-
Årsrapport 2020

Styrets beretning

2020 ble året for pandemi, nedstenging, hjemmekontor og digital undervisning. Midt i dette opplevde BI et meget godt opptak av nye studenter, redusert frafall blant eksisterende studenter og en stor digital omstilling der hele organisasjonen måtte snu seg rundt for å levere undervisning på en helt ny måte.

<< Tilbake til forsiden                                            Neste kapittel: Årsregnskap >>

Styret var tett på ledelsen både i ukene før BI stengte campus for studentene 12. mars og i ukene og månedene som fulgte. Gjennom ukentlige rapporteringer lot styret seg imponere av en robust organisasjon som virkelig fikk stresstestet evnen til å levere forskning og undervisning under særdeles krevende omstendigheter.

Kun fire dager etter at BI ble stengt ble den første heldigitale forelesningen for studenter via Zoom gjennomført. Dette markerte på mange måter startskuddet for BIs viktigste oppgave under pandemien: å sikre forskningsbasert undervisning og progresjon for skolens studenter.  

BIs faglige stab måtte tilegne seg nye ferdigheter knyttet til pedagogisk bruk av digitale verktøy i rekordfart. Større investeringer ble gjennomført for å oppgradere teknisk infrastruktur og tilrettelegge for god digital undervisning. Disse tiltakene ble vurdert som nødvendige for å skape enda bedre læringsopplevelser for våre studenter. 

I en svært utfordrende situasjon har BIs ansatte vist stort engasjement for å levere forskning og undervisning. Det tette samspillet mellom ledelsen og studentorganisasjonen BISO har vært av avgjørende betydning for å sikre god forankring og økt forståelse for beslutninger som har blitt fattet.

Til tross for stor endring i studiehverdagen har studentene vist tålmodighet og vilje til ikke å la pandemien stanse dem fra å tilegne seg kunnskap og opprettholde progresjon i studiene.

Både før og under krisen har BI levert på strategi for perioden 2018-2025. Pandemien har naturlig nok ført til behov for nødvendige tilpasninger og prioriteringer for å sikre organisasjonen økt fleksibilitet og forutsigbarhet, blant annet knyttet til utdanning, eksamen og studentstøtte.

Basert på resultater og pågående prosesser er styret tilfreds med at BI har klart å opprettholde fokus på strategisk utvikling i hele 2020. Noen planer har blitt forskjøvet, mens andre har blitt fremskyndet. 

Gjennom året har hele organisasjonen vært involvert i det omfattende arbeidet med utvikling, implementering og opplæring i BIs nye kvalitetssikringssystem for kurs og programmer. Det er lagt ned et solid arbeid for å dokumentere prosesser og etablere rutiner knyttet til utvikling og revisjon av skolens utdanningstilbud. Styret understreker at en omforent organisasjon er kritisk for å sikre en nødvendig sammenheng mellom det vi ønsker, det vi sier og det vi gjør. 

På den internasjonale arenaen gleder styret seg over at BI rangeres blant de beste handelshøyskolene i Europa, og for sjette året på rad som Norges beste handelshøyskole, av Financial Times. Videre gjør BIs forskere seg gjeldende med publiseringer i de mest anerkjente internasjonale tidsskriftene. BIs faglige medarbeidere har markert seg sterkt med toneangivende kunnskap i samfunnsdebatten. 

BI kan se tilbake på et svært godt opptak i 2020, både for heltids- og etter- og videreutdanningsprogrammene. Enkelte heltidsprogrammer måtte på et tidspunkt stenge for nye søknader grunnet høy pågang. Opptaket reflekterer i noen grad pandemien. Styret vil likevel påpeke at en langvarig satsning på innovasjon i studieporteføljene gir resultater.

Dette er svært viktig for våre studenter som igjen markerer seg gjennom å være attraktive kandidater i arbeidsmarkedet. Styret følger denne utviklingen nøye i en omskiftelig tid preget av økt arbeidsledighet og permitteringer.

