-
Årsrapport 2020

Partnerskap, samfunn og næringsliv

BI vektlegger arbeidet med å styrke, profesjonalisere og digitalisere vår samhandling med næringsliv, forvaltning og alumni. Vi mener at verdiene vi skaper for bedrifter kommer både nåværende og tidligere studenter til gode.

Dette viktige arbeidet ledes av avdelingene Outreach og Corporate. Førstnevnte har fått oppdraget med å koordinere og forsterke BIs eksterne relasjoner på tvers av organisasjonen og bidra til å øke skolens egeninntekter, blant annet gjennom et eget Corporate Partner-program opprettet i 2019. Målet er å bygge gjensidig berikende partnerskap med næringsliv, offentlig sektor og NGOer.

Et eksempel på dette ser man i Master Merit Society, der BIs mest fremragende masterstudenter blir koblet sammen med utvalgte næringslivspartnere, som igjen får muligheten til å møte fremtidens ledere. I 2020 har Gjensidige og Deloitte vært med i samarbeidet.

BIs egen Strategi 2025 fremhever tilknytningen til industri og næringsliv som en av tre hovedpilarer. Samtidig står Norge overfor en større omstillingsfase der nye grønne arbeidsplasser skal sørge for en fremtid etter oljen. For å bevare velferden innebærer dette at vi må bygge opp nye industrier, kommersialisere ny teknologi og skalere selskaper.

De siste årene har Corporate-avdelingen derfor aktivt jobbet for at BI skal ta en posisjon i dette viktige arbeidet. Et av tiltakene er utdanningsprogrammet 100 Scaleups, der deltakerbedrifter får hjelp til å utvikle og gjennomføre vekststrategier.

Vi har også etablert en rekke samarbeid med nasjonale og internasjonale virksomheter, klynger og organisasjoner, samt anerkjente institusjoner som MIT og Berkeley i USA, og Tsinghua i Kina. For å styrke vår posisjon ytterligere gikk BI i 2020 inn på eiersiden i Kongsberg Innovasjon (KI). Det ble også inngått en samarbeidsavtale der KI er ansvarlig for det prosessorienterte industrielle arbeidet med selskapene, mens BI som akademisk partner skal levere forskningsbaserte forelesninger.

Resultatet er at BI har etablert seg som næringslivets viktigste akademiske partner i arbeidet med å skalere nye norske selskaper og skape nye grønne jobber.

ALUMNI OG ARRANGEMENTER

Tidligere BI-studenter er en viktig ressurs for BI. Våre alumni har i 2020 blant annet bidratt som gjesteforelesere, mentorer, ambassadører, i rekruttering og som medlemmer i råd og utvalg.

I 2020 medførte pandemien et behov for rask omstilling da flere fysiske arrangementer måtte avlyses. I året som gikk ble det derfor arrangert 33 ulike webinarer og seminarer rettet mot alumni og næringsliv, blant annet med temaer som fremtidens arbeidsplass og digital ledelse, som totalt nådde rundt 20.000 seere.

I den svært populære seminarserien Lederens Verktøykasse, som arrangeres hver fredag i slutten av måneden, får alumni og næringsliv presentert ny forskning og faglig påfyll fra engasjerte BI-faglige. Dette er viktige møteplasser, om enn digitale i 2020, som sørger for at tidligere studenter blir oppdatert på det siste innen forskning.

I året som gikk har man også jobbet med å digitalisere BIs alumniarbeid. Målet er å øke engasjementet blant tidligere studenter, spesielt den yngre målgruppen, ved å bruke innsikt og data for å gi dem et mer personalisert og relevant tilbud.

DIALOGMØTER OG ADVISORY BOARDS

Årets dialogmøte med næringslivet, der målet er å få innsikt i ulike bransjers kompetansebehov, ble ikke gjennomført i 2020 grunnet covid-19-pandemien. BI arrangerte likevel rundt 20 mindre møter med ulike bedrifter og bransjeorganisasjoner som Virke, NHO, Norsk Industri, samt bedrifter i finans- og banksektoren.

BI har også jobbet videre med bransjerådene for 15 bachelor- og masterprogram som ble opprettet i 2019. I 2020 har man diskutert hvordan BI bedre kan involvere og samarbeide med næringslivet på tvers av kurs. Øvrige advisory boards inkluderer blant annet International Advisory Board, Alumni Advisory Board, Rådet for bank og forsikringsstudier og Business Analytics Advisory Board.

PARTNERFORUM

Partnerforum er et samarbeid mellom BI, Universitetet i Oslo og 22 partnere fra statlig forvaltning. Kompetanseutvikling og nettverksbygging på tvers av fag og sektorer er sentralt i samarbeidet. Vi bidrar til å utvikle og dele kunnskap innen temaer som er relevante og aktuelle for ansatte i statsforvaltningen. I løpet av 2020 har vi hatt 15 arrangementer, noen færre enn tidligere år grunnet koronapandemien, med rundt 50 innledere og over 3100 deltakere, innenfor aktuelle tema som styring av statlige virksomheter, strategisk analyse og bruk av forskning i statsforvaltningen.

