som alle representerer spydspisser innen forskning. Disse skal levere høy forskningskvalitet, publiseringer i tidsskrifter vi anser som de mest prestisjefylte innen sine fagområder, og ha løpende og høy grad av eksternfinansiert forskningsaktivitet og -kapasitet. Sentrene skal ha både et nasjonalt og internasjonalt fokus, i samarbeid med akademiske partnere, næringsliv og samfunn.

I året som gikk har vi også satset videre på økt forskningskvalitet gjennom rekruttering, topp-publiseringer (ABS4*), eksternfinansiert forskning, administrativ infrastruktur og insentivordninger for forskning. BI ønsker i tillegg å kartlegge hvordan vår forskning påvirker verden rundt oss. I 2020 har vi blant annet jevnlig oppdatert en oversikt på BIs nettsider over våre medarbeideres faglige bidrag relatert til covid-19-håndtering, samt kartlagt BIs forskning knyttet til FNs bærekraftmål i rapporten Sustainability research at BI Norwegian Business School.

Vår faglige virksomhet er organisert i ni institutter (les mer på bi.no/forskning). For alle registrerte forskningsprosjekter som BI enten er institusjonell eier av deltar som partner i, se oversikt i den nasjonale forskningsdatabasen Cristin.

NYTT INSTITUTT

I løpet av 2020 etablerte BI et nytt institutt, Institutt for datavitenskap og analyse, et fagmiljø som vil jobbe med anvendt og teoretisk datavitenskap og statistikk. BI har samtidig inngått et forskningssamarbeid med Simula Research Laboratory for å styrke ekspertisen på datavitenskap gjennom forskningssamarbeid. I den forbindelse har BI og Simula også opprettet det nye forskningssenteret Simula@BI.

Samarbeidet med andre fremragende forskningsmiljøer skal styrkes generelt fremover, men på dette området spesielt. Dette skal både gi ytterligere kvalitet og dybde i forskningsporteføljen, og styrke vår kapasitet for programutvikling og undervisning. På lengre sikt vil BI vurdere å etablere en egen grad innen datavitenskap.

EKSTERNFINANSIERT FORSKNING

I året som gikk hadde BI eksternfinansierte forskningsprosjekter med en samlet omsetningsverdi på i underkant av 31 millioner kroner, mot 37,2 millioner i 2019. Nedgangen var en forventet konsekvens av koronapandemien, som førte til at mange forskningsaktiviteter ble forskjøvet. BI har i 2020 derimot hatt en betydelig aktivitet og økt fokus på eksternfinansierte forskningssøknader, særlig rettet mot Forskningsrådets forskningsprogrammer.

Antallet søknader har holdt det samme høye nivået som året før, og i en større andel av søknadene har BI også gått inn som prosjekteier (63% mot 50% i 2019).

Det er viktig for BI å synliggjøre hvordan vår forskning kan bidra til å løse aktuelle utfordringer i samfunn og næringsliv, og interessen for å delta i en større bredde av sentrale og prestisjefylte forskningsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt, har økt. I forbindelse med covid-19 og Forskningsrådets ekstraordinære utlysning fikk BI tilslag på to større prosjekter: COVID-19 Supply Chain Research Group – MIA Task Force, og Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC) – how news media can build and implement innovation ability.

I desember fikk BI videre innvilget ytterligere to store Forskningsrådssøknader på totalt 24 millioner kroner, Samrisk-prosjekt MACROCAMP: The Corona-crisis, structural change, and macroeconomic policy, og Fripro-prosjektet The dynamics of political selection. Begge prosjektene innebærer samarbeid med nasjonale og internasjonale akademiske nettverk.

BI har også investert i administrativ infrastruktur ved å styrke Forskningsadministrativ avdeling (FA) både med ressurser og kompetanse. FA er BIs sentraladministrasjon for forskningsstøtte, bestående av tre hovedansvarsområder, henholdsvis eksternfinansiert forskningsstøtte, håndtering av forskningsdata og BIs doktorgradsprogram.

PUBLISERINGER OG PUBLISERINGSPOENG

BI anser de foreløpige resultatene knyttet til våre fagliges vitenskapelige produksjon i 2020 som gode. Vi har hatt som mål å både øke den internasjonale vitenskapelige publiseringen og andelen artikler i topprangerte vitenskapelige tidsskrifter.

Andelen publiseringspoeng knyttet til vitenskapelige tidsskriftartikler øker også i 2019. Andelen publiseringspoeng knyttet til nivå 2-publiseringer viser også en god utvikling. Antall topp-publiseringer (ABS4* og ABS4) holder seg på cirka samme høye nivå som året før. Andelen vitenskapelig produksjon som resultat av internasjonalt samarbeid, holder seg på samme nivå som året før.