Styret vil rette en stor takk til alle BIs ansatte, studenter, alumni og partnere. I møte med en global krise har BI lykkes med å levere forskning på høyeste nivå og engasjert studenter i nye digitale klasserom.

Måloppnåelse og resultater

I 2020 har BIs fagmiljø blitt styrket med opprettelsen av et nytt institutt og økt internasjonal rekruttering. Digitale investeringer har sikret et enda mer læringsorientert studietilbud. Målrettet kvalitetsarbeid har engasjert ansatte på tvers av organisasjonen og dette arbeidet fortsetter med full styrke i 2021.

ÅRSRESULTAT OG STYRETS TILTAK

BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All verdiskaping på BI skal brukes til å styrke virksomheten og studentenes læring, noe som innebærer at eventuelle overskudd disponeres til mer forskning og utvikling av skolens studietilbud.

Stiftelsen Handelshøyskolen BI er morselskap i en konsernstruktur bestående av de 100% eide datterselskapene BI-bygget D-Blokka AS, Sandakerveien D-Blokka AS, Sandakerveien 116-118 AS, Bedriftsøkonomisk Institutt AS og Studentenes Hus AS. Alle selskapene har forretningsadresse i Nydalsveien 37, Oslo. Av datterselskapene er det kun BI-Bygget D-Blokka AS som har hatt aktivitet i 2020 gjennom utleie av lokaler. BI-Bygget D-Blokka as eier 21,7%, mens Stiftelsen Handelshøyskolen BI eier 78,3% av eiendommen i Oslo. Konsernets omsetning var i 2020 på 1.716 millioner kroner, og driftsresultatet ble 124,2 millioner kroner.

Stiftelsen Handelshøyskolen BIs økonomiske resultat i 2020 ble 139,7 millioner kroner mot et budsjett på 30,6 millioner. Styret er tilfreds med BIs økonomiske resultat.

BI oppnådde en inntektsvekst på 76,3 millioner kroner fra 2019 til 2020. Økningen utgjør om lag 4,7% og resulterte i en total omsetning på 1.691,8 millioner kroner. Av dette utgjorde statsstøtte 365 millioner kroner, eller 21,6% av omsetningen. Undervisningsinntektene steg med 63,5 millioner kroner til 1.250 millioner kroner, noe som skyldes et godt opptak på heltidsstudiene høsten 2020.

Driftsresultatet økte fra 103,7 millioner kroner i 2019 til 106,3 millioner kroner i 2020. Noe av årsaken til det gode driftsresultatet er engangseffekter i forbindelse med lukking av pensjonsordninger som ble gjennomført ved utgangen av 2020. Engangseffektene som følge av lukkingen medførte en kostnadsreduksjon på 32,8 millioner kroner. Justert for denne engangseffekten er det underliggende driftsresultatet 73,5 millioner kroner. Driftsresultatet i 2019 hadde også en engangseffekt som følge av endringen i pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse.

En stor del av kostnadsbasen er knyttet til lønn og sosiale kostnader. Dersom man korrigerer for engangseffekter knyttet til pensjon i 2019 og 2020, har lønn og sosiale kostnader økt med 4,7%. Dette henger sammen med lønnsoppgjør for ansatte, og en netto tilvekst i antall ansatte med 49 ved utgangen av året. I 2020 har øvrige kostnader blitt redusert med 27,4 millioner kroner.

Grunnet den pågående pandemien har det vært dels betydelige bevegelser på enkeltposter under øvrige kostnader. BIs ansatte har som alle andre i norsk arbeidsliv erfart en ny virkelighet med mindre reising og pendling, samt endret møtestruktur. Reise- og møtekostnader falt med 36,9 millioner kroner fra 2019, noe som utgjør en reduksjon på 71,7%.

