-
Årsrapport 2020

Bærekraft

BI ønsker å bidra til en mer bærekraftig utvikling og ansvarlig forretningsdrift i samfunnet og næringslivet rundt oss, både i og utenfor Norge. Vår egen strategi forplikter oss til å vektlegge dette samfunnsansvaret på tre nivåer: I forskning, undervisning og egen drift.

<< Tilbake til forsiden                                    Neste kapittel: Styrets beretning >>

I 2019 ble alle programmer på BI oppdatert med egne læringsmål relatert til samfunnsansvar og bærekraft. Våre forelesere og forskere er forpliktet til å sette seg inn i hvordan FNs bærekraftsmål vil påvirke teoretiske modeller og forskning, og sørge for at denne kunnskapen når studentene.

BI skal også jobbe i tråd med FNs bærekraftsmål, hvor vi har valgt å særlig fokusere på følgende tre mål: Nr. 4 – God utdanning, nr. 5 – Likestilling mellom kjønnene og nr. 13 – Stoppe klimaendringene.

Vi følger også FNs seks prinsipper for ansvarlig lederutdannelse gjennom deltakelsen i FN-nettverket Principles for Responsible Management Education (PRME). Med over 800 utdanningsinstitusjoner som medlemmer regnes PRME i dag som verdens ledende nettverk for dialog, samhandling og utvikling av ansvarlig lederutdanning. Annethvert år er alle medlemmer forpliktet til å utarbeide en rapport som detaljert skal redegjøre for skolens bærekraftarbeid.

I 2020 leverte BI sin siste PRME-rapport til FN. Rapporten fokuserte i året som gikk på BIs omfattende arbeid med å kartlegge og måle eget bærekraftarbeid, samt konkretisering av målsettinger for fremtiden. Noen høydepunkter fra rapporten Sustainability and Responsible Management Report 2020 inkluderte:

KARTLEGGING AV FORSKNING PÅ BÆREKRAFT

I 2019 kartla BI for første gang hvordan vår forskning er relevant for å nå FNs bærekraftsmål (SDG-er). Arbeidet har fortsatt i 2020 og skal gjennomføres på en årlig basis. Den siste rapporten viste at 30 prosent av BIs faglige medarbeidere har publisert forskning innen bærekrafttemaer. 20 prosent av vitenskapelige publikasjoner fra BI kan knyttes til å nå én eller flere SDG-er. De tre mest vanlige SDG-ene var: Nr. 3 – God helse og livskvalitet, nr. 16 – Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner og nr. 17 – Samarbeid for å nå målene.

KARTLEGGING AV GRØNNE KONFERANSER

I 2020 gjennomførte BI en omfattende kartlegging av våre konferanser i perioden 2019-2020 for å identifisere i hvilken grad våre arrangementer samsvarer med våre strategiske fokusområder internasjonal, digital og bærekraft. I 2019 viste kartleggingen at BI arrangerte 30 grønne konferanser og 26 arrangementer der bærekraft var på agendaen. De foreløpige tallene for 2020 viste en positiv utvikling på begge områder, men flere arrangementer måtte avlyses grunnet Covid-19.

KARTLEGGING AV TILSTEDEVÆRELSE I MEDIA UNDER PANDEMIEN

BIs forskere har over tid opparbeidet seg en solid nasjonal, og til dels internasjonal tilstedeværelse i media. I 2020 ønsket BI å kartlegge hvor stor denne tilstedeværelsen var knyttet til medienes dekning av Covid-19. Undersøkelsen, som ble gjennomført i perioden 1. februar-16. april, viste at BIs navn ble nevnt 468 ganger, sammenlignet med andre skoler som NHH (338) og Høyskolen Kristiania (91).

GRØNNERE CAMPUSER OG ANSVARLIG DRIFT

BI har en tydelig målsetting om å redusere vårt miljøfotavtrykk i henhold til FNs bærekraftsmål. Jevnlig klimarapportering er en av flere tiltak BI har iverksatt for å nå skolens ambisiøse mål. I 2020 viste BIs klimarapport for 2019 at vi har lykkes med å redusere skolens utslipp med 21,6% i perioden 2017-2019. I 2019 ble vårt karbonavtrykk målt til 5988 i totalt utslipp tonn CO2 mot 6312 året før.

LANSERING AV BÆREKRAFT-APP FOR ANSATTE

For å øke BI-ansattes kjennskap til skolens bærekraftarbeid og strategiske målsettinger lanserte man i 2020 en treningsapp for ansatte. Gjennom appen fikk ansatte tilgang til intervjuer med interne og eksterne interessenter, inkludert studentforeningen BISO. Appen ble ikke mye brukt, men BI planlegger flere nye og forbedrede initiativer for å styrke ansattes engasjement for tematikken.

BISO IMPACT

BIs studenter viser et stort engasjement for miljøsaken. I 2019 opprettet studentene BISO Impact, som skal sørge for at alle enheter i studentorganisasjonen jobber på en etisk og forsvarlig måte. I 2020 var BISO Impact medarrangør for konferansene Go Explorer Day og Inspire to Impact, som begge fokuserte på bærekraft og grønn business. I 2020 fikk BISO Impact også muligheten til å sertifisere BISOs konferanser som grønne konferanser gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringsordningen.

For mer informasjon om BIs bærekraftarbeid, les mer på BIs nettsider her eller se skolens egen Sustainability@BI-strategi.

<< Tilbake til forsiden                                    Neste kapittel: Styrets beretning >>