-
Årsrapport 2020

Digital

BI har jobbet målrettet med digitalisering over flere år, både knyttet til hvordan skolens ansatte jobber og hvordan vi legger opp studentenes undervisning. I 2020 måtte begge deler i stor grad bli heldigitale.

<< Tilbake til forsiden                                                 Neste kapittel: Bærekraft >>

Digital kompetanse er noe både arbeidsgivere og egne studenter etterspør. BI jobber derfor aktivt med å svare på nye kompetansekrav som den teknologiske utviklingen i samfunnet fører med seg. Under koronapandemien måtte BI i 2020 omstille seg i rekordfart for å levere best mulig digital undervisning til hjemmesittende studenter.

COVID-19 OG DIGITAL UNDERVISNING: HELTIDSSTUDIER

Kun fire dager etter at BI stengte sine campuser i mars var undervisningen i gang igjen via Zoom. Dette ble starten på en krevende og fortsatt pågående prosess der BIs faglige stab har vært tvunget til å tenke nytt om undervisning. Avdelingen Bibliotek og læringssenter ble koblet på tidlig og innledningsvis fokuserte man på opplæring av kolleger i teknisk Zoom-bruk, med workshops, veiledning og informasjon. Allerede i mai begynte fagmiljøene å etterspørre mer pedagogisk fokus. Det ble derfor utarbeidet workshops knyttet til pedagogisk bruk av digitale verktøy.

Dette ble fulgt opp av en intensiv kursrekke i pedagogisk bruk av Zoom før semesterstart og utover høsten, som gradvis gikk over til å tilrettelegge for erfaringsdeling mellom forelesere. Omstillingsarbeidet, med fokus på hurtig digitalisering og beslutninger om å levere færre forelesninger i sanntid, har vært drivere bak en stor innovasjonsprosess på BI.

Frem til mars 2020 ble all undervisning i hovedsak gjennomført fysisk i klasserom. BI hadde svært begrenset kapasitet for streaming. I året som gikk har man igangsatt en større prosess, som fortsatt pågår, med å oppgradere audiovisuell infrastruktur i alle undervisningsrom på BI, samt anskaffet en ny videoplattform som støtter streaming. Arbeidet sluttføres vinteren 2021.

COVID-19 OG DIGITAL UNDERVISNING: VIDEREUTDANNING

Det faglige utbyttet av BIs videreutdanningsprogrammer og -kurs er i stor grad basert på studentens egen vilje til å aktivt delta i undervisningen. Under koronapandemien var BI derfor svært opptatt av å heve kvaliteten på den digitale undervisningen, slik at studentene opplevde et mest mulig fullgodt tilbud. En forutsetning for å lykkes var støtten de faglige fikk i gjennomføringen av undervisning.

Gode eksempler på dette i 2020 var gjennomføringen av topplederprogrammene EMBA, EMME og BI-Fudan MBA. Her ble foreleserne støttet av et produksjonsteam med både koordinatorer og teknisk støtte fra læringssenteret som sørget for at den faglig ansatte utelukkende trengte å konsentrere seg om det faglige, mens produksjonsteamet tok seg av alt det tekniske. Tilbakemeldingene fra studentene, som betaler flere hundretusen kroner for hvert program, har vært gode.

DIGITAL EKSAMEN

I året som gikk arrangerte BI 741 eksamener. Koronapandemien medførte at 95,4% av eksamenene ble gjennomført som digitale hjemmeeksamener. Med ett unntak ble de resterende eksamenene gjennomført som skoleeksamener i perioden før BI stengte alle campus 12. mars.

IMPLEMENTERING AV NYTT DIGITALT EKSAMENSVERKTØY

I 2019 vedtok BI å bytte digitalt eksamensverktøy, fra DigiEx til WISEflow, primært for å redusere kostnader og risiko for teknisk svikt under eksamensgjennomføring. Målsettingen er at alle digitale eksamener gjennomføres med nytt system i løpet av 2021.

I løpet av våren 2020 gjennomførte BI totalt 11 eksamener i WISEflow, alle knyttet til eksamener fra Institutt for samfunnsøkonomi. Høsten 2020 ble alle institutter med på den videre implementeringen, med totalt 45 eksamener gjennomført i WISEflow.

Studentenes opplevelse er prosjektets viktigste fokus og deres foreløpige tilbakemeldinger er positive. Med unntak av én eksamen forløp bruken av WISEflow på BI uten større utfordringer.

FULLFØRTE GRADER OG DIGITALE VITNEMÅL

I 2019 ble alle vitnemål og bevis for første gang levert digitalt som standard. Karakterutskrifter lages ikke lenger på BI, da studenter med norsk personnummer nå finner dette i Vitnemålsportalen. I perioden 1. september 2019 - 31.august 2020 ble det fullført 3875 grader på BI.

DIGITAL SØKEPROSESS

I 2020 besluttet BI å samle alle som jobber med opptak i én avdeling. Formålet var å styrke både faglig kompetanse, effektivitet og robusthet. Fra 1. januar 2020 var den nye avdelingen operativ, med 15 årsverk som har ansvar for opptak til både heltidsstudier, Executive, Corporate og PhD.

DIGITAL STUDENTFORENING

Pandemien fikk store konsekvenser for studentforeningen BISO. Nær sagt alle planlagte aktiviteter ble kansellert eller endret til digitale arrangementer, noe som blant annet bidro til at fadderukene på de ulike campusene ble svært amputert. BISO tok imidlertid tak og arrangerte flere digitale samlinger og treff for studenter som opplevde å bli rammet av avlysningene. «Karrieredagene», som vanligvis samler opp mot 100 ulike bedrifter og arbeidsgivere på campus, måtte i 2020 foregå digitalt. Tross kort tid til å forberede seg, sørget BISO for at arrangementet ble en stor suksess.

VIKTIGE UTVIKLINGSPROSJEKTER I 2020

I 2020 investerte BI 121,3 millioner kroner i utviklingsprosjekter. Disse prosjektene er verktøy som skal bidra til å realisere BIs strategi. Eksempler på slike prosjekter er:

Gjennom året har store deler av organisasjonen vært involvert i implementering og opplæring i BIs nye kvalitetssikringssystem. Systemet skal sikre at organisasjonen har gode verktøy for å dokumentere og måle skolens systematiske kvalitetsarbeid, både på institusjons- og programnivå.

For å håndtere alle førstelinje-henvendelser fra potensielle, eksisterende og tidligere studenter implementerte BI i 2020 Salesforce som verktøy. Man ser allerede svært gode effekter av verktøyet som nå utgjør en sentral del av plattformen BI Customer Experience (BICX), primært knyttet til effektivisering av studenthåndtering og interne arbeidsprosesser.

I 2020 har BI også videreutviklet og optimalisert den nye og mobiltilpassede studentportalen, som ble lansert like før studiestart i 2018. I året som gikk har også flere fra BI vært involvert i arbeidet med å utvikle et nytt intranett for BIs ansatte, med ambisjon om lansering tidlig i 2021.

<< Tilbake til forsiden                                                 Neste kapittel: Bærekraft >>