Digitale kostnader økte også med 19,3%. I 2020 har styret omdisponert 30 millioner kroner i kostnadsbesparelser som en konsekvens av redusert reisevirksomhet til økte investeringer i digital infrastruktur i klasse- og undervisningsrom. Dette for å ivareta studentenes læring gjennom høy kvalitet i den digitale undervisningen. Styret presiserer betydning av at organisasjonen tar med seg viktige lærdommer fra året som har gått og omsetter disse til positive endringer og nye muligheter i tiden som kommer.

Styret er svært opptatt av studentenes sosiale og faglige integrering. Pandemien har forsterket behovet for et enda mer systematisk arbeid for å sikre studentenes psykiske helse, psykososiale arbeidsmiljø og studieprogresjon. Med dette som bakgrunn ble det i 2020, i tillegg til økt ressursinnsats fra BI, bevilget 10 millioner kroner til studentforeningen BISO. Dette er midler som skal understøtte aktiviteter som sikrer bedre inkludering, samt sosial og faglig integrering.

Avskrivninger steg med 25,6 millioner kroner fra 2019. Dette skyldes 14,5 millioner kroner i en ekstraordinær avskrivning av tekniske anlegg, samt en økning som følge av et høyt investeringsnivå inneværende år og de siste årene. 

Netto finansposter er betydelig endret fra 2019. I 2020 er det en netto inntekt på 33,9 millioner kroner mot en netto kostnad på 22,4 millioner kroner i 2019. Årsaken til dette er en kapitalnedsettelse på 50 millioner kroner som ble gjennomført i det heleide datterselskapet BI-Bygget D-Blokka AS og som er inntektsført som mottatt utbytte i morselskapet Stiftelsen Handelshøyskolen BI. I tillegg er det en salgsgevinst på aksjer på 5 millioner kroner etter salget av en aksjepost i læringsplattformen Insendi.

Totalt er det nedbetalt 38 millioner kroner i ordinært avdrag på pantelån til DNB i 2020. Det var på balansedagen benyttet 58,3 millioner kroner av trekkrettigheten pålydende 200 millioner kroner, hvilket er en reduksjon på 115,3 millioner kroner i forhold til 2019. Stiftelsen følger en finansiell sikringsstrategi som innebærer at minimum 33% av pantelånet til enhver tid skal være sikret gjennom fastrenteavtaler. På balansedagen utgjør andelen av lånet som er bundet opp i fastrenteavtaler 400 millioner kroner. Sikringsgraden er på balansedagen 105,5%.

Kontantstrømmen for året er positiv med en styrking på 139,7 millioner kroner. Dette skyldes blant annet den tidligere nevnte kapitalnedsettelsen på 50 millioner kroner fra datterselskapet BI-Bygget D-Blokka AS og at innbetalingen til pensjonsordningene har vært 57 millioner kroner lavere enn i 2019. Dette, sammen med et godt resultat, gir en positiv likviditet i 2020. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er 229,5 millioner kroner i 2020, mot 57,2 millioner kroner i 2019. Det vurderes at stiftelsen har en tilfredstillingene likviditet.

Det er ikke vanskelig for BI å finne hverken kortsiktig eller langsiktig finansiering, og det er for tiden en avtale med DNB om trekkrettighet med varierende ramme gjennom året. Deler av året er det ikke behov for trekkrettighet, da virksomheten har overskuddslikviditet i perioder rundt de store semesterinnbetalingene i begynnelsen av semestrene.

I egenskap av å være finansiert av studentbetaling, og i konkurranse med offentlige aktører som tilbyr gratis studier, er det en betydelig markedsrisiko. Budsjettdokumentet for 2021, som styret vedtok i desember, omtaler hvordan investeringer og driftsprioriteringer i 2020 understøtter strategiske prioriteringer og effekter av pandemien. Styret vurderer BIs økonomiske posisjon som sunn.

Søkertallene for høsten 2021 til heltidsstudiene virker lovende, og bekrefter at stiftelsen har et attraktivt studietilbud. Det er forventninger om at opptaket på heltid høsten 2021 vil være litt lavere enn året før, og dette gir en god indikasjon på inntektsstrømmen de neste tre årene. Fremover arbeides det med å sikre posisjonen i det nasjonale markedet, samt styrke posisjonen internasjonalt.