Samtlige publiseringstall for 2020 er foreløpige tall (per februar). Endelige tall offentliggjøres i april.

PRISER OG UTMERKELSER FOR FAGLIGE PRESTASJONER

På BIs årsmøte i februar anerkjenner vi våre ansattes prestasjoner med både priser og premiepenger. Prisene skal stimulere til innsats, understøtte strategiske satsinger, samt være en anerkjennelse av og inspirasjon for prisvinnerne og deres fagmiljøer.

Professor Bård Kuvaas fikk prisen for Research Dissemination and Societal Impact. Som en av Norges fremste eksperter på ledelse har han også blitt en sentral formidler av kunnskap til folket via både tradisjonelle og sosiale medier.

Førstelektor Ragnvald Sannes mottok prisen for Pedagogical Innovation for sitt arbeid med å utvikle teknologier og verktøy som skal øke og styrke studentenes læring i og utenfor klasserommet.

Professor Johan From og Team Education, de ansvarlige for BIs masterprogram i skoleledelse, ble tildelt Connected-prisen for hvordan de over to tiår har bidratt til stor endring og innovasjon innenfor norsk barnehagesektor og lærerutdanning.

Professor Eivind Eriksen ble av studentorganisasjonen BISO kåret til vinner av den prestisjefylte Best Teacher-prisen. «Eivind er en foreleser som får studentene til å glede seg til undervisningen», het det blant annet i juryens begrunnelse.

ÆRESDOKTORER

I 2020 hadde BI 15 æresdoktorer, en anerkjennelse vi gir til personer med et livsverk av stor betydning. Les mer om våre æresdoktorer på bi.no/forskning/aresdoktorer.

EXECUTIVE IN RESIDENCE

BI ansatte i 2019 sin første Executive in Residence, et tiltak for å koble personer med relevant erfaring fra arbeidslivet tettere opp mot fagmiljøer og studenter på BI. I 2020 inkluderer disse:

Berit Svendsen, leder i Vipps Internasjonal – Institutt for strategi og entreprenørskap
Jostein Tvedt, sjefsstrateg i Danske Bank – Institutt for strategi og entreprenørskap
Tor Remlov, tidligere operadirektør og teatersjef – Institutt for organisasjon og ledelse (fra 2021)
Sindre Støer, leder i Verdipapirforetakenes Forbund – Institutt for rettsvitenskap og styring (fra 2021)

GAVEPROFESSORAT

BI mottar økonomisk støtte fra selskaper og andre givere gjennom finansiering av gaveprofessorater. I 2020 startet gaveprofessoratet finansiert av Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse opp. Denne gavestillingen innehas av professor Randi Lunnan.

I tillegg har BI ytterligere to gaveprofessorat; Professor Ragnhild Kvålshaugen, finansiert av den norske BAE-næringen (Bygg-, Anlegg og Eiendomsnæringen) og professor Per Ingvar Olsen, finansiert av Tine og Nortura.

BIs DOKTORGRADSPROGRAM

Vårt doktorgradsprogram skal være en drivkraft i utviklingen av vår faglige stab og vi prioriterer økt gjennomstrømning på studiet. Det har også vært økt fokus på inntakskvalitet og jevn oppfølging av PhD-kandidater i løpet av studietiden de siste årene. Det ble i likhet med året før gjennomført 7 disputaser i 2020. Et lavere antall disputaser de siste to årene, sammenlignet med 2018, skyldes naturlige svingninger.

BI har en antakelse om at kvaliteten på PhD-utdanningen gjenspeiles i kvaliteten på hvor de uteksaminerte kandidatene får jobb. Et godt eksempel på dette er Flladina Zilja, som i 2020 ble rekruttert til Copenhagen Business School.

DISPUTATER FRA BIs DOKTORGRADSPROGRAM I 2020:

Rasmus Bøgh Holmen - Productivity and Mobility (Series of dissertations 7/2020)
Arne Fredrik Lyshol - Essays in labor and housing search (Series of dissertations 6/2020)
Irena Kustec - Three essays on family firms (Series of dissertations 5/2020)
Kateryna Maltseva - Digital Self-Tracking. Psychological and Behavioral Implications (Series of dissertation 4/2020)
Flladina Zilja - The role of CEOs in international strategies (Series of dissertation 3/2020)
Vedrana Jez - Managerial attention and cognitive flexibility in strategic decision making (Series of dissertation 2/2020)
Ling Tak Douglas Chung - Three Essays on Retail Trading (Series of dissertation 1/2020)

<< Tilbake til forsiden                             Neste kapittel: Studier og studenter >>