-
Årsrapport 2020

Studier og studenter

Våre studenter fortjener fremragende undervisning i klasserommet, noe BI blant annet vektlegger gjennom et kontinuerlig fokus på økt studentinvolvering og -innsikt, innovasjon i studieporteføljen, og systematisk pedagogisk opplæring og støtte.

2020

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ

Alle BIs studiesteder skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø, der mangfold verdsettes. Vi skal høre på studentene våre og aktivt samarbeide med dem. I praksis foregår dette samarbeidet på flere nivåer; i regelmessige dialogmøter mellom studentorganisasjonen BISO og BIs ledelse, løpende gjennom studiehverdagen ved de ulike campusene, samt i Læringsmiljøutvalget (LMU).

LMU er det formelle organet som overser BIs læringsmiljø og et rådgivende organ overfor BIs styre, med like mange ansatt- og studentrepresentanter. I 2020 har man basert på studentenes tilbakemelding åpnet for at de kan være formelle ledere av LMU hvert år, i stedet for annethvert år.

FULLFØRINGSGRAD

BI har de siste tre årene innført en rekke tiltak for en bedre studiestart, sosial og faglig integrering, og individuell oppfølging. I 2020 bidro over 100 studenter med å støtte medstudenters faglige utvikling gjennom vårt veiledningstilbud med læringsstudenter. Vi jobber også målrettet for å redusere frafall og bedre fullføringsgraden. I 2020 økte fullføringsgraden på normert tid, til henholdsvis 45% for bachelor og 87% på master. Sistnevnte er rekordhøyt for BI og langt over snittet for sektoren.

I 2020 har vi også jobbet med å implementere data om frafallsstudenter digitalt, i første omgang for 1. års bachelor. Målet er å enklere kunne se mønstre og planlegge forebyggende tiltak. I 2020 har man blant annet ringt opp sårbare studenter basert på denne innsikten. Ved hjelp av BICX, BIs nye CRM-plattform, har vi også i 2020 foretatt masseutsendelser av SMS og e-post til studenter som et frafallsforebyggende tiltak. 

INVOLVERING OG INNSIKT

Koronapandemien har bidratt til å forsinke eller forskyve enkelte tiltak knyttet til studentinvolvering. Våren 2020 ble det likevel innhentet innspill fra fem sparringspartnere knyttet til omleggingen til digital undervisning som følge av covid-19. Aktuelle temaer var Zoom, ny undervisningsmodell og digital eksamen. Innspillene har blitt brukt til videreutvikling av vårt veiledningstilbud og i opplæringen av faglig stab med tanke på digital undervisning.

BI har dialogmøter mellom klassekontakter og forelesere på alle BIs campus, der sistnevnte publiserer en oppsummering med aksjonspunkter til hele klassen. Hvert semester har man et programevalueringsmøte mellom Associate Dean (faglig leder for hvert studium), studentrepresentanter og studieadministrasjonen. Antall studentrepresentanter i Undervisningsutvalget for Executive og PhD ble også økt for å styrke studentmedvirkning på disse programområdene.

I 2020 ble det også gjennomført tre studentundersøkelser knyttet til henholdsvis digital undervisning (60 respondenter), digital eksamen (193 respondenter) og kursgjennomføring med ny undervisningsmodell (893 respondenter). Resultatene har blitt brukt som grunnlag for pedagogiske workshops med instituttene, samt informasjon til ledermøter og videre strategisk arbeid.

GODE LÆRINGSOPPLEVELSER

I 2019 ble den nye avdelingen Bibliotek og læringssenter opprettet for å styrke kapasitet, strategisk utvikling og operativ brukerstøtte innen forskning, undervisning og læring. Læringssenterets oppdrag, forankret i BIs Strategi 2025, er å bidra til økt pedagogisk kvalitet og videreutvikling av undervisning og læring. Deres ansvarsområder er knyttet til læringsdesign, læringsteknologi, innholdsproduksjon og pedagogisk kompetanseutvikling.