Styret understreker at man fortsatt er avhengig av å lykkes med å rekruttere tilstrekkelig antall studenter i tiden som kommer. I samsvar med strategien er målet å stabilisere antall nye bachelorstudenter, redusere frafall, rekruttere flere studenter til masterstudiene, samt beholde og utvikle posisjonen innen Executive- og Corporate-markedet (livslang læring).

Disse målsettingene tar hensyn til et marked hvor ungdomskullene i henhold til SSB sine framskrivninger er svakt fallende det neste året, før de igjen vil stige svakt. Behovet for etter- og videreutdanning vurderes fremover som økende, og understøttes av den sittende regjeringens satsninger. Et arbeidsliv i stadig endring gir økt behov for livslang læring. Selv om antall studenter allerede er høyt på etter- og videreutdanning, forventer styret at BI vil styrke sin posisjon ytterligere i dette markedet i årene fremover.

Selskapets finansielle risiko blir overvåket og analysert fortløpende. Finansiell risiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Kredittrisiko er i hovedsak kundefordringer, og denne risikoen vurderes som liten da selskapet har gode rutiner for å drive inn utestående krav. Netto tap på krav har vært stabil over en årrekke, og det er ikke grunn til å tro at dette vil endre seg vesentlig.

Likviditetsrisiko vurderes som lav da likviditetsstrømmen til selskapet er stabil og forutsigbar. Renterisikoen anses som svært begrenset. Selskapet har i dag rentebærende pantelån på 379 millioner kroner hvor 400 millioner kroner er sikret med renteswapavtaler. I tillegg til pantelånet kommer benyttet del av trekkrettighet som vil variere betydelig i løpet av året. 

Stiftelsens egenkapital falt til 838,8 millioner kroner i 2020. Estimatavvik knyttet til pensjonsordningen bidro til en reduksjon på 212,5 millioner kroner. Restgjelden utgjør på balansedagen 437,3 millioner kroner, noe som inkluderer 58,3 millioner kroner i benyttet trekkrettighet. På balansetidspunktet oppfyller stiftelsen långivers krav til covenant.

I samsvar med regnskapsloven §3-3 a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

HØY KVALITET I UTDANNING OG FORSKNING

I 2020 vokste BIs fagmiljø fra åtte til ni institutter gjennom etableringen av et nytt institutt innen datavitenskap og analyse. Dette skjedde samtidig som BI også opprettet et eget forskningssenter i samarbeid med Simula. Kunnskap om data science og forskningsmetoder innen programmering, maskinlæring og datavisualisering et høyt etterspurt blant arbeidsgivere og studenter. Styret ser med forventing fram til å følge utviklingen og satsningen vil uten tvil styrke skolens kapasitet og undervisningstilbud innen datavitenskap og forretningsanalyse.

Som et resultat av strategien rekrutterte BI i året som gikk flere vitenskapelig ansatte med internasjonal bakgrunn, som kan vise til stort forskningspotensiale og solide forskningsresultater. I 2020 hadde BI 35% faglige ansatte med internasjonal bakgrunn.

Styret ser med glede på at BIs forskere fortsetter den gode utviklingen med tanke på vitenskapelige publiseringer, spesielt knyttet til antall publiseringer i såkalte ABS4*- og ABS4-journaler. Dette er de høyest rangerte og mest anerkjente tidsskriftene innen sine fagfelt. Pandemien bidro til en forventet nedgang i andelen eksternfinansierte forskningsprosjekter, med en samlet omsetningsverdi på 31 millioner kroner i 2020 mot 37,2 millioner året før. Styret forventer her en økning i 2021, etter økt fokus og betydelig aktivitet på området i 2020.

Styret anser samorganiseringen av biblioteket og LearningLab til den nye avdelingen Bibliotek og læringssenter som vellykket. Læringssenteret har spilt en vital rolle i arbeidet med å tilrettelegge for digital undervisning ved å tilby systematisk pedagogisk opplæring, samt praktisk støtte til faglig stab i en kritisk fase av pandemien.