BI CORPORATE

Corporate-avdelingen jobber med verdidrevne leveranser til offentlig og privat sektor. I 2020 leverte BI Corporate 56 prosjekter og omsatte for cirka 105 millioner kroner, mot cirka 112 millioner året før.  

De siste årene har de sett en lavere etterspørsel etter tradisjonelle kurs og programmer. Kunder ønsker langsiktige partnerne for endring, innovasjon, verdiskaping og prosessbasert problemløsing der praksis veier tyngst. I dag har avdelingen sikret BI nasjonale posisjoner innen ledelse i skole og barnehage, helsetjenesten, skatte- og avgiftsrett, og sikkerhetsledelse.

Under pandemien har avdelingen omstilt seg raskt og levert hybride- og heldigitale samlinger i de fleste programmer. Tilbakemeldingene er til dels svært gode, og deltakere har rapportert om høyt læringsutbytte til tross for at man savner å møte medstudenter fysisk.

Innen skole- og barnehagesektoren har BI oppdrag på nasjonale program som innebærer forpliktelser og muligheter frem til 2025. I 2020 har BI i tillegg startet opp et nasjonalt program for pedagogiske ledere i barnehager, samt utviklet fire nye nasjonale program for skole- og barnehageledere med oppstart i 2021, alle på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

I året som gikk inngikk BI nye avtaler med KS på heldigitale og ordinære videreutdanningsprogram for lærere og teamledere i skolen. Arbeidet med intervensjonsprosjektet vi startet opp i 2018 er i sluttfasen, der lederteam fra skoler i København og Aalborg over tid har fått skreddersydd og forskningsbasert undervisning.

Høsten 2020 vant BI fornyet tillit fra Helsedirektoratet for leveranse av det nasjonale lederutdanningsprogrammet for primærhelsetjenesten, der Universitetet i Oslo også er en underleverandør av enkelte deler av undervisningen. Etterspørselen var svært høy i 2020 med over 400 søkere til 216 plasser. Den nye kontrakten har en varighet på opptil ni år.

BI vant også et annet anbud fra Helsedirektoratet, for leveranse av et helt nytt program rettet mot allmenn- og fastlegetjenesten. Kontrakten har i første omgang en varighet på fem år. Målet er at minst én lege fra hver av de om lag 1200 fastlegepraksisene i Norge skal ha vært gjennom programmet de neste fem årene. BI har dermed posisjonert seg med programmer som adresserer behov på tvers av hele helsesektoren.

Med Skatteetaten som samarbeidspartner og kunde av har BI over de siste ti årene befestet BIs nasjonale posisjon med vår mastergrad innen skatte- og avgiftsrett. Vår master i sikkerhetsledelse opplever også en jevn økning av studenter. I 2020 inngikk BI og NTNU en intensjonsavtale om et samarbeid for å utdanne norske ledere i cybersikkerhet.

FORSKNING SOM FORANDRER

Flere av våre forskere ble i 2020 utnevnt til offentlige ekspertutvalg, påvirket praksis i næringslivet og deltok på ulike måter i den offentlige debatten, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er en anerkjennelse av vår fagliges ekspertise innenfor områder av stor betydning for samfunnets utvikling. Noen eksempler fra 2020 er:

Førsteamanuensis Jørgen Juel Andersen fikk global oppmerksomhet for en Verdensbanken-rapport der han og to kollegaer la frem tall som indikerte at overføringer til skatteparadiser øker når fattige land mottar bistand. Forskningen ble blant annet omtalt av The Economist og The Financial Times.

Professor og prorektor Hilde C. Bjørnland skal være med i en ekspertgruppe nedsatt av regjeringen for å vurdere de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltak under pandemien, samt incentiver for vekst og omstilling.

Førsteamanuensis Alexander S. Skjønberg ble i 2020 oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet til å være med i et utvalg som skal utrede den administrative ordningen for Arbeidsretten.

Professor Marianne Jahre skal i 2020 lede et internasjonalt forskningsprosjekt, blant annet med eksperter fra FHI, som skal anbefale forbedringer i forsyningssikkerhet for medisinske varer.

Professor Gisle James Natvik, førsteamanuensis Espen Henriksen og Research Professor Espen R. Moen hadde i 2020 flere toneangivende bidrag i debatten knyttet til regjeringens tiltakspakker for næringslivet, med hyppige opptredener på tv, radio og i kronikker, blant annet i Dagens Næringsliv.

Professor Anne-Britt Gran fikk i 2020 nasjonal medieoppmerksomhet i forbindelse med fremleggelsen av en rapport utarbeidet av BI Centre for Creative Industries. Rapporten tok for seg hvordan koronapandemien har påvirket norsk musikkbransje.

Dosent Erik Wilberg fikk også mye oppmerksomhet i 2020 for en rapport som viste hvordan pandemien har ført til stor svikt i annonseinntekter for mediebransjen i Norge.

Professor Espen R. Moen leder en forskningsgruppe som i 2020 ble tildelt midler fra Konkurransetilsynet for å forske på prisdiskriminering i dagligvarekjedene og koordinering av veiledende priser.