OPPTAKET 2020

Heltidsmarkedet
I 2020 opplevde BI et så godt opptak at man på et tidspunkt måtte stenge for flere søknader, både på grunn av sprengt kapasitet på enkelte programmer og fysiske begrensinger på campus. På bachelor var opptaket opp 16% mot fjoråret (4133 nye studenter mot 3560 i 2019). På master ble den tidligere rekorden fra 2018 knust, med 739 nye studenter i 2020 mot 559 året før. Inkludert årsenheter begynte totalt 5353 nye heltidsstudenter på BI høsten 2020, sammenlignet med 4647 i 2019.

Vi forventet mange søkere, men anser pandemien som den viktigste enkeltårsaken til at rekordmange studenter søkte seg til oss. Det ble mindre aktuelt for unge å jobbe eller reise i 2020 og flere søkte seg direkte inn på høyere utdanning. Samme tendens var også synlig ellers i sektoren.

For BIs vedkommende gjaldt dette spesielt på masternivå der utenlandske skoler vanligvis utgjør store konkurrenter. Pandemien bidro til at flere valgte å bli i Norge kombinert med at flere av BIs internasjonale bachelorstudenter valgte å fortsette utdanningen sin hos oss.

Et stort høydepunkt var en vekst innen fagområdet finans. Totalt 472 studenter startet på et studieprogram innen finans i 2020, mot 276 i 2019. Vår bachelor i International Management har gjennomgått en vellykket reposisjonering og navneendring, og øker til 329 studenter i 2020 (70% økning), mot 194 i 2019. Bachelor i økonomi og administrasjon, som er BIs største studieprogram målt i antall studenter, økte i 2020 fra 862 til 1026 studenter (19% økning).

Etter- og videreutdanning
I 2020 har Executive-divisjonen omsatt for 9% over fjoråret, takket være lanseringen av konseptet Short Learning Modules og en sterk vekst for nettbaserte kurs og programmer. Førstnevnte ble lansert våren 2020 med regjeringens krisepakker rettet mot arbeidsledige, permitterte og hardt rammede bransjer som bakteppe. Ved å delta på kursene fikk disse gruppene bygge relevant kompetanse og komme styrket tilbake til arbeidslivet. Over 3000 kursplasser på BI ble fylt opp i partnerskap med bedrifter og klynger, samt en rekke arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

BI har klart seg svært godt sammenlignet med andre utenlandske aktører i markedet for internasjonale lederprogrammer. Vår BI-Fudan MBA går riktignok noe ned sammenlignet med fjoråret, med henholdsvis 44 og 41 nye studenter i 2020 (vår- og høstopptak), mot 54 og 61 året før. Vi opplevde svært gode søkertall til vårt Executive MBA-program, men covid-19 bidro til at flere trakk seg rett før oppstart. Vi endte til slutt opp med en klasse på 33 studenter, mot 39 i 2019. Executive Master of Management in Energy hadde et særdeles godt opptak i 2020 med 35 nye studenter, sammenlignet med 23 året før.

INNOVASJON I STUDIEPORTEFØLJEN

I 2020 har man jobbet aktivt med tre nye potensielle bachelorprogrammer for heltidsmarkedet. Nettbaserte, korte kurs fenget BIs Executive-kunder. Samtidig fortsetter arbeidet med å stake ut en kurs for fremtidens bachelorutdanning på BI.

De tre nye potensielle bachelorprogrammene er fokusert på henholdsvis Digital Business, Service management og offentlig ledelse. Arbeidet med førstnevnte har kommet lengst, og planlegges godkjent høsten 2021 med lansering i 2022.

Siden lansering våren 2020 har over 3000 deltakere tatt såkalte Short Learning Modules (SLM) ved BI, finansiert av enten seg selv, arbeidsgiver eller via offentlige midler. Hensikten med disse modulene er å øke kvaliteten og omfanget av digitale læringsprodukter, samt møte behovet i markedet for kortere og mer fleksible læringsmuligheter.