VELFERD, VERDISKAPING OG OMSTILLING

BI har et ansvar for å ivareta studentenes velferdsbehov og et godt læringsmiljø. I 2020 har dette arbeidet vært krevende og mange studenter har slitt med utfordringer knyttet til sosial isolering og læringsforhold. BI har iverksatt flere tiltak for å imøtekomme dette, blant annet gjennom økt finansiell støtte til studentorganisasjonen BISO og tilrettelegging av trygge møteplasser. Styret forventer at dette viktige arbeidet får høy prioritet også i 2021. 

Undersøkelser har over flere år vist at sysselsettingsgraden blant BI-studenter er høy, særlig på masternivå. I 2020 var rundt 95% av disse i arbeid innen seks måneder etter fullført grad. Styret er fornøyd med en jevn positiv utvikling over tid, men vurderer det som sannsynlig at pandemien kan påvirke resultatene negativt i 2021. For BI blir det viktig å fortsette det systematiske arbeidet med å øke relevansen av BIs studier, i tett dialog med arbeidsgivere fra privat og offentlig sektor.

Styret er fornøyd med at BI i et krevende år tiltrakk seg 92,9 millioner kroner til bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter (BOA). Styret og BIs ledelse har over tid prioritert dette arbeidet, som er særlig viktig innen Executive-markedet, og forventer en jevn utvikling i inntekter fremover.

ANDRE VIKTIGE PRIORITERINGER I 2020

BI legger ned betydelig innsats for å bygge en enda sterkere kvalitetskultur med et nytt kvalitetssikringssystem som fundament. Dette er etter styrets oppfatning essensielt for nå skolens strategiske målsettinger. Arbeidet fortsetter med full styrke i 2021.

Styret er imponert over arbeidet som er gjort på bærekraft i 2020. Dette ble blant annet synliggjort i rapporten Sustainability research at BI Norwegian Business School, som kartlegger BIs forskning som kan knyttes til å nå FNs bærekraftsmål. Forpliktelsen til FNs prinsipper for ansvarlig lederutdanning (PRME) innebærer at BI annethvert år utarbeider en rapport som beskriver bredden av skolens bærekraftarbeid. I desember ble PRME-rapporten BI Sustainability and Responsible Management Report overlevert til FN.

Redusert frafall og forbedret fullføringsgrad har vært høyt prioritert av styret over tid. I så måte er det gledelig å se at den nye BI Customer Experience-plattformen og digitalisering av frafallsdata allerede i 2020 benyttes til å iverksette treffsikre og forebyggende tiltak mot sårbare studenter før det er for sent.

Styret er svært fornøyd med at fullføringsgraden på normert tid økte i 2020, til henholdsvis 45% for bachelor og ikke minst 87% på master. Sistnevnte er rekordhøyt for BI og langt over snittet for sektoren. Økt fokus på inntakskvalitet og god oppfølging av PhD-kandidatene gir resultater, og gjennomføringsgraden etter 6 år var i 2020 på 66,7%.

Overgangen til det nye eksamensverktøyet WISEflow har også hatt en positiv utvikling i året som gikk. Styret mener BI er på god vei til å lykkes med målsettingen om at alle digitale eksamener gjennomføres med nytt system i løpet av året som kommer.

Lanseringen av InfoHub, som er en ny førstelinje for alle innkommende henvendelser, har gått over all forventning. Styret er imponert over at InfoHub allerede i 2020 løser over 80% av henvendelsene de får i førstelinjen. BI opplever allerede svært gode effekter av Salesforce-verktøyet, både med tanke på studenthåndtering og effektivisering internt i organisasjonen.

BIs Strategi 2025 fremhever viktigheten av skolens tilknytning til industri og næringsliv. Executive in Residence-ordningen BI etablerte i 2019 bygger broer til næringslivet ved å koble personer med relevant erfaring fra arbeidslivet tettere opp mot BIs fagmiljøer og studenter. I 2020 har ordningen blitt utvidet med ytterligere tre ansettelser.

I 2020 styrket BI posisjonen som en sentral akademisk partner for næringslivet ved å bli medeiere i Kongsberg Innovasjon. Satsningen skal øke samspillet mellom norsk industri og industrielle innovasjonsklynger i Norge og internasjonalt. Styret er opptatt av at BI må spille en sentral rolle i det viktige arbeidet med å skape nye grønne arbeidsplasser og eksportrettede selskaper i Norge.   

Framtidsutsikter

Det siste året har for alvor testet BIs evne til å levere fremragende forskning og undervisning under krevende omstendigheter. Styret mener BI er i ferd med å klare seg bra gjennom pandemien og med det ha et godt fundament for årene fremover.

Siden 1943 har BI gått fra å være en enkel kveldsskole som tilbød kurs i bedriftsøkonomi til å bli en sentral internasjonal leverandør av livslang læring og forskningsbasert undervisning. Målrettet arbeid har satt BI i posisjon til å kjempe om å bli en av de ledende handelshøyskolene i Europa.

BIs Strategi 2025 etablerte langsiktige mål. Disse skal realiseres gjennom prioriterte områder som utvikling av attraktive studieprogrammer og kandidater, utvikling av et førsteklasses fagmiljø samt sikring av solid operasjonell drift. Styret vektlegger internasjonalisering, digitalisering og bærekraft innenfor alle disse områdene, og mener at man i 2020 har lyktes med å ivareta en god progresjon i dette arbeidet.

BI opererer i flere markeder preget av stor konkurranse, både i Norge og internasjonalt. Dette innebærer at skolen må sørge for kontinuerlig innovasjon i studieporteføljen og hele tiden utforske nye leveransemodeller, formater og fagsammensetninger for å sikre et mest mulig relevant og attraktivt studietilbud.

I konkurranse med offentlige aktører som tilbyr gratis studier er BI avhengig av å tiltrekke seg mange studenter, særlig på bachelornivå. Styret vurderer at organisasjonen er godt rustet til å håndtere fremtidige svingninger. For å sikre BIs konkurranseevne i årene som kommer vil styret fortsatt vektlegge arbeidet med å utvikle en best mulig bachelormodell, med enda større fokus på internasjonalisering gjennom utveksling og internships.

Styret understreker viktigheten av god fremdrift for dette prosjektet i tiden som kommer. Gjennom flere tiår har BI gitt studenter en sjanse til å få seg en utdanning uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Vår filosofi er at BI bryr seg om hvor studentene skal, ikke hvor de kommer ifra.

Styret anser BI som godt forberedt på økt konkurranse fra internasjonale aktører eller private selskaper som Google og Microsoft. Markedet for digital læring er i vekst. I tiden framover blir det viktig for BI å sikre sin posisjon som en sentral leverandør av nettbasert og fleksibel undervisning. Årets vellykkede lansering av de såkalte Short Learning Modules innen etter- og videreutdanningsmarkedet er et eksempel på typen tiltak BI må videreutvikle og utforske videre.

Regjeringens kompetansereform «Lære hele livet» bidrar også til økt konkurranse for BI innen det nasjonale markedet for etter- og videreutdanning. BI har en sterk merkevare i markedet på dette feltet gjennom et langvarig samarbeid med næringslivet og engasjement i å definere fremtidens kompetansebehov. 

Styret er av den oppfatning at vi i årene fremover vil møte et høyere innovasjonstempo og endret konkurransebilde internasjonalt. Samtidig ligger det en forvissning om at BI stiller forberedt og godt rustet til å møte konkurransen som en av Europas ledende handelshøyskoler.

2020 har vist at ansatte på BI har en solid arbeidsplass med god økonomi og det har ikke vært permitteringer i forbindelse med pandemien.

ORGANISATORISKE ENDRINGER

Handelshøyskolen BI har ikke gjennomført, og planlegger heller ingen, organisatoriske endringer som vil påvirke stiftelsens rettslige eller økonomiske stilling.