Gjennom hele 2020 har en prosjektgruppe på BI jobbet med å utvikle forslag til en ny bachelormodell på mandat fra rektor. Det overordnede målet er å øke internasjonaliseringsgraden gjennom blant annet økt utveksling av bachelorstudenter. I juni konkluderte gruppen at målene i prosjektet ikke kunne realiseres uten å utvikle en ny arkitektur og struktur for bachelorprogrammene, inkludert endringer i sammensetningen av basis-, program- og valgfag.

Høsten 2020 ble gruppen utvidet med henholdsvis en akademisk og en administrativ arbeidsgruppe, som begge fikk i oppdrag å utvikle konkrete forslag til nye modeller, samt vurdere administrative konsekvenser.

I november 2020 la prosjektgruppen frem konkrete modellforslag som ble diskutert i BIs ledelse. Innspillene derfra er fortsatt under diskusjon og videre fremdrift i prosjektet for 2021 er ikke avklart.

HELTIDSSTUDIER MED FØRSTEGANGSOPPSTART I 2020:

 • BI-Luiss Joint MSc in Marketing (ett år på BI i Oslo, ett år på Luiss i Roma)
 • Master of Science in Finance, QTEM

EXECUTIVE-KURS OG STUDIER MED FØRSTEGANGSOPPSTART I 2020:

 • Short Learning Modules (flere kurs innen en rekke fagområder, se BIs nettsider for mer info)
 • Sustainable Business (Executive MBA-spesialisering)

PILOT AV HELTIDSMASTERSTUDIER VED CAMPUS BERGEN

BI har lenge ønsket å tilby masterstudier på heltid utenfor Oslo. Pilotering av dette ved vår campus i Bergen, som vi startet i 2019 og videreførte i 2020, anses som vellykket. De to første kullene har vært små, men studentgruppen fungerer godt og det er etablert et godt samarbeid med ulike næringsklynger i regionen. Dette bidrar til å knytte tette bånd mellom studiene og næringslivet. I 2020 besluttet BI å utvide programmet med nok en retning, Major in Finance, fra høsten 2021.

SCHOLARSHIPS

Vi trenger en fremragende stab, men også fremragende studenter. I 2020 mottok vi mange sterke søknader om stipend, både på bachelor- og masternivå.

47 flinke studenter, fordelt på 21 kvinner og 26 menn, og 15 nasjonaliteter og 4 kontinenter, mottok stipend fra BI i 2020. Våre stipend inkluderer BI Presidential Scholarship, MSc International Scholarship, BI Norwegian Business School/QS Scholarship og A. Wilhelmsen Foundation Scholarship. BI sponser de tre første, mens det siste er sponset av A. Wilhelmsen-stiftelsen.

INTERNSHIPS

Vi har satset sterkt på internship-ordningen, også i 2020, blant annet ved å gjøre BI Internship-kurset tilgjengelig for studenter i tre nye masterprogrammer. BI vektlegger at praktisk erfaring og kontakt med næringslivet gjennom studiepoenggivende internships styrker studentenes læringsutbytte. 175 bachelorstudenter og 256 masterstudenter hadde internship som en del av timeplanen i 2020, mot henholdsvis 186 og 199 i 2019. 34 bachelorstudenter hadde internship i egen bedrift, mot 26 i 2019.

ANTALL STUDENTER PÅ BI I 2020

 • Totalt antall studenter: 20168 
 • Bachelor: 12294
 • Master of Science: 1579
 • PhD: 62
 • Nettstudier: 2944
 • Executive Bachelor: 2397
 • Executive Master: 2117
 • Executive MBA: 68
 • Executive Master of Management in Energy: 53
 • BI-Fudan MBA: 398
 • Short Learning Modules: 1713
 • Corporate: 1233

NB! For en fullstendig oversikt over antall studenter, fordelt på ulike programmer og sammenlignet med tidligere år, vennligst se s. 53 i pdf-versjonen av BIs årsrapport for 2020.