MIDLERTIDIGE ANSATTE

Utover de kvalifiserende åremålsstillingene, har BI på faglig side 13 personer i midlertidige vikariater og 5 i kortvarige engasjementer. Én person er ansatt midlertidig i eksternfinansiert forskerstilling. Blant administrativt ansatte hadde BI ved utgangen av 2020 totalt 18 midlertidige engasjementer, samt 11 midlertidige vikariater for personer som var i permisjon. Midlertidige engasjementer i administrasjonen skyldes i hovedsak et kortvarig økt kapasitetsbehov i forbindelse med prosjekter knyttet til utvikling og implementering av nye digitale systemer og arbeidsprosesser.

LIKESTILLING, DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET

BIs plan for mangfold og likeverd stadfester at alle ansatte skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, nasjonal opprinnelse, funksjonsevne, livssyn eller seksuell legning. BI tilstreber en kjønnsfordeling innenfor 60-40-intervallet, og systematiske lønnsforskjeller skal utjevnes. BIs likestillingsarbeid er et område som styret følger nøye og får jevnlige tilbakemeldinger på.

Det ble i 2020 utarbeidet en ny handlingsplan for likestilling der hovedmålet er å øke andelen kvinner i faglige stillinger gjennom målrettet rekruttering særlig innen finans og samfunnsøkonomi. Videre skal andelen menn i administrative stillinger økes, herunder lederstillinger.

På bakgrunn av en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering i UH-sektoren i 2019 valgte BI å fokusere særskilt på forebygging av seksuell trakassering. BI har igangsatt et arbeid for å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen, samt tiltak for å avdekke og adressere ubevisste kjønnsdiskriminerende holdninger i arbeidsmiljøet.

BI gjennomfører årlige kartlegginger av kjønnsbalanse i ulike stilinger og organer. Ved utgangen av 2020 har BI 29 kvinnelige professorer, hvorav 24 i fulle faste stillinger. Kvinneandelen blant professorer var 24%. Andelen kvinner totalt i faglige stillinger ligger stabilt på 34%, med store variasjoner på tvers av stillingskategorier og institutter. Andelen menn i administrative stillinger er 33%. Andelen menn i administrative lederstillinger på ledernivå 3 har sunket fra 22% til 17 %. 

Analyser av lønn og kjønn viser blant annet at kvinnelige professorer i snitt tjener mindre enn sine mannlige kolleger. Dette skyldes til dels at kvinnelige professorer har gjennomgående kortere fartstid enn sine mannlige kolleger, og videre at kvinner er sterkt underrepresentert i fagområder der lønnen er høyest (finans, samfunnsøkonomi og regnskap).

I BIs styre er kvinneandelen 50%, mens den utgjør 36% i Kollegiet. Kvinner utgjør 40% av toppledelsen, 50% av instituttlederne og 25% av deanene.

BIs arbeidsmiljøundersøkelse i 2020 viste at de fleste ansatte opplever likestilte muligheter og rettigheter på BI på tvers av kjønn, alder, nasjonalitet og funksjonsevne. Hovedårsaker til mobbing og trakassering var knyttet til faglig uenighet og personlig kjemi.

I 2020 var 49 nasjonaliteter representert blant BIs ansatte. For blant annet å inkludere alle med internasjonal bakgrunn i arbeidsmiljøet, har BIs styre i 2020 vedtatt ny språkpolicy som stadfester at engelsk er hovedspråk i interninformasjon, og når organisasjonen samles. Ved utgangen av 2020 hadde 18,5% av BIs ansatte et annet statsborgerskap enn norsk.

Andelen internasjonalt ansatte var 6% for administrativt ansatte og 35% for alle i faglige stillinger. Styret merker seg en stabilt økende grad av internasjonale i faglige stillinger, sammenlignet med administrativt ansatte.

Gjennomsnittsalder for fratreden med pensjon er 68,4 år for alle ansatte på BI. Seniorer i faglige stillinger står i gjennomsnitt i arbeid til oppnådde 68,9 år, som er på nivå med 2019. Administrative seniorer står i arbeid til gjennomsnittlig 67,1 år, opp 0,7 år fra 2019.

BIs campuser er utviklet i tråd med de lover og retningslinjer som var gjeldende da de ble bygget. Det er utarbeidet en oversikt over hvor bygningsmassen avviker fra dagens regelverk. Det arbeides kontinuerlig med å utbedre mangler ved ombygginger og tilpasninger av bygningsmassen.

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

En sentral del av BIs HMS-arbeid er å sikre menneskers liv og helse. BI gjennomfører årlige risikoanalyser, og iverksetter tiltak på grunnlag av dette. BI jobber aktivt med å forebygge alvorlige hendelser, samt planlegge for god håndtering som begrenser skadevirkninger dersom hendelser skulle inntreffe.

Håndtering av covid-19-pandemien har hatt første prioritet i BIs sikkerhets- og beredskapsarbeid gjennom hele 2020. En rekke forebyggende tiltak for smittevern blant studenter og ansatte har blitt implementert, evaluert og fulgt opp. Det er jevnlig foretatt risikovurderinger som beslutningsstøtte i forkant av viktige endringer. BI har tilstrebet at tiltakene er forholdsmessige og i overensstemmelse med anbefalinger og råd fra myndighetene.

Håndtering av smittetilfeller blant studenter og ansatte har fungert godt, og i tett samarbeid med lokale helsemyndigheter. BI har gjennomgående hatt lave smittetall i 2020, henholdsvis 43 i Oslo, 69 i Bergen, 5 i Trondheim og 1 i Stavanger. Totalt antall smittede ansatte var 7. Håndteringen av pandemien har ført til et tettere samarbeid om sikkerhet og beredskap med andre studiesteder. BI planlegger en evaluering av pandemihåndteringen, der også beredskap og smittevern inngår.

Det er ellers i 2020 ikke rapportert om andre alvorlige trusler eller hendelser relatert til sikkerhet og beredskap.

ERKLÆRING OM MARKEDSMESSIGE VILKÅR

Styret bekrefter at alle transaksjoner mellom Handelshøyskolen BI og nærstående enheter, samt transaksjoner internt i konsernet, er priset og gjennomført etter markedsmessige vilkår.

Styret i 2020

Styret består av ti medlemmer, hvorav fire er eksterne og to er observatører.

De fire interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og blant BIs faglige ansatte, én representant og én observatør valgt av og blant BIs administrativt ansatte, og én studentrepresentant og én studentobservatør valgt av studentorganisasjonen BISO.

STYRELEDER

Styret ved BI valgte Åse Aulie Michelet som ny styreleder for BI i en treårsperiode fra 1. august 2018. Åse Aulie Michelet har tidligere hatt flere lederstillinger i norsk og internasjonalt næringsliv, og har omfattende styreerfaring.

STYRETS MEDLEMMER PER 31.12.2020

Åse Aulie Michelet Styreleder
Per Hove Eksternt styremedlem
Bjørn Jørgensen Eksternt styremedlem
Bente Svensson Eksternt styremedlem
Pål Lauritzen Representant valgt av faglig ansatte
Siv Jønland Staubo Representant valgt av faglig ansatte
Donatella De Paoli Vararepresentant valgt av faglig ansatte
Anders Dysvik Vararepresentant valgt av faglig ansatte
Kjersti Ø. Gummerson Representant valgt av administrativt ansatte
Truls Birger Brænden Observatør valgt av administrativt ansatte
Minda Sofie Håan Aakre (Vararepr. valgt av administrativt ansatte)
Ole Andreas Løseth (Vararepr. valgt av administrativt ansatte)
Martin Horgen Studentrepresentant valgt av BISO
Eirik Skorstad Studentobservatør valgt av BISO

<< Tilbake til forsiden                                            Neste kapittel: Årsregnskap >>